Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Mnoha uživatelům se s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami Excel ve Windows pracuje lépe. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykového displeje a je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro Excel ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel. Obsahuje také přístupové klávesy, které můžete použít pro příkazy na pásu karet. Pro Excel Online, si přečtěte Klávesové zkratky v Excel Online.

Poznámky: 

Často používané klávesové zkratky

Pokud nemáte zkušenosti s pásem karet, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek na pásu karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt. Na pásu karet jsou související příkazy seskupené na kartách. Například skupina Číslo na kartě Domů obsahuje příkaz Formát čísla.

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v Excel.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Zavření sešitu

Ctrl+W

Otevření sešitu

Ctrl+O

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Uložení sešitu

Ctrl+S

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Odebrání obsahu buňky

Klávesa Delete

Výběr barvy výplně

Alt+Ů, V2

Vyjmutí

Ctrl+X

Přechod na kartu Vložení

Alt+V

Tučné

Ctrl+B

Zarovnání obsahu buňky na střed

Alt+Ů, R, A

Přechod na kartu Rozložení stránky

Alt+P

Přechod na kartu Data

Alt+W

Přechod na kartu Zobrazení

Alt+O

Otevření místní nabídky

Shift+F10 nebo

kontextová klávesa

Přidání ohraničení

Alt+Ů, H, pak O

Odstranění sloupce

Alt+Ů, Q, C

Přechod na kartu Vzorec

Alt+E

Skrytí vybraných řádků

Ctrl+9

Skrytí vybraných sloupců

Ctrl+0

Začátek stránky

Klávesové zkratky pásu karet

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek na pásu karet.

Když stisknete klávesu Alt, zobrazí se u karet a příkazů na pásu karet písmena klávesových zkratek. Je to vidět na následujícím obrázku.

Klávesové zkratky v pásu karet pro Excel

Tato písmena v kombinaci s klávesou Alt tvoří klávesové zkratky (přístupové klávesy) příkazů pásu karet. Například Alt+Ů otevře kartu Domů a pomocí Alt+Ě přejdete do pole Řekněte mi.

Dalším stisknutím klávesy Alt zobrazíte popisy klávesových zkratek pro příkazy na určité kartě.

Přístupové klávesy karet na pásu karet

Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

Když chcete udělat toto

Stiskněte

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet a zadání hledaného výrazu, se kterým potřebujete pomoct nebo ke kterému chcete zobrazit obsah nápovědy.

Alt+Ě a pak zadejte hledaný výraz.

Otevření stránky Soubor a použití zobrazení Backstage

ALT+S

Otevření karty Domů a naformátování textu a čísel a použití nástroje pro hledání

Alt+Ů

Otevření karty Vložení a vložení kontingenční tabulky, grafů, doplňků, minigrafů, obrázků, obrazců, záhlaví a textových polí

Alt+V

Otevření karty Rozložení stránky a práce s motivy, rozložením stránky, měřítkem a zarovnáním

Alt+P

Otevření karty Vzorce a vložení, sledování a úprava funkcí a výpočtů

Alt+E

Otevření karty Data a připojení, řazení, filtrování, analýza a práce s daty

ALT+W

Otevření karty Revize a kontrola pravopisu, přidání komentářů a ochrana listů a sešitů

Alt+R

Otevření karty Zobrazení a náhled zalomení a rozložení stránek, zobrazení a skrytí mřížek a záhlaví, nastavení přiblížení, správa oken a podoken a zobrazení maker

Alt+O

Začátek stránky

Ovládání pásu karet klávesnicí

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves.

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Klávesa se šipkou dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

Aktivace vybraného tlačítka

Mezerník nebo Enter

Otevření seznamu u vybraného příkazu

Šipka dolů

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

Alt+šipka dolů

Přechod na další příkaz v otevřené nabídce nebo podnabídce

Šipka dolů

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Na klávesnici Windows

kontextová klávesa (mezi pravou klávesou Alt a pravou klávesou Ctrl)

Přechod do podnabídky, když je otevřená nebo vybraná hlavní nabídka

Šipka doleva

Začátek stránky

Referenční informace o klávesových zkratkách Excelu

Klávesové zkratky pro navigaci v buňkách

Akce

Stiskněte

Přesunutí na předchozí buňku listu nebo předchozí možnost dialogového okna

Shift+Tab

Přesunutí o jednu buňku na listu nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jednu buňku na listu dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jednu buňku na listu doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jednu buňku na listu doprava

