Glosář aplikace InfoPath

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Začátek stránky

Akce

Část pravidla, která se používá spolu s podmínkami k automatickému zobrazení dialogových oken, nastavení hodnot, vyhledání a odeslání dat a otevření formulářů.

Aktivní pole

Pole na formuláři, ve kterém je umístěn kurzor.

Ovládací prvek ActiveX

Vlastní ovládací prvek. Návrháři formulářů mohou přidávat nebo odebírat ovládací prvky ActiveX v podokně úloh Ovládací prvky.

Šablona formuláře schválená správcem

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, kterou odeslal správce na server se spuštěnou službou InfoPath Forms Services. Tato šablona může obsahovat kód.

Pole atributu

Pole ve zdroji dat, které může obsahovat data a které je atributem (nikoli prvkem). Pole atributu nemůže obsahovat další pole.

B

Začátek stránky

Vazba

Připojení ovládacího prvku k poli nebo skupině ve zdroji dat tak, aby se data zadaná do tohoto ovládacího prvku uložila. Pokud je vazba ovládacího prvku zrušená, nepřipojí se tento prvek k poli ani ke skupině a data zadaná do ovládacího prvku se neuloží.

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem

Šablona formuláře navržená v aplikaci Microsoft Office InfoPath pomocí konkrétního režimu kompatibility. U této šablony se dá povolit prohlížeč při publikování na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services.

Šablona formuláře s podporou prohlížeče

Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, která je publikovaná na serveru se službou InfoPath Forms Services a u níž byla nastavena podpora prohlížeče tak, aby uživatelé mohli zobrazovat i vyplňovat formulář ve webovém prohlížeči.

C

Začátek stránky

Soubor CAB

Formát souboru, který umožňuje účinně sbalit více souborů do jednoho za účelem snazšího ukládání či přenosu. Soubory šablon formulářů aplikace InfoPath (XSN) jsou soubory CAB s příponou XSN.

Kaskádový seznam

Dva nebo více seznamů, které jsou propojené takovým způsobem, že výběr hodnoty v jednom seznamu změní sadu voleb v druhém seznamu.

Podřízený prvek

Prvek, který je ve stromové struktuře XML součástí nadřazeného prvku.

Skupina voleb

Ovládací prvek, který slouží k zobrazení vzájemně se vylučujících voleb. Ve výchozím nastavení obsahuje skupina voleb dva oddíly voleb, z nichž jeden se uživateli zobrazí jako výchozí volba ve formuláři.

Oddíl voleb

Ovládací prvek obsahující další ovládací prvky, který představuje jednu volbu v sadě vzájemně se vylučujících voleb. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé nahradit jeden oddíl voleb jiným oddílem voleb.

COM

Viz Model COM (Component Object Model).

Ovládací prvek pole se seznamem

Ovládací prvek, který je kombinací textového pole a seznamu a který uživatelům umožňuje zadat položku nebo ji vybrat ze seznamu.

Model COM (Component Object Model)

Specifikace vyvinutá společností Microsoft pro vytváření softwarových součástí, které lze sestavit do programů nebo které mohou přidávat funkce do stávajících programů spuštěných v systému Microsoft Windows.

Podmíněné formátování

Proces změny vzhledu určitého ovládacího prvku (včetně jeho viditelnosti a stavu čtení-zápis) na základě hodnot zadaných do formuláře.

Vlastní ovládací prvek

Součást formuláře, například část šablony nebo ovládací prvek ActiveX, který není standardně obsažený v aplikaci InfoPath. Návrháři formulářů můžou přidávat nebo odebírat vlastní ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky.

Vlastní nainstalovaný formulář

Formulář nainstalovaný pomocí vlastního instalačního programu, který má obvykle přístup k souborům a položkám nastavení v počítači.

Vlastní podokno úloh

Soubor HTML, jehož obsah je zobrazen v okně vedle formuláře. Vlastní podokna úloh poskytují příkazy a nápovědu specifickou pro daný formulář.

D

Začátek stránky

Datové připojení

Propojení mezi formulářem aplikace InfoPath a externím zdrojem dat, jako je například databáze, webová služba, knihovna služby SharePoint nebo soubor XML. Datová připojení se používají k zadávání dotazů a odesílání dat.

