Klávesové zkratky pro Microsoft Visio 2010

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Chcete-li vytisknout toto téma, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a potom stiskněte klávesy CTRL+P.

Online nápověda

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Okno nápovědy umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Kombinace kláves

Otevření okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přechod zpět na domovskou stránku aplikace Microsoft Visio 2010

ALT+HOME

Výběr další položky v okně nápovědy

TAB

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno nápovědy za podmínky, že je okno nápovědy aktivováno (je třeba kliknout do okna nápovědy)

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, například přepínání mezi panelem nástrojů, panelem Adresa a seznamem Vyhledat

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Základy používání sady Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Kombinace kláves

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

ALT+F4

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, zkuste stisknutím klávesy ALT aktivovat nabídky na pásu karet.

F6

Maximalizace vybraného okna

CTRL+F10

Obnovení velikosti okna aplikace Visio po maximalizaci tohoto okna

CTRL+F5

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Zobrazení místní nabídky okna u každého okna, které má v záhlaví ikonu (například u okna obrazců)

ALT+MEZERNÍK

Otevření dialogového okna Stránka

SHIFT+F4

Otevření dialogového okna Uspořádat stránky

CTRL+ALT+P

Cyklické přemísťování fokusu mezi otevřenými výkresy

CTRL+TAB nebo CTRL+F6

Cyklické přemísťování fokusu mezi otevřenými výkresy v obráceném pořadí

CTRL+SHIFT+TAB nebo CTRL+SHIFT+F6

Cyklické přemísťování fokusu mezi stránkami výkresu včetně všech zobrazených překrytí poznámek

CTRL+PAGE DOWN

Cyklické přemísťování fokusu mezi stránkami výkresu v obráceném pořadí

CTRL+PAGE UP

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesová zkratka

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Pohyb v textu nebo mezi buňkami

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec textového pole

CTRL+END

Přesunutí na začátek textového pole

CTRL+HOME

Přístup k podoknům úloh a jejich použití

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 požadované podokno úloh nezobrazí, zkuste stisknutím klávesy ALT aktivovat nabídky na pásu karet a dalším stisknutím klávesy F6 přejít do podokna úloh.

F6

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

TAB nebo SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině voleb v dialogovém okně

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přidružené k vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka nebo podnabídka, výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo v podnabídce

HOME nebo END

Uvolnění nebo ukotvení podoken úloh

 1. Opakovaným stisknutím klávesy F6 vyberte požadované podokno úloh.

 2. Stisknutím klávesové zkratky ALT+MEZERNÍK otevřete nabídku pro dané podokno úloh.

 3. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte příkaz Uvolnit okno a potom stiskněte klávesu ENTER.

Použití dialogových oken

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřen) a přechod na příslušnou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku dialogového okna

ENTER

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Kombinace kláves

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přechod o jeden znak doleva nebo doprava

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí fokusu na další přepínač nebo skupinu voleb

TAB

Přesunutí fokusu na předchozí přepínač nebo skupinu voleb

SHIFT+TAB

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

ENTER, MEZERNÍK

Přesunutí do seznamu Uložit jako typ v dialogovém okně Uložit jako

ALT+T

Přesunutí do pole Název souboru

ALT+S

Přesunutí do seznamu typů souborů v dialogovém okně Otevřít

ALT+T

Otevření vybraného souboru v dialogovém okně Otevřít

ALT+O

Uložení aktuálního souboru v dialogovém okně Uložit

ALT+U

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Aktualizace seznamu souborů

F5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

SHIFT+F10

Text

Úpravy textu

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na další nebo předchozí znak v řádku textu

ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO

Přesunutí na další nebo předchozí řádek textu

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na další nebo předchozí slovo v řádku textu

CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přechod na další nebo předchozí odstavec

CTRL+ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL+ŠIPKA NAHORU

Výběr veškerého textu v bloku textu

CTRL+A

Výběr dalšího nebo předchozího znaku

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr dalšího nebo předchozího slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr dalšího nebo předchozího řádku

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ nebo SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího nebo předchozího odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Odstranění předchozího slova

CTRL+BACKSPACE

Nahrazení vybraného textu výškou pole. Není-li vybrán žádný text, nahradí se výškou pole celý text vybraného obrazce.