Šipka doprava

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat v listu

Ctrl+šipka

Vstup do režimu ukončení, přechod na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka a vypnutí režimu ukončení Pokud jsou buňky prázdné, přechod na poslední buňku v řádku nebo sloupci

End, klávesa se šipkou

Přesunutí na poslední buňku na listu, nejspodnější použitý řádek sloupce zcela vpravo

Ctrl+End

Rozšíření výběru buněk na poslední použitou buňku v listu (pravý dolní roh)

Ctrl+Shift+End

Přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock

Home+Scroll Lock

Přesunutí na začátek listu

Ctrl+Home

Přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Page Down

Přesunutí na další list v sešitu

Ctrl+Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo

Alt+Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo

Alt+Page Up

Přesunutí na předchozí list v sešitu

Ctrl+Page Up

Přesunutí na listu o jednu buňku vpravo U zamknutého listu přesunutí mezi odemknutými buňkami

Tab

Otevření seznamu možností ověření na buňce, pro kterou je použita možnost ověření dat

Alt+šipka dolů

Přepínání mezi plovoucími obrazci, například textovými poli nebo obrázky

Ctrl+Alt+5 a potom opakovaně stisknout klávesu Tab

Ukončení navigace mezi plovoucími obrazci a návrat k normální navigaci

Esc

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro formátování buněk

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Formát buněk

Ctrl+1

Naformátování písem pomocí dialogového okna Formát buněk

Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+Shift+P

Úprava aktivní buňky a umístění kurzoru na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí šipkových kláves vytvořit odkaz.

F2

Přidání nebo úprava komentáře v buňce

Shift+F2

Vložení prázdných buněk pomocí dialogového okna Vložit

Ctrl+Shift+plus (+)

Otevření dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

Ctrl+minus (-)

Vložení aktuálního času

Ctrl+Shift+dvojtečka (:)

Zadání aktuálního data

Ctrl+středník (;)

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

Ctrl+čárka nad vlevo (`)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+apostrof (')

Přesunutí vybraných buněk

Ctrl+X

Zkopírování vybraných buněk

Ctrl+C

Vložení obsahu v místě kurzoru, nahrazení jakéhokoli výběru

Ctrl+V

Otevření dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Nastavení nebo odebrání kurzívy

Ctrl+I nebo Ctrl+3

Nastavení nebo odebrání tučného písma

Ctrl+B nebo Ctrl+2

Podtržení textu nebo odebrání podtržení

Ctrl+U nebo Ctrl+4

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+5

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů objektů

Ctrl+6

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk

Ctrl+Shift+podtržítko (_)

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

Ctrl+8

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

Ctrl+D

Použití obecného číselného formátu

Ctrl+Shift+vlnovka (~)

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách)

Ctrl+Shift+znak dolaru ($)

Použití formátu procent bez desetinných míst

Ctrl+Shift+znak procent (%)

Použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy

Ctrl+Shift+stříška (^)

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

Ctrl+Shift+znak čísla (#)

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

Ctrl+Shift+zavináč (@)

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot

Ctrl+Shift+vykřičník (!)

Otevření dialogového okno Vložit hypertextový odkaz

Ctrl+K

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

F7

Zobrazení možností rychlé analýzy pro vybrané buňky, které obsahují data

Ctrl+Q

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

Ctrl+L nebo Ctrl+T

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro výběr požadovaného nastavení a provádění akcí

Akce

Stiskněte

Výběr celého listu

Ctrl+A nebo Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr aktuálního a dalšího listu v sešitu

Ctrl+Shift+Page Down

Výběr aktuálního a předchozího listu v sešitu

Ctrl+Shift+Page Up

Rozšíření výběru buněk o jednu buňku

Shift+šipka

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+šipka

Zapne režim rozšířeného výběru, abyste mohli šipkovými klávesami rozšířit výběr. Dalším stisknutím výběr vypnete

F8

Přidání nesousedící buňky nebo oblasti k výběru buněk pomocí šipkových kláves

Shift+F8

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt+Enter

Vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním

Ctrl+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Výběr celého sloupce na listu

Ctrl+Mezerník

Výběr celého řádku na listu

Shift+Mezerník

Výběr všech objektů na listu, když je vybraný objekt

Ctrl+Shift+Mezerník

Rozšíření výběru buněk na začátek listu

Ctrl+Shift+Home

Výběr aktuální oblasti, pokud list obsahuje data. Druhé stisknutí pro výběr aktuální oblasti a jejích souhrnných řádků. Třetí stisknutí pro výběr celého listu.

