Fázovaná migrace e-mailu do Office 365

Pomocí fázované migrace můžete e-mailový obsah poštovních schránek uživatelů z Exchange 2003 nebo Exchange 2007 postupně migrovat do Office 365.

Tento článek vás provede jednotlivými úkoly, které jsou součástí fázované migrace e-mailu. Základní informace o postupu migrace najdete v článku Co je potřeba vědět o fázované migraci e-mailu do Office 365. Až se s obsahem toho článku seznámíte, můžete začít migrovat poštovní schránky z jednoho e-mailového systému do jiného.

Postup v Windows PowerShell najdete v článku Fázovaná migrace do Office 365 pomocí PowerShellu.

Úkoly při migraci

Tady jsou úkoly, které je potřeba udělat, když chcete začít s fázovanou migrací.

 1. Příprava na fázovanou migraci

 2. Ověření, že jste vlastníkem domény

 3. Vytvoření uživatelů v Office 365 pomocí synchronizace adresářů

 4. Vytvoření seznamu poštovních schránek, které se mají migrovat

 5. Připojení Office 365 k e-mailovému systému

 6. Migrace poštovních schránek

 7. Spuštění dávky fázované migrace

 8. Převedení místních poštovních schránek na uživatele s podporou pošty

 9. Nasměrování e-mailů přímo do Office 365

 10. Odstranění dávky fázované migrace

 11. Dokončení úkolů, které se dělají po migraci

Příprava na fázovanou migraci

Než začnete pomocí fázované migrace migrovat poštovní schránky do Office 365, musíte nejdřív udělat pár změn v prostředí, kde používáte Exchange Server.

Příprava na fázovanou migraci

 1. Na místním serveru Exchange Server    si nakonfigurujte Outlook Anywhere: Pomocí funkce Outlook Anywhere (označuje se taky jako vzdálené volání procedur (RPC) přes HTTP) se služba migrace e-mailu připojuje k vašemu místnímu serveru Exchange Server. Informace o tom, jak nastavit funkci Outlook Anywhere pro Exchange 2007 a Exchange 2003, najdete v těchto článcích:

  Důležité informace: Při konfiguraci funkce Outlook Anywhere musíte použít certifikát vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Funkci Outlook Anywhere nejde nakonfigurovat pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem. Další informace najdete v článku Jak nakonfigurovat protokol SSL pro funkci Outlook Anywhere.

 2. Volitelné: Ověřte, že se můžete prostřednictvím funkce Outlook Anywhere připojit ke svojí organizaci Exchange:     K otestování nastavení připojení zkuste použít jednu z následujících metod:

  • Připojte se ke svojí místní poštovní schránce Exchange tak, že použijete Outlook mimo vaši podnikovou síť.

  • Otestujte nastavení připojení pomocí nástroje Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer. Použijte testy Outlook Anywhere (RPC přes HTTP) nebo Automatická konfigurace aplikace Outlook.

  • Počkejte, až se připojení automaticky otestuje v rámci úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 3. Nastavte oprávnění:     Místní uživatelský účet, pod kterým se připojujete ke svojí místní organizaci Exchange (označuje se taky jako správce migrace), musí mít potřebné oprávnění pro přístup k místním poštovním schránkám, které chcete migrovat do Office 365. Tento uživatelský účet se používá při úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 4. Aby mohl správce migrovat poštovní schránky, musí mít jednu z těchto sad oprávnění:

  • Musí mít přiřazené oprávnění FullAccess pro každou místní poštovní schránku a oprávnění WriteProperty, aby mohl u místních uživatelských účtů měnit vlastnost TargetAddress.

   nebo

  • Musí mít přiřazené oprávnění Receive As pro místní databázi poštovních schránek, která uchovává poštovní schránky uživatelů, a oprávnění WriteProperty, aby mohl u místních uživatelských účtů měnit vlastnost TargetAddress.

  Pokyny týkající se nastavení těchto oprávnění najdete v článku Přiřazení oprávnění Exchange k migraci poštovních schránek do Office 365.

 5. Vypněte službu Jednotné zasílání zpráv:    Pokud je služba Jednotné zasílání zpráv pro místní poštovní schránky, které migrujete, zapnutá, před migrací ji vypněte. Po dokončení migrace službu Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránky zase zapněte. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Vypnutí služby Jednotné zasílání zpráv pro uživatele.

