Formátování dat pomocí vlastního formátování

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Máte data v poli se zobrazí v určitém formátu použitím vlastních formátů. Vlastní formátování jenom jak data zobrazená a nemá vliv na způsob uložení dat v databázi aplikace Microsoft Access nebo jak uživatelé můžete zadat nebo upravit data.

Použití vlastního formátu je jednu z možností při práci s datovými typy, buď nemají předdefinované přístup možnost formátování nebo pokud předdefinovaného formátu nevyhovují vašim potřebám. Použití vlastních formátů zadáním sady zástupné znaky a literály s polem. Při použití formátu k poli tabulky stejný formát se automaticky používají k žádnému ovládacímu prvku formuláře nebo sestavy svázat (propojení) do tohoto pole tabulky.

Tento článek popisuje typy literálů a zástupných znaků můžete použít s konkrétní datových typů a ukazuje, jak použít formátování.

Co chcete udělat?

Další informace o vlastních formátech

Určení formátu pro datové typy číslo a Měna

Určení formátu pro datové typy Text a Memo

Určení formátu dat Datum a čas typ

Další informace o možnostech formátování

Další informace o vlastních formátech

Při vytváření vlastního formátu zadáte různé znaky v poli vlastnosti Formát s polem tabulky. Znaky se skládají zástupných symbolů (například 0 a #) barvou, literály a oddělovačů (třeba období a čárkami).

Kromě toho můžete zadat formátování pro čtyři typy číselné hodnoty – kladné, záporné nula (0) a hodnota null (Nedefinováno). Pokud budete chtít vytvořit formát pro každý typ hodnoty, musíte nejdřív vložit formátu pro kladné hodnoty formát pro záporné hodnoty druhé, formát nulové hodnoty budou zobrazeny třetí a formát pro hodnotu null hodnoty poslední. Taky musíte oddělit každý formát středníkem.

Příklad vlastních formátů   

# ###,##;(# ###,##)[Red];0 000,00;"Nedefinováno"

Tento řetězec má čtyři vlastních formátů a zobrazí se následující:

 • Kladné hodnoty budou zobrazeny se dvěma desetinnými místy.

 • Záporné hodnoty budou zobrazeny se dvěma desetinnými místy, v závorce a červeně.

 • Nulové hodnoty budou zobrazeny jako 0, vždy se dvěma desetinnými místy.

 • Hodnoty Null slovo "Nedefinováno"

Všechny čtyři oddíly v řetězci oddělené středníkem (;).

Každý oddíl popisuje následující:

 • Znak čísla (#) je zástupným znakem pro číslice. Pokud formát neobsahuje žádné hodnoty, zobrazí aplikace Access prázdnou mezeru. Chcete-li místo mezer zobrazit nuly (například zobrazit hodnotu 1234 jako 1234,00), použijte jako zástupný znak číslo 0.

 • Ve výchozím nastavení zobrazí první část kladné hodnoty. Chcete-li použít formát s vyššími hodnotami nebo více desetinnými místy, můžete přidat více zástupných znaků pro desetinnou hodnotu, například # ###,###. Například hodnota 1234.5678 se zobrazí jako 1 234,568. Všimněte se, že tento formát používá mezeru jako oddělovač tisíců a čárku jako oddělovač desetinných míst.

  Pokud je počet hodnot desetinných míst v záznamu vyšší než počet zástupných znaků ve vlastním formátu, aplikace Access hodnoty zaokrouhlí a zobrazí pouze počet hodnot zadaných ve formátu. Pokud například pole obsahuje hodnotu 3 456,789, ale jeho formát určuje dvě desetinná místa, aplikace Access zaokrouhlí desetinnou hodnotu na ,79.

 • Druhá část standardně zobrazuje jen záporné hodnoty. Jestliže vaše data záporné hodnoty neobsahují, aplikace Access ponechá pole prázdné. V předchozím příkladu formátu jsou záporné hodnoty uzavřeny v literálových znacích - levé a pravé kulaté závorce. Používá také deklaraci [Red] pro barvu, aby se záporné hodnoty zobrazovaly červeně.

