Glosář aplikace Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

A

B

C

D

PŘIROZENÉHO LOGARITMU E

F

G

H

Můžu

J

K

L

M

N

O

P

OTÁZKY

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Začátek stránky

absolutní nebo pevné umístění

Umístí prvek relativní některý z nadřazeného objektu prvku nebo, pokud není, textu. Vzhledem k levém horním rohu na prvek nadřazené jsou hodnoty vlastností tohoto prvku doleva a nahoru .

Pracovního prostoru aplikace Access

Pracovní prostor, který používá databázový stroj Access pro přístup ke zdroji dat. Zdroje dat může být soubor databáze aplikace Access, databáze ODBC, jako nebo databáze Microsoft SQL Server nebo databáze ISAM.

akce

Základní stavební blok makra. Samostatná instrukce, můžete zkombinovat s ostatními akcemi k automatizaci úkolů. Toto je někdy se jí říká příkazu v jiných jazycích maker.

Akční argument

Další informace požadované některými akcemi makra. Například objekt ovlivňují akce nebo zvláštní podmínky, podle kterých se provádí akce.

Seznam akcí

Seznam, který se zobrazí po klepnutí na šipku ve sloupci Akce na kartě objektu makra.

Akční dotaz

Dotaz, který slouží ke kopírování nebo mění data. Akční dotazy zahrnují přidat, odstranit, vytvářecí a aktualizace dotazů. Vykřičník (!) jsou označeny vedle jeho jména v navigačním podokně.

Řádek akce

Jeden řádek v horní části karta objektu makra, do kterého zadáte názvy maker, akce, argumenty a komentáře přidružené ke konkrétnímu makru nebo skupina maker.

Soubor ADE

Projekt aplikace Access (soubor ADP) s odstranění všech moduly zkompilované a všechny upravitelné zdrojového kódu.

Okno Rozšířený filtr či řazení

Okno, ve kterém lze vytvořit filtr od začátku. Se zadávají výrazy kritéria v návrhové mřížce filtru omezíte záznamy v otevřeným formulářem nebo datový list podmnožinu záznamů, které splňují daná kritéria.

Agregační funkce

Funkce, například SUMA, počet, průměrnebo Var, které používáte pro vypočítání součtů.

anonymní otevřené

V databázi aplikace Access (MDB formátu jenom) speciální druh otevřené, ve kterém můžete nechcete mít přehled o jednotlivých uživatelů. Anonymní otevřené je užitečné v situacích Internet, kde očekáváte většího počtu uživatelů ke stažení repliky.

dotaz SQL v režimu ANSI

Syntaxe jazyka SQL dvou typů: standard ANSI-89 SQL (nazývané také Microsoft Jet SQL a ANSI SQL), což je tradiční syntaxe jazyka SQL Jet; a standard ANSI-92 SQL, který má nová a různé rezervovaná slova, syntaktických pravidlech a zástupné znaky.

Přidávací dotaz

Akční dotaz, který přidává záznamy ve výsledku dotazu nastavte na konec existující tabulky.

pozadí aplikace

Oblasti okna aplikace na pozadí.

ASCII

Tabulka pro výměnu informací (ASCII) 7-bit znaková sada představující dopisů a symboly na standardní klávesnici pro USA.

filtrování

Filtrování dat v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu můžete vybrat jednu nebo více položek v poli, které umožňuje filtrování.

autoformat

Sbírka formáty, které určují vzhled ovládacích prvků a oddíly ve formuláři nebo sestavě.

Automatické propojení

Odkaz z objektu OLE v Accessu k serveru OLE, která automaticky aktualizuje objekt v aplikaci Access při změně informací do souboru objektu.

Datový typ Automatické číslo

V databázi aplikace Access datový typ pole, která automaticky ukládá jedinečné číslo pro každý záznam tak, jak se přidají do tabulky. Tři typy čísel se může objevit: sekvenční, náhodné a replikační identifikátor.

B

Začátek stránky

Základní tabulka

Tabulky v databázi aplikace Access. Můžete pracovat se strukturou základní tabulky pomocí objektů DAO nebo příkazy SQL data definition (DDL) a upravovat data v základní tabulky pomocí objekty sady záznamů nebo akční dotazy.

bigint datový typ

V projektu aplikace Access, datový typ 8 bajtů (64 bitů), který uchovává celá čísla v oblasti čísla -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) až 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

binární datový typ.

V projektu aplikace Access pevnou délkou datový typ maximálně 8000 bajtů binárními daty.

datový typ bit

V projektu aplikace Access datový typ, který ukládá 1 nebo 0 hodnotu. Hodnoty celé číslo než 1 nebo 0, ale jsou vždy interpretován jako 1.

Bit masky

Hodnota, která se používá bitové operátory (a Eqv, Imp, ne, nebo a Xor) k otestování, nastavení nebo obnovit stav jednotlivých bitů hodnotu bitové operace pole.

Bitové porovnávání

Bit bit srovnání stejně umístěných bitů ve dvou numerických výrazů.

Záložka

Vlastnost Recordset objektu nebo formuláře, který obsahuje binární řetězec určující aktuální záznam.

Vázaný sloupec

Sloupce v seznamu, pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu, který je svázán s polem určený ve vlastnosti zdroj ovládacího prvku.

Vázaný ovládací prvek

Ovládací prvek použitý na formulář, sestava nebo datová stránka-li zobrazit nebo upravovat data z tabulky, dotazu nebo příkaz SQL. Ve vlastnosti zdroj ovládacího prvku obsahuje název pole, ke kterému je vázaný ovládací prvek.

ovládací prvek vázaný hypertextový odkaz

Ovládací prvek, který se používá datové stránky se vytvořit vazbu odkazu, adresu intranetové nebo internetové adresy pro základní textové pole. Klikněte na hypertextový odkaz přejít do cílového umístění.

přepínací tlačítko

Ovládací prvek na formulář nebo sestavu, která slouží k zobrazení a manipulaci s objekty OLE, které jsou uložená v tabulkách.

vázaný obrázek

Ovládací prvek, který umožňuje na formulář, sestava nebo datová stránka obrázek svázat pole objektu OLE v databázi aplikace Access nebo sloupce obrázku v projektu aplikace Access.

vázaný ovládací prvek období

Ovládací prvek, který se používá datové stránky svázat kódu HTML na Text a Memo pole v databázi aplikace Access nebo text, ntext nebo datová sloupce v projektu aplikace Access. Nemůžete upravovat obsah vázaný ovládací prvek období.

Tvůrce

Nástroj přístup, který usnadňuje úkolu. Složený výraz například můžete rychle vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

Integrovaný panel nástrojů

V aplikaci Access 2003 a starších verzích panel nástrojů, který je součástí uživatelského rozhraní aplikace Access je nainstalovaná v počítači. Vlastní panel nástrojů naopak je taková, která vytvoříte databázové aplikace. V aplikaci Access 2007 panely nástrojů nahrazují pás karet, který uspořádá příkazy ve skupinách související na kartách. Příkazy, které často používáte kromě toho můžete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Datový typ Bajt

Aplikace Access typ dat databáze, která se používá k ukládání malých kladné celých čísel v rozmezí od 0 do 255.

C

Začátek stránky

Vypočítaný ovládací prvek

Ovládací prvek, který se používá na formulář, sestava nebo datová stránka k zobrazení výsledku výrazu. Výsledek bude přepočítána pokaždé, když dojde ke změně v některém z hodnot, na kterých je založený výraz.

Vypočítané pole

Pole definované v dotazu, který se zobrazí výsledek výrazu, nikoli uložená data. Hodnota bude přepočítána pokaždé, když a hodnotu v seznamu změny výraz.

volání stromu

Všechny moduly, které by mohl volat všechny pomocí postupu v modulu, ve kterém je aktuálně spuštěných kód.

oddíl popisků k obrázkům

V části na stránce seskupených dat, která se zobrazí titulků do sloupce dat. Se zobrazí těsně před záhlaví skupiny. Vázaný ovládací prvek nelze přidat do oddílu titulek.

Kartézský součin

Výsledkem spuštění příkazu SELECT jazyka SQL, který obsahuje dva nebo více tabulek v klauzuli FROM, ale bez WHERE nebo klauzule spojení, které určuje, jak mají být připojen tabulky.

kaskádové

Proces jednu akci aktivaci jiné akce. Třeba když CSS relace aktualizace je definován pro dvě nebo více tabulek, aktualizaci primární klíč v tabulce primárního automaticky spustí změny cizí tabulka.

Kaskádové odstranění

Pro relace, vynucení referenční integrity mezi tabulkami, odstranění všech souvisejících záznamů v související tabulky nebo tabulek při odstranění záznamu na primární tabulky.

kaskádové události

Pořadí událostí způsobená neobsahuje žádné záznamy přímo nebo nepřímo volá sebe sama. Zkratka událost v kaskádě nebo rekurze. Buďte opatrní pomocí CSS události, protože často vedou přetečení zásobníku nebo jiné běhu chyby.

Kaskádová aktualizace

Pro relace, vynucení referenční integrity mezi tabulkami, aktualizace všech souvisejících záznamů v související tabulky nebo tabulek, když dojde ke změně záznamu primární tabulky.

pole kategorie

Pole, která se zobrazí v oblasti kategorií v zobrazení kontingenčního grafu. Položky v poli kategorie se zobrazí jako popisky na ose kategorií.

Číslo kanálu

Celé číslo, které odpovídá otevřít kanál Dynamic Data (Exchange DDE). Čísla kanálů, které jsou přiřazené systémem Microsoft Windows 95 nebo později, vytvořené pomocí funkce DDEInitiate a používat jiné funkce DDE a příkazy.

znak datový typ

V projektu aplikace Access pevnou délkou datový typ maximálně 8000 znaků ANSI.

Kód znaku

Číslo představující určitý znak v sadě, například ANSI znakové sadě.

Diagram

Grafické znázornění dat do formuláře, sestavy nebo datová stránka.

Zaškrtávací políčko

Ovládací prvek, který označuje, jestli je vybraná možnost. Pokud je vybrána možnost, se zobrazí v poli značka zaškrtnutí.

DOŠLO k chybě

Umožňuje obchodní pravidla, které zahrnují více tabulek. Například v tabulce objednávky může mít zaškrtnutí omezení, které chcete zabránit překročení limitu platební definované pro zákazníka v tabulce Zákazník objednávky pro zákazníka.

Modul třídy

Modul obsahující definici nového objektu. Jednotlivé instance třídy vytvoří nový objekt. Postupy definované v modulu stanou vlastnosti a metody objektu. Moduly tříd může existovat samostatně nebo s formuláři a sestavami.

Název třídy

Název používaný k odkazování na modul třídy. Je-li modul třídy modul formuláře nebo sestavy, název třídy začíná typ modulu – například Form_OrderForm.

Název třídy (OLE)

Má předdefinovaný název používaný k odkazování na objekt OLE v jazyce Visual Basic. Je tvořen název aplikace použitá k vytvoření objekt OLE typ objektu a, případně číslo verze aplikace. Příklad: Excel.Sheet.

rámec kódu

Segmentu kódu jazyka Visual Basic, který definuje začátek a konec postup.

srážky

Ke konfliktu, ke kterým dochází při aktualizaci dávku. Klient načte data ze serveru a pokusy o upravit data ve službě update dávku, ale před provedením pokus o aktualizaci jiného klienta změní původní data serveru.

column

Umístění v rámci databázovou tabulku, která ukládá určitý typ dat. Je taky vizuální znázornění pole v datovém listu a v databázi aplikace Access, návrhové mřížky dotazu nebo filtrů návrhové mřížky.

oblast sloupců

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje sloupec pole.

