Funkce plánování v Projectu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V případě ručně naplánovaných úkolů Project nabízí alternativu automaticky naplánovaných úkolů a nabízí vedoucímu projektu větší kontrolu nad plánem.

V tomto článku

Velký obrázek: jak se plánuje projekt?

Vliv data zahájení projektu na plán

Vliv omezení automaticky plánovaných úkolů na plán

Vliv konečného termínu na plán

Vliv kalendářů na plán

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Velký obrázek: jak se plánuje projekt?

Ruční plánování umožňuje uživatelům úplnou kontrolu nad plánováním úkolů. Podívejme se ještě tak pečlivě, abyste nepřišli o žádné klíčové funkce.

Project umí plánovat úkoly pomocí dvou metod: ruční plánování a automatické plánování pomocí ručního plánování, změny faktorů, jako jsou závislosti mezi úkoly, omezení a kalendáře projektu, neupraví data úkolů automaticky.

Poznámka: Úkoly se standardně plánují ručně. Správci projektů, kteří jsou zvyklí na automatické plánování, mohou funkci ručního plánování vypnout pro určité úkoly nebo pro celý projekt. Některé projekty, hlavně ty komplikované, můžou vyžadovat, aby se výkonný systém plánování Projectu postaral o plánování za vás.

Ručně a automaticky naplánované úkoly

1. dva ručně naplánované úkoly Doba trvání je textová hodnota, ne číslo. Vzhledem k tomu, že doba trvání je textová hodnota, počáteční datum nebylo automaticky nastaveno aplikací Project.

2. dvě automaticky naplánované úkoly. Doba trvání je číslo. Vzhledem k tomu, že doba trvání je číselná hodnota, je počáteční datum automaticky nastaveno aplikací Project a zobrazí se pruh.

Ručně naplánované úkoly

Ručně naplánovaný úkol můžete umístit kdekoli v plánu a Project ho nepřesune. Tato nová funkce poskytuje větší flexibilitu a kontrolu nad plánováním a správou jejich plánu.

Proč je to důležité? Plány projektů bývají často velmi neformální. Začínají jako jednoduché seznamy kalendářních dat získaných z e-mailů, ze schůzek s účastníky nebo z konverzací na chodbě. Vedoucí projektu nemají velmi často úplné informace o všech pracovních položkách. Například pouze ví, kdy má být úkol zahájen, avšak jeho dobu trvání se dozví až na základě odhadů členů svého týmu. Nebo mohou znát dobu trvání úkolu, ale datum zahájení se dozví až po schválení od správce zdrojů.

Při práci s ručně plánovanými úkoly mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Nikdy se neztratíte: Ručně plánované úkoly mají vlastní indikátory a pruhy úkolů, které je pomáhají odlišit od „klasických“ automaticky plánovaných úkolů.

 • Všechno je možné: Když je úkol v režimu ručního plánování, mohou být sloupce Doba trvání, Zahájení a Dokončení prázdné nebo mohou spolu se zjistitelnými daty obsahovat textové hodnoty.

 • Přepínání mezi režimy plánování: Můžete libovolně přepínat z ručního plánování úkolu na automatické a zpátky. Buďte ale opatrní. Když změníte režim plánování úkolu z ručního na automatické, bude Project muset udělat určitá rozhodnutí. Pokud je doba trvání úkolu "fortnight", Project ve výchozím nastavení použije předpokládanou dobu trvání "1 den?", pokud je úkol nastavený na možnost automaticky naplánovat. Po dokončení můžete očekávat, že je fortnight na dva týdny.

 • Řízení skluzu: Pokud musí být ručně naplánovaný úkol zpožděn v důsledku skluzu, nebude jeho následník automaticky odsunut. Vedoucí projektů se mohou rozhodnout zachovat původní data, pokud jsou jejich zdroje schopné pokračovat podle plánu, nebo zpozdit následníka, jestliže jsou mezi úkoly pevné závislosti.

 • Vliv řízení úsilím:    Ručně naplánované úkoly nelze nastavit jako řízené úsilím. Po přiřazení zdrojů se ručně naplánovaný úkol nezmění.

Následující tabulka ukazuje, jak jsou definovány atributy aplikace Project a jak se používají k plánování ručně a automaticky plánovaných úkolů.