CTRL+SHIFT+H

Formát textu

Akce

Kombinace kláves

Zapnutí nebo vypnutí tučného písma ( Obrázek tlačítka )

CTRL+B

Zapnutí nebo vypnutí kurzívy ( Obrázek tlačítka )

CTRL+I

Zapnutí nebo vypnutí podtržení ( Obrázek tlačítka )

CTRL+U

Zapnutí nebo vypnutí dvojitého podtržení

CTRL+SHIFT+D

Zapnutí nebo vypnutí všech velkých písmen

CTRL+SHIFT+A

Zapnutí nebo vypnutí kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Zapnutí nebo vypnutí dolního indexu ( Obrázek tlačítka )

CTRL+=

Zapnutí nebo vypnutí horního indexu ( Obrázek tlačítka )

CTRL+SHIFT+=

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+<

Zarovnání textu

Akce

Klávesová zkratka

Zarovnání textu doleva

CTRL+SHIFT+L

Zarovnání textu na střed ve vodorovném směru

CTRL+SHIFT+C

Zarovnání textu doprava

CTRL+SHIFT+R

Zarovnání textu do bloku ve vodorovném směru

CTRL+SHIFT+J

Zarovnání textu nahoru ve svislém směru

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání textu na střed ve svislém směru

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání textu dolů ve svislém směru

CTRL+SHIFT+V

Lupa a navigace

Navigace na pásu karet

 1. Stiskněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

  Pás karet aplikace Visio 2010 se zobrazenými klávesovými zkratkami

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je nutné nejprve stisknout písmeno skupiny, která obsahuje daný příkaz. Například pokud je aktivní karta Domů, přejdete pomocí zkratek ALT+H, F, S k seznamu Velikost ve skupině Písmo.

  Poznámka: Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu ALT.

Lupa

Akce

Klávesová zkratka

Zvětšení

ALT+F6

Zmenšení

ALT+SHIFT+F6

Přizpůsobit oknu

CTRL+SHIFT+W

Pohyb v zobrazení na celou obrazovku

Tyto klávesové zkratky slouží k přechodům mezi aplikací Visio a jinou aplikací či stránkou v zobrazení na celou obrazovku.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení na celou obrazovku

F5

Ukončení zobrazení na celou obrazovku

ESC

Otevření další stránky výkresu

PAGE DOWN

Návrat na předchozí stránku výkresu

PAGE UP

Pohyb ve výkresu webové stránky

Akce

Klávesová zkratka

Cyklické přemísťování fokusu mezi levým rámcem, výkresem a obrazci výkresu obsahujícími data obrazců, hypertextovými odkazy a adresním řádkem

TAB

Aktivace hypertextového odkazu obrazce nebo hypertextového odkazu výkresu, který má fokus

ENTER

Úkoly specifické pro aplikaci Visio

Formát textu

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace karty Domů na pásu karet

ALT+Ů

Aktivace karty Písmo v dialogovém okně Text

F11

Aktivace karty Odstavec v dialogovém okně Text

SHIFT+F11

Aktivace karty Tabulátory v dialogovém okně Text

CTRL+F11

Otevření dialogového okna Výplň pro vybraný obrazec

F3

Otevření dialogového okna Čára

SHIFT+F3

Použití funkcí Přichytit a připevnit

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace karty Obecné v dialogovém okně Přichytit a připevnit

ALT+F9

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Přichytit na kartě Obecné v dialogovém okně Přichytit a připevnit; obrazce se přichytí k položkám vybraným v části Přichytit dialogového okna

S

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka Připevnit na kartě Obecné v dialogovém okně Přichytit a připevnit; obrazce se připevní k položkám vybraným ve skupinovém rámečku Připevnit uvedeného dialogového okna (nabídka Nástroje, příkaz Přichytit a připevnit)

G

Seskupení, otočení nebo převrácení obrazců

Akce

Klávesová zkratka

Seskupení vybraných obrazců

CTRL+G nebo CTRL+SHIFT+G

Oddělení obrazců ve vybrané skupině

CTRL+SHIFT+U

Přenesení vybraného obrazce dopředu

CTRL+SHIFT+F

Přenesení vybraného obrazce dozadu

CTRL+SHIFT+B

Otočení vybraného obrazce doleva

CTRL+L

Otočení vybraného obrazce doprava

CTRL+R

Vodorovné převrácení vybraného obrazce

CTRL+H

Svislé převrácení vybraného obrazce

CTRL+J

Otevření dialogového okna Zarovnat obrazce pro vybraný obrazec

F8

Zobrazení oken výkresu

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení otevřených oken výkresu vedle sebe ve svislém směru

SHIFT+F7

Zobrazení otevřených oken výkresu vedle sebe ve vodorovném směru

CTRL+SHIFT+F7

Zobrazení otevřených oken výkresu tak, aby u každého okna bylo vidět záhlaví

ALT+F7 nebo CTRL+ALT+F7

Panely nástrojů specifické pro aplikaci Visio

Výběr nástrojů

Akce

Kombinace kláves

Zapnutí nebo vypnutí nástroje Kopírovat formát ( Obrázek tlačítka )