 • Ve výchozím nastavení definuje třetí část formát pro všechny nulové (0) hodnoty. V tomto případě, pokud pole obsahuje hodnotu nula, zobrazí se hodnota 0 000,00. Chcete-li místo čísla zobrazit text, můžete nastavit hodnotu "Nula" (uzavřenou do uvozovek).

 • Ve výchozím nastavení definuje čtvrtá část hodnotu, která se uživatelům zobrazí, pokud záznam obsahuje hodnotu null. V tomto případě se uživatelům zobrazí slovo "Nedefinováno." Můžete použít i jiný text, například "Null" nebo "****". Nezapomeňte, že po uzavření znaků do uvozovek je bude formát považovat za literály a zobrazí je přesně tak, jak byly zadány.

Poznámka: Myslete na to, že nepotřebujete používat všechny čtyři oddíly. Pokud pole tabulky obsahovat hodnoty null, můžete vynechat čtvrtý oddíl.

Začátek stránky

Určení formátu pro datové typy číslo a Měna

Pokud nezadáte vlastní formát měny a číselné hodnoty, aplikace Access zobrazí čísla ve formátu General Number a hodnoty s měnou ve formátu měny.

Pokud chcete vytvořit vlastní formát, použijte formátovací znaky uvedené v následující tabulce. Můžete taky určit barvu, ve kterém chcete číslo nebo Měna.

Znak

Popis

#

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt tohoto znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v určité pozici neexistuje žádná hodnota, zobrazí aplikace Access mezeru. Může být použit také jako zástupný symbol.

Například pokud použít formát ### a zadejte hodnotu 45 v poli se zobrazí 45. Pokud zadáte 12 145 v poli, aplikace Access zobrazí 12 145 – i když jste definovali pouze jeden zástupný symbol nalevo od tisíců oddělovač.

+

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt tohoto znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, zobrazí aplikace Access nulu (0).

Oddělovače tisíců a desetinných míst

Slouží k označení místo, kam má Access vložit oddělovače tisíců a desetinných míst. Aplikace Access použije oddělovače, které jsou definovány místního nastavení systému Windows. Další informace o těchto nastaveních najdete v tématu Změna místního nastavení systému Windows změnit vzhled některé datové typy.

Mezery, +, -, $, ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -) a finanční symboly (¥, £, $). Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kamkoli.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

!

Použít k vynucení zarovnání doleva všech hodnot. Pokud vynutíte zarovnání doleva, nelze použít znak # a 0 zástupných symbolů číslic, ale můžete použít zástupné symboly pro text znaky. Další informace o těchto zástupných znacích najdete v tématu Vlastní formáty pro Text a Memo datové typy.

*

Při použití tohoto zástupného symbolu se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem, což je znak použitý k vyplnění mezer. Aplikace Access zarovnává číselná data při zobrazení obvykle doprava a oblast vlevo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoli místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Například formát £##*~,00 zobrazí částku měny jako £45~~~~~,15. Počet znaků vlnovky (~) zobrazených v poli závisí na počtu mezer v poli tabulky.

%

Používá se jako poslední znak ve formátovacím řetězci. Vynásobí hodnotu stem a zobrazí výsledek se symbolem procent na konci.

E+, E-

– nebo –

e+, e-

Slouží k zobrazení hodnot v matematickém (exponenciálním) zápisu.

Tuto možnost použijte, pokud předdefinovaný matematický formát neposkytuje dostatek místa pro hodnoty. Znaky E+ nebo e+ použijte k zobrazení hodnot jako kladných exponentů a znaky E- nebo e- k zobrazení záporných exponentů. Tyto zástupné symboly je nutné použít s dalšími znaky.

Předpokládejme například, že pro číselné pole použijete formát 0,000E+00 a potom zadáte hodnotu 612345. Aplikace Access ji zobrazí jako 6,123E+05. Aplikace Access nejprve zaokrouhlí hodnotu dolů na tři desetinná místa (počet nul vpravo nebo vlevo od oddělovače desetinných míst). Potom vypočítá hodnotu exponentu z počtu číslic vpravo (popřípadě vlevo, v závislosti na jazykovém nastavení) od oddělovače desetinných míst v původní hodnotě. V tomto případě by původní hodnota měla vpravo od desetinné čárky číslice 12345 (pět číslic). Proto aplikace Access zobrazí výslednou hodnotu 6,123E+05, která je ekvivalentem hodnoty 6,123 x 105.