Ctrl+A nebo Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky nebo výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Výběr prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka nebo podnabídka

Home

Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Ctrl+Y

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Začátek stránky

Klávesové zkratky pro práci s daty, funkcemi a řádkem vzorců

Akce

Stiskněte

Výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí šipkových kláves vytvořit odkaz.

F2

Rozbalení nebo sbalení řádku vzorců

CTRL+SHIFT+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Esc

Dokončení záznamu na panelu vzorců a výběr buňky pod

Enter

Přesunutí kurzoru na konec textu v řádku vzorců

Ctrl+End

Výběr veškerého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce

Ctrl+Shift+End

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

F9

Přepočet aktivního listu

Shift+F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny

Ctrl+Alt+F9

Kontrola závislých vzorců a následný přepočet všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Ctrl+Alt+Shift+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb

Alt+Shift+F10

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazení dialogového okna Argumenty funkce

Ctrl+A

Vložení názvů argumentů a závorek, když je místo vložení vpravo od názvu funkce ve vzorci

Ctrl+Shift+A

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

Ctrl+E

Procházení všech kombinací absolutních a relativních odkazů ve vzorci, když je vybraný odkaz na buňku nebo rozsah

F4

Vložení funkce

Shift+F3

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

Ctrl+Shift+rovná uvozovka (")

Vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti

Alt+F1

Vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem

F11

Definování názvu pro použití v odkazu

Alt+E, F, D

Vložení názvu z dialogového okna Vložit název (v případě, že byly v sešitu definovány názvy)

F3

Přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu datového formuláře

Enter

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Alt+F8

Spuštění editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications

Alt+F11

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

 • Samotná klávesa F1: Zobrazení podokna úloh Nápověda k Excelu

 • Ctrl+F1: Zobrazení nebo skrytí pásu karet

 • Alt+F1: Vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti

 • Alt+Shift+F1: Vložení nového listu

F2

 • F2: Úprava aktivní buňky a umístění kurzoru na konec jejího obsahu. Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí kurzoru na řádek vzorců. Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí šipkových kláves vytvořit odkaz.

 • Shift+F2: Přidání nebo úprava komentáře buňky

 • Ctrl+F2: Zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tiskzobrazení Backstage v zobrazení

F3

 • Samotná klávesa F3: Zobrazí dialogové okno Vložit název. Tato možnost je dostupná, jen pokud jsou v sešitu definované názvy.

 • Shift+F3: Zobrazení dialogového okna Vložit funkci

F4

 • F4: Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

  Když je ve vzorci vybraný odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

 • Ctrl+F4: Zavření okna vybraného sešitu

 • Alt+F4: Ukončení Excelu

F5

 • Samotná klávesa F5: Zobrazení dialogového okna Přejít na

 • Ctrl+F5: Obnovení velikosti okna vybraného sešitu

F6

 • F6: Přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu klávesa F6 při přepínání mezi podokny a oblastí pásu karet zahrnuje i podokna rozděleného listu.

 • Shift+F6: Přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet

 • Ctrl+F6: Přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených více oken sešitu

F7

 • Samotná klávesa F7: Otevření dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

 • Ctrl+F7: Provede příkaz Přesunout okno sešitu, pokud okno není maximalizované. K přesunutí okna použijte šipkové klávesy a po dokončení přesunutí stiskněte Enter nebo akci zrušte klávesou Esc.

F8

 • Samotná klávesa F8: Zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířit výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

 • Kombinace kláves Shift+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

 • Ctrl+F8: Provedení příkazu Velikost, pokud okno sešitu není maximalizované.

 • Alt+F8: Zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra

F9

 • F9: Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

 • Shift+F9: Přepočet aktivního listu

 • Ctrl+Alt+F9: Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Opakovaná kontrola závislých vzorců a následný přepočet všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést)

 • Ctrl+F9: Minimalizace okna sešitu na ikonu

F10

 • Samotná klávesa F10: Zapnutí nebo vypnutí popisu klávesových zkratek. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)

 • Shift+F10: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

 • Alt+Shift+F10: Zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb

 • Ctrl+F10: Maximalizace nebo obnovení vybraného okna sešitu

F11

 • Samotná klávesa F11: Vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem

 • Shift+F11: Vložení nového listu

 • Alt+F11: Otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications)

F12

 • Samotná klávesa F12: Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

Alt

 • Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

 • Alt, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

 • Alt, O, Í1 přepne list do zobrazení Normální.

 • Alt, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

 • Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

 • Kombinace kláves Ctrl+šipka slouží k přesunutí k okraji aktuální oblasti dat na listu.

