Klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Office InfoPath

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Toto téma nápovědy popisuje klávesové zkratky pro běžné úkoly v Microsoft Office InfoPath 2007, například úkoly při vytváření šablon formulářů. Tyto klávesové zkratky v nápovědě k rozložení klávesnice. Klávesy na jiné rozložení klávesnice nemusí přesně odpovídat na klávesnici USA.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout dvě a více kláves současně, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Pokud chcete toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Obsah článku

Návrh šablony formuláře

Získání nápovědy

V okně Nápověda

Pomocí nabídky, panely nástrojů a podoken úloh

Používání dialogových oken

Základy používání systému Microsoft Office

Návrh šablony formuláře

Vývoj šablon formulářů

Akce

Klávesová zkratka

Návrh nové šablony formuláře

CTRL+SHIFT+D

Poznámka: Pokud dialogové okno Začínáme se otevře, stiskněte klávesu TAB, dokud nebude vybrána položka Návrh šablony formuláře a stiskněte klávesu ENTER.

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly

ALT+N

Náhled aktuální šablony formuláře

CTRL+SHIFT+B

Vyhledání slova nebo fráze

CTRL+F

Nahrazení slova nebo fráze

CTRL+H

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

CTRL+X

Zkopírování vybraného textu nebo položky

CTRL+C

Vložení textu nebo položky

CTRL+V

Tisk aktuální šablony formuláře

CTRL+P

Zobrazení vlastností vybraného ovládacího prvku

ALT+ENTER

Vložení ovládacího prvku.

ALT + I, C

Výběr předchozího ovládacího prvku

CTRL+< (znaménko menší než) nebo SHIFT+TAB

Výběr dalšího ovládacího prvku

CTRL+> (znaménko větší než) nebo TAB

Otevřete Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Otevření webu Microsoft Office Developer Center ve webovém prohlížeči.

ALT + H, MŮŽU

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Výběr textu do začátku odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr textu do konce odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr textu, grafiky nebo pole o jeden řádek nahoru nebo dolů

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení konce řádku

SHIFT+ENTER

Vložení symbolu euro

CTRL+ALT+E

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Odebrání veškerého formátování

CTRL+MEZERNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

ALT+SHIFT+K

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

CTRL+SHIFT+= (symbol rovná se)

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

CTRL+= (symbol rovná se)

Použití nebo odebrání stylu Normální u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+N

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 1 u vybraného textu.

ALT+CTRL+1

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 2 u vybraného textu

ALT+CTRL+2

Použití nebo odebrání stylu Nadpis 3 u vybraného textu.

ALT+CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

CTRL+SHIFT+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Zarovnání vybraného odstavce do bloku

CTRL+J

Zarovnání vybraného odstavce doprava

CTRL+R

Zarovnání vybraného odstavce na střed

CTRL+E

Zarovnání vybraného odstavce doleva

CTRL+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+, (čárka)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

CTRL+SHIFT+. (tečka)

Otevření podokna úloh Písmo

CTRL+D

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vložte tabulku s opakováním.

ALT + I, G

Změna šířky sloupce vlevo od okraje sloupce beze změny šířky ostatních sloupců

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj sloupce.

Změna výšky řádku nad nebo pod okrajem řádku beze změny výšky ostatních řádků

Poznámka: Pro řádky, které je nastavena na jejich minimální výška zkratka změny výšky řádku nad ohraničení. Minimální výška řádku, je určený podle několika faktorech, včetně toho, jestli obsahuje text nebo ovládací prvky.

Při stisknuté klávese SHIFT přetáhněte okraj řádku.

Změna velikosti všech vybraných řádků nebo sloupců na stejnou výšku nebo šířku

Při stisknuté klávese ALT přetáhněte okraj řádku nebo sloupce.

Přechod na další nebo předchozí buňku tabulky

TAB nebo SHIFT + TAB
TAB přidáte nový řádek tabulky, stisknutím klávesy při kurzor do poslední buňky v posledním řádku.