CTRL+SHIFT+P

Výběr nástroje Ukazatel ( Tlačítko Ukazatel )

CTRL+1

Výběr nástroje Spojnice ( Obrázek tlačítka )

CTRL+3

Výběr nástroje Spojovací bod

CTRL+SHIFT+1

Výběr nástroje Text ( Tlačítko nástroje Text )

CTRL+2

Výběr nástroje Textové pole ( Obrázek tlačítka )

CTRL+SHIFT+4

Výběr nástrojů pro kreslení

Akce

Kombinace kláves

Výběr nástroje Obdélník ( Obrázek tlačítka )

CTRL+8

Výběr nástroje Elipsa ( Obrázek tlačítka )

CTRL+9

Výběr nástroje Čára ( Obrázek tlačítka )

CTRL+6

Výběr nástroje Oblouk ( Obrázek tlačítka )

CTRL+7

Výběr nástroje Volný tvar ( Obrázek tlačítka )

CTRL+5

Výběr nástroje Tužka ( Obrázek tlačítka )

CTRL+4

Oříznout obrázek

Akce

Kombinace kláves

Výběr nástroje Oříznout ( Obrázek tlačítka )

CTRL+SHIFT+2

Obrazce a vzorníky aplikace Visio

Pohyb mezi obrazci na stránce výkresu

Akce

Klávesová zkratka

Přechody mezi obrazci na stránce výkresu. Obrazec, který má fokus, je označen tečkovaným obdélníkem.

Poznámka: Nelze přecházet na obrazce, které jsou chráněny proti výběru nebo jsou na zamknuté vrstvě.

TAB

Přechody mezi obrazci na stránce výkresu v obráceném pořadí

SHIFT+TAB

Výběr obrazce, který má fokus

Poznámka: Chcete-li vybrat více obrazců, umístěte nejprve fokus stisknutím klávesy TAB do prvního požadovaného obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER. Podržte klávesu SHIFT a umístěte fokus pomocí klávesy TAB do jiného obrazce. Jakmile bude obdélník fokusu nad požadovaným obrazcem, přidejte stisknutím klávesy ENTER daný obrazec k výběru. Stejně postupujte i u dalších obrazců, které chcete vybrat.

ENTER

Zrušení výběru nebo fokusu obrazce

ESC

Přepnutí mezi režimem úprav textu a režimem výběru obrazců u vybraného obrazce

F2

Posun vybraného obrazce

Klávesy se šipkami

Posun vybraného obrazce vždy o 1 pixel

Poznámka: Indikátor klávesnice SCROLL LOCK musí být vypnut.

SHIFT+klávesy se šipkami

Práce s obrazci předlohy ve vzorníku

Akce

Klávesová zkratka

Pohyb mezi obrazci předlohy ve vzorníku

Klávesy se šipkami

Přechod na první obrazec předlohy v řádku vzorníku

HOME

Přechod na poslední obrazec předlohy v řádku vzorníku

END

Přechod na první obrazec předlohy ve sloupci vzorníku

PAGE UP

Přechod na poslední obrazec předlohy ve sloupci vzorníku

PAGE DOWN

Zkopírování vybraných obrazců předlohy do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu schránky do nového vzorníku

Poznámka: Nový vzorník je třeba nejprve otevřít pro účely úprav.

CTRL+V

Výběr všech obrazců předlohy ve vzorníku

Poznámka: Chcete-li vybrat více obrazců předlohy, umístěte nejprve fokus stisknutím kláves se šipkami do prvního požadovaného obrazce předlohy. Podržte klávesu SHIFT a umístěte fokus pomocí kláves se šipkami do jiné předlohy. Jakmile bude obdélník fokusu nad požadovanou předlohou, přidejte stisknutím klávesy ENTER danou předlohu k výběru. Stejně postupujte i u dalších předloh, které chcete vybrat.

CTRL+A

Výběr nebo zrušení výběru obrazce předlohy, který má fokus

SHIFT+ENTER

Zrušení výběru obrazců předlohy ve vzorníku

ESC

Vložení vybraných obrazců předlohy do výkresu

CTRL+ENTER

Práce se vzorníky v režimu úprav

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění vybraného obrazce předlohy z vlastního vzorníku

DELETE

Vyjmutí vybraného obrazce předlohy z vlastního vzorníku a jeho vložení do schránky

CTRL+X

Přejmenování vybraného obrazce předlohy

F2

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×