 • Kombinace kláves Shift+šipka slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

 • Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

 • Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

 • V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

 • Klávesa Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt+šipka dolů slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace

 • Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

 • Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

 • V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

 • Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk nebo komentářů.

 • V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

 • Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím šipkové klávesy přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Režim konce se po stisknutí šipkové klávesy automaticky vypne. Před stisknutím další šipkové klávesy nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

 • Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní šipkové klávesy na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

 • Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazená nabídka nebo podnabídka.

 • Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a ve sloupci zcela vpravo). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

 • Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

 • V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

 • Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

 • V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

 • Kombinace kláves Alt+Enter slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

 • Kombinace kláves Ctrl+Enter slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

 • Kombinace kláves Shift+Enter slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

 • Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

 • Slouží k zavření otevřené nabídky nebo podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

 • Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

Home

 • Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

 • Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

 • Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka nebo podnabídka.

 • Kombinace kláves Ctrl+Home slouží k přesunutí na začátek listu.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+Home slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

 • Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

 • Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

 • Kombinace kláves Ctrl+Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

Page Up

 • Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

 • Kombinace kláves Alt+Page Up slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

 • Kombinace kláves Ctrl+Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

Mezerník

 • V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí políčka.

 • Kombinace kláves Ctrl+Mezerník slouží k výběru celého sloupce na listu.

 • Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník všechny objekty na listu.

 • Kombinace kláves Alt+Mezerník slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

 • Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

 • U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

 • V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

 • Kombinace kláves Shift+Tab slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

 • Kombinace kláves Ctrl+Tab slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

V tomto článku jsou popsané klávesové zkratky, funkční klávesy a další často používané klávesové zkratky Excelu 2013. Obsahuje také klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Tip: Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka: Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek použitý pro pás karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Pokud chcete zobrazit některou kartu pásu karet, stiskněte její klávesovou zkratku, třeba písmeno V pro kartu Vložení nebo písmeno E pro kartu Vzorce. Pro tlačítka dané karty se zobrazí popisy klávesových zkratek (viz následující obrázek). Stiskněte klávesu, která odpovídá požadovanému tlačítku.

Klávesové zkratky v pásu karet pro Excel 2013

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou Ctrl v aplikaci Microsoft Excel 2013 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky Ctrl+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí Ctrl+V ze schránky vkládat.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou Alt také pořád funguje. Musíte ale znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která je třeba stisknout. Zkuste například stisknout klávesu Alt a potom jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a iniciujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu Esc a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou Ctrl

Klávesa

Popis

Ctrl+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

Ctrl+Page Up

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

Ctrl+Shift+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

Ctrl+Shift_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

Ctrl+Shift+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

Ctrl+Shift+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

Ctrl+Shift+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

Ctrl+Shift+^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

Ctrl+Shift+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

Ctrl+Shift+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

Ctrl+Shift+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

Ctrl+Shift+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

Ctrl+Shift+:

Slouží k vložení aktuálního času.

Ctrl+Shift+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+Shift++ (plus)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

Ctrl+- (minus)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

Ctrl+;

Slouží k vložení aktuálního data.

Ctrl+,

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

Ctrl+'

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

Ctrl+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

Ctrl+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Ctrl+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

Ctrl+6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

Ctrl+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

Ctrl+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

Ctrl+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

Ctrl+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+A aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves Ctrl+A se vybere celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Jestliže je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+A názvy argumentů a závorky.

Ctrl+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

Ctrl+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

Ctrl+E

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

Ctrl+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu lze zobrazit také stisknutím kombinace kláves Shift+F5. Po stisknutí kombinace kláves Shift+F4 bude zopakována poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+F bude otevřeno dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.

Ctrl+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

Ctrl+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

Ctrl+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

Ctrl+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

Ctrl+L

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

Ctrl+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

Ctrl+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+O budou vybrány všechny buňky obsahující komentáře.

Ctrl+P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+P bude otevřeno dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.

Ctrl+Q

Pro data zobrazí možnosti Rychlé analýzy, pokud existují buňky, které tato vybraná data obsahují.

Ctrl+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

Ctrl+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

Ctrl+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

Ctrl+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

Ctrl+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Dostupné pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

Ctrl+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Ctrl+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

Ctrl+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Ctrl+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Tip: Z kombinací s klávesou Ctrl nejsou aktuálně přiřazeny kombinace Ctrl+J a Ctrl+M.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

Kombinace kláves Ctrl+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves Alt+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves Alt+Shift+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou úpravy v buňce vypnuté.

Kombinace kláves Shift+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).