Sloupcové pole

Pole v oblasti sloupců v zobrazení kontingenční tabulky. Položky sloupcových polí jsou uvedeny v horní části seznamu kontingenční tabulky. Vnitřní sloupcových polí jsou nejblíže k oblasti podrobností. pole vnější sloupce se zobrazí nad vnitřní sloupcových polí.

Výběr sloupce

Vodorovný pruh v horní části sloupce. Klikněte na volič sloupce vyberte celý sloupec v návrhové mřížce dotazu nebo v návrhové mřížce filtru.

Pole se seznamem

Ovládací prvek použitý na formulář, který kombinuje funkce pole se seznamem a textové pole. Zadáte hodnotu do pole se seznamem nebo klikněte na ovládací prvek zobrazení seznamu a potom vyberte položku ze seznamu.

Příkazové tlačítko

Ovládací prvek, který spustí makro, volá funkci jazyka Visual Basic nebo spouští neobsahuje žádné záznamy. Příkazové tlačítko je někdy se jí říká tlačítka v jiných programech.

relační operátor

Operátor, který se používá k porovnání dvou hodnot nebo výrazů. Například < (menší než), > (větší než) a = (rovná se).

složeného ovládacího prvku

Ovládací prvek a připojený popisek, třeba textové pole s připojeným popisek.

Podmíněné filtrování

Filtrování pole zobrazit horní nebo dolní n položek souhrnu. Je třeba filtrovat tři měst, nejčastěji prodejem nebo pět produktů, které jsou minimální ziskem.

Podmíněné formátování

Formátování obsahu ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě na základě jedné nebo více podmínek. Podmínka může odkazovat na další ovládací prvek, ovládací prvek s fokusu nebo uživatelem definovaných Visual Basic for Applications (funkce).

konflikt

Stav, který bude proveden pokud došlo ke změně dat ve stejném záznamu dvou otevřené sadu členů. Dojde ke konfliktu vybrat a použít v ostatními úspěšného změnit a ztracená změna nastavené jako konflikt v ostatními.

Připojovací řetězec

Řetězcový výraz, který slouží k otevření externí databáze.

omezení

Omezení na hodnotu zadanou do sloupce nebo řádku. Hodnoty ve sloupci Věk například nemůžou být menší než 0 nebo větší než 110.

Nekonečný formulář

Formulář zobrazující více než jeden záznam na obrazovce ve formulářovém zobrazení.

ovládací prvek obsahující hypertextový odkaz

Ovládací prvek, který umožňuje uživatelům přejít na dokument, webovou stránku nebo objekt. Příklad je textové pole je vázaný na pole obsahující hypertextové odkazy.

Křížový dotaz

Dotaz, který vypočítá součet, průměr, počet nebo jiný typ souhrnu záznamů a potom výsledek seskupí podle dva typy informací: shora dolů levé části datový list a další v horním řádku.

Datový typ Měna

Databáze aplikace Access, datový typ, který je užitečné pro peněžních výpočtů nebo pevnou desetinnou čárkou výpočty, ve kterých je velice důležité přesnosti.

Aktuální záznam

Záznam v sadě záznamů, ze kterého můžete upravit nebo načtení dat. Může být jenom jedna aktuálního záznamu v sadě záznamů v daném okamžiku, ale záznamů pravděpodobně žádný aktuální záznam – například po odstranění záznamu z sadě záznamů.

kurzor datový typ

V projektu aplikace Access datový typ, které můžete použít jenom pro vytváření kurzor proměnné. Tento datový typ nelze použít u sloupců v tabulce. Kurzor je mechanismus slouží k práci s jedním řádkem současně v sadě výsledků příkazu SELECT.

vlastní skupiny

Položka pole vlastní skupiny. Vlastní skupiny obsahuje dva nebo více položek z pole řádek nebo sloupec.

pole vlastní skupiny

Pole v oblasti řádků nebo sloupců, která obsahuje vlastní skupiny položkami.

vlastní pořadí řazení

Uživatelem definované řazení. Můžete například definovat vlastní pořadí řazení k zobrazení hodnot ve sloupci funkce zaměstnance na základě důležitosti.

Dialogové okno Vlastní vlastnosti

Vlastní vlastnosti list, který umožňuje uživatelům nastavení vlastností pro ovládací prvky ActiveX.

Vlastní panel nástrojů

V aplikaci Access 2003 a starších verzích, nástrojů, který vytvoříte pro aplikaci. Integrovaný panel nástrojů je naopak součástí aplikace Access je nainstalovaná v počítači.

D

Začátek stránky

Rozhraní DAO objektu

Objekt definovaný v knihovně objekty DAO (Data Access Objects). Rozhraní DAO objekty, jako jsou databáze, TableDefa záznamů, představují objekty, které slouží k uspořádání a s daty pracovat, například tabulkami a dotazy, můžete použít v kódu.

objekty dat aplikace access

Programové rozhraní, které můžete použít k přístupu a pracovat s databázových objektů.

DAO (Data Access Objects)

Datová stránka

Webová stránka sice pro zobrazení a práce s daty z Internetu nebo intranetu. Její data jsou obvykle uložena v databázi aplikace Access.

vlastností datových stránek

Atributy datové přístup, určete databázi, ke kterému je připojen stránky a definovat vzhled a chování na stránce.

oblast dat

Část zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, která obsahuje souhrnná data. Hodnoty v oblasti dat se zobrazí jako záznamy v zobrazení kontingenční tabulky a datových bodů v zobrazení kontingenčního grafu.

shromažďování dat

Metoda shromažďování informací od uživatelů tak, že odesílání a přijímání formulářů ve formátu HTML nebo formuláře aplikace InfoPath 2007 z Accessu 2007. V aplikaci Access vytvořit žádost o shromažďování dat a odeslat uživatelům ve formuláři obsažené v e-mailové zprávy. Uživatelé poté vyplnit formulář a obnova vám.

definice dat

Pole v podkladovém tabulek a dotazů a výrazy, které tvoří zdroje záznamů pro přístup k serverům data.

data definition language (DDL)

Jazyk používaný k tomu, atributy databázi, zejména tabulek, polí, indexy a strategie úložiště. ANSI definuje to mít tokeny vytvořit rozevírací a ALTER. DDL tvoří podmnožinu jazyk structured query language (SQL).

Definiční dotaz

Dotaz SQL, který můžete vytvořit, změnit nebo odstranit tabulku, vytvoření nebo odstranění indexu v databázi. ANSI definuje tyto dotazy DDL a používá tokeny vytvořit rozevírací a ALTER.

datové pole

Pole obsahující souhrnná data v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Datové pole obvykle obsahuje číselná data.

Datová položka

Aplikací specifická data, která může dojít ke ztrátě určitého přes kanál DDE (Dynamic Data Exchange).

Popisek dat

Popisek, který poskytuje další informace o značce data, která představuje jeden datový bod nebo hodnotu.

jazyk pro manipulaci s dat (DML)

Jazyk používaný k získání, vložení, odstranění a aktualizace dat v databázi. DML je dílčí z jazyka SQL (Structured Query).

datová značka

Na panelu, oblasti, tečka, výsečí nebo jiného symbolu v grafu, který představuje jeden datový bod nebo hodnotu. Značky související data v grafu tvoří datové řady.

datová řada

Související datové body, které jsou zobrazeny v grafu. Jednotlivých datových řad v grafu obsahuje jedinečné barvy nebo vzorku. Můžete zobrazit jeden nebo více datových řad v grafu.

ovládací prvek zdroje dat

Modul za datové stránky a Microsoft Office Web Components, která spravuje připojení ke zdroji podkladová data. Ovládací prvek zdroje dat obsahuje vizuální znázornění.

databáze aplikace

Sada objekty, které lze zahrnout tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a kód moduly navržené tak, aby vzájemně ladily a usnadňují jejich použití databáze. Databáze aplikace je obvykle nasazena pro skupinu uživatelů.

Databázový diagram

Grafické znázornění libovolnou část schématu databáze. Může být buď úplně nebo částečně vzhledu struktury databáze. Zahrnuje tabulek, sloupců, které obsahují a relace mezi tabulkami.

Dokumentace databáze

Nástroj, který vytvoří zprávu, která obsahuje podrobné informace o objektů v databázi.

Databázové objekty

Databáze aplikace Access obsahuje objekty, jako jsou tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, stránky, makra a moduly. Projekt aplikace Access obsahuje objekty, jako jsou formuláře, sestavy, stránky, makra a moduly.

replikace databáze:

Proces vytvoření dvou nebo více zvláštních kopií (replik) databáze aplikace Access. Synchronizaci replik provedené změny dat v jedné otevřené nebo změny návrhu provedené v předloze návrh posílají replikami.

Okna databáze

V aplikaci Access 2003 a starších verzích okna, které se zobrazí při otevření databáze aplikace Access nebo projektu aplikace Access. Zobrazuje klávesové zkratky pro vytváření nových objektů databáze a otevření existujících objektů. V aplikaci Access 2007 nahrazuje okno databáze v navigačním podokně.

Definiční dotaz

Dotaz SQL, který obsahuje příkazy data definition language (DDL). Tyto příkazy umožňují vytváření nebo úpravám objektů v databázi.

Datový list

Data z tabulky, formuláře, dotazu, zobrazení nebo uložené procedury, která se zobrazí ve formátu řádek a sloupec.

Zobrazení Datový list

Zobrazení, který zobrazí data z tabulky, formuláře, dotazu, zobrazení nebo uložená procedura ve formátu řádek a sloupec. V zobrazení Datový list můžete upravit pole, přidat a odstranit dat a hledat data. V aplikaci Access 2007 můžete také upravit a přidání pole do tabulky v zobrazení Datový list.

Výraz typu datum

Libovolný výraz, který může být interpretován jako data, včetně literály datum, čísla, která vypadat jako kalendářní data, řetězce, které vypadají data a vrácených z funkce.

Literál typu datum

Posloupnost znaků s platnou formátu, který je uzavřen znaky (#). Platné formáty zahrnout formát data podle nastavení národního prostředí pro kód nebo univerzální formát data.

Oddělovače data

Znaky používané k oddělení den, měsíc a rok, pokud jsou formátovány hodnoty kalendářních dat. Znaky určuje nastavení systému nebo pomocí funkce Formát .

Datový typ Datum a čas

Aplikace Access typ dat databáze, která se používá k ukládání data a času.

datový typ DateTime

Do aplikace Access zadejte data projektu, datum a čas, které rozsahu od 1. ledna 1753 do prosince 31 9999 s přesností na tři setiny druhou nebo 3.33 milisekund.

DBCS

Znaková sada používající 1 nebo 2 bajty představuje znak povolení více než 256 znaků, které mají představovat.

Datový typ Decimal (databáze aplikace Access)

Přesný číselný typ dat, která obsahuje hodnoty od -10 ^ 28-1 až 10 ^ 28-1. Zadání rozsahu (maximální počet číslic) a s přesností (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

Datový typ Decimal (projekt aplikace Access)

Přesný číselný typ dat, která obsahuje hodnoty od -10 ^ 38-1 až 10 ^ 38-1. Zadání rozsahu (maximální počet číslic) a s přesností (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

Deklarace

Nespustitelné kód názvy konstanta, proměnná nebo postup, který určuje jeho vlastností, jako je datový typ. Knihovna DLL postupy naleznete prohlášení zadejte názvy, knihoven a argumenty.