Položka

Ručně naplánované

Automaticky naplánované

Doba trvání

Může představovat číslo, datum nebo textovou informaci, jako například „14d“ nebo „čtrnáct dní“. Nepoužívá se v Projectu k plánování projektu.

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Práce

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Zdroje

Lze je přiřadit k úkolům. Nepoužívá se v Projectu k plánování projektu.

Lze je přiřadit k úkolům. V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán. Na rozdíl od ručně plánovaných úkolů změní dobu trvání úkolů, pokud jsou úkoly nastaveny jako řízené úsilím.

Datum zahájení

Může se jednat o číslo, datum nebo textové informace, jako třeba "Leden 30" nebo "čas brzy". Nepoužívá se v Projectu k plánování projektu.

Lze používat pouze informace kalendářních dat.

Datum dokončení

Může se jednat o kalendářní informace, například "Leden 30" nebo "čas brzy". Nepoužívá se v Projectu k plánování projektu.

Lze používat pouze informace kalendářních dat.

Omezení

Aplikace Project je ignoruje.

V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán.

Závislosti (vazby)

Dají se použít, ale nezmění plánování úkolu.

Můžete použít, ale neMůžete změnit plánování úkolu.

Kalendáře projektů a zdrojů

Aplikace Project je ignoruje.

V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán.

Automaticky naplánované úkoly

Automaticky naplánované úkoly jsou klasický způsob plánování úkolů v aplikaci Project. Automatické plánování poskytuje vysoce strukturované, systematické prostředky pro řízení plánů projektů. V závislosti na vstupech zadaných uživateli, jako je doba trvání úkolu, plánovaná práce, počet zdrojů a data omezení, aplikace Project plánuje nejdřívější a nejpozdější data úkolů v optimálním plánu.

Aplikace Project plánuje projekt z následujících zadaných informací:

 • Všeobecné informace o projektu.

 • Jednotlivé pracovní položky (nazývané úkoly) nutné k dokončení projektu.

 • V případě potřeby prostředky potřebné k dokončení těchto úkolů.

Pokud se po vytvoření plánu změní jakékoli okolnosti související s projektem, můžete úkoly nebo zdroje aktualizovat a aplikace Project plán upraví.

Ke každému úkolu můžete zadat jeden či všechny následující údaje:

 • Doby trvání

 • Závislosti mezi úkoly

 • Omezení

Z těchto informací aplikace Project vypočítá Datum zahájení a Datum dokončení všech úkolů.

Do projektu můžete zadat zdroje a jejich přiřazením k úkolům označit, který zdroj je zodpovědný za provedení každého Přiřazení. To je užitečné nejenom při plánování lidských zdrojů projektu, ale může vám to pomoci i při kalkulaci počtu potřebných strojů nebo množství spotřebovaného materiálu. Pokud zadáte zdroje, jsou plány úkolů dále zdokonaleny pomocí následujících informací o zdrojích:

 • Práce

 • Jednotky

 • Pracovní doby zadané v kalendářích

Další prvky, například Předstih a Prodleva, typy úkolů, Dostupnost zdrojů a Řídicí zdroj, můžou ovlivnit plánování, takže porozumění důsledkům těchto prvků vám může pomoct udržovat a upravit plán podle potřeby.

Poznámka: Project vypočítá dobu trvání automaticky plánovaných úkolů na základě definic jednotek doby trvání na kartě Kalendář v dialogovém okně Možnosti . Stejně jako v běžném měsíčním kalendáři začíná rok v lednu a každý týden začíná nedělí nebo pondělím. Když aplikace Project počítá jednotky doby trvání, rovná se ve výchozím nastavení jeden den 8 hodinám, jeden týden 40 hodinám a jeden měsíc 20 pracovním dnům. Zadáte-li data zahájení a dokončení úkolů a nezadáte časy zahájení a dokončení, použije aplikace Project jako výchozí čas zahájení 8:00 ráno a jako výchozí čas dokončení 17:00 hodin.

Změna režimu plánování úkolů

Plánování úkolů můžete změnit z automatické na ruční. Při změně režimu plánování úkolu vezměte v úvahu následující skutečnosti:

 • Úkol, jehož režim plánování změníte na automatický, bude mít dobu trvání a data nastavená podle výchozího nastavení Projectu. Například aplikace Project změní ručně naplánovaný úkol s dobou trvání "na několik týdnů", což je výchozí hodnota 1 den? V úkolu s ručně zadaným datem zahájení „zítra“ se při jeho změně na automaticky plánovaný úkol datum zahájení změní na datum zahájení projektu.