Knihovna datových připojení

Knihovna dokumentů uložená na webu se spuštěným serverem Microsoft Office SharePoint Server 2007, která obsahuje kolekci souborů UDCX (Universal Data Connection) a ODC (Office Data Connection).

Datové pole

Pole, které obsahuje výsledek dotazu na externí zdroj dat.

Zdroj dat

Sada polí a skupin, ve kterých jsou definovaná a uložená data pro formulář aplikace InfoPath. Na pole a skupiny ve zdroji dat jsou vázané ovládací prvky formuláře.

Datový typ

Vlastnost pole určující typ dat, která mohou být v daném poli uložená. Mezi datové typy například patří text, formátovaný text, celé číslo, desetinné číslo, logická hodnota, hypertextový odkaz, datum a čas a obrázek.

Ověřování dat

Proces testování přesnosti dat. Jedná se o sadu pravidel použitých na ovládací prvek, která určují typ a rozsah zadávaných dat při vyplňování formuláře uživateli.

Výchozí role

Nastavení přidružené k určité roli uživatele. Uživatelům, kteří nemají přiřazenou existující roli, se automaticky přiřadí role určená jako výchozí.

Režim návrhu

Návrhové prostředí aplikace InfoPath, ve kterém můžete vytvářet nebo upravovat šablonu formuláře.

Výstraha v dialogovém okně

Oznámení ověření dat, které je otevřeno v dialogovém okně s vlastní chybovou zprávou. Oznámení je zobrazeno v případě, že do ovládacího prvku byla zadána neplatná data.

Digitální podpis

Elektronické šifrované razítko, které ověřuje formulář nebo oddíl formuláře. Podpis potvrzuje, že formulář nebo oddíl pochází od autora podpisu a nedošlo k jeho změně.

Knihovna dokumentů

Složka, ve které se sdílí kolekce souborů, přičemž tyto soubory často používají stejnou šablonu. Ke každému souboru v knihovně jsou přidružené informace definované uživatelem, které se zobrazují v seznamu obsahu knihovny.

Document Object Model (DOM)

Specifikace konsorcia W3C popisující strukturu dynamických dokumentů HTML a XML takovým způsobem, který umožňuje jejich zpracování webovým prohlížečem.

Model DOM

Viz Document Object Model.

E

Začátek stránky

Událost

Akce rozpoznaná objektem, např. klepnutí myší nebo stisknutí klávesy, pro kterou lze definovat odezvu. Událost může být způsobena akcí uživatele nebo příkazem jazyka Visual Basic, případně může být také vyvolána systémem.

Obslužná rutina události

Kód funkce v šabloně formuláře aplikace InfoPath reagující na akci uživatele nebo změnu v datech XML.

Pole výrazu

Ovládací prvek na formuláři, který pomocí výrazu jazyka XPath zobrazuje data jen pro čtení zobrazená jako výsledek vyhledávání nebo výpočtu na datech.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Jazyk, který je rozšířením jazyka HTML a přetváří jej na jazyk XML.

Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Oborový standardní jazyk pro popis, uspořádání a výměnu dat. V aplikaci InfoPath jsou šablony formulářů založeny na technologiích XML a data formulářů jsou ukládána nebo odesílána ve formátu XML.

Šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language)

Slovník jazyka XML, který slouží k transformaci dat XML do jiného formátu, například HTML, prostřednictvím šablony stylů definující pravidla prezentace.

F

Začátek stránky

Pole

Prvek nebo atribut ve zdroji dat, který může obsahovat data. Je-li polem prvek, může obsahovat pole atributů. Pole obsahují data, která jsou zadána do ovládacích prvků.

Ovládací prvek Soubor jako příloha

Ovládací prvek umožňující uživatelům připojit soubory k vyplňovanému formuláři. Návrhář formuláře může omezit připojitelné typy souborů.

Filtr

Sada podmínek, jejímž použitím u dat zobrazíte podmnožinu těchto dat.

Ikona filtru

Ikona zobrazující se vedle filtrovaných dat ve formuláři.

Formulář

V aplikaci InfoPath se jedná o dokument se sadou ovládacích prvků, do kterých uživatelé zadávají informace. Formuláře aplikace InfoPath mohou disponovat různými možnostmi, jako jsou například pole s formátovaným textem, výběr data, volitelné oddíly, oddíly s opakováním, ověření dat nebo podmíněné formátování.