"Text"

Uzavřete do uvozovek libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Použije barvu u všech hodnot v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Chcete-li použít vlastní formát u datových typů číslo a Měna, postupujte takto:

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete formátovat, a na kartě Obecné klepněte na buňku vedle pole Formát.

 3. Zadejte konkrétní znaky podle vašich potřeb formátování.

 4. Uložte práci stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Po použití vlastního formátu u pole můžete otestovat formátu provedením některé nebo všechny z následujících akcí:

 • Zadejte hodnoty bez oddělovače tisíců nebo desetinných míst a zjistěte, jak formát data zobrazil. Jsou oddělovače zobrazeny na správných místech?

 • Zadejte hodnoty, které jsou delší nebo kratší, než očekáváte (s oddělovači nebo bez nich), a zkontrolujte, jak se formát chová. Přidal formát nežádoucí prázdné mezery nebo počáteční či koncové nuly?

 • Zadejte nulovou hodnotu nebo hodnotu null ve formátu určeném pro kladné nebo záporné hodnoty a zjistěte, zda jsou výsledky přijatelné.

Začátek stránky

Určení formátu pro datové typy Text a Memo

Datové typy Text a Memo nepřijímat předdefinované formáty. Datový typ Text přijímá jenom vlastních formátů, vlastní a formátování textu ve formátu RTF je možné zadat datový typ Memo.

Obvykle použít vlastní formáty pro datové typy Text a Memo usnadnit data v tabulce. Například pokud pomocí webového formuláře shromažďovat čísla kreditních karet a uložte tyto hodnoty bez mezer, můžete použít vlastní formát přidáte do příslušných polí usnadnit čísla kreditních karet.

Vlastní formáty pro datové typy Text a Memo Povolit jenom dvě části formátu v řetězci. První část formátovací řetězec řídí vzhledu textu a druhý oddíl se zobrazí prázdné hodnoty nebo řetězce nulové délky. Pokud nezadáte formátu, Access vlevo zarovná veškerý text v datových listech.

V následující tabulce jsou uvedeny a vysvětluje vlastní formáty, které můžete použít u polí, které mají datové typy Text a Memo.

Znak

Popis

@

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici ve formátovacím řetězci k dispozici. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, zobrazí se všechny zbývající zástupné symboly jako mezery.

Pokud je například formátovací řetězec @@@@@ a podkladový text je ABC, bude text zarovnán vlevo se dvěma úvodními prázdnými mezerami.

&

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici ve formátovacím řetězci k dispozici. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, nezobrazí se místo zbývajících zástupných symbolů nic.

Pokud je například formátovací řetězec &&&&& a text je ABC, zobrazí se pouze text zarovnaný vlevo.

!

Vynutí vyplnění zástupných znaků zleva doprava, nikoli zprava doleva. Tento znak je třeba použít na začátku každého formátovacího řetězce.

<

Vynutí zobrazení veškerého textu malými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může mu však předcházet vykřičník (!).

>

Vynutí zobrazení veškerého textu velkými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může mu však předcházet vykřičník (!).

*

Při použití tohoto zástupného znaku se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem - znakem použitým k vyplnění mezer. Aplikace Access obvykle zobrazuje text zarovnaný doleva a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoliv místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Mezera, + - $ ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -), finanční symboly ($, ¥, £) a závorky. Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Tyto znaky můžete umístit kdekoli ve formátovacím řetězci.

"Doslovný text (literál)"

Uzavřete do uvozovek veškerý text, který se má zobrazit.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

[Barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Poznámka: Po zadání formátu vyplní Access zástupné znaky daty z podkladového pole.

Chcete-li použít vlastní formát, postupujte takto:

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete formátovat, a na kartě Obecné klepněte na buňku vedle pole Formát.

 3. Zadejte formát.

  Typ vlastní formát, který můžete zadat závisí na typu dat, který vyberete pro pole.

 4. Uložte práci stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Můžete otestovat vlastní formátování v některém z těchto způsobů:

 • Zadejte hodnoty velkými nebo malými písmeny a zkontrolujte, jak formát data zobrazil. Jsou výsledky smysluplné?