 • Úkol, u kterého změníte plánování na ruční, si zachová doby trvání i data. Po změně plánování úkolu na ruční však mohou být hodnoty doby trvání a data jakékoli číslo, text nebo hodnota kalendářního data.

Začátek stránky

Vliv data zahájení projektu na plán

Pokud zadáte datum zahájení projektu, aplikace Project ve výchozím nastavení naplánuje zahájení úkolů na počáteční datum projektu a vypočítá Datum dokončení projektu na základě dokončení posledního úkolu.

Při zadání dalších informací o úkolech, jako jsou závislosti mezi úkoly, doby trvání a omezení, Project upraví plán tak, aby odrážel přesnější data úkolů.

Poznámka: Pokud se změní datum zahájení projektu, ručně naplánované úkoly se nepřesunou.

Stav před a po vytvoření závislosti mezi úkoly

Obrázek tlačítka Při vytváření nového projektu nejdřív zadáte datum zahájení projektu. Při plánování projektu od data zahájení jsou všechny úkoly zahájeny v den zahájení projektu, pokud neurčíte jinak.

Obrázek tlačítka U ručně i automaticky plánovaných úkolů, u kterých nejsou použita omezení nebo závislosti mezi úkoly, je doba trvání projektu stejná jako doba trvání nejdelšího úkolu. Jinými slovy je datum ukončení projektu stejné jako datum ukončení nejdelšího úkolu.

Obrázek tlačítka Závislosti mezi úkoly, jako například závislost typu Dokončení-Zahájení mezi prvním a druhým úkolem (znázorněná na obrázku), mohou datum dokončení projektu změnit.

Od známého počátečního data by mělo být naplánováno téměř všech projektů. I když znáte datum, kdy musí být projekt dokončený, poskytuje plánování od data zahájení maximální flexibilitu.

Plánování od data dokončení však může být vhodné v následujících případech:

 • Potřebujete zjistit, kdy musí být projekt zahájen, aby byl dokončen k požadovanému datu.

 • Nevíte přesně, kdy bude váš projekt zahájen (například dostáváte práci z jiného zdroje, který může mít zpoždění).

 • Metodologie vašeho řízení projektů vyžaduje plánování od data dokončení.

Při práci s projektem, který je plánován od data dokončení, je nutné brát v úvahu rozdíly ve způsobu, jakým aplikace Project nakládá s některými akcemi:

 • Zadáte-li automaticky plánovaný úkol, přiřadí aplikace Project automaticky k datu dokončení úkolu omezení typu Co nejpozději. Další omezení byste měli nastavit jenom v případě potřeby.

 • Pokud změníte datum dokončení úkolu přetažením pruhu Ganttova diagramu, přiřadí aplikace Project automaticky k automaticky naplánovanému úkolu omezení typu Dokončit před dnem (včetně).

 • Jestliže byl projekt plánovaný od data zahájení a změníte jeho plánování tak, že bude plánovaný od data dokončení, odeberete všechna zpoždění a rozdělení vyrovnání z úkolů a přiřazení, které byly naplánované automaticky. Úkoly, které jsou naplánované ručně, nebudou ovlivněné.

 • Pokud použijete automatické vyrovnání ke snížení přetížení zdrojů v projektu, aplikace Project přidá zpoždění vyrovnání za úkol, nikoli před úkol.

Začátek stránky

Vliv omezení automaticky plánovaných úkolů na plán

Pokud potřebujete určit datum zahájení nebo dokončení automaticky naplánovaného úkolu, můžete omezení u úkolu změnit. Flexibilní omezení fungují se závislostmi úkolů, aby úkol probíhal co nejdříve nebo co nejpozději, jak to závislost na úkolu povolí. Například úkol s omezením typu co nejdříve, a závislostí typu dokončení-zahájení bude naplánován ihned po dokončení předchůdce. Ve výchozím nastavení je u všech úkolů v projektu plánovaném od data zahájení použito omezení Co nejdříve. Stejně tak je ve výchozím nastavení u všech úkolů v projektu plánovaném od data dokončení použito omezení Co nejpozději.

Poznámka: Ručně naplánované úkoly nejsou omezením úkolů ovlivněny. Pokud změníte režim plánování úkolů z ručně naplánovaného na automaticky naplánovaný, bude omezení úkolu nastaveno na co nejpozději (nejpozději).