Kombinace kláves Shift+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves Ctrl+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves Alt+F4 slouží k ukončení aplikace Excel.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves Ctrl+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves Shift+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves Ctrl+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Ctrl+F7: Provede příkaz Přesunout okno sešitu, pokud okno není maximalizované. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte Enter nebo akci zrušte klávesou Esc.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves Shift+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves Ctrl+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizováno.

Kombinace kláves Alt+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves Shift+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+Shift+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves Ctrl+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Zapne nebo vypne popis klávesových zkratek. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)

Kombinace kláves Shift+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves Alt+Shift+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinace kláves Ctrl+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves Shift+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

Alt

Slouží k zobrazení popisů klávesových zkratek na pásu karet.

Příklad:

Alt, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

Alt, O, Í1 přepne list do zobrazení Normální.

Alt, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+šipka slouží k přesunutí k okraji aktuální oblasti dat na listu.

Kombinace kláves Shift+šipka slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt+šipka dolů slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk nebo komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím šipkové klávesy přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Režim konce se po stisknutí šipkové klávesy automaticky vypne. Před stisknutím další šipkové klávesy nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní šipkové klávesy na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazená nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a ve sloupci zcela vpravo). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves Alt+Enter slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves Ctrl+Enter slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves Shift+Enter slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky nebo podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

Home

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+Home slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Home slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

Page Up

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves Alt+Page Up slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

Mezerník

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves Ctrl+Mezerník slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník všechny objekty na listu.

Kombinace kláves Alt+Mezerník slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves Shift+Tab slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Tab slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2010. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Poznámka: Pokud používáte Microsoft Excel Starter 2010, mějte na paměti, že Excel Starter 2010 některé funkce uvedené pro Excel nepodporuje.

Tip: Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka: Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Budou fungovat i staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Funkční klávesy

Další užitečné klávesové zkratky

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek použitý pro pás karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Chcete-li zobrazit nějakou kartu na pásu karet, stiskněte klávesovou zkratku pro příslušnou kartu – například písmeno V pro kartu Vložení nebo E pro kartu Vzorce. Zobrazíte tak popisy klávesových zkratek pro tlačítka dané karty. Potom stiskněte klávesu pro požadované tlačítko.

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou CTRL v Excelu 2010 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky Ctrl+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí Ctrl+V ze schránky vkládat.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou Alt také pořád funguje. Musíte ale znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která je třeba stisknout. Zkuste například stisknout klávesu Alt a potom jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a iniciujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu ESC a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou Ctrl

Tip: Stáhnout nebo tisknout stručnou referenční kartu: Klávesové zkratky - klávesy CTRL. (PDF)

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

CTRL+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí všechny skryté řádky v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

CTRL+SHIFT+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

CTRL+SHIFT+^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

CTRL+SHIFT+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

CTRL+SHIFT+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL+SHIFT+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

CTRL+SHIFT+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

CTRL+SHIFT+:

Slouží k vložení aktuálního času.

CTRL+SHIFT+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

CTRL+Minus (-)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

CTRL+;

Slouží k vložení aktuálního data.

CTRL+`

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

CTRL+' (apostrof)

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

CTRL+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

CTRL+SHIFT+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

CTRL+6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

CTRL+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

CTRL+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

CTRL+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

Ctrl+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+A aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Pokud je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

CTRL+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

CTRL+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu je možné zobrazit taky stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 se zopakuje poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT++F se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

CTRL+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

CTRL+L

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

CTRL+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O se vyberou všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

CTRL+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

CTRL+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

Ctrl+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Je dostupná jenom po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

Ctrl+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

CTRL+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

CTRL+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

CTRL+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Tip: Z kombinací s klávesou CTRL nejsou aktuálně přiřazené klávesové zkratky CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M a CTRL+Q.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Tip: Stáhnout nebo tisknout stručnou referenční kartu: Klávesové zkratky – funkční klávesy. (PDF)

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

Kombinace kláves CTRL+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou úpravy v buňce vypnuté.

Kombinace kláves SHIFT+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves CTRL+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Zobrazí dialogové okno Vložit název. Tato klávesa je dostupná, pouze pokud v sešitu existují názvy.