Oddíl deklarací

V části modulu obsahující deklarace, které se vztahují k každé pomocí postupu v modulu. V knihovně DLL systému ji může obsahovat deklarace proměnných, konstant, uživatelem definovaných datových typů a externí postupy.

Výchozí styl ovládacího prvku

Výchozí nastavení vlastnosti ovládacího prvku typu. Než vytvoříte dva nebo více podobných ovládacích prvků vhodné každý ovládací prvek jednotlivě přizpůsobení typu ovládacího prvku.

Vlastnost výchozí

Vlastnost, kterou lze nastavit pro ovládací prvek tak, aby pokaždé, když se vytvoří nový ovládací prvek tohoto typu, vlastnost bude mít stejnou hodnotu.

Výchozí hodnota

Hodnota, která je automaticky zadané v poli či ovládacích prvků při přidání nového záznamu. Můžete přijmout nebo rovná hodnotě nebo přepsat zadáním hodnoty.

Odstraňovací dotaz

Dotazu (příkaz SQL), která odebere řádky splňující kritéria, které zadáte z jedné nebo více tabulek.

Návrhová mřížka

Mřížka, která slouží k návrhu dotazu nebo filtru v návrhovém zobrazení dotazu nebo v okně Rozšířený filtr či řazení. Pro dotazy se tato mřížka dřív označoval jako mřížka QBE.

Vzor

Pouze členem sady nastavit ve kterém můžete provádět změny, můžete rozšíří do replikami struktura databáze.

Návrhové zobrazení:

Zobrazení, které se zobrazí v návrhu databázových objektů: tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. V návrhovém zobrazení můžete vytvořit nové databázové objekty a změnit designu existující objekty.

oblast podrobností

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje pole součtů nebo podrobných.

pole podrobných dat

Pole, které se zobrazí všechny řádky nebo záznamy v podkladovém zdroji záznamů.

Oddíl podrobností

Použít má být hlavní části formuláře nebo sestavy. V této části obvykle obsahuje ovládací prvky vázané na pole ve zdroji záznamů, ale může obsahovat také nevázaný ovládací prvky, například popisky, které identifikují obsah pole.

Přímá synchronizace

Metoda slouží k synchronizaci dat mezi replikami, které jsou připojené přímo k místní síti a dostupné ve sdílené síťové složky.

Vypnutí ovládacího prvku

Ovládací prvek, který je zobrazeno šedě ve formuláři. Zakázaný ovládací prvek nemůže získat fokus a nebudete reagovat na kliknutí myší.

Vlastnosti dokumentu

Vlastnosti, například název, předmět a Autor, které jsou uložené jednotlivé datové stránky.

Doména

Sada záznamů, který je definován tabulku, dotaz nebo výraz SQL. Agregační funkce jazyka domény vrací statistické informace o určité domény nebo sadě záznamů.

Doménová agregační funkce

Funkce, například DAvg nebo DMax, který se používá pro výpočet statistiky v sadě záznamů (domény).

dvojitou přesností

Vlastnost čísla uložená přiblížit dvakrát (dvou nebo více slov, obvykle 8 bajtů) paměti počítače, který je potřebný pro ukládání méně přesné číslo (jednoduchá přesnost). Běžně uskutečněných jednotlivými na počítačích s plovoucí desetinnou čárkou formuláře.

oblasti přetažení

Do oblasti v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu můžete přetáhnout pole z podokna Seznam polí do zobrazení dat v poli. Popisky na každé oblasti přetažení označují typy polí, které vytvoříte v zobrazení.

Rozevírací seznam

Ovládací prvek na datové stránky, která po kliknutí na něj zobrazí seznam, ze kterého můžete vybrat hodnotu. Nelze zadáte hodnotu do pole rozevíracího seznamu.

Knihovna DLL systému

Sada rutin, které můžete volat z procedury jazyka Visual Basic načíst a propojené do aplikace za běhu.

E

Začátek stránky

Zobrazení výsledků

Proces přístup k aktualizaci nebo překreslení obrazovky je spuštěná makra.

ovládací prvek pro úpravy

Označovaná taky jako textové pole ovládacího prvku upravit je obdélníkové oblasti, ve kterém můžete uživatel psát a upravovat text.

vložit

Chcete-li vložit kopii objekt OLE z jiné aplikace. Zdrojový objekt s názvem OLE server, může být libovolné aplikaci, která podporuje vkládání a propojování. Změny vložený objekt se neprojeví v původním objektu.

enabled databáze

Předchozí verzi databáze, která je otevřena v aplikaci Access 2000 nebo později bez převodu formátu. Chcete-li změnit designu databáze, musíte ho otevřít v verzi aplikace Access, v níž byla vytvořena.

Číslo chyby

Celé číslo v rozsahu 0 - 65 535, která odpovídá číslo nastavení vlastnosti objektu Chyba . Když v kombinaci s nastavení vlastnosti Popis objektu Chyba , toto číslo představuje určitou chybovou zprávu.

Výhradní

Režim přístup k datům v databázi, která se budou sdílet v síti. Při otevření databáze ve výhradním režimu zabránit ostatním uživatelům otevření databáze.

rozbalení ovládacího prvku

Ovládací prvek na datové stránky, která po klepnutí rozbalí nebo sbalení seskupených záznam, který chcete zobrazit nebo skrýt své záznamy.

rozbalení

Ovládací prvek, který se používá k rozbalení nebo sbalení skupiny záznamů. Zobrazí se na znaménko plus (+) nebo znaménko mínus (-).

Export

Kopírování dat a databázových objektů na jinou databázi, soubor tabulky nebo formát souboru tak, aby jiné databáze nebo aplikace můžete využívat dat nebo databázových objektů. Export dat do různé formáty souborů, aplikací a podporovaných databází.

Tvůrce výrazů

Nástroj přístup, který slouží k vytvoření výrazu. Obsahuje seznam běžných výrazů, které můžete vybrat.

Externí databáze

Zdrojové tabulky, která má být propojené nebo importovat do aktuální databáze nebo cílovou tabulku, která je možné exportovat.

Externí tabulka

Tabulka mimo aktuálně otevřenou databázi nebo projekt aplikace Access.

F

Začátek stránky

datové typy polí

Vlastnost pole, která určuje, jaký druh dat se mohou být uloženy. Příklad pole, jehož datový typ Text mohou být uloženy data, která obsahují textové nebo číselné znaky, ale u pole číslo mohou být uloženy pouze číselná data.

Podokno Seznam polí

Podokno obsahující všechna pole v podkladovém objektu záznamu zdrojového nebo databáze.

Výběr pole

Čtvereček nebo panel, pomocí kterého můžete vybrat celý sloupec v datovém listu.

Číslo souboru

Číslo slouží k otevření souboru v příkazu Otevřít . Použití souborů čísel v rozsahu 1-číslo 255, včetně, u souborů, které nejsou k dispozici pro jiné aplikace. Použití souborů čísel v oblasti 256 511 souborů přístupných osobám s postižením z jiných aplikací.

Výplň

Zvětšení sestavy, které vyplní okno snímku sestavy montáží šířky nebo výšky stránky, v závislosti na tom, jestli je sestava v orientaci na výšku nebo na šířku.

Filtr

Sada kritérií použité pro data, abyste mohli zobrazit podmnožinu dat nebo seřadíte data. V Accessu můžete použít filtrování technik pro filtrování dat, například filtrování podle výběru a filtr podle formuláře.

Oblast filtru

Část zobrazení kontingenční tabulky nebo zobrazení kontingenčního grafu, který obsahuje pole filtru.

Filtrování podle formuláře

Postup pro filtrování dat, která používá verzi aktuální formulář nebo datový list s prázdnými poli, do kterých lze zadat hodnoty, které mají filtrované záznamy obsahovat.

Filtrování podle výběru

Postup pro filtrování záznamů ve formuláři nebo datový list, ve kterém načtete jenom záznamy, které obsahují hodnotu vybrané.

Filtr mimo výběr

Postup, ve kterém filtrování záznamů ve formuláři nebo v datovém listu načíst záznamy, které neobsahují hodnotu vybrané.

pole filtru

Pole v oblasti filtrů, které můžete použít k filtrování dat zobrazených v zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu. Pole filtru provádět stejné funkce jako stránková pole v kontingenčních tabulkách aplikace Microsoft Excel.

Filtr k zadání vstupních hodnot

Postup pro filtrování záznamů, který používá hodnota nebo výraz, který zadáte zobrazíte jenom záznamy, které obsahují hodnotu nebo vyhovují výraz.

Textový soubor s pevnou šířkou

Soubor s daty, ve kterém každé pole má pevná šířka.

uvolnit datový typ

V projektu aplikace Access aplikace přibližnou číselný typ dat s přesností na 15 číslic. Uvolnit datový typ můžou obsahovat kladné hodnoty z přibližně 2, 23E - 308 až 1, 79E + 308, záporné hodnoty od přibližně - 2, 23E - 308 do - 1, 79E + 308 a nulu.

plovoucí

Možnost pohyb jako samostatném okně. Plovoucí okno je vždy navrchu. Tvůrce výrazů, dokumentace databáze, nástrojů a palety můžete uvolnit.

cizí klíč

Jeden nebo více polí (sloupců tabulky), které odkazují na polem primárního klíče nebo v jiné tabulce. Cizí klíč určuje, jak jsou relačně.

Cizí tabulka

Tabulku (třeba objednávky zákazníků), která obsahuje pole cizího klíče (například kód zákazníka), která je polem primárního klíče v jiné tabulce (například zákazníci) v databázi a která obvykle na straně "n"-n relace

Formulář

Objekt databáze aplikace Access do kterého lze umístit ovládací prvky pro provádění akcí nebo pro zadávání, zobrazení a úpravy dat v polích.

zápatí formuláře

Slouží k zobrazení pokyny pro zadávají pomocí formuláře, příkazová tlačítka nebo nevázaný ovládací prvky. Zobrazí se v dolní části formuláře ve formulářovém zobrazení a na konci výtisku.

záhlaví formuláře

Slouží k zobrazení název formuláře, pokyny k používání formuláře nebo příkazová tlačítka, které otevřou související formuláře nebo provádět další úkoly. Záhlaví formuláře se zobrazí v horní části formuláře ve formulářovém zobrazení a na začátku výtisku.

Modul formuláře

Modul obsahující Visual Basic Applications (VBA) kódy pro všechny obslužné procedury událostí spouštěný kliknutím událostmi na konkrétní formulář nebo jeho ovládacích prvků.

Karta objektu formuláře

Na záložce objektu pro práci s formuláři v návrhovém zobrazení, zobrazení formuláře, zobrazení Datový list nebo náhledu před tiskem.

Vlastnosti formuláře

Atributy formuláře, které ovlivňují jeho vzhled a chování. Vlastnost výchozí zobrazení je například vlastnost formuláře, která určuje, zda formulář automaticky otevře ve formulářovém zobrazení nebo zobrazení Datový list.

volič formuláře

Do pole místo, kam se setkávají pravítka v levém horním rohu formuláře v návrhovém zobrazení. Okno slouží k provádění operací úrovni formuláře, jako je výběr formuláře.

Form view

Zobrazení, která se zobrazí formulář, který slouží k zobrazení nebo přijímat data. Formulářové zobrazení je primární prostředky k přidání a úpravy dat v tabulkách. Můžete taky změnit designu formuláře v tomto zobrazení.

format

Určuje, jak zobrazit a tisk dat. Databáze aplikace Access nabízí standardní formáty pro konkrétní datové typy, stejně jako projektu aplikace Access pro odpovídající datové typy SQL. Můžete taky vytvořit vlastní formáty.