Výběr nebo zrušení výběru buňky tabulky

F2

Opravy a uložení změn

Akce

Klávesová zkratka

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Poznámka: Musí být zaškrtnuté políčko kontrolovat pravopis při psaní (stiskněte kombinaci kláves ALT + T a stiskněte klávesu O).

ALT+F7

Uložení nebo publikování aktuální šablony formuláře

Poznámka: Pomocí této klávesové zkratky se otevře dialogové okno, které nabízí výběr mezi uložením a publikováním šablony formuláře. Když vyberete možnost budoucího skrytí tohoto dialogového okna, zobrazí se po stisknutí klávesové zkratky ALT+SHIFT+F2 dialogové okno Uložit jako.

ALT+SHIFT+F2

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Uložení aktuální šablony formuláře

SHIFT+F12

Náhled šablony formuláře před tiskem

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Náhled

ALT+F, V

Přechod na další stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přiblížení za účelem podrobnějšího zobrazení šablony formuláře

ALT+= (symbol rovná se)

Oddálení za účelem zobrazení větší části šablony formuláře v menší velikosti

ALT+- (spojovník)

Začátek stránky

Získání nápovědy

Použití okna Nápověda

Okno Nápověda umožňuje přístup k celému obsahu nápovědy systému Microsoft Office. V okně nápovědy se zobrazují témata a další obsah nápovědy.

V okně Nápověda

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení okna Nápověda

F1

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Přejděte zpět do aplikace InfoPath 2007 Nápověda a postupy pro domácnosti.

ALT+HOME

Výběr následující položky

TAB

Výběr předchozí položky

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení výchozí akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky, v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v části Procházet nápovědu aplikace název aplikace.

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybranou položku Zobrazit vše či Skrýt vše nebo pro skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přesunutí vpřed na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Posun po malých krocích nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazení nabídky příkazů pro okno Nápověda. Okno nápovědy musí být aktivní (stiskněte klávesu F1).

SHIFT+F10

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Aktualizace okna (tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka: Nejsou-li aktuální téma nápovědy aktivním okně, stiskněte klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + P.

CTRL+P

Změna stavu připojení

F6, ŠIPKA DOLŮ

Zadání textu do pole Zadejte slova, která chcete hledat

F6, šipka dolů (stiskněte opakovaně.)

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy; například přepínání mezi panelem nástrojů, pole Zadejte slova, která chcete vyhledat a seznamem Hledat.

F6

Výběr další nebo předchozí položky, v tabulce ve stromovém zobrazení obsahu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v tabulce ve stromovém zobrazení obsahu.

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Výběr dalšího hypertextového odkazu nebo Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce pro vybraný hypertextový odkaz, možnost Zobrazit vše nebo možnost Skrýt vše

ENTER

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Zadání vyhledávacího dotazu

Před zadáním vyhledávacího dotazu, musíte vybrat – Zadejte dotaz nápovědu.

jak

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte řádek nabídek.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se kurzor nezobrazí v poli Zadejte otázku o pomoc.

 3. Napište svou otázku.

 • Odeslání hledaný termín, který jste zadali v poli Zadejte dotaz nápovědy, stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Pomocí nabídky, panely nástrojů a podoken úloh

Otevření a používání nabídek a panelů nástrojů

Než budete moct přesunout a změnit velikost panelu nástrojů, musíte ho nejdřív vybrat.

jak

 1. Stisknutím klávesy ALT vyberte řádek nabídek.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + TAB vyberte tlačítko na panelu nástrojů.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK nabídku Možnosti panelu nástrojů.

 4. Stisknutím klávesy S nebo M vyberte příkaz Přesunout nebo velikost.

Akce

Klávesová zkratka

Přesuňte panel nástrojů.

CTRL + klávesy se šipkami

Uvolnit panel nástrojů.

ŠIPKA DOLŮ (Stiskněte opakovaně.)

Ukotvení panel nástrojů ve svislém směru do levé nebo pravé straně obrazovky.

