Klávesové zkratky pro Visio

Mnoho uživatelů s použitím externí klávesnice s klávesovými zkratkami proMicrosoft Visio usnadňuje práci efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykového displeje a je to důležitá alternativa k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v místní skupině znamená, že je potřeba stisknout více kláves současně.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratce znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v Microsoft Visio.

Co chcete udělat

Klávesy

Cyklické přemísťování fokusu mezi levým rámcem, výkresem a obrazci výkresu obsahujícími data obrazců, hypertextovými odkazy a panelem Adresa

Klávesa Tab

Zadejte zobrazení na celé obrazovce.

F5

Ukončí zobrazení na celou obrazovku.

Esc

Otevření karty Domů na pásu karet

Alt+Ů

Otevření dialogového okna Text

F11

Otevření podokna úloh Formát obrazce

F3

Seskupení vybraných obrazců

CTRL + G nebo CTRL + SHIFT + G

Přenesení vybraného obrazce dopředu

Ctrl+Shift+F

Vyberte Nástroj ukazatel ( Tlačítko Ukazatel ).

Ctrl+1

Výběr nástroje Text ( Tlačítko nástroje Text )

Ctrl+2

Výběr nástroje Textové pole ( Obrázek tlačítka )

Ctrl+Shift+4

Pohyb mezi obrazci předlohy ve vzorníku

Klávesy se šipkami

Navigace v aplikaci Microsoft Visio

Přesunutí v režimu zobrazení na celé obrazovce

Pomocí těchto klávesových zkratek se můžete pohybovat meziMicrosoft Visio a jinou aplikací, když používáte zobrazení na celou obrazovku.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Zadejte zobrazení na celé obrazovce.

F5

Ukončí zobrazení na celou obrazovku.

Esc

Otevření další stránky výkresu

Page Down

Návrat na předchozí stránku výkresu

Page Up

Přesunutí ve výkresu webové stránky

Co chcete udělat

Klávesy

Cyklické přemísťování fokusu mezi levým rámcem, výkresem a obrazci výkresu obsahujícími data obrazců, hypertextovými odkazy a panelem Adresa

Klávesa Tab

Aktivace hypertextového odkazu obrazce nebo hypertextového odkazu výkresu, který má fokus

Enter

Přesunutí v textu nebo buňkách

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Posun o jeden znak doleva.

Šipka doleva

Posun o jeden znak doprava.

Šipka doprava

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole.

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole.

Ctrl+Home

Navigace na pásu karet

 1. Stiskněte klávesu Alt.

  Klávesové zkratky se zobrazují jako dopisy nad jednotlivými možnostmi dostupnými v aktuálním zobrazení.

  Pás karet aplikace Visio 2010 se zobrazenými klávesovými zkratkami

 2. Na klávesnici stiskněte klávesu odpovídající písmenu, který je zobrazený v klávesové zkratce na možnosti, kterou chcete použít. V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky.

 3. Stiskněte klávesy odpovídající písmenům, dokud nedosáhnete, a aktivujte požadovanou možnost nebo ovládací prvek.

  V některých případech musíte nejdřív vybrat písmeno skupiny, která tuto možnost obsahuje. Když třeba stisknete Alt + ů, F, S, otevře se seznam Velikost ve skupině písmo .

  Poznámka: Pokud chcete zrušit jakoukoliv akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte Alt.

Úpravy a formátování textu

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Otevření karty Domů na pásu karet

Alt+Ů

Otevření dialogového okna Text

F11

Otevření podokna úloh Formát obrazce

F3

Zapnutí nebo vypnutí tučného písma ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+B

Zapnutí nebo vypnutí kurzívy ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+I

Zapnutí nebo vypnutí přepínače podtržení ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+U

Zapnutí nebo vypnutí dvojitého podtržení

Ctrl+Shift+D

Zapne nebo vypne přepínač Verzálky.

