Import a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Import a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přenesení dat z jedné databáze Accessu do jiné mnoha různými způsoby. Zkopírování a vložení je nejjednodušší způsob, ale import a propojení nabídnout lepší kontrolu a pružnost nad daty, která můžete přenést, a jak přenést tato data do cílové databázi.

Tento článek vysvětluje, jak importovat nebo propojit s daty z jiné databáze aplikace Access.

V tomto článku

Princip importu a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Import dat z jiné databáze aplikace Access

Propojit s daty z jiné databáze aplikace Access

Princip importu a propojení dat z jiné databáze aplikace Access

Import z jiné databáze aplikace Access vytvoří kopii data v cílové databázi bez změny zdroji. Během operace importu můžete objekty, které chcete kopírovat, řídit způsob importu tabulkami a dotazy, určete, zda je nutné importovat relace mezi tabulkami a tak dále.

Můžete importovat data například vytvořit některé tabulky, které jsou podobné tabulky existující v jiné databázi. Můžete chtít zkopírujte celou tabulku nebo jen tabulku definice nechcete-li ručně navrhování každá z těchto tabulek. Když se rozhodnete importovat pouze definice tabulky, zobrazí se prázdnou tabulku. Jinými slovy polí a vlastností pole budou zkopírovány do cílové databázi, ale ne data v tabulce. Další výhodou import (ve srovnání s kopírováním a vložením) je, že můžete importovat vztahy mezi tabulkami spolu s tabulkami.

Pokud přidáte záznamy z jedné databáze do existující tabulky do jiné databáze, měli byste zvážit importu záznamů do nové tabulky a pak vytvoření přidávacího dotazu. Během operace importu nelze přidání záznamů do existující tabulky. Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Můžete chtít propojení s daty v jiné databáze aplikace Access, pokud vaše organizace používá několik databáze aplikace Access, ale data v některých tabulkách, například zaměstnanců, třeba sdílet mezi různými databází. Místo kopírování tabulky v každé z těchto databází, můžete mít v tabulce v jediném a vytvoření odkazu na k němu z jiné databáze. Jiné pracovní skupina nebo oddělení musí mít možnost přidat do a použít data v databázi, ale chcete pokračovat v vlastní strukturu tabulky.

Import dat z jiné databáze aplikace Access

Proces importu dat spočívá v následujících obecných kroků:

 • Příprava na operaci importu

 • Spuštění Průvodce importem

 • Pokud chcete uložte nastavení importu jako specifikace importu pro pozdější použití

Následující postupy popisují, jak provádět každou akci.

Příprava na operaci importu

 1. Vyhledejte zdrojové databáze a označte objekty, které chcete importovat.

  Pokud je databáze zdrojového souboru MDB nebo ACCDB, můžete importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly. Pokud je zdrojovým souborem souboru .mde a .accde, lze importovat pouze tabulky.

 2. Pokud je při prvním importem dat z databáze aplikace Access, v nápovědě k tabulce pro některé užitečné tipy.

  Prvek

  Popis

  Více objektů

  Můžete importovat více objektů v jedné importu.

  Nový objekt

  Každý operace importu vytvoří nový objekt v cílové databázi. Nelze přepsat existující objekt nebo přidání záznamů do existující tabulky pomocí operace importu.

  Import propojené tabulky

  Pokud zdrojové tabulky (například Zaměstnanci1 v databázi Prodej) je skutečně propojené tabulky (tabulka, který bude odkazovat na tabulka Zaměstnanci v databázi Mzdy), nahrazuje aktuální operace importu operaci propojení. Na konci operace zobrazí se propojenou tabulku (pojmenovali, například Zaměstnanci1) obsahuje odkazy na původní zdrojové tabulky (zaměstnanci v databázi Mzdy).

  Přeskočení poli a záznamy

  Při importu dat z tabulky nebo dotazu nelze přeskočit konkrétních polí nebo záznamy. Ale pokud nechcete importovat některého ze záznamů v tabulce, můžete importovat pouze definici tabulky.