Front-end/back-end aplikace

Databáze aplikace, která obsahuje soubor databáze "back-end", který obsahuje tabulky, a kopie souboru "front-end" databáze, ve kterých jsou všechny ostatní databázové objekty s odkazy na tabulky "back-end".

Funkce

Dotaz, který má vstupní parametry a vrátí výsledek jako uložená procedura. Typy: skalární (více příkazů, vrátí jednu hodnotu) vložené (jeden příkaz, hodnota tabulky) a tabulková (více příkazů hodnota tabulky).

Procedura Function

V jazyce Visual Basic for Applications (VBA) postup, který vrací hodnotu, kterou lze ve výrazu. Deklarovat funkci pomocí příkazu funkce a ukončit pomocí příkazu Ukončit (funkce).

K

Začátek stránky

Obecné pořadí řazení

Výchozí pořadí řazení určuje způsob řazení znaků v celou databázi, jako je třeba v tabulkách, dotazech a sestavách. Pokud budete chtít používat databázi s víc jazykových verzích přístup je třeba definovat obecné pořadí řazení.

Globální řádek nabídek

V aplikaci Access 2003 a starších, jinak vlastního panelu nabídek, které slouží k nahrazení integrovaný panel nabídek v všechna okna v databázové aplikace, s výjimkou místo, kam jste zadali vlastního panelu nabídek pro formulář nebo sestavu.

globální otevřené

Otevřené v jakém změny plně sledují a kterou lze vyměňovat s globální otevřené v sadě. Globální otevřené můžete rovněž vyměňovat změny s místní nebo anonymní replikou, pro které z něj stal centru.

Globální místní nabídka

Vlastní místní nabídky, která slouží k nahrazení předdefinované místní nabídky pro následující objekty: pole v datovém listu tabulky nebo dotazu; formuláře a ovládací prvky formulářů ve formulářovém zobrazení, zobrazení Datový list a náhledu před tiskem; a sestavy v náhledu před tiskem.

globálně jedinečný identifikátor (GUID)

Pole 16 bajtů slouží k vytvoření jedinečného identifikátoru replikace v databázi aplikace Access. GUID slouží k identifikaci repliky sady otevřené, tabulek, záznamů a jiných objektů. V databázi aplikace Access GUID se označují jako ID replikace.

Mřížka (zobrazení datového listu)

Svislých a vodorovných čar, které vizuálně rozdělení řádků a sloupců dat do buňky v tabulce, dotazu, formuláře, zobrazení nebo uložená procedura. Můžete zobrazit nebo skrýt čáry mřížky.

Mřížka (návrhové zobrazení)

Uspořádání svislých a vodorovných tečkované čáry plné a jiné, které vám pomůžou umístit ovládací prvky přesně při návrhu formuláře nebo sestavy.

účet skupiny

Sada uživatelských účtů v pracovní skupině, označenými název skupiny a osobní ID ATD. Oprávnění přiřazené skupině platí pro všechny uživatele ve skupině.

ovládací prvek skupinový filtr

Rozevírací seznam ovládací prvek seznam na datová stránka vyhledá všechny záznamy z podkladového záznamů, založené na hodnotu, kterou jste vybrali v seznamu. Ovládací prvek na stránku seskupené načte určité skupiny záznamů.

Zápatí skupiny

Slouží k umístění informací, například název skupiny nebo skupiny součet, na konci skupiny záznamů.

Záhlaví skupiny

Slouží k umístění informací, třeba název skupiny nebo skupiny součet na začátek skupiny záznamů.

Úroveň skupiny

Název hloubkové niž skupiny v sestavě nebo dat na stránce vnořené do jiné skupiny. Skupiny jsou vnořené Pokud sadě záznamů seskupena podle víc než jednoho pole, výraz nebo zdroj záznamů skupiny.

Skupina ovládacích prvků

Dva nebo víc ovládacích prvků, které lze zacházet jako jednu jednotku při návrhu formuláře nebo sestavy. Můžete vybrat skupině místo výběru jednotlivých ovládacích prvků uspořádání ovládacích prvků nebo nastavení vlastnosti.

přístup k serverům seskupených dat

Datová stránka, který má dvě nebo více úrovní seskupení.

Identifikátor GUID datový typ

Řetězec jedinečný identifikační použít s vzdálených volání procedur. Každé rozhraní a objekt třídy používá GUID (globálně jedinečný identifikátor) pro identifikaci. Identifikátor GUID hodnotu 128bitové.

H

Začátek stránky

Hostitelská aplikace

Libovolné aplikaci, která podporuje použití jazyka Visual Basic for Applications.

Rozbočovač

Globální otevřené, ke kterému ostatními v sadě otevřené synchronizovat své změny. Rozbočovač slouží jako otevřené nadřazené.

Adresa hypertextového odkazu

Cesta k určení například objektu, dokumentu nebo webové stránky. Pole Adresa hypertextového odkazu může být adresa URL na Internetu nebo intranetu web nebo síťové cesty UNC (adresa do souboru na místní síti).

Datový typ Hypertextový odkaz

Datový typ pro pole databáze aplikace Access, který ukládá adresy hypertextových odkazů. Adresa může mít až se čtyřmi části a je zadána v tomto formátu: ZobrazenýText #address subaddress #.

pole hypertextový odkaz

Pole, který ukládá adresy hypertextových odkazů. V databázi aplikace Access je pole s datovým typem hypertextový odkaz. V projektu aplikace Access je pole, podle něhož hypertextový odkaz vlastnost nastavena na hodnotu True.

ovládací prvek obrázek hypertextový odkaz

Ovládací prvek, který se používá datové stránky zobrazíte nevázaného obrázku, který představuje hypertextový odkaz na soubor nebo webovou stránku. V režimu procházení můžete klepnutím na obrázek přejděte na cílové umístění.

K

Začátek stránky

Soubory IDC/HTX

Informace o serveru Microsoft Internet používá soubory IDC a HTX k načtení dat ze zdroje dat ODBC a naformátovat jako dokument ve formátu HTML.

Identifikátor (výrazy)

Prvek výraz, který odkazuje na hodnotu pole, ovládací prvek nebo vlastnosti. Forms! [Orders]! [KódObjednávky] představuje identifikátor, který odkazuje na hodnoty v ovládacím prvku KódObjednávky ve formuláři objednávky.

Identifikátor (Visual Basic)

Člen dat v modulu Visual Basic kódu. Identifikátor může být postup Sub, funkce nebo vlastnosti, proměnnou, konstanta, příkaz DECLARE nebo uživatelsky definovaný datový typ.

Ovládací prvek obrázek

Ovládací prvek, který slouží k zobrazení obrázku ve formuláři nebo sestavě.

datový typ obrázku

V projektu aplikace Access, proměnné velikosti datový typ, který může obsahovat maximálně 2 ^ 31-1 bajtů (2 147 483 647) binárními daty. Slouží k uložení binární velké objekty (objektů BLOB), například obrázky, dokumenty, zvuky a zkompilovaný kód.

import

Kopírování dat z textového souboru, sešit nebo databázovou tabulku do tabulky aplikace Access. Importovaná data můžete použít k vytvoření nové tabulky nebo můžete připojit (Přidat) ho do existující tabulky, která obsahuje odpovídající datová struktura.

Import nebo export specifikace

Specifikace s informacemi, že přístup je třeba spustit operaci importu nebo exportu na pevnou délkou nebo oddělený textový soubor.

Index

Funkce, která budete urychlíte si vyhledávání a řazení v tabulce podle klíčových hodnot a vynutit jedinečnost řádků v tabulce. Primární klíč tabulky automaticky indexováno. Některá pole nelze indexovat, protože jeho datový typ, například objekt OLE nebo přílohy.

Okno Indexy

Databáze aplikace Access, okno, ve kterém můžete zobrazit nebo upravit indexy tabulky nebo vytvořit více polích indexy.

nepřímý.odkaz synchronizace

Metoda synchronizace, která se používá v prostředí odpojeno například při cestování s přenosný počítač. Replikace správce musí používá ke konfiguraci nepřímý.odkaz synchronizace.

aktivace na místě

Aktivace serveru OLE objekt OLE z pole nebo ovládacího prvku. Můžete třeba přehrání souboru zvuk (WAV) zvukové obsažené v ovládacím prvku poklepáním na ovládací prvek.

Vstupní maska

Formát, který se skládá z literálů (například závorky období a pomlčky) a znaky masky, které určují, kde jsou data být zadán a jaký druh dat a jsou povoleny počet znaků.

instalovat ISAM.

Ovladač, který můžete určit, která umožňuje přístup k externí databáze formáty například dBASE, Excel a Paradox. Které nainstaluje databázový stroj Microsoft Access (načte) tyto ISAM ovladače při odkazování na vaše aplikace.

instance

Objekt, který je vytvořený z třídy, která obsahuje jeho definici. Například několika instancích třídy formuláře sdílet téhož kódu a nakládá s stejných ovládacích prvků, které jste použili k návrhu formuláře předmětu.

datový typ int

V projektu aplikace Access, datový typ 4 bajtů (32 bitů), který uchovává celá čísla v oblasti čísla -2 ^ 31 (-2,147,483,648) až 2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

Datový typ Integer

Základní typ dat, která obsahuje celá čísla. Proměnná typu Integer uložená jako 16bitová (2bajtové) číslo v rozmezí od-32 768 do 32 767.

Synchronizace v Internetu

Slouží k synchronizaci replik v prostředí odpojeno, ve kterém je Internet server nakonfigurovaný. Replikace musí správce pro nastavení synchronizace v Internetu.

Vnitřní konstanta

Konstanta, která nastavuje přístup, jazyka VBA, ADO nebo DAO. Tyto konstanty jsou k dispozici v prohlížeči objektů kliknutím globals v žádném z těchto knihoven.

Položka

Jedinečný prvek dat v rámci pole. Po umožňující zobrazení v seznamu kontingenční tabulky nebo seznamu polí nižší úrovně položek se zobrazí značka rozbalení (+) vedle položky.

J

Začátek stránky

Jet a replikace objektů

Sada rozhraní automatizace, které můžete provádět akce specifické pro databáze Microsoft Jet. Použití objektů, můžete komprimovat databáze, aktualizace dat z mezipaměti a vytvořit a udržovat replikovanou databáze.

K

Začátek stránky

Obslužná rutina klávesnice

Kód, který určuje a odpovídá klávesy nebo kombinace kláves stisknuté uživatelem.

L

Začátek stránky

Popisek

Ovládací prvek, který zobrazuje popisný text, například název, titulek nebo pokyny ve formuláři nebo sestavě. Popisky může nebo nemusí být připojen další ovládací prvek.

Zobrazení rozložení

V aplikaci Access 2007 zobrazení, ve kterém můžete provést mnoho typů návrh změní na formulářů a sestav při zobrazení živých dat.

Levé vnější spojení

Vnější spojení, u které všechny záznamy z levé strany operace LEFT JOIN v příkazu SQL dotazu se přidají do výsledků dotazu, i když obsahuje odpovídající hodnoty spojených polí z tabulky na pravé straně.

legenda

Pole určující vzorky nebo barvy přiřazené datovým řadám nebo kategoriím v grafu.