Ctrl+Shift+A

Zapne nebo vypne kapitálky.

Ctrl+Shift+K

Zapnutí nebo vypnutí dolního indexu ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+rovnítko (=)

Zapnutí nebo vypnutí horního indexu ( Vzhled tlačítka )

CTRL + SHIFT + rovnítko (=)

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL + SHIFT + pravá ostrá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL + SHIFT + levá lomená závorka (<)

Přesunutí na další nebo předchozí znak v řádku textu

Šipka doprava nebo šipka doleva

Přesunutí na další nebo předchozí řádek textu

Šipka dolů nebo šipka nahoru

Přesunutí na další nebo předchozí slovo v řádku textu

Ctrl + šipka vpravo nebo šipka vlevo

Přechod na další nebo předchozí odstavec

Ctrl + šipka dolů nebo šipka nahoru

Výběr veškerého textu v bloku textu

Ctrl+A

Výběr dalšího nebo předchozího znaku

Shift + šipka vpravo nebo šipka vlevo

Výběr dalšího nebo předchozího slova

CTRL + SHIFT + šipka vpravo nebo šipka vlevo

Výběr dalšího nebo předchozího řádku

Shift + šipka dolů nebo šipka nahoru

Výběr dalšího nebo předchozího odstavce

CTRL + SHIFT + šipka dolů nebo šipka nahoru

Odstranění předchozího slova

Ctrl+Backspace

Nahrazení vybraného textu výškou pole. Není-li vybrán žádný text, nahradí se výškou pole celý text vybraného obrazce.

Ctrl+Shift+H

Zarovnání textu

Akce

Klávesy

Zarovnání textu doleva

Ctrl+Shift+L

Zarovnání textu na střed ve vodorovném směru

Ctrl+Shift+C

Zarovnání textu doprava

Ctrl+Shift+R

Zarovnání textu do bloku ve vodorovném směru

Ctrl+Shift+J

Zarovnání textu nahoru ve svislém směru

Ctrl+Shift+T

Zarovnání textu na střed ve svislém směru

Ctrl+Shift+M

Zarovnání textu dolů ve svislém směru

Ctrl+Shift+V

Použití funkcí připevnit & přichycení

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Přichytit a připevnit

Alt+F9

Seskupení, otočení nebo převrácení obrazců

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Seskupení vybraných obrazců

CTRL + G nebo CTRL + SHIFT + G

Oddělení obrazců ve vybrané skupině

CTRL+SHIFT+U

Přenesení vybraného obrazce dopředu

Ctrl+Shift+F

Přenesení vybraného obrazce dozadu

Ctrl+Shift+B

Otočení vybraného obrazce doleva.

Ctrl+L

Otočení vybraného obrazce doprava.

Ctrl+R

Vodorovné převrácení vybraného obrazce

Ctrl+H

Svislé převrácení vybraného obrazce

Ctrl+J

Otevření dialogového okna Zarovnat obrazce pro vybraný obrazec

F8

Zobrazení oken výkresu

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Zobrazení otevřených oken výkresu vedle sebe ve svislém směru

Shift+F7

Zobrazení otevřených oken výkresu vedle sebe ve vodorovném směru

Ctrl+Shift+F7

Zobrazení otevřených oken výkresu tak, aby u každého okna bylo vidět záhlaví

ALT + F7 nebo CTRL + ALT + F7

Výběr nástrojů

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Zapnutí nebo vypnutí nástroje Kopírovat formát ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+Shift+P

Vyberte Nástroj ukazatel ( Tlačítko Ukazatel ).

Ctrl+1

Výběr nástroje spojnice ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+3

Vyberte nástroj spojovací bod.

Ctrl+Shift+1

Výběr nástroje Text ( Tlačítko nástroje Text )

Ctrl+2

Výběr nástroje Textové pole ( Obrázek tlačítka )

Ctrl+Shift+4

Výběr nástrojů kreslení

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr nástroje obdélník ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+8

Výběr nástroje Elipsa ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+9

Výběr nástroje čára ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+6

Vyberte Nástroj oblouk ( Vzhled tlačítka ).

