Jak zjistit, jestli ve vaší organizaci s Office 365 funguje centralizované nasazení doplňků

Centralizované nasazení je doporučený a co se týče funkcí nejlépe vybavený způsob pro většinu zákazníků, kteří nasazují doplňky pro Office uživatelům a skupinám v organizaci s Office 365. Pokud jste správcem Office 365, můžete pomocí těchto pokynů zjistit, jestli váš tenant a uživatelé splňují požadavky pro to, abyste mohli centralizované nasazení použít.

Může trvat až 24 hodin, než se doplněk zobrazí pro klienta pro všechny uživatele.

Požadavky

Centralizované nasazení doplňků vyžaduje, aby uživatelé měli Exchange Online, aktivní poštovní schránky Exchange Online a Office 365 ProPlus. Konkrétní požadavky, aby bylo možné použít funkci Centralizované nasazení:

 • Vaši uživatelé musí používat Office ProPlus 2016 v těchto operačních systémech:

  • Windows: Office build 16.0.8067 nebo novější

  • Mac: Office build 15.34.17051500 nebo novější

 • U Outlooku je nutné použít jednu z těchto verzí:

  • Verze Klikni a spusť 2013: 15.0.4819.1000 nebo novější verze

  • Verze instalační služby MSI 2013: 15.0.4937.1000 nebo novější verze*

  • Verze Klikni a spusť 2016: 16.0.7726.5702 nebo novější verze

  • Verze instalační služby MSI 2016: 16.0.4494.1000 nebo novější verze*

  *Ve verzi instalační služby MSI Outlooku se zobrazí doplňky nainstalované správcem na příslušném pásu karet v Outlooku, ale nezobrazí se v části Moje doplňky.

 • Váš adresář musí být federovaný do Azure Active Directory.

 • Vaši uživatelé se musí přihlašovat k Office 2016 pomocí ID organizace.

 • Poštovní schránka Exchange vašich uživatelů musí umožňovat ověřování OAuth.

Centralizované nasazení nepodporuje tyto možnosti:

 • Doplňky, které cílí na Word, Excel nebo PowerPoint v Office 2013

 • Místní adresářová služba

 • Nasazení doplňků na SharePoint

 • Nasazení doplňků na Office Online Server

 • Nasazení doplňků modelu COM (Component Object Model) nebo VSTO (Visual Studio Tools for Office)

 • Nasazení Office 365, jehož součástí není Exchange, například Office 365 Business

Požadavky na klienty

Následující tabulka uvádí klienty, kteří funkci Centralizované nasazení aktuálně podporují.

Aplikace Office

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

zaškrtnutí

zaškrtnutí

zaškrtnutí

Excel

zaškrtnutí

zaškrtnutí

zaškrtnutí

PowerPoint

zaškrtnutí

zaškrtnutí

zaškrtnutí

Outlook

zaškrtnutí

zaškrtnutí

zaškrtnutí

Office Online je podporovaný pro všechny plány Office 365 pro firmy. Nasazení Office 365 ProPlus jsou podporovaná jenom pro desktopové klienty. Aby bylo možné používat Office 365 ProPlus, musí mít uživatel účet Office 365 a přiřazenou licenci. Další informace najdete v přehledu Office 365 ProPlus.

Nástroj pro kontrolu kompatibility pro centralizované nasazení Office 365

Pomocí nástroje pro kontrolu kompatibility Centralizovaného nasazení Office 365 můžete ověřit, jestli mají uživatelé ve vašem tenantovi nastavené, aby se pro Word, Excel a PowerPoint používalo centralizované nasazení. Nástroj pro kontrolu kompatibility se nevyžaduje pro podporu Outlooku. Nástroj pro kontrolu kompatibility si můžete stáhnout tady.

Nástroj pro kontrolu kompatibility spustíte takto:

 1. Spusťte okno PowerShell.exe se zvýšenými oprávněními.

 2. Spusťte příkaz <Import-Module O365CompatibilityChecker> bez závorek.

 3. Spusťte příkaz <Invoke-CompatibilityCheck> (bez závorek), který zobrazí výzvu k zadání parametru TenantDomain (například TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) a přihlašovacích údajů TenantAdmin a pak požádá o souhlas.