Soubor definice formuláře (XSF)

Soubor XML s příponou XSF, který obsahuje informace o všech ostatních souborech a komponentách použitých ve formuláři, včetně přizpůsobení uživatelského rozhraní, schémat XML, zobrazení, obchodní logiky, událostí a nastavení implementace.

Soubory formuláře

Kolekce souborů použitých pro implementaci formuláře aplikace InfoPath. Mezi typy souborů patří soubory s příponami HTML, XML, XSD, XSLT, skripty a další typy souborů, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti formuláře.

Knihovna formulářů

Složka, ve které je uložena a sdílena kolekce formulářů založených na stejné šabloně. Každému formuláři v knihovně formulářů jsou přidruženy uživatelem definované informace zobrazené v seznamu obsahu pro danou knihovnu.

Šablona formuláře

V aplikaci InfoPath se jedná o soubor nebo sadu souborů, které definují strukturu dat, vzhled a chování formuláře.

Knihovna šablon formulářů

Umístění v nejvyšší úrovni kolekce webů, kde jsou uloženy šablony formulářů aktivované správcem.

Vzorec

Výraz jazyka XPath, který se skládá z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů. Vzorce můžete použít k výpočtu matematických hodnot, zobrazení dat a časů a referenčních polí.

Funkce

Předdefinovaný výraz jazyka XPath, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtu.

G

Začátek stránky

Skupina

Prvek ve zdroji dat, který může obsahovat pole a další skupiny. Na skupiny jsou vázány ovládací prvky, které obsahují další ovládací prvky, například tabulky nebo oddíly s opakováním.

H

Začátek stránky

Hostitelské prostředí

Webová nebo počítačová aplikace, například aplikace Windows Forms, do níž je vložen formulář aplikace InfoPath.

Hypertextový odkaz

Barevný a podtržený text nebo grafika, na který lze klepnout a přejít na soubor, umístění v souboru, webovou stránku na webu nebo webovou stránku v intranetu. Hypertextové odkazy mohou také odkazovat na diskusní skupiny nebo na servery Gopher, Telnet či FTP.

I

Začátek stránky

IME

Viz Editor IME.

Složka Formuláře aplikace InfoPath

Složka v aplikaci Outlook 2007, ve které je uložená kolekce formulářů souvisejících s aplikací InfoPath 2007. V této složce můžete pomocí sloupců seskupit, filtrovat a seřadit data z několika formulářů.

Role Autor

Volitelné nastavení přidružené ke konkrétní roli uživatele. Uživatelům, kteří otevřou nový formulář, je automaticky přiřazena tato role, která přepíše všechna ostatní přiřazení rolí.

Rukopis

Písmo nebo nakreslené tahy vytvořené pomocí pera a tabletu nebo myši.

Režim rukopisu

Prostředí, ve kterém můžete formulář vyplňovat pomocí rukopisu. V počítači Tablet PC bude aplikace InfoPath v režimu rukopisu spuštěna automaticky.

Vodítko rukopisu

Stínovaná oblast, která se zvětší, jakmile začnete psát do pole formuláře pomocí pera a tabletu.

Rukopisný oddíl

Oblast uvnitř pole s formátovaným textem, kam mohou uživatelé psát nebo kreslit pomocí pera a tabletu. Aplikace InfoPath uloží rukou psané poznámky nebo obrázky v rukopisném oddílu jako rukopis.

Upozornění ověření dat

Výstraha ověření dat, která ohraničí ovládací prvky obsahující neplatná nebo chybějící data červenou přerušovanou čarou nebo červenou hvězdičkou. Uživatelé mohou zobrazit vlastní chybové zprávy kliknutím pravým tlačítkem myši na ovládací prvek nebo kliknutím na odkaz směřující na další informace.

Editor IME

Program, který do aplikací zadává text ve východoasijském jazyce (tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, japonštině nebo korejštině) tím, že převádí úhozy na klávesnici na složité východoasijské znaky. Editor IME je považován za alternativní typ rozložení klávesnice.

Internet

Celosvětová síť tvořená tisíci menších počítačových sítí a milióny dalších počítačů používaných pro komerční, vzdělávací, vládní nebo osobní účely.

Intranet

Síť v rámci organizace, která používá internetové technologie (například protokol HTTP nebo FTP). Pomocí hypertextových odkazů lze přecházet na objekty, dokumenty, stránky a další místa v intranetu.