Ctrl+7

Výběr nástroje volný tvar ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+5

Výběr nástroje tužka ( Vzhled tlačítka )

Ctrl+4

Oříznout obrázek

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Výběr nástroje oříznout ( Obrázek tlačítka )

Ctrl+Shift+2

Práce s obrazci a vzorníky Visia

Pohyb mezi obrazci na stránce výkresu

Co chcete udělat

Klávesy

Přechody mezi obrazci na stránce výkresu. Obrazec, který má fokus, je označen tečkovaným obdélníkem.

Poznámka: Obrazce, které jsou zamknuté proti výběru nebo zamknutou vrstvou, se nedají přesunout.

Klávesa Tab

Přechody mezi obrazci na stránce výkresu v obráceném pořadí

Shift+Tab

Výběr obrazce, který má fokus

Poznámka: Chcete-li vybrat více obrazců, aktivujte stisknutím klávesy TAB první obrazec, který chcete vybrat, a potom stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete fokus přenést na jiný obrazec, stiskněte a podržte klávesu SHIFT, stiskněte klávesu TAB, dokud se fokus nepřesune na požadovaný obrazec, a pak stisknutím klávesy ENTER přidejte obrazec do výběru. Stejně postupujte i u dalších obrazců, které chcete vybrat.

Enter

Zrušení výběru nebo fokusu obrazce

Esc

Přepnutí mezi režimem úprav textu a režimem výběru obrazců u vybraného obrazce

F2

Posunutí vybraného obrazce

Klávesy se šipkami

Posunutí vybraného obrazce po 1 pixelu

Poznámka: Funkce SCROLL LOCK musí být vypnutá.

Shift+klávesy se šipkami

Práce s obrazci předlohy ve vzorníku

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Pohyb mezi obrazci předlohy ve vzorníku

Klávesy se šipkami

Přechod na první obrazec předlohy v řádku vzorníku

Home

Přechod na poslední obrazec předlohy v řádku vzorníku

End

Přechod na první obrazec předlohy ve sloupci vzorníku

Page Up

Přechod na poslední obrazec předlohy ve sloupci vzorníku

Page Down

Zkopírování vybraných obrazců předlohy do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu schránky do nového vzorníku

Poznámka: Nový vzorník je třeba nejprve otevřít pro úpravy.

Ctrl+V

Výběr všech obrazců předlohy ve vzorníku

Poznámka: Pokud chcete vybrat víc obrazců předlohy (ne všechny), stiskněte klávesy se šipkami a umístěte tak fokus na první požadovaný obrazec předlohy. Pokud chcete fokus přesunout na jiný obrazec předlohy, stiskněte a podržte klávesu SHIFT, stiskněte klávesy se šipkami, dokud se fokus nepřesune na požadovaný obrazec, a pak stisknutím klávesy ENTER přidejte tento obrazec do výběru. Stejně postupujte i u dalších obrazců, které chcete vybrat.

Ctrl+A

Výběr nebo zrušení výběru obrazce předlohy, který má fokus

Shift+Enter

Zrušení výběru obrazců předlohy ve vzorníku

Esc

Vložení vybraných obrazců předlohy do výkresu

Ctrl+Enter

Práce se vzorníky v režimu úprav

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění vybraného obrazce předlohy

Delete

Vyjmutí vybraného obrazce předlohy z vlastního vzorníku a jeho vložení do schránky

Ctrl+X

Přejmenování vybraného obrazce předlohy

F2

Práce s okny, podokny úloh a dialogovým oknem

Práce s Windows

Co chcete udělat

Stiskněte

Přepnutí do dalšího okna

Alt+Tab

Zavření aktivního okna

Alt+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT aktivovat pás karet.