Databázová knihovna

Sbírka postupy a databázových objektů, které můžete zavolat z libovolné aplikace. K použití položek v knihovně, musíte nejdřív vytvoření odkazu z aktuální databáze na databázové knihovně.

Propojení (tabulky)

Akci, která naváže připojení k datům z jiného programu tak, aby se může zobrazovat a upravovat data v původní aplikaci a v aplikaci Access.

Propojená tabulka

Tabulka uložené v souboru mimo otevřenou databázi, ze které Access přístup k záznamům. Přidání, odstranění a úpravy záznamů v propojené tabulce, ale nejde měnit jeho strukturu.

index seznamu

Pořadí čísla položek v seznamu, od 0 pro první položku, 1 pro druhou položky, a tak dál.

místní objekt

Tabulky, dotazu, formuláře, sestavy, makra nebo moduly, které zůstane v otevřené nebo vzorů, ve kterém byl vytvořen. Objekt ani změny budou zkopírovány do ostatních členů v sadě otevřené.

místní otevřené

Otevřené, který výměny dat s jeho centrální nebo globální otevřené, ale ne s replikami v sadě otevřené.

Národní prostředí

Sada informací, které odpovídá daný jazyk a země.

Uzamčený

Stav záznamu, záznamů nebo databáze, díky kterému je jen pro čtení všem uživatelům kromě uživatele aktuálně upravuje.

Vyhledávací pole

Pole na formuláři nebo sestavě v databázi aplikace Access, která se zobrazí seznam hodnoty načtené z tabulky nebo dotazu nebo ukládá statickou sadu hodnot.

M

Začátek stránky

Soubor ACCDE

Soubor aplikace Access 2007 databáze (ACCDB) s odstranění všech moduly zkompilované a všechny upravitelné zdrojového kódu.

Databázový stroj Access

Část systému databáze Access, která načte a ukládá data do uživatelských a systémových databází. Modul můžete považovat za správce dat na databázi, kterou jsou integrované systémy, třeba přístup.

Makro

Akce nebo posloupnosti akcí, které můžete použít k automatizaci úkolů.

Tvůrce maker

Karta objektu, ve kterém můžete vytvářet a upravovat makra. Spustit Tvůrce maker z různých míst, například do formuláře nebo sestavy, nebo přímo z karty vytvořit na pásu karet.

Skupina maker

Sbírka souvisejících maker, které jsou uloženy pod jedním názvem makra. Kolekce je někdy označovány jako makra.

Hlavní formulář

Formulář, který obsahuje jeden či více podformulářů.

Vytvářecí dotaz

Dotaz (příkaz SQL), který vytvoří nová tabulka a potom vytvoří záznamů (řádků) v této tabulce zkopírováním záznamy z existující tabulky nebo dotazu výsledků.

Ruční propojení

Odkaz, který vyžaduje, abyste podniknout kroky k aktualizaci dat při změně zdrojových dokumentu.

Relace N

Přidružení mezi dvěma tabulkami, kdy jeden záznam z obou tabulek může snadno představit mnoho záznamů v druhé tabulce. Vytvořme relaci n, vytvořte třetí tabulku a přidejte pole primárního klíče ze dvou tabulek do této tabulky.

Výběr

Přesunutí textu, který se používá datové stránky a upozornit uživatele tak element určité stránky, například nadpis nebo důležitých oznámení. Na stránce umístit výběr, vytvoření pohyb mezi listy ovládacího prvku text.

maximální počet záznamů

Aby se zvýšil výkon, můžete určit maximální počet záznamy, které budou načtená z databáze Microsoft SQL Server pro formulář nebo datový list v projektu aplikace Access.

Soubor MDE aplikace

Aplikace Access 2003 nebo starší soubor databáze (.mdb) s odstranění všech moduly zkompilované a všechny upravitelné zdrojového kódu.

Datový typ Memo

V databázi aplikace Access toto je datový typ pole. Pole typu Memo může obsahovat maximálně 65 535 znaků.

Datový soubor Microsoft Accessu

Databáze nebo aplikace Access projektového souboru. Databáze aplikace Access 2007 ukládá databázové objekty a data v souboru ACCDB a starších verzí aplikace Access pomocí formátu MDB. Soubor projektu neobsahuje data a se používá pro připojení k databázi Microsoft SQL Server.

Databáze aplikace Microsoft Access

Kolekce dat a objekty (jako jsou tabulky, dotazy nebo formuláře), který souvisí s určitého tématu nebo účelu.

Objekt Microsoft Access

Objektu definovány aplikací Access, který se týká přístup, jeho rozhraní, nebo aplikace formuláře a sestavy. Kromě toho můžete objekt aplikace Microsoft Access programování prvků rozhraní pro zadávání a zobrazení dat.

Projekt aplikace Microsoft Access

Soubor aplikace Access, ke kterému je připojen k databázi Microsoft SQL Server a slouží k vytváření klient server aplikací. Soubor projektu neobsahuje data ani na základě dat definice objekty, například tabulek a zobrazení.

Stroj Microsoft Data

Klient server datový modul poskytující místní úložiště dat v menší počítači, například na počítač jednoho uživatele nebo serveru malé pracovní skupiny a, která je kompatibilní se službou Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 a SQL Server 2000.

Databáze systému Microsoft SQL Server

Databáze Microsoft SQL Server, sestává z tabulky, zobrazení, indexy, uložené procedury, funkce a aktivace. Připojením databáze aplikace Access s daty systému SQL Server pomocí rozhraní ODBC nebo vytvořením projektu aplikace Access (* ADP) souboru.

úroveň modulu

Popisuje libovolnou proměnnou nebo konstantu deklarované v části deklarace v jazyce Visual Basic modul Applications (VBA) nebo mimo ni postup. Proměnné nebo konstanty deklarované na úrovni modulu jsou dostupné pro všechny postupy v modulu.

Proměnná na úrovni modulu

Proměnná, která je deklarované v části deklarace v jazyce Visual Basic modulu Applications (VBA) pomocí klíčového slova soukromé . Tyto proměnné jsou dostupné pro všechny postupy v modulu.

datový typ peníze

V projektu aplikace Access datový typ, který uchovává peněžní hodnoty v oblasti-922,337,203,685,477.5707 prostřednictvím 922,337,203,685,477.5807, s přesností na desetitisícině peněžní jednotky.

úchyt pro přesun

Velké čtverce, která se zobrazí v levém horním rohu vybraného ovládacího prvku nebo rozložení ovládacího prvku v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení. Můžete přetáhnout úchyt přejděte na ovládací prvek nebo rozložení ovládacích prvků do jiného umístění.

Režim přesunutí

Režim, ve kterém můžete přesouvat sloupce v zobrazení Datový list můžete použít klávesy šipka doleva a doprava.

pole s více hodnotami

Vyhledávací pole, které mohou být uloženy více hodnot.

Víceuživatelská (sdílená) databáze

Databáze, která umožňuje více než jednoho uživatele k přístupu a změnám stejnou sadu dat ve stejnou dobu.

N

Začátek stránky

Funkce Automatické opravy názvů

Funkce, která automaticky opravuje vedlejší efekty, ke kterým dochází při přejmenování formulářů, sestav, tabulek, dotazů, polí a ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Funkce Automatické opravy názvů nelze však opravte všechny odkazy na přejmenované objekty.

Navigační tlačítka

Tlačítka, které používáte pro procházení záznamů. Tato tlačítka najdete v levém dolním rohu zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení. Tlačítka jsou k dispozici v náhledu před tiskem taky tak, že je možné posunout stránek dokumentu.

Navigační podokno

V podokně, které se zobrazí při otevření databáze aplikace Access nebo projektu aplikace Access. Navigační podokno zobrazuje objektů v databázi, můžete přizpůsobit tak, aby seřadit a seskupit objekty různými způsoby.

nchar datový typ

V projektu aplikace Access pevnou délkou datový typ maximálně 4000 znaků kódu Unicode. Znaků kódu Unicode pomocí 2 bajty na znak a podporují všechny mezinárodní znaky.

Normalizace

Minimalizace duplicitních dat z relační databáze pomocí efektivní tabulky – návrh. Průvodce analýzou tabulky můžete normalizovat databázi.

ntext datový typ

V projektu aplikace Access, proměnné velikosti datový typ, který může obsahovat maximálně 2 ^ 30-1 (1,073,741,823) znaků. Sloupce ntext datový typ ukládat 16 bajtů ukazatel myši v řádku dat a data uložena odděleně.

Null

Hodnota zadejte do pole nebo použít ve výrazech nebo dotazy vyznačení data chybí nebo neznámý. V jazyce Visual Basic Null klíčové slovo označuje hodnotu Null. Některá pole, například pole primárního klíče, nesmí obsahovat hodnotu Null.

Pole s hodnotou Null

Pole obsahující hodnotu Null. Pole s hodnotou null není totéž jako pole, která obsahuje řetězec nulové délky ("") nebo pole s hodnotou 0.

Datový typ Číslo

Databáze aplikace Access, datový typ pole sice pro číselná data, která se použije v výpočty. K zobrazení nebo výpočet hodnoty s měnou však použijte datový typ Měna.

číselný typ dat

V projektu aplikace Access, přesný číselný typ dat, která obsahuje hodnoty od -10 ^ 38-1 až 10 ^ 38-1. Zadání rozsahu (maximální počet číslic) a s přesností (maximální počet číslic vpravo od desetinné čárky).

nvarchar(n) datový typ

V projektu aplikace Access proměnné velikosti datový typ maximálně 4000 znaků kódu Unicode. Znaků kódu Unicode pomocí 2 bajty na znak a podporují všechny mezinárodní znaky.

O

Začátek stránky

Datový typ objekt

Základní datový typ, které představuje jakýkoli objekt, rozpoznaný jazykem Visual Basic. Přestože deklarovat všechny objektová proměnná jako typ objektu, je vhodné deklarovat objektové proměnné podle určitých typů.

Podokno závislosti objektů

Zobrazuje objekty, které mají závislost na vybraného objektu a taky na kterých objektu nachází závislosti objektů.

Knihovna objektů

Soubor, který obsahuje definice objekty a jejich metod a vlastnosti. Soubor, který obsahuje knihovnu objektů obvykle souboru název příponu OLB.

Typ objektu

Typ objektu zveřejněné příslušným program v bráně automatizaci; například aplikace, soubor, rozsah a list. Pomocí prohlížeče objektů v editoru jazyka Visual Basic nebo dokumentaci programu úplný seznam dostupných objektů.

Objektová proměnná

Proměnná, která obsahuje odkaz na objekt.

Tvůrce řetězců připojení ODBC

Nástroj přístup, který slouží k připojení k databázi SQL při vytváření předávací dotaz. Pokud uložíte dotaz, ukládají se připojovací řetězec s dotazem.

Zdroj dat ODBC

Data a informace potřebné pro přístup k datům z programů a databází, které podporují protokol připojení ODBC (Open Database).

Databáze ODBC

Databázi, pro kterou ovladač Open Database Connectivity (ODBC) – ovladač, který můžete použít pro import, propojení se nebo exportem dat – pochází.

ODBCDirect

Technologie, která vám umožní přístup k zdrojů dat ODBC přímo pomocí funkcí DAO databázový stroj Microsoft Jet.

Kontejner OLE

Program, který obsahuje propojeného nebo vloženého objektu OLE z jiného programu. Například objekt OLE v databázi aplikace Access obsahuje listu aplikace Excel, Access při kontejneru OLE.