J

Začátek stránky

JScript

Interpretovaný skriptovací jazyk založený na objektech, který vychází z jazyků C, C++ a Java. Jedná se o implementaci specifikace jazyka ECMA 262 společnosti Microsoft.

K

Začátek stránky

Klíčové pole

Pole ve zdroji dat, které propojí související data v ovládacích prvcích seznamu a podrobností.

L

Začátek stránky

Tabulka rozložení

Kolekce buněk používaná k uspořádání obsahu formuláře, jako je například text nebo ovládací prvky.

Propojený objekt

Objekt, který je vytvořen jako zdrojový soubor a vložený do cílového souboru. Přitom je zachováno propojení mezi oběma soubory. Propojený objekt v cílovém souboru může být aktualizován při změně zdrojového souboru.

Seznam

Ovládací prvek poskytující seznam voleb. Skládá se ze seznamu a nepovinného popisku.

Ovládací prvek seznamu

Ovládací prvek na formuláři, který lze formátovat jako seznam s odrážkami, s čísly nebo bez speciálního formátování. Uživatel může do seznamu zadat text, který se může podle potřeby opakovat.

M

Začátek stránky

Microsoft Developer Network (MSDN)

Web společnosti Microsoft (a program pro odběr), který poskytuje vývojářům poslední verze nástrojů včetně informací, ukázek kódu a výukových dokumentů pro vývojářské nástroje společnosti Microsoft (http://msdn.microsoft.com).

Microsoft Script Editor (MSE)

Programovací rozhraní použité pro vytvoření, úpravu a ladění kódu Microsoft JScript a Microsoft VBScript ve formuláři aplikace InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Programovací prostředí spravované kódem sloužící k vytváření, úpravám a ladění kódu jazyka Visual Basic nebo Visual C# zahrnutého v šabloně formuláře aplikace InfoPath.

Instalační služba systému Windows

Nástroj používaný k vytvoření balíčků pro software, který je implementován v operačních systémech Windows.

MSDN

Viz Microsoft Developer Network (MSDN).

MSE

Viz Microsoft Script Editor (MSE).

MSI

Viz Instalační služba systému Windows.

Seznam s vícenásobným výběrem

Ovládací prvek umožňující uživatelům zvolit jednu nebo více položek ze seznamu možností. Uživatelé mohou položky určovat zaškrtnutím políček nebo přidáním vlastních položek do seznamu.

N

Začátek stránky

Obor názvů

Mechanismus, který jedinečně identifikuje názvy prvků a relace. Mechanismus zabraňuje konfliktům mezi názvy prvků, které mají stejný název, ale pocházejí z různých zdrojů.

O

Začátek stránky

Objektový model

Hierarchická knihovna objektů a kolekcí, která představuje obsah a funkce aplikace. Objekty a kolekce obsahují vlastnosti, metody a události, pomocí kterých lze pracovat a manipulovat s aplikací.

Diagram objektového modelu

Grafická reprezentace objektů a kolekcí, které jsou obsaženy v rámci určeného objektového modelu.

Offline zdroj dat

Sekundární zdroj dat, ke kterému mají přístup uživatelé, kteří vyplňují formuláře v offline režimu. Jakmile uživatel přejde do online režimu, data ze zdroje dat se uloží do počítače uživatele tak, aby se mohla zobrazovat v ovládacích prvcích, pokud je formulář offline.

Operátor

Znak nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výrazu. Existují matematické, porovnávací, logické a odkazovací operátory.

Nepovinný oddíl

Ovládací prvek na formuláři, který obsahuje další ovládací prvky a který se obvykle ve výchozím stavu nezobrazuje. Uživatelé mohou volitelné oddíly při vyplňování formuláře přidávat a odebírat.

P

Začátek stránky

Parametr

Hodnota, která je přiřazena proměnné na začátku operace a před vyhodnocením výrazu programem. Parametrem může být text, číslo nebo název argumentu přiřazený jiné hodnotě.

Nadřazený prvek

Jedná se o prvek, který ve struktuře XML obsahuje daný podřízený prvek.

PNG

Viz PNG (Portable Network Graphics).

PNG (Portable Network Graphics)

Grafický formát podporovaný některými webovými prohlížeči. Formát PNG (Portable Network Graphics) podporuje proměnlivou průhlednost obrázků a ovládání jasu obrázků v různých počítačích. Soubory PNG obsahují komprimované rastrové obrázky.