Ověření, že jste vlastníkem domény

Během migrace se k vytvoření e-mailové adresy pro novou poštovní schránku Office 365 použije adresa SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) každé místní poštovní schránky. Aby šlo fázovanou migraci spustit, musí být místní doména ověřená jako doména, kterou ve vaší organizaci Office 365 vlastníte.

Použití průvodce doménami k ověření toho, že jste vlastníkem místní domény

 1. Poznámka: Tyto kroky můžou dělat jenom globální správci v Office 365.

  Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Zvolte Nastavení > Domény.

 3. Na stránce Spravovat domény klikněte na Přidat doménu Ikona Přidat . Spustí se průvodce doménou.

 4. Na stránce Přidejte doménu do služeb Office 365 zvolte Zadejte název domény a potvrďte vlastnictví.

 5. Zadejte název domény (třeba Contoso.com), který používáte pro svoji místní organizaci Exchange, a pak zvolte Další.

 6. Na stránce Potvrďte, že vlastníte doménu <název vaší domény> vyberte v seznamu svého poskytovatele hostingu DNS (Domain Name System), nebo vyberte Obecné pokyny (když to jde).

 7. Postupujte podle pokynů určených pro vašeho poskytovatele hostingu DNS. K ověření vlastnictví domény se většinou volí záznam TXT.

  Hodnotu TXT nebo MX specifickou pro vašeho tenanta Office 365 můžete zjistit taky podle pokynů uvedených v článku Shromáždění informací potřebných pro vytvoření záznamů DNS Office 365.

  Až přidáte záznam TXT nebo MX, počkejte asi 15 minut a teprve potom přejděte k dalšímu kroku.

 8. V průvodci doménou Office 365 zvolte Hotovo, nyní ověřit a měla by se zobrazit stránka pro ověření. Zvolte Dokončit.

  Pokud se stránka pro ověření nezobrazí, chvíli počkejte a zkuste to znova.

  Další krok v průvodci doménou už nedělejte. Teď jste ověřili, že místní doménu organizace Exchange vlastníte, a můžete v migraci e-mailu pokračovat.

Vytvoření uživatelů v Office 365 pomocí synchronizace adresářů

Pomocí synchronizace adresářů vytvoříte všechny místní uživatele ve vaší organizaci Office 365.

Vytvořené uživatele musíte licencovat. Po vytvoření uživatelů máte 30 dní na přidání licencí. Postup přidání licencí je uvedený v části Dokončení úkolů, které se dělají po migraci.

Vytvoření nových uživatelů

 • K synchronizaci a vytvoření místních uživatelů v Office 365 můžete použít Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Azure Active Directory nebo Synchronizační službu služby Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync). Po migraci poštovních schránek do Office 365 budete spravovat uživatelské účty v místní organizaci a budou synchronizované s vaší organizací Office 365. Další informace najdete v článku Integrace adresářů.

Vytvoření seznamu poštovních schránek, které se mají migrovat

Až zjistíte, pro které uživatele chcete migrovat poštovní schránky do Office 365, vytvoříte pomocí textového souboru s oddělovači (CSV ) dávku migrace. Každý řádek v souboru CSV, který Office 365 používá k provedení migrace, obsahuje informace o místní poštovní schránce.

Poznámka: Počet poštovních schránek, které můžete do Office 365 migrovat pomocí fázované migrace, není omezený. Soubor CSV pro jednu dávku migrace může obsahovat maximálně 2 000 řádků. Pokud potřebujete migrovat víc než 2 000 poštovních schránek, vytvořte další soubory CSV a každý soubor použijte k vytvoření nové dávky migrace.

Podporované atributy

Soubor CSV pro fázovanou migraci podporuje následující tři atributy. Každý řádek v souboru CSV odpovídá jedné poštovní schránce a musí obsahovat hodnoty všech těchto atributů.

Atribut

Popis

Povinný?

EmailAddress

Určuje primární e-mailovou adresu SMTP pro místní poštovní schránky, například pilarp@contoso.com.