OLE DB

Architekturu komponent databáze, která poskytuje efektivně síť a Internet přístup pro mnoho typů zdrojů dat, včetně relačních dat, soubory pošty, textových souborů a tabulky.

Zprostředkovatel OLE DB

Program v architekturu OLE DB, který umožňuje nativní přístup k datům přístup k datům pomocí ovladačů ODBC nebo IISAM, které jsou externí způsoby, jak získat přístup k datům.

Objekt OLE

Objekt podporuje protokol OLE objektu vkládání a propojování. Objekt OLE ze serveru OLE (například obrázek programu Malování nebo listu aplikace Excel) můžete propojené nebo vložené v poli, formuláře nebo sestavy.

Datový typ Objekt OLE

Pole datový typ, který použijete pro objekty vytvořené v jiných programech, které mohou být propojeny nebo vložené () v databázi aplikace Access.

OLE server

Program nebo DLL, z něhož pochází propojeného nebo vloženého objektu OLE do jiné aplikace. Například objekt OLE v databázi aplikace Access obsahuje Excelového listu, Excel při OLE server.

Propojení OLE/DDE

Připojení mezi objekt OLE a jeho server OLE, nebo zdrojovém dokumentu Dynamic Data (Exchange DDE) a cílového dokumentu.

Relace 1:N

Přidružení mezi dvěma tabulkami, ve kterých hodnota primárního klíče každý záznam v tabulce primárního odpovídá hodnota odpovídajícího pole nebo polí mnoho záznamů v související tabulce.

Relace 1:1

Přidružení mezi dvěma tabulkami, ve kterých hodnota primárního klíče každý záznam v tabulce primárního odpovídá hodnota odpovídajícího pole nebo polí, pouze jeden záznam v související tabulce.

Přepínač

Ovládací prvek taky se mu říká přepínač, který se obvykle používá jako součást skupiny voleb při prezentaci alternativy ve formuláři nebo sestavě. Uživatel nelze vybrat více než jednou z možností.

Skupina voleb

Snímek, který může obsahovat zaškrtávacích políček, přepínacích tlačítek a přepínačů ve formuláři nebo sestavě. Skupina voleb umožňuje prezentovat alternativy, ze kterých může uživatel vybrat jednu možnost.

Vnější spojení

Spojení, které se odpovídající záznam ze dvou tabulek jsou sloučena do jednoho záznamu ve výsledcích dotazu a alespoň jednu tabulku přispívá všechny záznamy, i když hodnoty spojené pole se neshodují ve druhé tabulce.

Vlastník

Pokud je použit zabezpečení, uživatelský účet, který má publikum nemůže ovládat databáze nebo databázového objektu. Ve výchozím nastavení je uživatelský účet, který databázi nebo databázového objektu vytvořil vlastníkem.

P

Začátek stránky

Stránka (ukládání dat)

Část souboru databáze, ve kterém jsou uložena data záznamu. V závislosti na velikosti záznamy stránka (4 KB velikost) může obsahovat více než jeden záznam.

Zápatí stránky

Slouží k zobrazení souhrnů stránek, data nebo čísla stránek v dolní části každé stránky do formuláře nebo sestavy. Zápatí stránky formuláře, zobrazí se pouze při tisku formuláře.

Záhlaví stránky

Slouží k zobrazení název, záhlaví sloupců, data nebo čísla stránek v horní části každé stránky do formuláře nebo sestavy. Záhlaví stránky formuláře, zobrazí se pouze při tisku formuláře.

Parametrický dotaz

Dotaz, ve kterém uživatel interaktivně určuje jedné nebo několika hodnotám kritéria. Parametrický dotaz není zvláštní druh dotazu; Místo toho rozšiřuje flexibilitu dotazu.

částečné

Databáze, která obsahuje pouze podmnožinu záznamů v celé otevřené. S částí otevřené můžete nastavit filtry a zadat relace určující, které podmnožinu záznamů v celé otevřené by měly tvořit v databázi.

Předávací dotaz

Dotaz SQL, který používáte k odeslání příkazů přímo k databázovému serveru ODBC. Pomocí předávací dotazy se pracovat přímo s tabulkami na serveru místo dat zpracovávají databázový stroj Access.

oprávnění

Sada atributů, která určuje druh přístupu uživatele musí dat a objektů v databázi.

trvalý objektu

Objekt uložených v databázi. například na databázovou tabulku nebo QueryDef objekt. Dynamické sady nebo objekty záznamů typu snímek se nebere ohled na trvalý objekty vzhledem k tomu, že jsou vytvořeny v paměti podle potřeby.

osobní identifikační číslo

Velká a malá písmena abecedy řetězec, který je 4 až 20 znaků a, aby aplikace Access používá k identifikaci uživatele nebo skupiny v pracovní skupině aplikace Access v kombinaci s název účtu.

Pesimistická

Typ uzamčení ve kterém na stránce obsahující jednu nebo více záznamů, včetně záznamu upravovaný, není k dispozici přiřazovat dalším uživatelům při použití metody Upravit a zůstane není k dispozici, dokud použijte metodu aktualizace .

Matematické konstanty rovná se přibližně 3,1415926535897932.

Zobrazení kontingenčního grafu

Zobrazení, které zobrazuje grafickou analýzu dat v datovém listu nebo formuláře. Můžete zobrazit různé úrovně podrobností nebo určit rozložení přetažením pole a položky nebo zobrazení a skrytí položek v rozevíracích seznamech polí.

Formulář kontingenční tabulky

Interaktivní tabulka shrnuje velké objemy dat pomocí metody formát a výpočtů, které zvolíte. Můžete otočit jeho záhlaví řádků a sloupců do zobrazení dat různými způsoby, podobně jako kontingenční tabulku aplikace Excel.

Seznam kontingenční tabulky

Aplikaci Microsoft Office Web Components se používá k analýze dat interaktivně na webovou stránku. Data zobrazená v řádku a sloupcích lze přesunout, filtrované, řazení a vypočítat způsoby, které jsou důležité publiku.

PivotTable view

Zobrazení, které shrnutí a analýze dat v datovém listu nebo formuláře. Můžete použít různé úrovně podrobností nebo uspořádat data přetažením pole a položky nebo zobrazení a skrytí položek v rozevíracích seznamech polí.

plus pointer

Ukazatel, který se zobrazí při přesunutí ukazatele na levý okraj pole v datovém listu. Když se zobrazí ukazatel plus, můžete kliknutím vybrat celé pole.

Místní formulář

Formulář, který je umístěn nad ostatními okny. Místní formulář lze modální nebo nemodální.

primární klíč

Jeden nebo více polí (sloupců) jehož hodnoty jednoznačně určují každý záznam tabulky. Primární klíč nedovoluje hodnoty Null a musí vždy mít jedinečný index. Primární klíč se používá pro ustavení relace tabulky cizích klíčů v jiných tabulkách.

Primární tabulka

"" Straně dvou souvisejících tabulek v relaci na více. Primární tabulka by měla být primární klíč a každý záznam musí být jedinečná.

Privátní procedura

Postup Sub nebo funkce je deklarovaných jako soukromé pomocí klíčového slova Private v podobě příkazu Declare . Soukromé procedury jsou k dispozici pro další postupy v rámci stejného modulu.

postup

Posloupnost deklarací a příkazů v modulu provedených jako celek. Postupy v modulu Visual Basic for Applications (VBA) obsahují postupy Sub a funkce.

Postup úrovně

Popisuje proměnné nebo konstanty deklarované v rámci procedury. Proměnné a konstanty deklarované v rámci procedury jsou k dispozici pouze tento postup.

Proměnná na úrovni procedury

Proměnná uvedená v rámci procedury. Proměnné na úrovni procedury jsou vždy soukromé pro režim, ve kterém máte deklarováno.

projekt

Nastavení všech modulů kódu v databázi, včetně standardní moduly a třídy moduly. Ve výchozím nastavení má projekt stejný název jako databáze.

property sheet

Podokno, ve kterém se používá k zobrazení nebo změna vlastností jednotlivé objekty, jako jsou tabulky, dotazy, pole, formulářů, sestav, datové stránky a ovládací prvky.

Pseudoindex

Dynamické křížový odkaz minimálně jednu tabulku datových polí (sloupců), který umožňuje rozhraní ODBC (tabulka serveru) bez jedinečný index úpravy.

Veřejná proměnná

Proměnná deklarovat s veřejné klíčových slov v části deklarace v jazyce Visual Basic modulu Applications (VBA). Veřejná proměnná smí zobrazovat všechny postupy v každé modulu v databázi.

publikace

V projektu aplikace Access publikace může obsahovat jednu nebo více publikovaných tabulek nebo uložené procedury články z databáze jeden uživatel. Každý uživatel databáze může mít jednu nebo více publikací. Seskupení dat replikovat jako celek je článek.

Publikovat

Uložení databáze na serveru správy dokumentů, jako je serveru se službou Windows SharePoint Services.

Q

Začátek stránky

query

Dotazy týkající se data uložená v tabulkách nebo žádost o prováděl určitou akci na kartě data. Dotaz můžete shromažďování dat z více tabulek, který bude sloužit jako zdroj dat pro formulář nebo sestavu.

Okno dotazu

Okno, ve kterém pracujete s dotazy v návrhovém zobrazení, zobrazení Datový list, zobrazení SQL nebo náhledu před tiskem.

QueryDef

uložené definice dotazu v databázi aplikace Access nebo dočasné definice dotazu v pracovním prostoru ODBCDirect.

R

Začátek stránky

skutečné datový typ

V projektu aplikace Access přibližnou číselná data zadejte sedmiciferné přesnosti. Můžou obsahovat kladné hodnoty od přibližně 1, 18E - 38 až 3, 40E + 38, záporné hodnoty od přibližně - 1, 18E - 38 do - 3, 40E + 38 a nulu.

ovládací prvek navigaci mezi záznamy

Ovládací prvek použitý na datové stránky pro zobrazení panelu nástrojů pro navigaci mezi záznamy. Seskupené stránce můžete přidat na navigační panel nástrojů pro každou úroveň skupiny. Ovládací prvek navigace můžete upravit změnou jeho vlastnosti.

Pole čísla záznamu

Malé pole, která se zobrazí číslo aktuálního záznamu v levém dolním rohu v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení. Přejděte na určitý záznam můžete zadejte do pole čísla záznamu a stiskněte klávesu ENTER.

Volič záznamů

Čtvereček nebo levé straně záznamy, které můžete kliknutím vyberte celý záznam v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení.

Zdroj záznamů

Podkladového zdroje dat pro přístup k serverům formuláře, sestavy nebo data. V databázi aplikace Access může být tabulka, dotaz nebo příkaz SQL. V projektu aplikace Access ji může být tabulky, zobrazení, výraz SQL, nebo uložené procedury.

Sada záznamů

Byste název tabulky, dynamická sada a typu snímek záznamů objekty, které jsou sady záznamů, které se chovají jako objekty.

Odkazovaná databáze

Databáze aplikace Access, ke kterému uživatel vytvořil odkaz z aktuální databáze. Uživatele můžete vytvořit odkaz na databázi a potom volat procedury ve standardní moduly z takové databáze.

odkazování na databáze

Aktuální databázi aplikace Access ze které uživatel vytvořil odkaz na jinou databázi aplikace Access. Uživatele můžete vytvořit odkaz na databázi a potom volat procedury ve standardní moduly z takové databáze.