Instrukce pro zpracování

Informace uložené v prologu dokumentu XML. Tyto informace jsou prostřednictvím analyzátoru jazyka XML předány aplikaci, která daný dokument XML používá.

Vlastnost

Pojmenovaný atribut ovládacího prvku, pole nebo objektu, který definuje některou z charakteristik objektu (například velikost, barvu nebo umístění na obrazovce) nebo aspekt chování (například viditelnost objektu).

Publikování

Zpřístupnění šablony formuláře ostatním osobám k vyplnění v aplikaci InfoPath nebo webovém prohlížeči. Šablonu formuláře můžete publikovat provedením úkolů, jako je například její odeslání v e-mailové zprávě nebo uložení na webu služby SharePoint, případně jiném sdíleném umístění.

Q

Začátek stránky

Pole dotazu

Pole, které může obsahovat hodnotu použitou v dotazu.

Uvedení do nečinnosti

Postupné převedení farmy, služby nebo šablony formuláře do offline režimu nepřijímáním nových uživatelských relací a povolením ukončení existujících relací.

R

Začátek stránky

Rekurzivní oddíl

Ovládací prvek obsahující jiné ovládací prvky, který lze vložit do sebe samotného a je vázaný na vnořená referenční pole.

Referenční pole

Pole, které je přidruženo k jinému poli. Vlastnosti polí si tedy musí odpovídat. Pokud dojde ke změně vlastností jednoho pole, bude automaticky provedena aktualizace odpovídajících vlastností i u druhého pole.

Referenční skupina

Skupina, která je přidružena k jiné skupině. Vlastnosti skupiny a vlastnosti obsažených skupin a polí si tedy musí vždy odpovídat. Pokud dojde ke změně vlastností jedné skupiny, bude automaticky provedena aktualizace odpovídajících vlastností i u druhé skupiny.

Opakující se pole

Pole ve zdroji dat, které se může vyskytnout více než jednou. K opakujícím se polím lze vázat ovládací prvky, například seznamy s odrážkami, číslováním nebo bez formátování, oddíly s opakováním nebo tabulky s opakováním.

Opakující se skupina

Skupina ve zdroji dat, která se může vyskytovat vícekrát. Na opakující se skupiny jsou vázány ovládací prvky, jako jsou oddíly s opakováním a tabulky s opakováním.

Opakující se oddíl

Ovládací prvek na formuláři, který obsahuje další ovládací prvky a který se může podle potřeby opakovat. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé vložit více oddílů.

Opakující se tabulka

Ovládací prvek na formuláři, který obsahuje další ovládací prvky ve formátu tabulky a který se může podle potřeby opakovat. Při vyplňování formuláře mohou uživatelé vložit více řádků.

Soubor prostředku

Soubor vytvořený mimo aplikaci InfoPath, například soubor HTML, XML nebo XSD, který je přidaný do šablony formuláře za účelem podpory jeho funkcí.

S

Začátek stránky

Oblast s možností posouvání

Ovládací prvek obsahující další ovládací prvky, který může zobrazit svislé či vodorovné posuvníky. Oblasti s možností posouvání se používají za účelem rozložení a nejsou vázány na pole nebo skupiny ve zdroji dat.

Sekundární zdroj dat

Datový soubor XML, databáze či webová služba, ze kterých formulář získává položky rozevíracího seznamu nebo akce skriptu.

Klávesová zkratka

Funkční klávesa nebo kombinace kláves, například klávesa F5 či kombinace kláves CTRL+A, pomocí které můžete provést příkaz nabídky. Přístupová klávesa oproti tomu označuje kombinaci kláves, například ALT+F, která přesune fokus na nabídku, příkaz nebo ovládací prvek.

Místní nabídka

Nabídka se seznamem příkazů, které odpovídají určité položce. Chcete-li zobrazit místní nabídku, klepněte na položku pravým tlačítkem myši nebo stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.

Kolekce webů

Sada webů na virtuálním serveru, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy. Každá kolekce webů obsahuje web na nejvyšší úrovni a může obsahovat jeden nebo více podřízených webů.

T

Začátek stránky

Součást šablony

Část šablony formuláře, která se dá uložit pro opakované použití v různých šablonách formulářů. Typická součást šablony je tvořená ovládacími prvky a zdrojem dat a může také zahrnovat funkce, jako jsou datová připojení, ověření dat a pravidla.

Textové pole

Ovládací prvek, do kterého může uživatel zadávat text. Pole s formátovaným textem umožňují zadání dat s možnostmi formátování.

U

Začátek stránky

URL (Uniform Resource Locator)

Adresa, která určuje protokol (například HTTP nebo FTP) a umístění objektu, dokumentu, webové stránky nebo jiného cíle v internetu nebo intranetu, třeba http://www.microsoft.com/.

Adresa URL

Viz URL (Uniform Resource Locator).

Uživatelská šablona formuláře

Šablona formuláře s podporou prohlížeče, která byla publikována z aplikace InfoPath a kterou nemusí odesílat správce na server se spuštěnou službou InfoPath Forms Services.

Role uživatele

Předdefinovaná kategorie, kterou lze přiřadit k uživatelům formuláře na základě pracovní pozice nebo jiného kritéria. Role se obvykle používají k zobrazování přizpůsobených verzí formuláře různým typům uživatelů.

V

Začátek stránky

Platné

Bez chyb nebo přijatelné podle vytvořené sady pravidel nebo standardů. Data zadaná do formulářů jsou například platná, pokud splňují sadu kritérií v pravidlech pro ověření dat na formuláři.

Platný dokument XML

Dokument XML ve správném formátu vyhovující určité sadě omezení, která jsou obvykle definována ve schématu XML.

VBScript

Viz Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Zobrazení

Nastavení zobrazení specifické pro formulář, které lze uložit se šablonou formuláře a použít na data formuláře při vyplňování formuláře. Uživatelé mohou mezi jednotlivými zobrazeními přepínat a určovat množství dat zobrazených ve formuláři.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Interpretovaný skriptovací jazyk založený na objektech, který představuje podmnožinu programovacího jazyka Microsoft Visual Basic.

VSTA

Viz Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).

W

Začátek stránky

Webový prohlížeč

Software, který interpretuje soubory HTML, formátuje je na webové stránky a zajišťuje jejich zobrazení. Pomocí webového prohlížeče, například aplikace Microsoft Internet Explorer, můžete přecházet na hypertextové odkazy, přenášet soubory a přehrávat zvukové soubory nebo videosoubory vložené do webových stránek.

Dokument XML ve správném formátu

Dokument XML splňující minimální kritéria pro vyhovující dokument XML.

Pracovní postup

Automatizovaný pohyb dokumentů nebo položek v určitém pořadí akcí nebo úkolů souvisejících s obchodním procesem. Pracovní postupy lze použít ke konzistentní správě běžných obchodních procesů, například schvalování nebo revizi dokumentů.

X

Začátek stránky

XHTML

Viz Extensible Hypertext Markup Language (XHTML).

XML

Viz Jazyk XML (Extensible Markup Language).

Atribut XML

Dvojice název-hodnota, která je oddělená znaménkem rovná se a je součástí prvku se značkami a která mění funkce daného prvku. Hodnoty všech atributů XML jsou řetězce v uvozovkách.

Data XML

Data uložená ve formátu XML. Formuláře aplikace InfoPath se ukládají jako datové soubory XML.

Element XML

Struktura XML, která je tvořena počáteční a koncovou značkou a informacemi mezi těmito značkami. Elementům mohou být přiřazeny atributy a mohou obsahovat další elementy.

XML Path Language (XPath)

Jazyk, pomocí něhož lze adresovat části dokumentu XML. Obsahuje také základní funkce potřebné pro práci s řetězci, čísly a logickými hodnotami.

Schéma XML

Formální specifikace napsaná v jazyce XML, která definuje strukturu dokumentu XML, včetně názvů elementů, rozšířených datových typů a možných kombinací elementů a atributů, které budou u jednotlivých elementů k dispozici.

Soubor šablony XML

Soubor XML, který obsahuje ukázková data v polích formuláře před jejich vyplněním uživatelem.

Jazyk XPath

Viz XML Path Language (XPath).

XSL

Viz Šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language).

Transformace XSL (XSLT)

Jazyk, který slouží k transformaci dokumentů XML na jiný typ dokumentů, například HTML nebo XML. Je navržen tak, aby jej bylo možné použít jako součást jazyka XSL.

Transformace XSL (XSLT)

Viz Transformace XSL (XSLT).

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×