Pro místní poštovní schránky použijte primární adresu SMTP, nepoužívejte ID uživatelů z Office 365. Když má místní doména třeba název contoso.com a e-mailová doména Office 365 má název service.contoso.com, použijete v e-mailových adresách v souboru CSV název domény contoso.com.

Povinný

Password

Heslo, které se má nastavit pro novou poštovní schránku Office 365. Pro hesla zapisovaná do souboru CSV platí všechna omezení hesel, která platí ve vaší organizaci Office 365.

Nepovinný

ForceChangePassword

Určuje, jestli uživatel při prvním přihlášení ke své nové poštovní schránce Office 365 musí změnit heslo. Jako hodnotu tohoto parametru použijte True nebo False.

Poznámka: Pokud jste ve vaší místní organizaci implementovali řešení jednotného přihlašování a je tam nasazená Služba AD FS (Active Directory Federation Services) 2.0 (AD FS 2.0) nebo vyšší, musíte jako hodnotu atributu ForceChangePassword použít False.

Nepovinný

Formát souboru CSV

Tady je příklad formátu souboru CSV. V tomto příkladu se do Office 365 migrují tři místní poštovní schránky.

První řádek souboru CSV (řádek záhlaví) obsahuje názvy atributů (polí), které jsou zadané v následujících řádcích. Jednotlivé názvy atributů jsou oddělené čárkami.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Každý řádek pod řádkem záhlaví odpovídá jednomu uživateli a obsahuje informace, které slouží k migraci poštovní schránky uživatele. Hodnoty atributů v jednotlivých řádcích musí být uvedené ve stejném pořadí jako názvy atributů v řádku záhlaví.

Soubor CSV můžete vytvořit v libovolném textovém editoru nebo v aplikaci jako Excel. Soubor uložte jako soubor .csv nebo .txt.

Poznámka: Pokud soubor CSV obsahuje jiné znaky než ASCII nebo speciální znaky, uložte ho s kódováním UTF-8 nebo jiným kódováním Unicode. Závisí to na aplikaci, ale uložit soubor CSV s kódováním UTF-8 nebo jiným kódováním Unicode může být obvykle jednodušší v případě, že národní prostředí systému odpovídá jazyku použitému v souboru CSV.

Připojení Office 365 k e-mailovému systému

Koncový bod migrace obsahuje nastavení a přihlašovací údaje potřebné pro připojení místního serveru, který je hostitelem poštovních schránek migrovaných do Office 365. U fázované migrace vytvoříte koncový bod migrace typu Outlook Anywhere. Jeden vytvořený koncový bod migrace můžete používat pro všechny dávky migrace.

Vytvoření koncového bodu migrace

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 3. Zvolte Další Ikona Další > Koncové body migrace.

  Výběr koncového bodu migrace
 4. Na stránce Koncové body migrace zvolte Nový Ikona Nový .

 5. Na stránce Vyberte typ koncového bodu migrace zvolte Outlook Anywhere > Další.

 6. Na stránce Zadejte pověření místního účtu zadejte následujících informace:

  • E-mailová adresa:     Zadejte e-mailovou adresu libovolného uživatele v místní organizaci Exchange, která se bude migrovat. Office 365 připojení k poštovní schránce tohoto uživatele otestuje.

  • Účet s oprávněními:     Zadejte uživatelské jméno (ve formátu doména\uživatelské jméno nebo jako e-mailovou adresu) pro účet, který má v místní organizaci potřebná oprávnění pro správu. Office 365 použije tento účet ke zjištění koncového bodu migrace a k otestování oprávnění přiřazených tomuto účtu tím, že se zkusí dostat do poštovní schránky se zadanou e-mailovou adresou.

  • Heslo účtu s oprávněními:     Zadejte heslo pro účet s oprávněními, který je účtem správce.

 7. Zvolte Další a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když se Office 365 úspěšně připojí ke zdrojovému serveru, zobrazí se nastavení připojení. Zvolte Další.

   Potvrzené připojení koncového bodu Outlooku Anywhere
  • Když se testovací připojení ke zdrojovému serveru nepovede, zadejte tyto informace:

   • Server Exchange:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro místní Exchange Server. Jedná se o název hostitele pro server poštovních schránek, třeba EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Proxy server RPC:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro proxy server RPC pro funkci Outlook Anywhere. Proxy server je většinou to stejné co adresa URL aplikace Outlook Web App. Může to být třeba mail.contoso.com, což je taky adresa URL pro proxy server, přes který se Outlook připojuje k serveru Exchange Server.