 • Zadejte hodnoty, které jsou delší nebo kratší, než očekáváte (s oddělovači nebo bez nich), a zkontrolujte, jak se formát chová. Přidal formát nežádoucí počáteční nebo koncové mezery nebo neočekávané znaky?

 • Zadejte řetězec s nulovou délkou nebo hodnotu null a zjistěte, zda je výsledek přijatelný.

Začátek stránky

Určení formátu dat Datum a čas typ

Nezadáte-li předdefinovaný nebo vlastní formát, aplikace Access použije formát Obecné datum – m/dd/rrrr h:mm:ss dop./odp.

Vlastní formáty data a času polí mohou obsahovat dva oddíly – jeden pro datum a jiné pro čas – a který dd/rrrr středníkem. Například můžete znovu vytvořit formátu General Date takto: m/dd/rrrr středníkem.

Znak

Popis

Oddělovač data

Slouží k určení místa, kam Access vložit oddělovač pro dny, měsíce a roky. Aplikace Access použije oddělovač podle místního nastavení systému Windows. Další informace o těchto nastaveních najdete v tématu Změna místního nastavení systému Windows změnit vzhled některé datové typy.

c

Zobrazí datum v obecném formátu.

d nebo dd

Zobrazí den v měsíci jako jednu nebo dvě číslice. Pro jednu číslici použijte jeden zástupný symbol. Pro dvě číslice použijte dva zástupné symboly.

ddd

Zkrátí den v týdnu na tři písmena.

Například pondělí se zobrazí jako pon.

dddd

Vypíše všechny dny v týdnu v nezkrácené podobě.

ddddd

Zobrazí datum v krátkém formátu.

dddddd

Zobrazí datum v dlouhém formátu.

w

Zobrazí číslo dne v týdnu.

Například pondělí se zobrazí jako 2.

m nebo mm

Zobrazí měsíc jako jednomístné nebo dvojmístné číslo.

mmm

Zkrátí název měsíce na tři písmena.

Například říjen se zobrazí jako říj.

MMMM

Vypíše všechny měsíce v nezkrácené podobě.

q

Zobrazí číslo aktuálního kalendářního čtvrtletí (1–4).

Například pro květnové datum zobrazí aplikace Access jako hodnotu čtvrtletí číslo 2.

r

Zobrazí číslo dne v roce (1–366).

rr

Zobrazí dvě poslední číslice roku.

Poznámka: Doporučujeme zadávat a zobrazovat všechny čtyři číslice roku.

rrrr

Zobrazí všechny číslice roku v rozsahu 0100–9999.

Oddělovač času

Slouží k určení místa, kam Access vložit oddělovač pro hodiny, minuty a sekundy. Aplikace Access použije oddělovač podle místního nastavení systému Windows. .

h nebo hh

Zobrazí hodinu jako jednu nebo dvě číslice.

n nebo nn

Zobrazí minuty jako jednu nebo dvě číslice.

s nebo ss

Zobrazí sekundy jako jednu nebo dvě číslice.

ttttt

Zobrazí čas v dlouhém formátu.

dop./odp.

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu s rozlišením dop. nebo odp. Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

D/O nebo d/o

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu s rozlišením D/O nebo d/o. Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

DOP.ODP.

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu. K rozlišení dopoledne a odpoledne použije Access označení zadané v místním nastavení Windows.

Mezera, +, -, $, ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -), finanční symboly ($, ¥, £) a závorky. Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kamkoli.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

*

Při použití tohoto zástupného symbolu se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem, což je znak použitý k vyplnění mezer. Access zarovnává text při zobrazení obvykle doleva a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoli místo ve formátovacím řetězci. Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

"Text"

Uzavřete do uvozovek libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Začátek stránky

Další informace o možnostech formátování

Pokud chcete pole v datovém listu, formulář nebo sestavu zobrazit určitou hodnotu pole jsou uložená na jinou hodnotu vytvoření vyhledávacího pole. Další informace o vyhledávacích polí najdete v tématu Přizpůsobení zobrazení vytvořením vyhledávacího pole. Pokud chcete ovládat formátu zadávání dat, přečtěte si vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnot v konkrétní. Naučte se přidávat formátovaný text s polem, přečtěte si Vložit nebo přidat pole s formátovaným textem.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×