Referenční integrita

Pravidla, budou převedeny na zachová definované relace mezi tabulkami, pokud chcete přidat, aktualizovat nebo odstranění záznamů.

aktualizovat

V databázi aplikace Access, chcete-li znovu zobrazit záznamy ve formuláři nebo v datovém listu odrážet změny, které udělali jiní uživatelé. V projektu aplikace Access pro opětovné spuštění dotazu základní aktivní formuláře nebo datového listu odrážet změny záznamů.

Relace

Přidružení vytvořená mezi společná pole (sloupce) ve dvou tabulkách. Relace můžou být 1, 1 n nebo n.

Karta objektu relace

Karta objektu, ve kterém zobrazit, vytvořit a upravit relace mezi tabulkami a dotazy.

relativní nebo vnitřní umístění

Umístí prvek v přirozeném uspořádání HTML v dokumentu, ale konkrétní umístění prvku závisí na předchozím obsahu.

Překreslení

Vystavit na obrazovce. Metoda Repaint dokončí všechny aktualizace obrazovky na zjištění stavu úkolů pro zadaný formulář.

otevřené

Kopii databáze, která je členem skupiny otevřené nastavte a můžou být synchronizované s ostatními replikami v sadě. Změny dat replikovanou tabulky v jedné otevřené se odesílají a použité v ostatních replikách.

replikační sady

Hlavní návrh a ostatními majících stejný návrh databáze a jedinečný otevřené nastavit identifikátor.

topologie sady otevřené

Pořadí, ve kterém jsou změny rozšíří otevřené z otevřené. Topologie určuje, jak rychle zobrazit změny v jiné otevřené v vaší otevřené.

replikace

Proces kopírování databázi tak, aby dvě nebo více kopií můžete vyměňovat aktualizace dat nebo replikovat objekty. Tento exchange se nazývá synchronizace.

Sestava

Databáze aplikace Access objekt, který obsahuje informace, které jsou formátované a uspořádat můžete vytisknout podle vašich požadavků. Příklady sestav jsou souhrnné informace o prodeji, telefonní seznamy a štítků s adresou.

Zápatí sestavy

Sekce sestavy, která se používá k umístění informací, které obvykle se zobrazí v dolní části na stránku, třeba čísla stránek, dat a součtů.

Záhlaví sestavy

Sekce sestavy, která se používá k umístění informací (jako je název, datum nebo úvod sestavy) na začátku sestavy.

Modul sestavy

Modul obsahující Visual Basic Applications (VBA) kódy pro všechny obslužné procedury událostí spouštěný kliknutím událostmi na konkrétní zprávu nebo její ovládací prvky.

Karta objektu sestavy

Na záložce objektu pro práci se sestavami na návrhové zobrazení náhledu rozložení a náhledu před tiskem.

volič sestavy

Do pole místo, kam se setkávají pravítka v levém horním rohu sestavu v návrhovém zobrazení. Okno slouží k provádění operací úrovně sestavy, jako je výběr sestavy.

snímek sestavy

Soubor (přípona názvu souboru .snp) obsahující kopii vysokou věrností každé stránky sestavy aplikace Access. Zachová dvojrozměrné rozložení, grafiku a jiné vložené objekty sestavy.

Opakované spuštění dotazu

Opětovné spuštění dotazu zdrojové aktivní formulář nebo datový list za účelem zobrazení změn do záznamů, zobrazení nově přidali záznamy a eliminuje odstraněné záznamy.

Rezervované slovo

Slova, která je součástí v jazyce, například Visual Basic. Rezervovaná slova patří názvy příkazy, předdefinované funkce a datové typy, metody, operátory a objekty.

Pravé vnější spojení

Vnější spojení, u které všechny záznamy z pravé strany operace RIGHT JOIN v příkazu SQL dotazu se přidají do výsledků dotazu, i když obsahuje odpovídající hodnoty spojených polí z tabulky na levé straně.

Odvolání transakce

Proces koncové nebo zrušení pole Čekání na transakce bez uložení změn.

oblast řádků

Část zobrazení kontingenční tabulky, která obsahuje pole řádků.

Řádkové pole

Pole v oblasti řádků v zobrazení kontingenční tabulky. Položky v řádkových polí jsou uvedeny v levé části zobrazení. Vnitřní řádkových polí jsou nejblíže k oblasti podrobností. vnější řádkových polí jsou umístěna nalevo od vnitřní řádkových polí.

Volič řádku

Čtvereček nebo panel, po kliknutí na něj vybere celou řádků v tabulce nebo makra návrhového zobrazení při řazení nebo seskupení záznamů v sestavě návrhové zobrazení.

S

Začátek stránky

Sekce

Část formulář nebo sestavu, například záhlaví, zápatí nebo oddíl podrobností.

záhlaví oddílu

Vodorovný pruh nad oddíl formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení. Na řádku oddílu se zobrazí typ a název oddílu. Můžete získat přístup k oddílu vlastností.

Výběr oddílu

Pole na levé straně v části panelu při otevření v návrhovém zobrazení objektu. Pomocí pole provádět úrovni sekce operací, jako je výběr části.

zabezpečené pracovní skupině

Pracovní skupině aplikace Access, do kterého uživatelé přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla a ve které přístup k databázových objektů je omezený podle oprávněním zvláštní uživatelské účty a skupiny.

Počáteční hodnota

Počáteční hodnota použita k vytvoření pseudonáhodných čísel. Příklad příkazu náhodně vytvoří počáteční hodnota čísla používá funkce Rnd k vytvoření jedinečných pseudonáhodných číselná.

Výběrový dotaz

Dotaz, který ptá data uložená v tabulkách a vrátí výsledek sadu bez změny data ve formuláři datový list.

Obdélník výběru

Obdélník tvořená aktuálně vybrané řádky (záznamy) a sloupci (poli) v zobrazení Datový list.

Vlastní spojení

Spojení ve které je připojen tabulky sám na sebe. S jinými záznamy stejné tabulky jsou slučovány záznamy z tabulky, pokud existují odpovídající hodnoty spojených polí.

Oddělovač

Znak, který oddělí časových hodnot text nebo čísla.

pole řad

Pole, která se zobrazí v oblasti řady do grafu, který obsahuje položky řady. Série je skupina souvisejících datových bodů.

bod řady

Hodnota jednotlivých datových, která je zobrazená v grafu a představované sloupce, pruh, řádek, výsečový nebo prstencový výsečí nebo jiný typ datovou značku.

Serverový filtr podle formuláře

Postup, který používá verzi aktuální formulář nebo datový list s prázdnými poli, do kterých lze zadat hodnoty, které mají filtrované záznamy obsahovat. Data filtrována serverem před načtením z databáze.

generovaných serverem HTML

Stránky ASP (Active Server) nebo IDC/HTX soubor, který je výstup z tabulky, dotazu nebo formuláře, připojení ke zdroji dat ODBC a zpracována serverem informace Internet dynamicky vytvořit jen pro čtení souborů ve formátu HTML.

generovaných serverem HTML: Active Server Pages

relace

Posloupnost prováděných databázový stroj Access, která začne, když se uživatel přihlásí a končí při každém odhlášení. Všechny operace během relace tvoří jeden transakční obor a se vztahují oprávnění k přihlášení uživatele.

smalldatetime datový typ

Na datový typ přístupu, project, datum a čas, který je méně přesné než datový typ datetime. Datové hodnoty v rozmezí 1 od 1900, až 6 června 2079 s přesností na minutu.

datový typ smallint

V projektu aplikace Access, datový typ 2 bajty (16 bitů), který uchovává celá čísla v oblasti čísla -2 ^ 15 (-32 768) až 2 ^ 15-1 (32 767).

Smallmoney datový typ

V projektu aplikace Access datový typ, který uchovává peněžní hodnoty z-214,748.3648 214,748.3647, s přesností na desetitisícině peněžní jednotky. Při zobrazování hodnot smallmoney jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

snímek

Statický obrázek množiny dat, například záznamy zobrazené jako výsledek dotazu. Objekty záznamů typu snímek může vytvořit základní tabulku, dotaz nebo jiné sady záznamů.

Prohlížeč snímků

Program, který slouží k zobrazení, tisku nebo e-mailová snímku, například snímek sestavy. Prohlížeč snímků se skládá z samostatný spustitelný prvek Prohlížeč snímků (Snapview.ocx) a dalších souborů.

Ovládací prvek snímku Viewer

Ovládací prvky ActiveX (Snapview.ocx) slouží k zobrazení sestavy snímku v Microsoft Internet Explorer 3.0 nebo novější, nebo z libovolné aplikace, který podporuje ovládací prvky ActiveX ovládací prvky, jako je Access nebo Microsoft Visual Basic.

Databáze SQL

Databáze, který je založený na jazyce SQL (Structured Query).

Příkaz nebo řetězec SQL

Výraz, který definuje příkaz jazyka SQL, například vybrat, aktualizace nebo odstranit a může zahrnovat klauzule například WHERE a řadit podle. Řetězce/příkazy SQL se obvykle používají v dotazech a agregační funkce jazyka.

SQL datový typ variant

V projektu aplikace Access, datový typ, který ukládá hodnoty několik typů dat, s výjimkou text, ntext, obrázek, razítka a sql_variant datové typy. Sql datový typ variant se používá ve sloupci, parametr, proměnné nebo vrátí hodnotu funkce definované uživatelem.

Zobrazení SQL

Karta objektu, zobrazující příkaz SQL pro aktuální dotaz nebo, která slouží k vytvoření dotaz SQL (unie, předávací nebo definičního). Když vytvoříte dotaz v návrhovém zobrazení, Access vytvoří SQL odpovídající v zobrazení SQL.

Dotaz SQL

Dotaz, který obsahuje příkaz SQL. Poddotazy a předávací, union a definiční dotazy jsou specifické dotazy SQL.

Standardní odchylka

Parametr, který označuje způsob pravděpodobnostní funkce střed kolem střední hodnoty a který je rovno druhou odmocninu okamžiku, ve kterém je spolehlivosti odchylkou od střední hodnoty.

Standardní modul

Modulu Visual Basic for Applications (VBA) ve kterém můžete umístit postupy Sub a funkce, které mají být k dispozici pro další postupy v databázi.

Uložená procedura

Předem zkompilované kolekce příkazů SQL a volitelné řízení toku příkazů, které se ukládají v části název a zpracována jako celek. Kolekce je uložen v databázi SQL a spuštěním jedním voláním z programu.

Oddělovač řetězce

Znaky, které oddělují vožený v řetězci. Řetězec oddělovače jsou jednoduchých uvozovek (') a dvojité uvozovky (").

Procedura typu Sub

Visual Basic for Applications (VBA) postup, který provádí operace. Na rozdíl od Procedura Function procedura typu Sub nevrací hodnotu. Začněte procedura typu Sub příkazem Sub a končí příkazu End Sub .

Vnořený datový list

Datový list, který je vnořeno do jiného datového listu, který obsahuje data související nebo připojen k první datový list.

Podformulář

Formulář obsažený v jiném formuláři nebo sestavě.

Ovládací prvek podformulář/podsestava

Ovládací prvek, který slouží k zobrazení podformuláře ve formuláři nebo podformuláře či podsestavy v sestavě.

Poddotaz

Příkaz SELECT jazyka SQL, která je uvnitř jiné vyberte nebo akčního dotazu.

Podsestava

Zpráva, která je součástí jiné sestavy.

přihlášení k odběru

Souhlas s přijetím publikace v databázi aplikace Access nebo projektu aplikace Access. Databáze odběratele přihlásí k replikovanou dat z databáze aplikace publisher.

předplatné

Databáze, která přijímá tabulky a data replikovat z databáze aplikace publisher v projektu aplikace Access.