 8. Na stránce Zadejte obecné informace zadejte Název koncového bodu migrace, třeba Test5-endpoint. Další dvě pole nechejte prázdná. Použijí se výchozí hodnoty.

  Název koncového bodu migrace
 9. Zvolte Nový. Vytvoří se koncový bod migrace.

  Pokud si chcete ověřit, že váš Exchange Online je připojený k místnímu serveru, můžete spustit příkaz v příkladu 4 pro Test-MigrationServerAvailability.

Migrace poštovních schránek

Když chcete migrovat poštovní schránky do Office 365, vytvořte a pak spusťte dávku migrace.

Vytvoření dávky fázované migrace

Při fázované migraci se poštovní schránky migrují po dávkách – jedna dávka pro každý vytvořený soubor CSV.

Vytvoření dávky fázované migrace

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Zvolte Nová Ikona Nový > Migrovat do Exchange Online.

  Výběr migrace do Exchange Online
 3. Na stránce Vybrat typ migrace zvolte Fázovaná migrace > Další.

 4. Na stránce Vyberte uživatele zvolte Procházet a vyberte soubor CSV, který se má použít pro tuto dávku migrace.

  Když soubor CSV vyberete, Office 365 ho zkontroluje, aby bylo jisté, že:

  • Není prázdný.

  • Má formát s hodnotami oddělenými čárkou.

  • Neobsahuje víc než 2 000 řádků.

  • V řádku záhlaví obsahuje povinný sloupec EmailAddress.

  • Všechny řádky mají stejný počet sloupců jako řádek záhlaví.

  Pokud některá z těchto kontrol selže, zobrazí se chybová zpráva s popisem příčiny. V tomto okamžiku musíte opravit případné chyby v souboru CSV a soubor znovu předat k vytvoření dávky migrace. Po úspěšném ověření souboru CSV se počet uživatelů uvedených v souboru CSV zobrazí jako počet poštovních schránek určených k migraci.

 5. Zvolte Další.

 6. Na stránce Potvrdit koncový bod migrace zkontrolujte informace o koncovém bodu migrace a pak zvolte Další.

  Nová migrační dávka s potvrzeným koncovým bodem
 7. Na stránce Přesunout konfiguraci zadejte název dávky migrace (bez mezer a speciálních znaků) a pak zvolte Další. Tento název se po vytvoření dávky zobrazí v seznamu dávek migrace na stránce Migrace.

 8. Na stránce Spustit dávku zvolte jednu z těchto možností:

  • Spustit dávku automaticky:     Dávka migrace se spustí hned, jak novou dávku migrace uložíte, a bude mít stav Synchronizace.

  • Ručně spustit dávku později:     Dávka migrace se vytvoří, ale nespustí. Stav dávky se nastaví na Vytvořena. Až budete chtít dávku migrace spustit, vyberte ji na řídicím panelu migrace a pak zvolte Spustit.

 9. Zvolte Nová. Dávka migrace se vytvoří.

  Nová dávka migrace se zobrazí na řídicím panelu migrace.

Spuštění dávky fázované migrace

Pokud jste vytvořili dávku migrace a nakonfigurovali ji na ruční spuštění, můžete ji spustit pomocí Centra pro správu Exchange.

Spuštění dávky fázované migrace

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Spustit.

 3. Když se spuštění dávky migrace povede, změní se její stav na řídicím panelu migrace na Synchronizace.

  Probíhá synchronizace migrační dávky.

Ověření průběhu zpracování migračních kroků

Stav synchronizace můžete sledovat na řídicím panelu migrace. Pokud by nastal nějaký problém, můžete se podívat na soubor protokolu, ze kterého se o chybách dozvíte víc informací.

V průběhu migrace můžete taky ověřit, že se v Centru pro správu Office 365 vytvářejí uživatelé.