Poznámka: V závislosti na počtu uživatelů ve vašem tenantovi může být kontrola hotová za několik minut nebo hodin.

Po dokončení kontroly nástroj vytvoří výstupní soubor ve formátu CSV. Ve výchozím nastavení se soubor uloží do tohoto umístění: C:\windows\system32. Tento výstupní soubor obsahuje následující informace:

 • Uživatelské jméno

 • ID uživatele (e-mailová adresa uživatele)

 • Připravenost k použití centralizovaného nasazení – pokud mají zbývající položky hodnotu True

 • Skladová jednotka (SKU) Office – identifikátor SKU Office, ke kterému se vztahuje licence

 • Aktivovaný Office – jestli je aktivovaný Office

 • Podporovaná poštovní schránka – jestli poštovní schránka umožňuje ověřování OAuth

Jak zjistit, jestli je nainstalovaný Office 365 ProPlus

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, jestli má uživatel nainstalovaný Office 365 ProPlus a jestli ho v poslední době používal, je použít sestavu Aktivace Microsoft Office, která je dostupná v Centru pro správu Office 365. Sestava obsahuje seznam všech uživatelů, kteří si aktivovali Office 365 ProPlus během posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Důležitými sloupci v této sestavě pro účely centralizovaného nasazení jsou desktopové aktivace pro Windows nebo Mac. Sestavu si můžete vyexportovat do Excelu. Další informace o sestavě najdete v článku Sestavy Office 365 v Centru pro správu – Aktivace Microsoft Office.

Pokud sestavu Aktivace nechcete použít, můžete uživatele požádat, aby si na počítači otevřeli některou aplikaci Office, třeba Word, a pak zvolili Soubor > Účet. V části Informace o produktu by se mělo zobrazit Produkt s předplatným a Microsoft Office 365 ProPlus, jak ukazuje následující obrázek.

Snímek obrazovky s částí Informace o produktu v aplikaci Office. Zobrazuje, že tato aplikace je produkt s předplatným Office 365 ProPlus.

Pokud potřebujete pomoc pro Office 365 ProPlus, podívejte se na článek Tipy pro odstraňování problémů s Office 365 ProPlus.

Požadavky pro Exchange

Microsoft Exchange ukládá manifesty doplňků v tenantovi vaší organizace. Správce nasazující doplňky a uživatelé přijímající tyto doplňky musí používat verzi Exchange Server, která podporuje ověřování OAuth. Nasazení Exchange pro více tenantů a vyhrazenou platformu VNext podporují ověřování OAuth ve výchozím nastavení. Starší vyhrazená a hybridní místní nasazení Exchange je možné nakonfigurovat tak, aby ověřování OAuth podporovala. Nejedná se však o výchozí konfiguraci.

Obraťte se na správce Exchange ve své organizaci a zjistěte, jaká konfigurace se používá. Připojení OAuth u každého uživatele se dá ověřit pomocí rutiny PowerShellu Test-OAuthConnectivity.

Přiřazení uživatelů a skupin

Funkce Centralizované nasazení aktuálně podporuje většinu skupin, které podporuje Azure Active Directory, včetně Skupin Office 365, distribučních seznamů a skupin zabezpečení.

Poznámka: Skupiny zabezpečení bez podpory pošty nejsou v současné době podporované.

Následující tabulka uvádí, jaká přiřazení jsou v rámci funkce Centralizované nasazení podporovaná za předpokladu, že uživatelé splňují požadavky na klienty a servery, které jsme zmínili výše. Centralizované nasazení podporuje uživatele ve skupinách nejvyšší úrovně nebo ve skupinách bez nadřazených skupin, ale ne uživatele ve vnořených skupinách nebo ve skupinách, které mají nadřazené skupiny.