F6

Maximalizace vybraného okna

Ctrl+F10

Obnovení velikosti okna aplikace Visio po maximalizaci.

Ctrl+F5

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

Print Screen

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

Alt+Print Screen

Zobrazení místní nabídky okna u každého okna, které má v záhlaví ikonu (například u okna obrazců)

Alt+Mezerník

Otevření dialogového okna Stránka

Shift+F4

Otevření dialogového okna Uspořádat stránky

Ctrl+Alt+P

Cyklické přemísťování fokusu mezi otevřenými výkresy

CTRL + TAB nebo CTRL + F6

Cyklické přemísťování fokusu mezi otevřenými výkresy v obráceném pořadí

CTRL + SHIFT + TAB nebo CTRL + SHIFT + F6

Cyklické přemísťování fokusu mezi stránkami výkresu včetně všech zobrazených vrstev revizí

Ctrl+Page Down

Cyklické přemísťování fokusu mezi stránkami výkresu v obráceném pořadí

Ctrl+Page Up

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

Tab nebo Shift+Tab

Použití okna online nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

Alt+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

Alt+Tab

Přejděte zpátky na domovskou stránku nápovědy k Visio.

Alt+Home

Výběr další položky v okně nápovědy

Tab

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou položku

Enter

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

Tab

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

Enter

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

Alt+šipka vlevo

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

Alt+šipka vpravo

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Posun po větších krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Page Up nebo Page Down

Práce s podokny úloh

Co chcete udělat

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT fokus umístit na pás karet a pak stisknutím klávesy F6 přejděte do podokna úloh.

F6

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí mezi možnostmi ve vybrané podnabídce nebo přechod mezi možnostmi ve skupině možností v dialogovém okně

Šipka dolů nebo šipka nahoru

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky

Shift+F10

Výběr prvního nebo posledního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce

Home nebo End

Uvolnění nebo ukotvení podoken úloh

 1. Opakovaným stisknutím klávesy F6 vyberte požadované podokno úloh.

 2. Stisknutím kombinace kláves ALT + MEZERNÍK otevřete nabídku daného podokna úloh.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte možnost okno obtékání a pak stiskněte ENTER.

Práce s dialogovými poli

Co chcete udělat

Klávesy

Přesunutí fokusu na další volbu nebo skupinu voleb

Klávesa Tab

Přesunutí fokusu na předchozí volbu nebo skupinu voleb

Shift+Tab

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

Ctrl+Tab

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

Ctrl+Shift+Tab

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

Mezerník

Otevření seznamu (Pokud je zavřený) a přechod na konkrétní možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT + podtržené písmeno v možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

Alt+šipka dolů

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Esc

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku v dialogovém okně

Enter

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

Home

Přechod na konec pole

End

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

Šipka vlevo nebo šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

Shift + šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

Shift + šipka vpravo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek pole

Shift+Home

Výběr textu od pozice kurzoru do konce pole

Shift+End

Používání dialogových oken Otevřít a Uložit jako

Akce

Stiskněte

Přesunutí fokusu na další volbu nebo skupinu voleb

Tab

Přesunutí fokusu na předchozí volbu nebo skupinu voleb

Shift+Tab

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

ENTER nebo mezerník

Přesunutí do seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako

Alt+T

Přesunutí do pole název souboru

Alt+V

Přesunutí do seznamu typů souborů v dialogovém okně otevřít

Alt+T

Otevření vybraného souboru v dialogovém okně otevřít

Alt+O

Uložení aktuálního souboru v dialogovém okně Uložit

Alt+D

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

Alt+šipka dolů

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Esc

Aktualizujte seznam souborů.

F5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

Shift+F10

Lupa

Co chcete udělat

Klávesy

Zvětšení

Alt+F6

Zmenšení

Alt+Shift+F6

Přizpůsobení zobrazení oknu

Ctrl+Shift+W

Podívejte se také na

Centrum nápovědy visia

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Visia

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×