Převedení místních poštovních schránek na uživatele s podporou pošty, aby se migrovaní uživatelé dostali ke svému e-mailu

Po úspěšné migraci dávky poštovních schránek musíte nějak zařídit, aby se uživatelé dostali ke svému e-mailu. Uživatel, jehož poštovní schránku jste migrovali, teď má jednu místní poštovní schránku a jednu schránku v Office 365. Uživatelům, kteří mají poštovní schránku v Office 365, přestane chodit nová pošta do místní poštovní schránky.

Protože jste s migracemi ještě neskončili, nemůžete zatím nasměrovat všechny uživatele pro jejich e-maily na Office 365. Co tedy dělat s lidmi, kteří mají obě poštovní schránky? Můžete udělat to, že místní poštovní schránky, které jste už migrovali, změníte na uživatele s podporou pošty. Když poštovní schránku změníte na uživatele s podporou pošty, můžete uživatele nasměrovat pro jejich e-maily na Office 365, aby nechodili do své místní poštovní schránky.

Dalším důležitým důvodem, proč převést místní poštovní schránky na uživatele s podporou pošty, je zachování adres proxy serverů z poštovních schránek Exchange Online jejich zkopírováním k uživatelům s podporou pošty. To vám umožní spravovat cloudové uživatele z vaší místní organizace pomocí služby Active Directory. Pokud se po migraci všech poštovních schránek do Exchange Online rozhodnete vyřadit vaši místní organizaci Exchange z provozu, zůstanou adresy proxy serverů, které jste zkopírovali k uživatelům s podporou pošty, ve vaší místní službě Active Directory.

Další informace a skripty ke stažení, pomocí kterých můžete převést poštovní schránky na uživatele s podporou pošty, najdete pod těmito odkazy:

Volitelné: Opakování migračních kroků

Dávky můžete spouštět současně nebo jednu po druhé. Zvolte způsob, který je vhodný z hlediska vašeho plánu a schopnosti pomáhat lidem při dokončení migrace. Pamatujte na to, že každá dávka migrace má omezení 2 000 poštovních schránek.

Až dokončíte migraci všech uživatelů do Office 365, můžete spustit přímé posílání e-mailů do Office 365 a vyřadit z provozu starý e-mailový systém.

Volitelné: Omezení zpoždění e-mailů

Tento úkol můžete klidně vynechat. Potom ale může trvat déle, než se e-maily začnou v nových poštovních schránkách Office 365 objevovat.

Když vám lidé, kteří nejsou z vaší organizace, posílají e-mail, jejich e-mailové systémy pokaždé znovu nekontrolují, kam se má takový e-mail poslat. Jejich systémy namísto toho uloží umístění vašeho e-mailového systému na základě nastavení vašeho serveru DNS označovaného jako hodnota TTL (Time-To-Live). Pokud změníte umístění svého e-mailového systému před vypršením platnosti hodnoty TTL, tak než tyto systémy zjistí, že se toto umístění změnilo, zkusí nejdříve poslat e-mail do starého umístění. To může způsobit zpoždění v doručování e-mailů. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je snížit hodnotu TTL, kterou váš server DNS poskytuje serverům mimo vaši organizaci. Díky tomu budou muset ostatní organizace aktualizovat umístění vašeho e-mailového systému častěji.

Pokud používáte krátký interval, třeba 3 600 sekund (jedna hodina), většina e-mailových systémů bude žádat o aktualizaci umístění každou hodinu. Doporučujeme vám, abyste si před zahájením migrace e-mailu nastavili tento interval aspoň na toto minimum. Tím poskytnete všem systémům, které vám posílají e-maily, dost času na zpracování této změny. Po konečném přepnutí na Office 365 si pak můžete hodnotu TTL zase změnit na delší interval.

Nastavení TTL můžete změnit v záznamu směrování pošty vašeho e-mailového systému, který se označuje taky jako záznam MX. Ten je ve vašem veřejně přístupném systému DNS. Pokud máte záznamů MX víc než jeden, je potřeba změnit hodnotu každého záznamu na 3 600 sekund nebo méně.

Pokud potřebujete s konfigurací nastavení DNS trochu pomoct, použijte našeho Průvodce systémem DNS pro Office 365.

