Exportování dat uživatele v Microsoft Planneru

Tento článek popisuje, jak může globální správce Office 365 exportovat data pro určitého uživatele z Microsoft Planneru. Exportovaná data budou obsahovat data o uživateli obsaženém v Planneru a taky data obsažená v plánech, jejichž součástí je uživatel. Export se provádí pomocí Windows PowerShellu.

Poznámka: Globální správce Office 365 může exportovat data telemetrie Microsoft Planneru prostřednictvím nástroje pro Export protokolu dat na portálu Microsoft Service Trust Portal.

Požadavky

Nejdřív musíte provést toto:

 • Abyste mohli spustit skript PowerShell pro export uživatelských dat Planneru, musíte být globálním správcem Office 365.

 • Potřebujete stáhnout a dekomprimovat soubory pro Export uživatelských dat Planneru. Tyto tři soubory jsou moduly PowerShell a skript PowerShell nutný k exportu dat uživatelů.

  Poznámka: Stažením tohoto balíčku souhlasíte s licenční licencí a podmínkami.

Odblokování souborů

Budete muset "odblokovat" tři soubory stažené v balíčku skriptů pro export dat uživatele Planneru, aby je bylo možné uživateli v PowerShellu. Je to proto, že ve výchozím nastavení nejsou povoleny skripty stažené z Internetu. Soubory, které potřebujete odblokovat, jsou:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft. IdentityModel. klienti. Active. dll

 • Microsoft. IdentityModel. klienti. