Glosář aplikace Excel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

3D

A

B

C

D

PŘIROZENÉHO LOGARITMU E

F

G

H

Můžu

J

L

M

N

O

P

OTÁZKY

R

S

T

U

V

W

X

3D

Začátek stránky

Odkaz 3D

Odkaz na oblast, která přesahuje dva nebo více listů v sešitu.

3D stěny a podstava prostorového grafu

Oblasti mnoho typů 3D grafů, které dodat rozměry a hranice grafu. Dva stěny a podstava jeden se zobrazují v oblasti grafu.

A

Začátek stránky

Activate

List s grafem nebo listu aktivní nebo vybrat. List, který aktivovat Určuje, které karty se zobrazí. Aktivace listu, klikněte na ouško listu v sešitu.

Aaktivní buňky

Vybrané buňky, ve kterém zadávání dat jakmile začnete zadávat hodnotu. Jedinou buňkou je aktivní najednou. Aktivní buňka ohraničená hodně ohraničení.

Aaktivní list

List, který pracujete v sešitu. Název na kartě aktivního listu je tučné písmo.

Aadresa

Cesta k objektu, dokument, soubor, stránky nebo jiného umístění. Adresa může být adresu URL (webovou adresu) nebo cesty UNC (síťová adresa) a mohou obsahovat na určité místo v souboru, například záložka aplikace Word nebo oblast buněk aplikace Excel.

Alternate spouštěcí složky

Složka kromě složky XLStart obsahující sešity nebo jiných souborů, které chcete automaticky neotevírají při spuštění Excelu a šablony, které mají být k dispozici, když vytvoříte nové sešity.

Alternate spouštěcí složky

Složka kromě složky XLStart obsahující sešity nebo jiných souborů, které chcete automaticky neotevírají při spuštění Excelu a šablony, které mají být k dispozici, když vytvoříte nové sešity.

Argument

Hodnoty, které funkce používá k provádění operací nebo výpočty. Zadejte argument, který používá funkci si specifické pro funkci. Běžné argumenty, které se používají ve funkcích patří čísla, textu, odkazy na buňky a názvy.

Array

Slouží k vytvoření jednoduchých vzorců, které tvoří výsledkem je více hodnot nebo vzorců ve skupině argumenty, které jsou uspořádané do řádků a sloupců. Maticová oblast sdílí běžné vzorce; maticová konstanta je skupina konstant používá jako argument.

Array vzorec

Vzorec, který provádí více výpočtů na jednu nebo více sady hodnot a vrátí jeden nebo více výsledků. Maticové vzorce jsou uzavřeny mezi znaky {} složených závorek a zadávají stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER.

Associated kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky, z něhož pochází zdrojová data do grafu. Vytvoření automaticky při vytváření nové kontingenční graf. Při změně rozložení kontingenční druhý změníte.

Aautomatický formát

Soubor předdefinovaných formátů buňky (třeba velikost písma, vzorků a zarovnání), které můžete použít k oblasti dat. Excel určí úrovní souhrnu a detailů ve vybrané oblasti a nastavují formáty.

Asy

Čára ohraničující zobrazovanou oblast grafu sloužící jako měřítko pro měrných jednotek. S osou y je obvykle svislá osa a obsahuje data. Osy x je obvykle vodorovná osa a obsahuje kategorie.

B

Začátek stránky

Adresa pomocného mechanismu řízení B

Relativní cestu, které Excel používá pro cílovou adresu při vložení hypertextového odkazu. To je internetové adresy (URL), cestu ke složce na pevném disku nebo cestu ke složce v síti.

Pořadí B

Ozdobné řádek, který se dají použít pro buňky listu nebo objekty, jako jsou tabulky, obrázky nebo textová pole. Ohraničení rozlišení, zdůraznit nebo položky seskupit.

C

Začátek stránky

Sloupec Calculated

Počítaný sloupec v tabulce aplikace Excel použije jeden vzorec, který upraví pro každý řádek. Automaticky zvětší zahrnovat další řádky tak, aby vzorec okamžitě rozšíří do těchto řádků.

Pole alculated C(databáze)

Pole v sadě výsledků dotazu, která se zobrazí výsledek výrazu, nikoli dat z databáze.

Pole alculated C(kontingenční tabulky)

Pole v kontingenční tabulce nebo kontingenční graf, který je definována vztahem, které vytvoříte. Počítaná pole můžete provádět výpočty pomocí obsah dalších polí v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu.

Calculated položky

Položky v rámci kontingenční tabulky pole nebo pole kontingenčního grafu, který používá vzorec vytvoříte. Počítané položky můžete provádět výpočty pomocí obsah další položky v rámci stejné pole kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu.

Osy kategorií C

Osu grafu, který představuje kategorie pro všechny datové body. Zobrazí libovolného textových hodnot jako Čtv1, Čtv2 a Čtv3; nemůže zobrazit škálovanou číselné hodnoty.

Pole kategorií C

Pole, která se zobrazí v oblasti kategorií v kontingenčním grafu. Položky v poli kategorie se zobrazí jako popisky na ose kategorií.

Cbuňku

Pole tvořená průsečíku řádku a sloupce v listu nebo tabulky, do kterého můžete zadat informace.

Odkaz buňku C

Sada souřadnic, které zabírá buňku na listu. Odkaz na buňku, která se zobrazí v průsečíku zadaného sloupce B a řádku 3 je například B3.

Certifying autorita

Komerční organizace nebo skupiny ve společnosti, používající nástroje, jako je Microsoft Certificate Server poskytuje digitálních certifikátů, které vývojáři softwaru můžete podepisovat makra a uživatelé můžete použít k podpisu dokumenty.

Cměnit historie

Ve sdíleném sešitu informace, které spravují o změnách provedených v minulých úprav. Tyto informace zahrnují název autorů jednotlivé změny, když změny a jaká data naposledy změnil.

Plošný graf C

Celý graf a jeho prvky.

List graf C

List v sešitu, který obsahuje pouze graf. List s grafem je užitečné, když si přejete zobrazit grafu nebo kontingenční graf nezávisle na datech listu nebo kontingenční tabulky.

Pole sloupec C

Pole, které má přiřazenou orientaci sloupce v kontingenční tabulce. Položky spojené s polem sloupce se zobrazí jako popisky sloupců.

Záhlaví sloupec C

Stínovanou oblastí v horní části každé sloupců v okně dat, která obsahuje název pole.

Záhlaví sloupec C

Písmeny nebo čísly šedé oblast na začátku každého sloupce. Kliknutím na záhlaví sloupce vyberte celý sloupec. Zvětšete nebo zmenšete šířku sloupce, přetáhněte čáru na pravé straně záhlaví sloupce.

Kritéria omparison C

Sadu podmínek vyhledávání, která se používají k vyhledání dat. Porovnávací kritéria lze posloupnost znaků, které se má posuzovat shoda, například "Northwind Traders" nebo výraz, jako například "> 300."

Operátor omparison C

Znak, který se používá v kritériích porovnání k porovnání dvou hodnot. Šest standardy jsou = rovná se, > větší, < menší, > = větší než nebo rovno, < = menší než nebo rovno a <> není rovno.

Formát která C

Formát, například stínování nebo písma barvu buňky, které aplikace Excel automaticky platí pro buňky, pokud je zadaná podmínka vyhodnotí jako PRAVDA.

Consolidation tabulky

V tabulce obsahující kombinované výsledky, které se zobrazí v cílové oblasti. Excel vytvoří sloučenou tabulku použitím požadovanou souhrnnou funkci, kterou jste vybrali zdrojové hodnoty oblasti, které zadáte.

Constant

Hodnota, která není výpočtu. Číslo 210 a text "Čtvrtletním zisku" jsou konstanty. Výraz nebo hodnoty výsledkem výrazu, není konstanty.

Constraints

Omezení umístěny na problém Řešitele. Počet nastavitelných buněk, cílovou buňku nebo jiné buňky, které přímo nebo nepřímo souvisí s cílovou buňku můžete použít omezující podmínky.

Oblast opírovat C

Buňky, které kopírujete, když chcete vložit data do jiného umístění. Po zkopírování buňky, zobrazí se pohyblivé ohraničení okolo nich označíte, že jste byla zkopírována.

Criteria

Chcete-li omezit záznamy, které jsou zahrnuty ve výsledku zadané podmínky – nastavte dotazu. Například následující kritéria vybere záznamy, u kterých je větší než 30 000 hodnotu pro pole Částka objednávky: Částka objednávky > 30000.

Podokno riteria C

Nastavení oblasti okno zobrazující kritéria potřebujete omezit záznamy zahrnuty ve výsledku dotazu.

Caktuální oblast

Blok buněk vyplněnými, který bude zahrnovat právě vybrané buňky nebo buňky. Oblasti rozšiřuje ve všech směrech na první prázdný řádek nebo sloupec.

Vlastní výpočet C

Metoda shrnutí hodnoty v oblasti dat kontingenční tabulky pomocí hodnot do jiných buněk v oblasti dat. Umožňuje zobrazit data seznamu v dialogovém okně pole kontingenční tabulky v datovém poli vytváření vlastních výpočtů.

D

Začátek stránky

Data formuláře

Dialogové okno zobrazující dokončení záznamů najednou. Datových formulářů slouží k přidání, změna, vyhledejte a odstraňte záznamy.

Popisek ata D

Popisek, který poskytuje další informace o popisek dat, která představuje jeden datový bod nebo hodnota z buňky datového listu.

Značka ata D

Na panelu, oblasti, tečka, výsečí nebo jiného symbolu v grafu, který představuje jeden datový bod nebo hodnota z buňky datového listu. Značky související data v grafu tvoří datové řady.

Podokno ata D

Oblasti okna, které se zobrazí výsledek nastavení dotazu.

Data body

Jednotlivé hodnoty, které jsou zobrazeny v grafu. Související datové body tvoří datové řady. Datové body představují pruhy sloupce, řádky, řezy, tečky a jiných obrazců. Tyto obrazce se označují jako datové značky.

Oblast ata D

Oblast buněk obsahující data a ohraničená prázdné buňky nebo ohraničení datový list.

Data řady

Související datových bodů, které jsou zobrazeny v grafu a pocházejí z datového listu řádků nebo sloupců. Jednotlivých datových řad v grafu obsahuje jedinečné barvy nebo vzorku. Můžete zobrazit jeden nebo více datových řad v grafu. Výsečové grafy máte jenom jednu datovou řadu.

Data zdroje

Uložená sada informací "zdrojový" používá pro připojení k databázi. Zdroje dat může obsahovat název a umístění databázového serveru, název databáze ovladač a informace, které potřebuje databázi při přihlášení.

Ovladač zdroje ata D

Programový soubor používá pro připojení k databázi konkrétní. Každý systém programu nebo správy databáze vyžaduje jiný ovladač.

Data tabulky

Oblast buněk, která zobrazuje výsledky zaokrouhlením různé hodnoty v jednom nebo více vzorcích. Existují dva typy tabulek dat: jedna zadávání a dvě vstupní tabulkách.

Data tabulky v grafech

Tabulku, ve které lze přidat do některé grafy a obsahuje číselná data použitá k vytvoření grafu. Tabulka dat obvykle je připojen k vodorovnou osu grafu a nahradí popisky značek na vodorovné ose.

Ověření ata D

Excel funkci, která umožňuje definovat omezení na co dat můžete nebo by měla být zadána v buňce a zobrazení zpráv, které výzvu k zadání správných položek a informujte uživatele o nesprávné položky.

Ddatabáze

Shromažďování dat týkající se určitého tématu nebo účelu. V databázi informace o konkrétní entity, například zaměstnanec nebo pořadí, zařadit do tabulky, záznamů a polí.

D DE konverzace

Interakce mezi dvěma aplikacemi, které jsou komunikaci a výměny dat pomocí speciální funkce a kódu jmenoval dynamických dat (DDE exchange).

Sešit otevíraný při spuštění výchozí D

Nový, neuložený sešit, který se zobrazí při spuštění Excelu. Výchozí úvodní sešit se zobrazí pouze v případě jiné sešity nebyly zahrnut do složky XLStart.

Dvýchozí šablonu sešitu

Šablona sešit.xlt, kterou vytvoříte Změna výchozího formátu nové sešity. Excel použije šablony při spuštění Excelu nebo vytvořte nový sešit bez zadání šablonu vytvořte prázdný sešit.

Dvýchozí šablona listu

Šablona list.xlt, kterou vytvoříte Změna výchozího formátu nových listů. Vytvořte prázdný list, když přidáte do sešitu nový list používá Excel na šablonu.

Dependents

Buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné buňky. Například, pokud buňka D10 obsahuje vzorec = B5, je buňka D10 závislé buňky B5.

Oblast estination D

Oblast buněk, které vyberete podržte souhrnná data do sloučení. Cílová oblast může být na stejném listu jako zdrojová data nebo na jiném listu. List může obsahovat pouze jeden sloučení.

Detail data

Pro automatických souhrnů a přehledů listu, souhrnné řádky nebo sloupce, které jsou součty souhrnná data. Podrobná data je obvykle sousedící a nad nebo nalevo od souhrnná data.

Drop řádky

Řádku a plošné grafy čáry z datového bodu na ose kategorií (x). Vhodné u plošných grafů Upřesnit místo, kam má na konci jednu datovou značku a na další, nebude zahájen.

Drop rozevíracím seznamem

Ovládací prvek v nabídce, nástrojů nebo dialogové okno, která se zobrazí seznam možností po kliknutí na malou šipku vedle seznamu.

E

Začátek stránky

Graf mbedded E

Graf, který je umístěn na listu a ne na zvláštním listu s grafem. Vložené grafy je vhodné, když budete chtít zobrazit nebo vytisknout grafu nebo kontingenční graf s jeho zdrojových dat a dalších informací v listu.

Pruhy rror E

Obvykle používají v datech statistické nebo vědecké chybové úsečky zobrazit potenciální chybu nebo stupeň nejistoty relativní jednotlivé datové značky v řadě.

Doplněk Excel

Součásti nainstalované v počítači k přidání příkazů a funkcí aplikace Excel. Tyto doplňky jsou specifické pro aplikaci Excel. Další doplňky, které jsou dostupné v aplikaci Excel nebo Office jsou doplňky modelu COM (Component Object).

Tabulka xcel E

Dřív označoval jako seznamu aplikace Excel, můžete vytvořit, formátování a rozšíření tabulky aplikace Excel uspořádat data na listu.

Řetězcovývýraz

Kombinace operátory, názvy polí, funkce, literály a konstanty, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Výrazy můžete zadat kritéria (třeba částka objednávky > 10000) nebo výpočet hodnoty polí (například cena * množství).

Eexterní data

Data uložená v databázi, třeba přístup, dBASE nebo SQL Server, který je nezávislý dotazů a program, ze kterého jste začali dotazu.

Eexterní data

Data uložená mimo Excel. Jako příklad lze uvést databáze vytvořené v aplikaci Access dBASE, SQL Server, nebo na webový server.

Oblast dat externí E

Oblast dat, která není přenesený do listu, ale, který nepochází z aplikace Excel, jako je třeba v souboru databáze nebo text. V aplikaci Excel můžete formátovat data nebo použít ve výpočtech, stejně jako všechna data.

Externí odkaz přirozeného logaritmu E

Odkaz na buňku nebo oblast na listu v jiném sešitu aplikace Excel, nebo odkaz na definovaný název v jiném sešitu.

F

Začátek stránky

FOLE (databáze)

Kategorii informací, třeba poslední název nebo množství objednávky, který je uložený v tabulce. Při zobrazení výsledků nastavení v okně dat Query pole vyjádřených jako sloupce.

FOLE (kontingenční tabulky)

V kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu, kategorie dat, která je odvozena z polí ve zdrojových datech. Kontingenční tabulky mají řádek, sloupec, stránky a datových polí. Kontingenční grafy mít řady, kategorie, stránky a datových polí.

Úchyt pro nemoc F

Celý černý čtvereček v pravém dolním rohu výběru. Po nastavení ukazatele myši na úchyt, ukazatel myši změní na černý křížek.

Filtrovat F

Chcete-li zobrazit pouze řádky v seznamu, které splňují zadané podmínky. Pomocí příkazu Automatický filtr řádky, které splňují jedno nebo více určitých hodnot, vypočítané hodnoty nebo podmínky.

Fpísma

Grafický návrh použitý pro všechny číslic, desetinných míst a abecední znaky. Zkratka typ a řez písma. Arial a Courier New příkladů písma. Písma obvykle se různě, jako je 10 bodů a různé styly, například tučné písmo.

Vzorec F

Odkazy na buňky posloupnost hodnot, názvy, funkce nebo operátory v buňce to společně vytvoří novou hodnotu. Vzorec vždy začíná rovnítko (=).

Panel vzorec F

Na panelu v horní části okna aplikace Excel, které používáte pro zadání nebo úpravy hodnot nebo vzorců v buňkách nebo grafy. Zobrazí hodnotu konstanty nebo vzorec uložený v aktivní buňce.

Vzorec Fpalety

Nástroj, který vám pomůže vytvořit nebo upravit vzorec a také poskytuje informace o funkcích a jejich argumenty.

Ft (aplikace Microsoft Query)

Výraz, který vrací hodnoty založené na výsledcích výpočtů. Dotaz se předpokládá, že zdroje dat podporují funkce Avg počet, maximum, minimum a součet. Některé zdroje dat nemusí podporovat všechny tyto nebo mohou podporovat další funkce.

Ft (Office Excel)

Předepsaného vzorec, který má hodnotu nebo hodnoty, provádí operace a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použití funkcí ke zjednodušení a zkrácení vzorcích na listu, zejména provádějící dlouhé nebo složité výpočty.

K

Začátek stránky

Hledání oal G

Způsob hledání určité hodnoty buňky úpravou hodnoty jiné buňky. Při hledání řešení, aplikace Excel se liší hodnotu v buňce, který zadáte do vzorce, které jsou závislé na danou buňku Umocní, který chcete.

Godstranit

Sada čarami slouží k zarovnání objektů.

Gridlines v grafech

Čáry, které můžete přidat do grafu s usnadnit prohlížení a práci s daty. Mřížka přesahují z značky na ose zobrazované oblasti.

Skupinového G

Přehled kontingenční tabulky, podrobných řádků nebo sloupců, které jsou sousedících a podřízeným úkolem souhrnného řádku nebo sloupce.

H

Začátek stránky

HVPN minimum řádky

U 2D spojnicových grafů, řádky, které rozšíření od nejvyšší k nejnižší hodnotu v každé kategorii. Spojnice extrémů se často používá na Burzovní grafy.

Hnákupu listu

Samostatný list, který obsahuje změny sledovány ve sdíleném sešitu, včetně názvu osoby, která provedené změny, kdy a kde byla vytvořena, jaká data byl odstraněn nebo jiný nahradil a jak byly vyřešit konflikty.

I

Začátek stránky

Můžudentifier

Pole název použitý ve výrazu. Částka objednávky je například identifikátor (pole název) pro pole, které obsahuje částky objednávek. Můžete zadat pomocí výrazů (například cena * množství) místo identifikátor.

Můžumplicit průniku

Odkaz na oblast buněk, místo jedné buňce, který se vypočítá jako jednu buňku. Pokud buňku C10 obsahuje vzorec = B5: B15 * 5, Excel vynásobí hodnotu v buňce B10 5 protože buňky B10 a C10 jsou ve stejném řádku.

Můžundex

Součást databáze, které budete urychlíte si vyhledáte data. Pokud má tabulka rejstříku, data v tabulce najdete tak, že je vyhledaná v indexu.

Můžunápisu spojení

Výchozí typ spojení dvou tabulek, které jsou vybrány jenom ty záznamy, které mají stejné hodnoty spojených polí v dotazu. Dva odpovídající záznamy ze všech tabulek zkombinování a zobrazí jako jeden záznam v sadě výsledků.

Můžunput buňky

Buňka, ve kterém každý vstupní hodnotu z tabulky dat se nahradí. Na listu libovolnou buňku může být na vstupní buňku. I když na vstupní buňku nemusí být součástí tabulku dat, vzorce v tabulkách dat se musejí vztahovat na vstupní buňku.

Můžuvložit řádek

V tabulce aplikace Excel, jinak řádku, který usnadňuje zadávání dat. Vložený řádek je označen hvězdičku.

Můžunternetu Průzkumníka

Webový prohlížeč, který interpretovat souborů ve formátu HTML, formáty do webových stránek a zobrazí uživatelům. Internet Explorer můžete stáhnout z webu Microsoft http://www.microsoft.com.

Můžutem

Podkategorie polí v kontingenčních tabulkách a kontingenčních grafů. Například pole "Měsíc" může položky jako například "Leden," "Únor," a tak dále.

Můžuteration

Opakované výpočet listu, dokud splněné určité podmínky číselné.

J

Začátek stránky

Join

Spojení mezi více tabulek, kde jsou záznamy ze souvisejících polí, které odpovídají kombinovat a zobrazí jako jeden záznam. Záznamy, které se neshodují může zahrnout nebo vyloučit, v závislosti na typu spojení.

Řádek oin J

V dotazu čára spojující polí mezi dvěma tabulkami a zobrazí dotaz, jak související data. Typ spojení označuje záznamy, které jsou vybrány pro sadu výsledků dotazu.

Řádek oin J

V dotazu čáry, která se připojí polí mezi dvěma tabulkami a ukazuje, jak související data. Typ spojení označuje záznamy, které jsou vybrány pro sadu výsledků dotazu.

Justify

Chcete-li upravit vodorovné mezery tak, aby text zarovnán rovnoměrně podél levému a pravému okraji. Po obou stranách zarovnaného vytvoří a přitom zajistit hladký okraj.

L

Začátek stránky

Klíč Llegendy

Pole určující vzorky nebo barvy přiřazené datovým řadám nebo kategoriím v grafu.

Klávesy Lklíč legendy

Symboly v legendy, které ukazují vzorky a barvy přiřazené datovým řadám (nebo kategorií) v grafu. Klíče legendy jsou zobrazeny do levé části položky legendy. Formátování klíče legendy taky formátů datovou značku, kterou máte přidruženou s ním.

Pole ocked Lnebo záznamu

Stav záznamu, pole nebo jiného objektu v databázi, která umožňuje ho mít jistotu, ale ne změnit (jen pro čtení) v dotazu.

M

Začátek stránky

Mapped oblast

Oblast v seznamu XML, která propojil prvek mapování XML.

Matrix

Obdélníkové pole hodnot nebo oblast buněk, který společně s jiným maticových nebo oblasti k vytvoření více součty nebo produkty. Aplikace Excel s předdefinovaným matice funkce, které můžete vytvářet součty nebo produkty.

Merged buňky

Buňku, která se vytvoří spojením dvou nebo více vybraných buněk. Odkaz na buňku na sloučenou buňku je levé horní buňky v původní vybrané oblasti.

Microsoft ovládací prvek aplikace Excel

Nativní Excel prvku než ovládací prvky ActiveX.

Microsoft Visual Basic Help

Získat nápovědu k Visual Basic v Excelu na kartě Vývojář ve skupině kód na položku Visual Basic a potom v nabídce Nápověda klikněte na Microsoft Visual Basic Help.

Moving průměr

Řada průměrů vypočtených z částí datové řady. V grafu, klouzavý průměr vyhladí kolísání dat, tedy zobrazující vzorku nebo trend více jasně.

Moving ohraničení

Animované ohraničení zobrazeného kolem oblasti listu, který má vyjmutého nebo zkopírovaného. Chcete-li zrušit pohyblivé ohraničení, stiskněte klávesu ESC.

Popisky kategorií více úrovněmi M

Popisky kategorií v grafu, který založených na datech listu se automaticky zobrazí na víc než jeden řádek v hierarchii. Například záhlaví produkt se může zobrazit nad řádků se záhlavími Tofu jablka a hrušky.

N

Začátek stránky

Název

Slovo nebo řetězec znaků, které představuje buňku, oblast buněk, vzorec nebo hodnotu konstanty. Snadno pochopit názvů, jako je produkty, aby odkazoval pomocí těžko pochopit oblastí, například prodejích! C20:C30.

Název pole

Pole na levém konci řádku vzorců, který identifikuje na vybrané buňky, položku grafu nebo nakreslený objekt. Pojmenování buňky nebo oblasti, do pole Název zadejte název a stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přesunout do a vybrat pojmenovanou buňku, klikněte na jeho název do pole název.

Výběr onadjacent N

Výběr dva nebo víc buněk nebo oblastí, které nechcete dotyková sobě. Při zobrazování nesousedících výběrů v grafu, ujistěte se, že kombinované výběry tvoří obdélník.

Zdrojová data OLAP na: N

Podkladová data pro kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který je zdrojem než databáze OLAP. Tyto zdroje patří relační databáze, tabulek v listech aplikace Excel a databáze textových souborů.

O

Začátek stránky

ObjectLink

Formát dat OLE popisující propojený objekt Identifikace předmětu, název dokumentu a název objektu. Každá z těchto položek dat je řetězec zakončený.

Soubor Offline datové krychle

Soubor vytvoříte na pevném disku nebo sdílené síťové složky pro ukládání zdrojová data OLAP pro kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Offline datové krychle soubory umožňují dál pracovat, když nejste připojení k serveru OLAP.

O BŘIŠNÍ

Technologie databáze, která optimalizovaná pro vytváření dotazů a sestav místo zpracování transakce. Data je hierarchicky a OLAP uložená v datových krychlích místo tabulek.

O Zprostředkovatel LAP

Sada software, který umožňuje přístup k určitý typ databáze OLAP. Tento software může obsahovat ovladač zdroje dat a dalších klientský software, který je nezbytné k připojení k databázi.

Operand

Položky na obou stranách operátorů ve vzorci. V aplikaci Excel může být operandy hodnoty, odkazy na buňky, názvy, popisky a funkce.

Operator

Symbol nebo symbol, který určuje typ výpočtu, který chcete provést ve výrazu. Existují matematické, relační, logické a odkazovací operátory.

Opočítače spojení

V dotazu spojení, kde všechny záznamy z jedné tabulky vyberete, se i v případě, že nejsou žádné odpovídající záznamy v druhé tabulce. Záznamy, které odpovídají zkombinování a vidíte jako jednu. Záznamy, které nemají odpovídající ve druhé tabulce se zobrazí prázdný.

Opočítače spojení

Spojení, do které všechny záznamy z jedné tabulky vyberete, se i v případě, že nejsou žádné odpovídající záznamy v druhé tabulce. Záznamy, které odpovídají zkombinování a vidíte jako jednu. Záznamy, které nemají odpovídající ve druhé tabulce jsou zobrazeny jako prázdné.

Oosnovy

Data listu, ve které řádky nebo sloupce podrobností jsou seskupená data tak, aby mohli vytvářet souhrnné sestavy. Pomocí přehledu lze shrnout vybranou část nebo celý list.

Data Oosnovy

Data, která je součástí osnovy listu. Vytvoření přehledu dat obsahuje souhrn a podrobných řádků nebo sloupců osnovy.

Oosnovy symboly

Symboly, které použijete ke změně zobrazení přehledu listu. Můžete zobrazit nebo skrýt podrobné porovnání datových stisknutím kombinace kláves na znaménko plus, mínus a číslo 1, 2, 3 a 4, označující úroveň osnovy.

OwnerLink

Formát dat OLE popisující vložený objekt, identifikace předmětu, název dokumentu a název objektu. Každá z těchto položek dat je řetězec zakončený.

P

Začátek stránky

Konec stáří P

Oddělovač, který rozdělí listu do samostatné stránky pro tisk. Excel vloží automatické konce stránek na základě velikosti papíru nastavení okrajů možností měřítka a pozice všechny ručně zadané konce stránek, které jste vložili.

Náhled konců stáří P

Zobrazení listu, která se zobrazí oblasti k tisku a umístění konce stránek. Oblasti vytisknout se zobrazí bíle, automatické konce stránek jsou přerušované čáry a ručně zadané konce stránek se zobrazují jako plné čáry.

Parameter

V aplikaci Excel můžete přidat, změnit nebo odebrat parametry určující buňky, které lze upravovat v zobrazených datech listu služeb Excel Services. Když sešit uložíte, změny se automaticky projeví na serveru.

Parameter dotazu

Nastaví typ dotazu, který při každém spuštění, zobrazí výzvu k zadání hodnot (kritérií) používat pro výběr záznamů pro výsledek nastavit tak, že stejný dotaz mohou sloužit k načtení odlišný výsledek.

Heslo

Jak zamknout list nebo sešit. Když Ochrana prvků listu nebo sešitu pomocí hesla je velmi důležité si zapamatovat heslo. Bez nejde žádným způsobem Odemknout sešit nebo list. Měli vždy používat silných hesel, kombinující malá a velká písmena, čísel a symboly. Slabý hesla Nemíchejte tyto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabý heslo: House27. Použijte silné heslo, které si zapamatujete, takže nemusíte zapište si ho.

Oblast aste P

Cílová pro data, která obsahuje vyjmutého nebo zkopírovaného pomocí schránky sady Office.

Oblast podrobnost P

Oblast listu, do kterého při přetahování polí kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu změnit rozložení sestavy. Na nové sestavy označuje přerušovanou modré obrysy oblasti kontingenční tabulky na listu.

Pole kategorie ivotChart P

Pole, které se přiřadí orientaci kategorií v kontingenčním grafu. V grafu kategorie obvykle zobrazují na ose nebo vodorovnou osu grafu.

PivotChart

Graf, který poskytuje interaktivní analýzu dat, jako jsou kontingenční tabulky. Můžete změnit zobrazení dat, najdete v článku různým úrovním podrobností nebo změnit rozložení grafu přetažením polí a zobrazením nebo skrytím položky v polích.

Pole řad ivotChart P

Pole, které se přiřadí orientaci řad v kontingenčním grafu. V grafu řady uvedená v legendě.

Data kontingenční tabulky P

V kontingenční tabulce, se vypočítá z datových polí zdrojovém seznamu nebo tabulce sloučená data.

Celkové součty Pkontingenční tabulky

Celkové hodnoty pro všechny buňky v řádku nebo všechny buňky ve sloupci kontingenční tabulky. Hodnoty v celkový součet řádku nebo sloupce se počítají pomocí stejného souhrnnou funkci používá v oblasti dat kontingenční tabulky.

Seznam Pkontingenční tabulky

Aplikaci Microsoft Office Web Components umožňuje vytvářet strukturu podobně jako Excelové kontingenční tabulky. Uživatele můžete zobrazit seznam kontingenční tabulky ve webovém prohlížeči a změnit jeho rozložení do kontingenční tabulky aplikace Excel podobným způsobem.

Pkontingenční tabulky

Interaktivní, křížové Excelovou sestavu shrnutí a analýze dat, například záznamy databáze z různých zdrojů, včetně těch externí do aplikace Excel.

Subtotal kontingenční tabulky P

Řádek nebo sloupec, který používá souhrnnou funkci zobrazíte součet podrobných položek v poli kontingenční tabulky.

Oblast hodně P

V grafu 2D oblasti ohraničená osami, včetně všech datových řad. 3D grafu, oblasti ohraničená osami, včetně datových řad, názvy kategorií, popisky značek a názvy os.

Pserveru SharePoint

Měrnou jednotku roven 1/72 palce.

Precedents

Buňky, které odkazují vzorce do jiné buňky. Například, pokud buňka D10 obsahuje vzorec = B5, buňky B5 je předchůdci buňky D10.

Primary klíč

Jedno nebo více polí, které jednoznačně určují každý záznam tabulky. Stejným způsobem, že licence jednoznačně identifikuje Auto primárního klíče jednoznačně identifikuje záznam.

Oblast tisknout P

Jedna nebo více oblastí buněk, které můžete určit k tisku při nechcete vytisknout celý list. Pokud list obsahuje oblasti tisku, jenom oblasti náhledu tisku.

Názvy tisknout P

Popisky řádků a sloupců, které jsou vytisknout v horní části nebo v levé části každé stránky na vytištěném listu.

Pole roperty P

Nezávislé atributy spojené s položky nebo členové v datové krychli OLAP. Například máte město položky velikost a populaci vlastností uložených v datové krychle na serveru, kontingenční tabulky můžete zobrazit, velikost a populaci jednotlivá města.

Protect

Chcete-li nastavení listu nebo sešitu, které zabránit uživatelům v zobrazení nebo získání přístupu k určité prvků listu nebo sešitu.

Q

Začátek stránky

Qdotazu

V dotazu nebo Access prostředky vyhledání záznamů, které odpovídají určitou otázku se zeptejte se data uložená v databázi.

Qdotaz kanálu

Kanál dotazu v konverzaci DDE mezi cílovou aplikaci a konkrétní dotazu (například dotaz 1) můžete použít v dotazu. Použít kanál dotazu, je třeba už otevřeli okna dotazu pomocí systémového kanálu.

Návrh dotazu Q

Všechny prvky zahrnuty okna aplikace Microsoft Query, jako jsou tabulky, kritérií, pořadí, ve které jsou uspořádány pole a tak dále. Návrh také určuje, zda Automatický dotaz zapnutý a jestli je můžete upravovat zdrojová data.

R

Začátek stránky

Nit R

Dvě nebo více buněk na listu. Buňky v oblasti může být sousedících a nesousedících.

Rjen pro čtení

Nastavení, které umožňuje souboru, který se dál nebyl číst zkopírovali, ale změnit nebo uložit.

Záznam R

Shromažďování informací o určité osoby, místo, událost nebo věcí. Jakmile dotazu zobrazí sadu výsledků, v podokně Data, záznamu tvaru řádku.

Bnovit (oblasti externích dat)

Chcete-li aktualizovat data z externího zdroje dat. Pokaždé, když provedete aktualizaci dat, uvidíte nejnovější verzi informací v databázi, včetně změny provedené do data.

Bnovit (kontingenční tabulky)

Aktualizujte obsah kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu tak, aby odrážely změny podkladového zdroje. Pokud je sestava založena na externích dat, aktualizace spustí dotaz k načtení dat nové nebo změněné.

Analýza egression R

Formulář statistické analýzy použité pro Prognózování. Regresní analýzu vypočte vztah mezi proměnné tak, že daná proměnná můžete budou předpovídat z jedné nebo více proměnných.

Odkaz vzhledem R

Ve vzorci adresa buňky na základě relativní pozice na buňku obsahující vzorec a buňku uvedených. Pokud chcete vzorec zkopírovat, odkaz se automaticky upraví. Relativní odkaz má formu A1.

Ranel odkaz

Odkaz na data uložená v dokumentu z jiného programu.

Filtr sestavy R

Pole, které slouží k filtrování podmnožinu dat v kontingenční tabulce nebo kontingenčním grafu do jedné stránky pro další rozložení a analýzy. Můžete zobrazit přehled všech položek ve filtru sestavy nebo zobrazení jedné položky najednou, který filtruje data pro všechny další položky.

Šablona sestavy R

Šablonu Excelu (.xlt soubor), který obsahuje jeden nebo víc dotazů nebo kontingenční tabulky, které jsou založeny na externí data. Při uložení šablony sestav Excelu ukládá definice dotazu ale načtená data nejsou uložena v šabloně.

Nastavení esult R

Sada záznamů vrácených při spuštění dotazu. Zobrazí výsledek sadu dotazu v dotazu nebo můžete vrátit do listu aplikace Excel pro další analýzu.

Rnadpis zobrazit

Číslovaný šedé oblasti nalevo od všech řádků. Klikněte na záhlaví řádku vyberte celý řádek. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit výšku řádku, přetáhněte řádku pod záhlavím řádku.

Rzobrazit popisek

Pole, které má přiřazenou orientaci řádku v kontingenční tabulce.

R-hodnota spolehlivosti

Číslo od 0 do 1 udávající jak přesně odpovídají hodnoty spojnice trendu požadovaná data. Spojnice trendu je většina spolehlivé po jeho hodnota spolehlivosti R nebo blíží 1. Označovaná taky jako koeficient určení.

S

Začátek stránky

Scenario

Pojmenovaná sada vstupní hodnoty, které můžete použít v model listu.

Sposuvníky zámek

Klávesa scroll lock zapnutá klávesy se šipkami přejděte aktivní list spíše než aktivovat jiné buňky. Klávesa scroll lock zapnutí nebo vypnutí, stiskněte klávesu SCROLL LOCK.

Oddíl S

Kombinací listu, zobrazení a scénáře, že zvolíte při vytváření sestavy. Sestavy může obsahovat více oddílů.

Svyberte

Chcete-li zvýraznit buňku nebo oblast buněk na listu. Vybrané buňky ovlivní dalšího příkazu nebo akce.

Szvolte tlačítko vše

Šedé obdélník v levém horním rohu datový list, které splňují záhlaví řádků a sloupců. Klikněte na toto tlačítko můžete vybrat všechny buňky v datovém listu.

Series osy

Osu grafu, který představuje dimenzi název hloubkové true 3D grafu. Zobrazí názvy řad jako libovolného textových hodnot; nemůže zobrazit škálovanou číselné hodnoty.

Pole Series

Pole, která se zobrazí v části řada zobrazení kontingenčního grafu. Položky v poli řady jsou uvedeny v legendě a poskytují názvy jednotlivých datových řad.

Řádky Series

2D skládaných pruhových a sloupcových grafů, čar spojujících datové značky jednotlivých datových řad, které slouží ke zvýraznění rozdílu v měření mezi každé řadě.

Shared sešitu

Sešit nastavená možnost použití víc uživatelů v síti k zobrazení a provádění změn ve stejnou dobu. Každý uživatel, který slouží k uložení sešitu, zobrazí se změny provedené jinými uživateli.

Smapováním jedna buňka

Buňka, která propojil neopakující se prvek mapování XML.

Sort pořadí

Způsob, jak uspořádat data podle typu hodnoty nebo data. Data můžete řadit podle abecedy, čísla nebo podle data. Řazení pomocí vzestupně (1 až 9 A do Z) nebo sestupně (9 a 1, od Z do A) pořadí.

Source oblastí

Rozsahy buněk, které je slučovat v cílové oblasti zadáte. Zdrojových oblastech může být v libovolném listu v sešitu, v jiných sešitech otevřený nebo zavřený nebo v listech aplikace Lotus 1-2-3.

Source dat

Tabulku nebo seznam, který slouží k vytvoření kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Zdrojová data mohou pocházet ze Excelové tabulce nebo oblasti, externí databáze nebo datové krychle nebo jiné kontingenční tabulky.

S QL

Jazyk používaný k získání, aktualizace a správa dat. Při vytváření dotazu dotaz používá k vytvoření příkazu SELECT odpovídající SQL. Pokud znáte SQL, můžete zobrazit nebo změnit příkazu SELECT.

Sdatná písma

Výchozí písmo pro listy. Standardní písmo určuje výchozí písmo normální styl buňky.

Ssouhrnné dat

Automatických souhrnů a přehledů listu naleznete všechny řádky nebo sloupce, jež shrnují podrobná data. Souhrnná data, je obvykle sousedících a pod podrobná data.