Synchronizace

Proces aktualizace dvou členů otevřené nastavil výměny aktualizovány všechny záznamy a objektů v každý člen. Dvou otevřené sadu členů se synchronizují a při všechny změny v byly použity k druhému.

sysname datový typ

V projektu aplikace Access, speciální systémový, uživatelsky definovaný datový typ, který se používá pro sloupců v tabulce, proměnné a uložené procedury parametrů, které obsahují názvy objektů.

Systémový objekt

Databázové objekty, které jsou definovány systémem, například tabulka MSysIndexes, nebo uživatelem. Systémový objekt můžete vytvořit pomocí názvů objekt s USys jako první čtyři znaky v názvu objektu.

T

Začátek stránky

Ovládací prvek karta

Ovládací prvek, který můžete použít k vytvoření jednoho formuláře nebo v dialogovém okně pole, které obsahuje několik stránek, oba objekty mají na kartu a každý obsahující podobné ovládacích prvků, jako jsou textová pole nebo přepínače. Po kliknutí na kartu stránky aktivuje.

table

Databázový objekt, který uchovává data v záznamů (řádků) a pole (sloupce). Data jsou obvykle o určité kategorie akcí, například zaměstnanců a objednávky.

datový typ Table

V projektu aplikace Access zvláštní datový typ, který se používá k ukládání výsledku nastavení v lokální proměnné nebo vrácené hodnoty uživatelem definovaných funkcí pro pozdější zpracování. Můžete použít místo dočasné tabulky uložené v návratová.

Karta objektu tabulky

V databázi aplikace Access na záložce objektu pro práci s tabulkami dat v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení Datový list.

Vlastnosti tabulky

V databázi aplikace Access, atributy tabulky, které ovlivňují vzhled a chování tabulky jako celek. Tabulka vlastnosti jsou nastaveny v návrhovém zobrazení tabulky, jako jsou vlastnosti pole.

textové pole

Ovládací prvek taky se mu říká upravit pole, která se použije ve formuláři nebo sestavě k zobrazení textu nebo zadávat data. Do textového pole může obsahovat popisky připojené k němu.

datový typ text

V projektu aplikace Access, proměnné velikosti datový typ, který může obsahovat maximálně 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) znaků. Výchozí délka je 16.

Datový typ Text

V databázi aplikace Access toto je datový typ pole. Textová pole může obsahovat maximálně 255 znaků nebo počet znaků nastavil vlastnost Velikost pole , podle toho, co menší.

časové razítko datový typ

Datový typ, který se automaticky aktualizuje při každém řádku vložení nebo aktualizaci v projektu aplikace Access. Hodnoty ve sloupcích nejsou dat Datum a čas, ale typu binary(8) nebo varbinary(8) označující posloupnost změn dat..

tinyint datový typ

V projektu aplikace Access datový typ 1 bajtů (8 bitů), který uchovává celá čísla v rozsahu 0 až 255 znaků.

Přepínací tlačítko

Ovládací prvek, který se používá k poskytování/vypnutí možnosti na formuláři nebo sestavě. Můžete zobrazit text nebo obrázek a může být samostatné nebo skupinu voleb v části.

Podokno úloh Souprava nástrojů

Sada nástrojů, který je v návrhovém zobrazení pro přidávání ovládacích prvků do formuláře nebo sestavy.

Popisy tlačítek

Stručný popis názvů příkazů a tlačítek na pásu karet. Popis se zobrazí při umístění ukazatele myši na tyto příkazů a tlačítek.

topologie

Pořadí, ve kterém jsou změny rozšíří otevřené z otevřené. Topologie je důležité, protože určuje, jak rychle zobrazit změny v jiné otevřené v vaší otevřené.

pole součtu

Pole, které obsahuje souhrn dat z podkladového zdroje záznamů. Pole součtu můžete používat souhrnné funkce, například součtu nebo počtu, nebo použít výraz pro výpočet souhrnných hodnot.

Řádek souhrnů

Řádku v datovém listu, která se zobrazí u možnosti souhrnné informace pro každé pole, v závislosti na typu dat v poli.

Souhrnný dotaz

Dotaz, který se zobrazuje souhrn výpočty, například průměr nebo součet hodnot v různých polí z tabulky nebo tabulek. Souhrnný dotaz není zvláštní druh dotazu; Místo toho rozšiřuje flexibilitu výběrových dotazů.

Transakce

Řada provedené změny dat nebo schématu databáze. Pokud všechny prvky transakce nezdaří, dojde k chybě celé transakce a dat je "vrátit zpět."

Aktivační událost

Speciální formulář uložené procedury, která provádí automaticky při změně dat v zadané tabulky. Aktivace vytvořené často k jejímu vynucení referenční integrity nebo konzistenci logicky související data v různých tabulek.

U

Začátek stránky

Nevázaný ovládací prvek

Ovládací prvek, který není spojený s polem související tabulkou, dotaz nebo příkaz SQL. Nevázaný ovládací prvek se často používá k zobrazení informačního textu nebo obrázků ozdobný.

nevázaného formuláře nebo sestavy

Formulář nebo sestavu, která není připojený ke zdroji záznamu například na tabulku, dotaz nebo příkaz SQL. (Vlastnost zdroj záznamů formuláře nebo sestavy je prázdné.)

nevázaného objektu

Ovládací prvek, který umístit do formuláře nebo sestavy obsahovat objekt. Nevázaný objekt je objekt, například obrázek, jehož hodnotu není odvozeno z dat uložených v tabulce.

Sjednocovací dotaz

Dotaz, který používá operátor SJEDNOCENÍ ke sloučení výsledků dva nebo více výběrových dotazů.

Jedinečný index

Index definovaný nastavením vlastnosti Indexovat pole na hodnotu Ano (bez duplicity). Jedinečný index nepovolí duplicitních položek v indexovaném poli. Nastavení pole jako primární klíč automaticky definuje pole jako jedinečný.

UniqueIdentifier datový typ

V projektu aplikace Access 16 bajtů globálně jedinečný identifikátor (GUID).

aktualizace

Potvrďte změny dat v záznamu. Změny se ukládají v databázi při přechodu na jiný záznam ve formuláři nebo v datovém listu, případně explicitně uložte záznam.

Aktualizační dotaz

Akční dotaz (příkaz SQL), který změn v sadě záznamů podle kritérií (podmínky hledání), které zadáte.

aktualizovatelná

Typ záznamů, která funguje efektivně v prostředí klient server ukládání do mezipaměti dat na straně klienta a minimalizuje server tak, aby access a aktualizovat data.

uživatelský účet

Účet označenými uživatelské jméno a osobní ID ATD, která se vytvoří ke správě oprávnění pro přístup k databázových objektů v pracovní skupině aplikace Access.

datový typ definované uživatelem

Databáze Microsoft SQL Server může obsahovat definici typu dat sloupce. Je ale definované uživatelem a podle existující datové typy SQL serveru. Pravidla a výchozí hodnoty můžete jenom vázat uživatelem definovaných datových typů.

uživatelský typ

V jazyce Visual Basic for Applications (VBA), libovolný datový typ definované pomocí příkazu typu . Uživatelem definované datové typy může obsahovat jeden nebo více prvků libovolného datového typu. Pole definované uživatelem a dalších datových typů vytvořené pomocí příkazu Dim .

uživatelsky definovaná kolekce

Kolekce, kterou vytvoříte přidáním objektů na objekt kolekce . Jsou indexované položky v kolekci definované objektem kolekce , počínaje číslem 1.

Uživatelsky definovaná funkce

Dotaz, který má vstupní parametry a vrátí výsledek podobný uložená procedura. Typy: skalární (více příkazů, vrátí jednu hodnotu) vložené (jeden příkaz, hodnota tabulky) a tabulková (více příkazů hodnota tabulky).

uživatelem definované objektu

Vlastní objekt, který je definován ve formuláři nebo sestavě modul třídy. V modul třídy můžete vytvořit vlastnosti a metody pro nový objekt, vytvořte novou instanci objektu a pracovat na objekt s použitím těchto vlastností a metody.

uživatelské úrovně zabezpečení

Pokud chcete použít uživatelské úrovně zabezpečení databáze aplikace Access, správce nebo vlastník objektu můžete udělovat jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů konkrétní oprávnění k tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra.

Skupiny uživatelů

Skupina účet, který obsahuje všechny uživatelské účty. Uživatelských účtů Access automaticky přidá do skupiny uživatelů, když je vytvoříte.

V

Začátek stránky

Ověření

Proces kontrola, zda zadané data splňují určité podmínky nebo omezení.

Ověřovací pravidlo

Vlastnost, která definuje platné vstupní hodnoty pro pole či záznamu v tabulce nebo ovládacího prvku ve formuláři. Access zobrazí zprávu zadaná ve vlastnosti Ověřovací text při porušení pravidla.

Seskupit datový typ

V projektu aplikace Access typ dat proměnné velikosti maximálně 8000 bajtů binárními daty.

varchar

V projektu aplikace Access proměnné velikosti datový typ maximálně 8000 znaků ANSI.

Rozptyl

Druhá mocnina směrodatnou odchylku. Je míru prodloužením doby všechny hodnoty ve skupině liší od průměrné skupiny.

Výraz typu Variant

Libovolný výraz, který může být číselných hodnot, řetězec nebo kalendářní data, kromě zvláštní hodnoty prázdné a hodnota Null.

Zobrazení

V projektu aplikace Access typu dotaz, který je virtuální tabulky založené na příkaz SELECT. Zobrazení například může obsahovat pouze sloupce k dispozici 3 z 10 ve spojení dvou tabulek, pokud chcete omezit přístup k určitým datům.

viditelnost

Vlastnost otevřené označující, které členové otevřené nastavit ho můžete synchronizovat a které pravidla řešení konfliktů použít. Repliky spadají do tři typy viditelnost: globální místní a anonymní.

W

Začátek stránky

Klauzule WHERE

Část příkazu SQL, která určuje záznamy, které chcete načíst.

Zástupné znaky

Znaků v dotazech a výrazy zahrnout všechny záznamy, názvech souborů nebo jiné položky, které začínají na zvláštní znaky nebo, která odpovídají určitému vzorku.

X

Začátek stránky

Atribut XML

Informace, které se přidá do značky, které poskytují další informace o značce, například < složka množství = "2" jednotky = "šálky" > mouka < / složka >. V tomto příkladu jsou atributy množství a jednotky.

Element XML

Informace, které je odděleny zahájení a ukončení značku v dokumentu rozšířené XML (Markup Language). Příklad ovládacího prvku XML je < Příjmení > Chvojková < / Příjmení >.

Entity XML

Kombinace znaků a symbolů, které nahrazují dalších znaků, když dokument ve formátu XML je analyzovat, obvykle ty, které mají ostatní význam ve formátu XML. Například & lt; představuje < symbol, který je také levou závorku pro značku.

A

Začátek stránky

Datový typ Ano/Ne

Pole datový typ, který použijete pro pole, která bude obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot, například Ano nebo Ne a True nebo False. Nejsou povolené hodnoty Null.

Z

Začátek stránky

Řetězec nulové délky

Řetězec, který neobsahuje žádné znaky. Vyznačení, že víte, že neexistuje žádná hodnota pro pole můžete řetězec nulové délky. Zadejte řetězec nulové délky zadáním dvou dvojice uvozovek bez mezer mezi nimi ("").

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×