  Relace

  Můžete importovat vztahy mezi zdrojové tabulky.

  Definice tabulky

  Můžete importovat celou tabulku nebo jen tabulku definice. Při importu pouze definici Access vytvoří tabulku obsahující pole stejný jako zdrojové tabulky, ale žádná data.

  Vyhledávací pole

  Pokud pole ze zdrojové tabulky vyhledává hodnoty v jiné tabulky nebo dotazu, je nutné importovat související tabulku nebo dotaz, požadovaná pole Cíl zobrazíte vyhledávací hodnoty. Pokud jste Neimportovat související tabulku nebo dotaz, cílového pole zobrazí pouze ID vyhledávání.

  Dotazy

  Dotaz můžete importovat jako dotaz nebo jako tabulku. Pokud importujete dotazu jako dotaz, je nutné importovat podkladové tabulky.

 3. Zavřete databázi zdroje. Zkontrolujte, že žádní uživatelé není otevřít ve výhradním režimu.

 4. Otevřete cílovou databázi. Ujistěte se, že je databáze není určen jen pro čtení a máte potřebná oprávnění k přidání objektů a dat do databáze.

  Pokud zdrojové databáze je chráněný heslem, zobrazí se výzva k zadání hesla pokaždé, když použijete jako zdroj pro operace importu.

  Poznámka: Pokud chcete importovat data do nové databáze, musíte vytvořit prázdnou databázi, která neobsahuje tabulky, formuláře nebo sestavy před zahájením importu.

  Operace importu nepřepíše ani upravit libovolné z existující tabulky nebo objekty. Pokud objektu se stejným názvem jako zdrojový objekt již existuje v cílové databázi, aplikace Access přidá číslo (1, 2, 3 a tak dál) na název importovaného objektu. Třeba při importu tabulky problémy k databázi, která už je v tabulce s názvem problémy importovanou tabulku bude vypadat Problémy1. Pokud název Problémy1 se už používá, novou tabulku bude vypadat Problémy2 atd.

  Je důležité mít na paměti, že pokud chcete přidání záznamů do zdrojové tabulky do tabulky v cílové databázi, musí použijete přidávacího dotazu namísto operace importu. Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Import dat

 1. Umístění v Průvodci importem liší mírně v závislosti na verzi aplikace Access. Zvolte kroky, které odpovídají verzi aplikace Access:

  • Pokud používáte nejnovější verzi předplatného Office 365 verzi Accessu, na kartě Externí Data ve skupině importovat a propojit klikněte na Nový zdroj dat > Z databáze > přístup.

  • Pokud používáte Accessu 2016, Access 2013 nebo 2010 aplikace Access na kartě Externí Data klikněte ve skupině importovat a propojit na přístup.

  • Pokud používáte aplikaci Access 2007 na kartě Externí Data klikněte ve skupině Importpřístup.

 2. Načíst externí Data - databáze aplikace Access importovat a propojit otevře se průvodce.

  Průvodce importem snímek obrazovky s načíst externí Data - databáze aplikace Access

 3. Do pole název souboru zadejte název zdrojové databáze nebo klikněte na tlačítko Procházet k zobrazení dialogového okna Otevřít soubor.

 4. Vyberte importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a klikněte na OK.

  Otevře se dialogové okno Import objektů.

  Výběr objektů k importu v dialogovém okně Import objektů

 5. V dialogovém okně Import objektů na kartě tabulky vyberte tabulky, které chcete importovat. Pokud chcete importovat dotazy, klikněte na kartu dotazy a vyberte dotazy, které chcete importovat.

  Chcete-li zrušit vybraného objektu, klikněte na objekt znovu.

 6. Klikněte na Možnosti můžete zadat další nastavení.

  Následující tabulka popisuje, jak výsledky operace vliv mají jednotlivé možnosti.