Šipka vlevo nebo šipka dolů (stiskněte opakovaně.)

Vyberte řádek nabídek nebo zavření otevřené nabídky a podnabídky ve stejnou dobu.

ALT nebo F10

Vyberte podokna úloh nebo panel nástrojů po stisknutí klávesy F10 nebo ALT vyberte řádek nabídek. Stisknutím klávesy opakovaně přesunutí fokusu mezi otevřenými panely nástrojů, nabídek a podokna úloh.

CTRL + TAB nebo CTRL + SHIFT + TAB

Pokud je vybrán panel nástrojů a nabídek, vyberte další tlačítko nabídky na panelu nástrojů.

TABULÁTOR nebo ŠIPKA VPRAVO

Pokud je vybrán panel nástrojů a nabídek, vyberte tlačítka předchozí nabídky na panelu nástrojů.

SHIFT + TABULÁTOR nebo šipka vlevo

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce pro vybranou tlačítko nebo příkaz.

ENTER

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky záhlaví.

ALT+MEZERNÍK

Výběr dalšího příkazu, pokud je otevřeno zobrazena nabídka či podnabídka.

ŠIPKA DOLŮ

V otevřeném zobrazena nabídka či podnabídka, Výběr předchozího příkazu.

ŠIPKA NAHORU

Vyberte nabídku vlevo. Přepnutí mezi hlavní nabídky a podnabídky, pokud je otevřené podnabídky.

ŠIPKA VLEVO

Kliknutím na tlačítko nabídky vpravo. Přepnutí mezi hlavní nabídky a podnabídky, pokud je otevřené podnabídky.

ŠIPKA VPRAVO

Výběr prvního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce.

HOME

Vyberte posledního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce.

End

Zavření otevřené nabídky. Při otevření podnabídky zavření pouze podnabídky.

ESC

Otevření vybrané nabídky.

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení úplné sady příkazů, pokud je otevřeno zkrácené nabídky.

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přepínání mezi podoknem úloh a aktivní šabloně.

F6

Výběr další položky v podokně úloh.

TAB

Výběr předchozí položky v podokně úloh.

SHIFT+TABULÁTOR

Poznámka: Chcete-li vybrat příkaz nabídky v řádku nabídek můžete pomocí klávesnice. Stisknutím klávesy ALT vyberte řádek nabídek. Stiskněte podtržené písmeno v názvu, který obsahuje požadovaný příkaz.

Otevření a použití podoken úloh

Než začnete pracovat s podoknem úloh, musíte nejdřív otevřít a vyberte ho.

jak

 1. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F1 slouží k otevření podokna úloh.

 2. Stisknutím klávesy F6 vyberte řádek nabídek.

 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK na nabídku Možnosti podokna úloh.

 4. Stisknutím klávesy M nebo S vyberte příkaz Přesunout nebo velikost.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení podokna úloh Navrhnout úkoly

ALT+N

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

Poznámka: Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, pokuste se stisknutím klávesy ALT umístění fokusu na řádku nabídek a potom stisknutím kláves CTRL + TAB přejděte do podokna úloh.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

SHIFT+F6

Změna velikosti podokna úloh (po použití příkazu velikost ).

Šipkové klávesy

Přesunutí podokna úloh (po použití příkazu Přesunout ).

Šipkové klávesy

Otevření podokna úloh nebo skrytí podokna úloh.

CTRL+F1

Přechod do podokna úloh z okna aktivní. (Možná bude nutné zobrazit posunutím víckrát stisknutím klávesy F6.)

F6

Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka nebo panel nástrojů aktivní. (Kombinaci kláves CTRL+TAB bude možná nutné stisknout vícekrát.)

CTRL+TABULÁTOR

Otevření nabídky Možnosti podokna úloh.

CTRL+MEZERNÍK

Zavření nabídky, je-li aktuálně otevřené nebo přejděte zpět do šablony formuláře.

ESC

Pokud je aktivní podokno úloh, vyberte další možnosti v podokně úloh.