Omezení pomocí středně flexibilního plánování omezí úkol před zahájením nebo dokončením zvoleného data. Například úkol s omezením Zahájit po dni (použití) za červen 15 a závislost typu dokončení-zahájení na jiný úkol může začít běžet Červen 15 (nebo novější, pokud je jeho předchůdce dokončený po 15. června), ale nejde naplánovat. do června 15.

Stav před a po použití omezení

Obrázek tlačítka Při použití výchozí vazby typu Dokončení-Zahájení a s omezením typu Co nejdříve použitým u těchto úkolů je následník (druhý úkol) naplánován tak, že je zahájen v okamžiku, na který je naplánováno ukončení předchůdce (prvního úkolu).

Obrázek tlačítka Při použití omezení typu Zahájit po dni (včetně) nemůže být následník zahájen před datem omezení, a to i v případě (zde zobrazeném), že je předchůdce dokončen před datem omezení.

Neflexibilní omezení: ve výchozím nastavení přepíší všechny závislosti mezi úkoly a omezují úkol na datum, které zvolíte. Například úkol s omezením je třeba zahájit za září 30 a závislost typu dokončení-zahájení na jiný úkol bude vždy naplánována na září 30 bez ohledu na to, jestli jeho předchůdce skončí předem nebo pozdě.

Pokud je úkol, který je omezený na datum, stejný jako předchůdce, který je moc pozdě, aby mohl následník začít datem zadaným v omezení, může dojít k zápornému Časová rezerva.

Pokud chcete u úkolu zkontrolovat nebo změnit omezení, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na informace nebo informace o úkolua potom klikněte na kartu Upřesnit . Informace o omezení jsou uvedeny v polích Typ omezení a Datum omezení.

Začátek stránky

Vliv konečného termínu na plán

Data konečných termínů obvykle nemají vliv na plánování úkolů. Slouží k označení cílového data, které chcete splnit, aniž by bylo nutné nastavovat omezení úkolů, která by mohla ovlivnit plánování v případě změny úkolů Předchůdce. Úkol s konečným termínem je plánován stejně jako jakýkoli jiný úkol, jestliže je však úkol dokončen po konečném termínu, zobrazí Project indikátor úkolu upozorňující na zmeškaný konečný termín.

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Konečné termíny můžete zadat u souhrnných i jednotlivých úkolů. Pokud konečný termín souhrnného úkolu koliduje s některým z dílčích úkolů, upozorní indikátor konečného termínu na nesplněný konečný termín mezi dílčími úkoly.

Data konečných termínů však mohou mít vliv na plánování úkolů, pokud nastavíte datum konečného termínu u úkolu s omezením Co nejpozději. Dokončení úkolu je naplánováno na datum konečného termínu, ačkoli úkol může být dokončen po konečném termínu v případě, že dojde ke zpoždění jeho předchůdců.

Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit termín úkolu, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na informace nebo informace o úkolua potom klikněte na kartu Upřesnit . Použijte pole Konečný termín.

Začátek stránky

Vliv kalendářů na plán

Kalendáře určují standardní Pracovní doba a Mimopracovní doba, třeba víkendy a svátky pro projekt.

Poznámka: Ručně naplánované úkoly nejsou v projektech nebo kalendářích zdrojů ovlivněny.

Pomocí kalendářů projektu můžete zjistit dostupnost zdroje, jak jsou zdroje přiřazené k úkolu naplánovány a jak jsou naplánovány úkoly samotné. Kalendáře projektu a úkolů se používají při plánování úkolů a v případě, že jsou k úkolům přiřazeny zdroje, používají se i kalendáře zdrojů.

V aplikaci Project jsou uvedené kalendáře:

 • Základní kalendáře    Vycházejí z nich ostatní typy kalendářů. Základní kalendář taky můžete vybrat jako kalendář projektu a můžete ho použít u úkolů jako kalendář úkolu nebo jako výchozí hodiny kalendáře zdroje. Project nabízí tři základní kalendáře: standardní, 24hodinový a noční směna. Na základě některého z dostupných základních kalendářů si můžete vytvořit vlastní základní kalendář.