  Prvek

  Popis

  Zaškrtávací políčko Relace

  Zaškrtněte, pokud chcete importovat relace mezi vybranými tabulkami.

  Zaškrtávací políčko Nabídky a panely nástrojů

  Zaškrtněte, pokud chcete ze zdrojové databáze importovat vlastní nabídky a panelů nástrojů. Ty se zobrazují na kartě Doplňky.

  Zaškrtávací políčko Specifikace pro import/export

  Zaškrtněte, pokud chcete ze zdrojové databáze importovat případné uložené specifikace importu nebo exportu.

  Zaškrtávací políčko Skupiny navigačního podokna

  Zaškrtněte, pokud chcete ze zdrojové databáze importovat vlastní skupiny navigačního podokna.

  Přepínač Definice a data

  Vyberte, pokud chcete importovat strukturu a data ze všech vybraných tabulek.

  Přepínač Jen definice

  Vyberte, pokud chcete z vybraných tabulek importovat jenom pole. Zdrojové záznamy se nebudou importovat.

  Přepínač Jako dotazy

  Vyberte, pokud chcete vybrané dotazy importovat jako dotazy. V tomto případě nezapomeňte importovat spolu s dotazy všechny podkladové tabulky.

  Přepínač Jako tabulky

  Vyberte, pokud chcete dotazy importovat jako tabulky. V tomto případě není nutné importovat podkladové tabulky.

 7. Kliknutím na OK operaci dokončete.

  Aplikace Access slouží ke kopírování dat a zobrazí chybovými zprávami v případě nastanou jakékoli problémy. Pokud operace podaří importu dat, poslední stránka průvodce umožňuje uložení podrobností o operaci jako specifikace importu pro budoucí použití.

Propojit s daty z jiné databáze aplikace Access

Propojení umožňuje připojení k datům v jiné databázi bez importu, takže můžete prohlížet a upravovat nejnovější data v obou zdroji a cílové databáze bez vytváření a udržování dvou kopií stejných dat. Můžete propojit jenom pro tabulky v jiné databáze aplikace Access. S dotazy, formuláře, sestavy, makra nebo moduly nelze vytvořit propojení.

Když propojíte do tabulky v databázi aplikace Access, Access vytvoří novou tabulku s názvem propojené tabulky, které vede odkaz na zdroj záznamů a polí. Všechny změny provedené do data v databázi zdroje se projeví v propojené tabulce v cílové databázi a naopak. Však nelze měnit strukturu propojené tabulky v cílové databázi. Jinými slovy nemůžete změnit propojené tabulky například přidání nebo odstranění pole nebo změna datového typu pole.

Propojení s daty v jiné databáze aplikace Access proces spočívá v následujících obecných kroků:

 • Příprava na operaci propojení

 • Spuštění Průvodce propojením

Následující postupy popisují, jak provádět každou akci.

Příprava na propojení tabulek v databázi aplikace Access

 1. Vyhledejte zdrojové databáze.

  Formát souboru můžou být MDB, MDE, ACCDB nebo ACCDE. Pokud zdrojové databáze je chráněný heslem, zobrazí se výzva k zadání hesla během operace propojení.

 2. Zjistěte, tabulky, do kterých chcete vytvořit odkaz. Můžete vytvořit odkaz na tabulky, ale s dotazy, formuláře, sestavy, makra nebo moduly nelze vytvořit propojení. Pokud je při prvním propojením s tabulkami v jiné databáze aplikace Access, v nápovědě k tabulce pro některé užitečné tipy.

  Prvek

  Popis

  Více objektů

  Vytvořit odkazy na několika tabulek v jedné operace propojení. Propojené tabulky se vytvoří pro každé zdrojové tabulky.

  Propojené tabulky jako zdroje

  Nelze vytvořit propojení na tabulku, která už je odkazované tabulky v databázi zdroje.