TAB

Výběr předchozí položky v podokně úloh, pokud je aktivní podokno úloh.

SHIFT+TABULÁTOR

Pohyb mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině možností.

ŠIPKA NAHORU

Přesunout dolů mezi položkami ve vybrané podnabídce nebo mezi přepínači ve skupině možností.

ŠIPKA DOLŮ

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

ENTER

Otevření místní nabídky v šabloně formuláře nebo otevřete rozevírací nabídky u položky podokno vybraného úkolu.

SHIFT+F10

Je-li zobrazena nabídka či podnabídka, výběr prvního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce.

HOME

Je-li zobrazena nabídka či podnabídka, Výběr posledního příkazu v zobrazené nabídce či podnabídce.

End

Přesunutí na začátek seznamu v podokně vybraného úkolu.

CTRL+HOME

Přesunutí na konec vybraného podokna úloh.

CTRL+END

Začátek stránky

Používání dialogových oken

Zobrazení a výběr možností v dialogových oknech

Akce

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Otevřít v režimu návrhu

CTRL+O nebo CTRL+F12

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do šablony formuláře (u dialogových oken, která tuto funkci podporují)

ALT+F6

Přechod na další možnost

TAB

Přechod na předchozí možnost

SHIFT+TABULÁTOR

Přepnutí na následující kartu

CTRL+TABULÁTOR

Přepnutí na předchozí kartu

CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí na další kategorii

TAB

Poznámka: Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přepnutí na předchozí kategorii

SHIFT+TABULÁTOR

Poznámka: Po výběru kategorie přejdete k požadovanému názvu kategorie pomocí kláves se šipkami.

Přechod mezi možnostmi v seznamu nebo skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí vybraného políčka

MEZERNÍK

Otevření seznamu (pokud je zavřený) a přechod na určitou možnost v seznamu

První písmeno možnosti v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a následné zavření dialogového okna

ESC

Spuštění vybraného příkazu

ENTER

Přechod na předchozí složku

ALT+SHIFT+1

Otevření složky o jednu úroveň výše nad vybranou složkou

ALT+SHIFT+2

Odstranění vybrané složky nebo souboru

ALT+SHIFT+3

Vytvoření nové podsložky v otevřené složce.

ALT+SHIFT+4

Přepínání mezi zobrazeními Miniatury, Vedle sebe, Ikony, Seznam, Podrobnosti, Vlastnosti a Náhled

ALT+SHIFT+5

Zobrazení místní nabídky pro vybranou složku nebo soubor

SHIFT+F10

Otevření seznamu Oblast hledání nebo Uložit do (jen na panelu Adresa v systému Windows Vista).

F4

Aktualizace seznamu složek a souborů v dialogovém okně Otevřít, Otevřít v režimu návrhu nebo Uložit jako

F5

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je pole, do kterého můžete zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Posun o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Začátek stránky

Základy používání systému Microsoft Office

Zobrazení a používání oken

Akce

Klávesy

Přepnutí do dalšího okna

ALT+TAB

Přepnutí do předchozího okna

ALT+SHIFT+TAB

Zavření aktivního okna

CTRL+W nebo CTRL+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po minimalizaci nebo maximalizaci.

CTRL+F5

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

CTRL+F6

Přepnutí do předchozího okna, pokud je jich otevřeno více.

CTRL+SHIFT+F6

Pokud není maximalizovat okno dokumentu, použijte příkaz Přesunout (na systémové nabídky okna). Pomocí kláves se šipkami přesuňte okno a po dokončení stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F7

Pokud není maximalizovat okno dokumentu, použijte příkaz velikost (na systémové nabídky okna). Stisknutím kláves se šipkami změňte velikost okna a po dokončení stiskněte klávesu ESC.

CTRL+F8

Minimalizace okna na velikost ikony (Klávesová zkratka je funkční pouze v některých aplikacích systému Microsoft Office.)

CTRL+F9

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna, která byla změněna velikost způsobem.

CTRL+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

PRINT SCREEN

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Pohyb v textu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Posun o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×