 • Kalendáře projektu    Nastavení standardních pracovních a nepracovních časů projektu jako celku. Pokud se nepoužívají kalendáře zdrojů nebo úkolů, plánují se ve výchozím nastavení úkoly během pracovní doby stanovené v kalendáři projektu.

 • Kalendáře zdrojů    Jsou ve výchozím nastavení založeny na standardním kalendáři. Můžete změnit pracovní či mimopracovní dobu konkrétních zdrojů nebo skupiny zdrojů a zajistit tak, že jsou zdroje plánované jenom v době, kdy jsou k dispozici. Pokud změníte pracovní nebo mimopracovní dobu v kalendáři zdroje a zdroj je přiřazený k úkolu, je úkol plánovaný během pracovní doby stanovené v kalendáři zdroje.

 • Kalendáře úkolů    Můžete je použít ke stanovení pracovní doby úkolů mimo pracovní doby určené v kalendáři projektu. Pokud je k úkolu přiřazený kalendář úkolu a zdroj přiřazený k úkolu má ve svém kalendáři zdroje jiné pracovní doby, úkol se naplánuje na překrývající se pracovní doby v těchto dvou kalendářích. Můžete ale nastavit možnost úkol ignorovat kalendáře zdrojů a naplánovat úkol prostřednictvím mimopracovní doby zdroje.

Pokud chcete pracovat s kalendáři, klikněte na kartu projekt a pak klikněte na změnit pracovní dobu.

Začátek stránky

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Pokud v projektu nepřiřadíte zdroje k úkolům, počítá aplikace Project plán pomocí dob trvání, závislostí úkolů, omezení a informací kalendářů projektu a úkolů. Jestliže zdroje přiřadíte, plánují se úkoly také podle kalendářů zdrojů a Jednotky přiřazení a získáte tak přesnější plánování.

Poznámka: Kalendáře zdrojů nemají vliv na ručně plánované úkoly. Pokud je zdroj přiřazen k ručně plánovanému úkolu, plánování úkolu se nezmění.

Přiřazení je spojení konkrétního úkolu s konkrétním zdrojem, který je zodpovědný za dokončení úkolu. Úkolu lze přiřadit více zdrojů. Úkolům můžete přiřadit pracovní zdroje, materiálové zdroje a Nákladové zdroje. Na rozdíl od pracovních zdrojů nemá přiřazení materiálových a nákladových zdrojů vliv na plánování úkolů.

Projekt například obsahuje úkol s názvem Vývoj specifikací. Mate také inženýrský zdroj se jménem Svoboda. Přiřadíte-li pracovníka Svobodu k úkolu Vývoj specifikací, bude plánování tohoto úkolu záviset kromě informací o úkolu, jako jsou doba trvání, závislosti úkolu, omezení a kalendáře, také na kalendáři zdroje Svobody a jednotkách přiřazení.

Jakmile v projektu přiřadíte zdroje k úkolům, má aplikace Project kromě plánování podle informací o úkolech další informace o zdrojích a přiřazeních, které používá při výpočtu informací o plánování. Jsou to následující informace:

 • Množství Práce nebo přesčasu, k nimž je zdroj přiřazený, a způsob distribuce této práce v čase. Distribuce práce v čase může být ovlivněná taky rozvrhem práce.

 • Počet jednotek přiřazení zdroje u úkolu, tedy částečný úvazek, plný úvazek nebo více.

 • Typ úkolu, který ovlivňuje způsob, jakým se změní plán při úpravě existujícího přiřazení. Používají se tři typy úkolů: pevná jednotka, pevná doba trvání a pevná práce.

 • Určuje, jestli je úkol řízený úsilím. Pokud ano, zůstává práce úkolu při přidávání zdrojů k přiřazení nebo jejich odebírání z přiřazení konstantní a přerozdělí se mezi zdroje. Například u úkolu s pevnými jednotkami je jeden výsledek takový, že pokud je přiřazených více zdrojů, vyžaduje se k dokončení úkolu kratší doba trvání.

  Poznámka:  Ručně naplánované úkoly nelze nastavit jako řízené úsilím. Při přiřazení zdroje se ručně naplánovaný úkol nezmění.

 • Kalendáře zdrojů. V aplikaci Project jsou přiřazené zdroje plánovány na základě pracovní a mimopracovní doby uvedené v kalendáři příslušného zdroje.

Pokud chcete přiřadit zdroje k úkolům, klikněte na kartu zdroj a potom na Přiřadit zdroje.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×