  Například pokud Zaměstnanci1 tabulka, která chcete propojit v databázi Prodej je propojená tabulka, která obsahuje odkazy na tabulka Zaměstnanci v databázi mzdy, nelze použít v tabulce Zaměstnanci1 v databázi Prodej jako zdrojové tabulky. Místo toho přímo k tabulce Zaměstnanci v databázi Mzdy propojení.

  Nové nebo existující tabulky

  Každá operace propojení vytvoří novou propojenou tabulku pro každou tabulku zdroje. Nelze přepsat nebo přidejte do existující tabulky pomocí operaci propojení.

  Relace

  Pokud jste vybrali víc zdrojové tabulky, relace mezi tabulkami se automaticky přenášejí do cílové databáze. Nelze však změníte nebo odstraníte relace v cílové databázi.

  Vyhledávací pole

  Pokud pole ze zdrojové tabulky vyhledává hodnoty v jiné tabulce, nezapomeňte odkaz na související tabulky je požadovaná pole Cíl zobrazíte vyhledávací hodnoty. Pokud není odkaz na související tabulku nebo dotaz, cílového pole se zobrazí pouze ID vyhledávání.

 3. Zavřete databázi zdroje. Zajistěte, aby měl jiný uživatel otevřenu ve výhradním režimu.

 4. Otevřete cílovou databázi. Ujistěte se, že v cílové databázi není jen pro čtení a máte potřebná oprávnění k přidání objektů a dat do databáze.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit propojení v nové databázi, musíte vytvořit prázdnou databázi (jedno, která neobsahuje tabulky, formuláře nebo sestavy) před spuštěním operaci propojení.

  Operace nepřepíše ani upravit libovolné z existující tabulky nebo objekty. Pokud objektu se stejným názvem jako zdrojový objekt již existuje v cílové databázi, aplikace Access přidá číslo (1, 2, 3 a tak dál) na název odkazované tabulky. Například pokud vytváříte odkaz v tabulce problémy z databáze, která už je v tabulce s názvem problémy, propojená tabulka bude vypadat Problémy1. Pokud název Problémy1 se už používá, novou tabulku bude vypadat Problémy2 atd.

  Myslete na to, že pokud chcete přidání záznamů do zdrojové tabulky do tabulky v cílové databázi, třeba použijete přidávacího dotazu namísto operace připojení.

  Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Propojení s daty

 1. Místo Průvodce propojením liší mírně v závislosti na verzi aplikace Access. Zvolte kroky, které odpovídají verzi aplikace Access:

  • Pokud používáte nejnovější verzi předplatného Office 365 verzi Accessu, na kartě Externí Data ve skupině importovat a propojit klikněte na Nový zdroj dat > Z databáze > přístup.

  • Pokud používáte Accessu 2016, Access 2013 nebo 2010 aplikace Access na kartě Externí Data klikněte ve skupině importovat a propojit na přístup.

  • Pokud používáte aplikaci Access 2007 na kartě Externí Data klikněte ve skupině Importpřístup.

 2. Načíst externí Data - databáze aplikace Access importovat a propojit otevře se průvodce.

  Průvodce importem snímek obrazovky s načíst externí Data - databáze aplikace Access

 3. Do pole název souboru zadejte název zdrojové databáze nebo klikněte na tlačítko Procházet k zobrazení dialogového okna Otevřít soubor.

 4. Klikněte na odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na OK.

  Otevře se dialogové okno Propojit tabulky.

  Vyberte tabulku, kterou chcete vytvořit odkaz na v dialogovém okně Propojit tabulky

 5. V dialogovém okně Propojení tabulek vyberte tabulky, které chcete vytvořit odkaz.

  Chcete-li výběr zrušit, klikněte znovu na tabulku.

 6. Kliknutím na OK operaci dokončete.

  Access vytvoří propojené tabulky.

 7. Otevřete propojené tabulky v zobrazení Datový list a ověřte správná data.

Co jiného mám vědět?

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×