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybraný odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves Ctrl+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves ALT+F4 ukončí Excel.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves CTRL+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves SHIFT+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves CTRL+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených víc oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Ctrl+F7: Provede příkaz Přesunout okno sešitu, pokud okno není maximalizované. K přesunutí okna použijte šipkové klávesy a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu Enter. Klávesou Esc akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves ALT+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves CTRL+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Zapne nebo vypne popis klávesových zkratek. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)

Kombinace kláves Shift+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinace kláves Ctrl+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves ALT+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Poznámka: Stáhnout nebo tisknout stručné referenční karty: Klávesové zkratky – různé. (PDF)

Klávesa

Popis

ALT

Slouží k zobrazení popisů klávesových zkratek na pásu karet.

Příklad:

ALT, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

ALT, O, Í1 přepne list do zobrazení Normální.

ALT, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

ŠIPKOVÉ KLÁVESY

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém je aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná nějaká podnabídka, slouží tyto šipkové klávesy k přechodu mezi hlavní nabídkou a touto podnabídkou. Pokud je vybraná nějaká karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky dané karty.

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nějaká nabídka nebo podnabídka). Pokud je vybraná nějaká karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině dané karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží šipkové klávesy k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA NAHORU slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk nebo komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

Klávesou END zapnete režim ukončení. V režimu ukončení můžete klávesami se šipkou přejít na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka. Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy END a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazená nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a ve sloupci zcela vpravo). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves ALT+ENTER slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves SHIFT+ENTER slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky nebo podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

HOME

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna při stisknutí klávesy SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna Excelu.

TAB

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2007. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Tip: Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka: Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

CTRL+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí všechny skryté řádky v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+)

Zobrazí všechny skryté sloupce v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

CTRL+SHIFT+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

CTRL+SHIFT+^

Slouží k použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

CTRL+SHIFT+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

CTRL+SHIFT+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL+SHIFT+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

CTRL+SHIFT+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

CTRL+SHIFT+:

Slouží k vložení aktuálního času.

CTRL+SHIFT+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

CTRL+Minus (-)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

CTRL+;

Slouží k vložení aktuálního data.

CTRL+`

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

CTRL+' (apostrof)

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

CTRL+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

CTRL+SHIFT+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

CTRL+6

Slouží k přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů objektů.

CTRL+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

CTRL+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

CTRL+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

Ctrl+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+A aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+A se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+A se vybere celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Pokud je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+C dvakrát za sebou se zobrazí schránka.

CTRL+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

CTRL+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu je možné zobrazit taky stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 se zopakuje poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT++F se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

CTRL+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

CTRL+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

CTRL+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O se vyberou všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Slouží k zobrazení dialogového okna Tisk.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

CTRL+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

CTRL+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

Ctrl+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Je dostupná jenom po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

Ctrl+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

CTRL+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

CTRL+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

CTRL+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+Z používá příkaz Zpět a Znovu k vrácení nebo zopakování poslední automatické opravy v případě, že jsou zobrazené inteligentní značky automatické opravy.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Zobrazí podokno úloh nápovědy pro Microsoft Office Excel.

Kombinace kláves CTRL+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření grafu dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou úpravy v buňce vypnuté.

Kombinace kláves Shift+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves CTRL+F2 zobrazí okno Náhled tisku.

F3

Zobrazí dialogové okno Vložit název.

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves CTRL+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves CTRL+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves SHIFT+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves CTRL+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených víc oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Ctrl+F7: Provede příkaz Přesunout okno sešitu, pokud okno není maximalizované. K přesunutí okna použijte šipkové klávesy a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu Enter. Klávesou Esc akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves ALT+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves CTRL+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Zapne nebo vypne popis kláves.

Kombinace kláves SHIFT+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro inteligentní značku. Pokud existuje více inteligentních značek, přepne na další inteligentní značku a zobrazí její nabídku nebo zprávu.

Kombinace kláves CTRL+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření Microsoft Visual Basic Editoru, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém je aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná nějaká podnabídka, slouží tyto šipkové klávesy k přechodu mezi hlavní nabídkou a touto podnabídkou. Pokud je vybraná nějaká karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky dané karty.

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nějaká nabídka nebo podnabídka). Pokud je vybraná nějaká karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině dané karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží šipkové klávesy k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA NAHORU slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk nebo komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

Slouží k přesunutí do buňky v pravém dolním rohu okna v případě, že je stisknutá klávesa SCROLL LOCK.

Slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazená nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a ve sloupci zcela vpravo). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves ALT+ENTER slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves SHIFT+ENTER slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky nebo podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

HOME

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna při stisknutí klávesy SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka nebo podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna Microsoft Office Excelu.

TAB

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×