Nasměrování e-mailů přímo do Office 365

To, kam se mají e-maily doručovat, zjišťují e-mailové systémy pomocí záznamu DNS označovaného jako záznam MX. Během procesu migrace e-mailu ukazoval váš záznam MX na váš místní e-mailový systém. Teď, když je migrace e-mailu do Office 365 hotová pro všechny uživatele, je čas nasměrovat váš záznam MX na Office 365. To vám pomůže zajistit, aby se příchozí e-maily doručovaly do vašich poštovních schránek Office 365. Přesunutí záznamu MX vám taky umožní vypnout váš původní e-mailový systém (až na to budete připraveni).

Pro spoustu poskytovatelů DNS máme vypracované konkrétní pokyny týkající se změny záznamu MX. Pokud máte jiného poskytovatele DNS nebo vás zajímají obecné pokyny, máme pro vás také obecné pokyny k záznamům MX.

Než e-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů změněný záznam MX rozpoznají, může to trvat až 72 hodin. Počkejte aspoň 72 hodin a teprve pak pokračujte dalším krokem.

Odstranění dávky fázované migrace

Až změníte záznam MX a ověříte, že jsou všechny e-maily směrované do schránek Office 365, můžete dávky fázované migrace odstranit. Před odstranění dávky fázované migrace ověřte, že platí:

 • Všichni uživatelé z dávky používají poštovní schránky Office 365. Po odstranění dávky se pošta posílaná do poštovních schránek na místním serveru Exchange Server nebude kopírovat do příslušných poštovních schránek Office 365.

 • Poštovní schránky Office 365 se poté, co se pošta začala posílat přímo do nich, aspoň jednou synchronizovaly. Zkontrolujte proto, jestli je hodnota v poli Čas poslední synchronizace pro dávku migrace pozdější než okamžik, kdy začala být pošta směrovaná přímo do poštovních schránek Office 365.

Když dávku fázované migrace odstraníte, služba migrace vyčistí všechny záznamy související s dávkou migrace a potom dávku migrace odstraní. Dávka se odebere ze seznamu dávek migrace na řídicím panelu migrace.

Odstranění dávky fázované migrace

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Odstranit.

  Odstranění dávky může trvat několik minut.

 3. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 4. Ověřte, že dávka migrace už není na řídicím panelu migrace uvedená.

Dokončení úkolů, které se dělají po migraci

Po migraci poštovních schránek do Office 365 se musí udělat ještě nějaké úkoly.

Dokončení úkolů, které se dělají po migraci

 1. Přiřazením licencí aktivujte pro migrované účty uživatelské účty Office 365.     Pokud licenci nepřiřadíte, poštovní schránka se po skončení poskytnuté lhůty (30 dní) zakáže. Informace o přiřazení licence v Centru pro správu Office 365 najdete v tématu Přiřaďte licence uživatelům v Office 365 pro firmy.

 2. Vytvořte záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, aby se uživatelé mohli do svých poštovních schránek snadno dostat:    Po migraci všech místních poštovních schránek do Office 365 můžete pro svoji organizaci Office 365 nakonfigurovat záznam DNS pro službu Automatická konfigurace a tím uživatelům umožnit snadno se připojovat ke svým novým poštovním schránkám Office 365 pomocí aplikace Outlook a mobilních klientů. Tento nový záznam DNS pro službu Automatická konfigurace musí používat stejný obor názvů, který používáte pro svoji organizaci Office 365. Když je třeba váš cloudový obor názvů cloud.contoso.com, záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, který je potřeba vytvořit, je autodiscover.cloud.contoso.com.

  K implementaci služby Automatická konfigurace pro Outlook a mobilní klienty používá Office 365 záznam CNAME. Záznam CNAME pro službu Automatická konfigurace musí obsahovat tyto informace:

  • Alias: autodiscover

  • Cíl: autodiscover.outlook.com

  Další informace najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

 3. Vyřazení místních serverů Exchange z provozu:    Až ověříte, že všechny e-maily jsou směrované přímo do poštovních schránek Office 365, dokončíte migraci a už nebudete potřebovat udržovat místní organizaci e-mailu, můžete odinstalovat Exchange.

  Další informace najdete v těchto článcích:

  Poznámka: Vyřazení Exchange z provozu může mít neočekávané důsledky. Před vyřazením místní organizace Exchange doporučujeme kontaktovat podporu Microsoftu.

Viz taky

Co je potřeba vědět o fázované migraci e-mailu do Office 365

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×