Ssouhrnné funkce

Typ výpočtu, který kombinuje zdrojových dat v kontingenční tabulce nebo sloučenou tabulku nebo při vkládání automatických souhrnů v seznamu nebo databázi. Souhrnné funkce příkladem SUMA, počet nebo průměr.

Ssystémová kanálu

V konverzaci DDE mezi aplikacemi k získání informací o systému použili, jako je aktuální připojení, otevřete dotazů a stav cílovou aplikaci.

T

Začátek stránky

Možnost podokno T

Oblasti okna dotazu zobrazující tabulky v dotazu. Každá tabulka zobrazuje pole ze kterých můžete data načtete.

Ablona ve T

Sešit, který vytvoříte a použít jako základ pro další podobné sešity. Můžete vytvořit šablony pro sešity a listy. Výchozí šablonu pro sešity se nazývá sešit.xlt. Výchozí šablona listu je list.xlt.

Pole přípona T

Obdélníkového objektu v listu nebo v grafu, do kterého můžete zadat text.

Tsob značky a popisky značek

Značky jsou krátké čáry, podobně jako na pravítku, které se protíná osu. Popisky značek popsána kategorií, hodnot nebo řady v grafu.

Titles v grafech

Popisný text, který se automaticky zarovnané osy nebo na střed v horní části grafu.

Total řádku

Speciální řádek v tabulce aplikace Excel, která poskytuje výběr agregační funkce jazyka užitečný pro práci s číselná data.

Ouhrny T

Jeden z typů pět výpočtů dotazu definuje za vás: součet, průměr, počet, Min a Max.

Šipky racer T

Šipky, které zobrazuje vztah mezi aktivní buňky a její související buňky. Šipky závislostí jsou modré, pokud ukazatel ve tvaru z buňky, která obsahuje data do jiné buňky a červené, pokud buňka obsahuje hodnotu chyby, například #DIV/0!.

Tspojnici trendu

Grafické znázornění trendů v datové řadě, například řádku stoupající představující zvýšený prodej za období měsíců. Spojnice trendů se používají pro studie předpovědí taky se mu říká regresní analýzu.

Popisek spojnici trendu T

Volitelné text spojnice trendu, včetně regresní rovnice nebo hodnota spolehlivosti R nebo obojí. Popisku spojnice trendu můžete naformátovat a přesunutí; nelze velikosti.

U

Začátek stránky

Up poklesu

U spojnicových grafů s několik datových řad, pruhy, které označují rozdíl mezi datových bodů v řadě křestní jméno a příjmení.

V

Začátek stránky

Vhodnotu

Text, datum, čísla nebo logický vstup, která dokončí podmínce, musí být splněné polem pro hledání a filtrování. Příklad pole Autor s podmínka < b > je rovno < /b > musí obsahovat určité hodnotě, například < b > Jan < /b >, za úplnou.

Vhodnotu osy

Osu grafu, který se zobrazuje diagramů s měřítky číselné hodnoty.

Pole hodnotu V

Pole ze seznamu zdroj, tabulku nebo databázi, která obsahuje data, která je shrnutá v kontingenční tabulce nebo kontingenční graf. Pole s hodnotami obvykle obsahuje číselná data, například statistiky nebo objem prodeje.

Zobrazit hodnoty Voblasti

Část kontingenční tabulku, která obsahuje souhrnná data. V jednotlivých buňkách oblasti hodnoty představují souhrn dat ze zdroje záznamů nebo řádků.

Vertexes

Černé, čtverec, Přesunovatelné body, které se zobrazí na koncích a křižovatky čar nebo křivek v některých automatických obrazců (například tvary jako a křivky) při úpravách bodů automatického tvaru.

Vertexes

Černé, čtverec, Přesunovatelné body, které se zobrazí na koncích a křižovatky čar nebo křivek v některých automatických obrazců, například tvary, jako a křivky.

Votevírající

Nastavení zobrazení a nastavení tisku název a použijte sešit. Vytvoření více zobrazení ve stejném sešitu bez uložení samostatnou kopii sešitu.

W

Začátek stránky

Web dotazu

Dotaz, který načítá data uložená v síti intranet nebo Internet.

Wklobouk – Pokud analýzy

Proces změny hodnoty v buňkách zobrazíte vliv na výsledky vzorců na listu provedené změny. Například různé úrokové sazby, který je v tabulce amortizace požívaný k určení počtu plateb.

Workbook

Tabulka soubor programu, který vytvoříte v aplikaci Excel. Sešit obsahuje listy řádků a sloupců, ve kterých můžete zadávat a počítat data.

Worksheet

Hlavní dokument, který používáte v aplikaci Excel ukládat a pracovat s daty. Taky se mu říká tabulky. Na listu se skládá z buňky, které jsou uspořádané do sloupce a řádky; na listu je vždy uloženo v sešitu.

Workspace souboru

Soubor, uloží obsahují informace o otevřených sešitech, takže můžete později pokračovat v práci s stejné velikosti okna, oblasti tisku, zvětšení obrazovky a nastavení zobrazení. Soubor pracovního prostoru neobsahuje samotné sešity.

Wlze Wide Web

Systém pro navigaci na Internetu nebo prostřednictvím kolekce sešity a dalších dokumentech sady Office propojeny hypertextovými odkazy a uložené ve sdílené síťové složky, firemní síti intranet nebo Internet. Pomocí webového prohlížeče webu nabídne jako kolekce text, obrázky, zvuky a digitální video.

Wrap

V textu, konce řádku textu automaticky při dosažení okraje nebo objektu a pokračovat text na nový řádek.

X

Začátek stránky

X ML

Jazyk XML (XML): Zúžené formulář z standardní Generalized SGML (Markup Language), který umožňuje vývojářům vytvářet vlastní značky, které nabízejí pružnost při uspořádání a prezentace informací.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×