Přiřazení doplňku

Podporováno

Pro uživatele prostřednictvím přímého přiřazení

Ano

Pro uživatele prostřednictvím přiřazení skupiny

Ano, pokud je daná skupina skupinou nejvyšší úrovně (nemá nadřazené skupiny)

Ne, pokud je daná skupina vnořená (má nadřazené skupiny)

Pro všechny uživatele v tenantovi

Ano

Podívejte se na následující příklad, ve kterém Sandra, Sheila a skupina Sales Department (Prodejní oddělení) mají přiřazený doplněk. Skupina West Coast Sales Department (Západní pobřeží – prodejní oddělení) je vnořená skupina, a proto Bert a Fred nemají přiřazený doplněk.

Diagram znázorňuje obdélník s popiskem Sales Dept (Prodejní oddělení), který obsahuje jména Joe a Bob. Tento obdélník je spojený s obdélníkem pod ním, který má popisek West Coast Sales (Západní pobřeží – prodejní oddělení) a obsahuje jména Bert a Fred. Vedle obdélníku je červený symbol X. V pravé horní části diagramu jsou jména Sandra a Sheila.

Uživatel

Jak správce přiřadil doplněk

Má uživatel přiřazený doplněk?

Joe

Prostřednictvím skupiny Sales Department (Prodejní oddělení)

Ano, skupina Sales Department nemá nadřazené skupiny

Bob

Prostřednictvím skupiny Sales Department (Prodejní oddělení)

Ano, skupina Sales Department nemá nadřazené skupiny

Sandra

Přímé přiřazení uživatele

Ano

Sheila

Přímé přiřazení uživatele

Ano

Bert

Přiřazení není možné

Ne, skupina West Coast Sales Department (Západní pobřeží – prodejní oddělení) je vnořená

Fred

Přiřazení není možné

Ne, skupina West Coast Sales Department je vnořená

Jak zjistit, jestli skupina obsahuje vnořené skupiny

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, jestli skupina obsahuje vnořené skupiny, je podívat se na kartu kontaktu pro danou skupinu v Outlooku. Když zadáte název skupiny v e-mailu do pole Komu a pak kliknutím na tento název skupinu zobrazíte, zjistíte, jestli obsahuje uživatele nebo vnořené skupiny. V následujícím příkladu karta Členové na kartě kontaktu pro Testovací skupinu v Outlooku nezobrazuje žádné uživatele a zobrazuje jenom dvě podskupiny.

Snímek obrazovky s kartou Členové na kartě kontaktu v Outlooku pro skupinu s názvem Testovací skupina. Jako členové se zobrazují Podskupina 1 a Podskupina 2.

Můžete provést i opačný dotaz, abyste zjistili, jestli je skupina členem nějaké jiné skupiny. V následujícím příkladu na kartě kontaktu v Outlooku na kartě Členství vidíte, že Podskupina 1 je členem Testovací skupiny.

Snímek obrazovky s kartou Členství na kartě kontaktu v Outlooku pro skupinu s názvem Podskupina 1, který znázorňuje, že Podskupina 1 je členem skupiny s názvem Testovací skupina

Ke spouštění dotazů s cílem najít seznam skupin v nějaké skupině můžete použít také rozhraní Azure Active Directory Graph API. Další informace najdete v tématu Operace se skupinami | Referenční informace k rozhraní Graph API.

Kontaktování podpory Microsoftu

Pokud se během používání aplikací Office Online (Wordu Online, Excelu Online atd.), které byly centrálně nasazeny, setkáte při načítání doplňku s problémy, můžete se obrátit na podporu Microsoftu (zjistit jak). Do lístku podpory zadejte následující informace o svém prostředí Office 365.

Platforma

Ladicí informace

Office Online

 • Protokoly Charles/Fiddler

 • ID tenanta (zjistit jak)

 • CorrelationID. Prohlédněte si zdrojový kód některé ze stránek Office, vyhledejte hodnotu CorrelationID a odešlete ji:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Plnohodnotní klienti (Windows, Mac)

 • Protokoly Charles/Fiddler

 • Číslo buildu klientské aplikace (ideálně jako snímek obrazovky Soubor > Účet)

Viz také

Nasazování doplňků pro Office v Centru pro správu Office 365

Správa doplňků pomocí rutin PowerShellu pro centralizované nasazení

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×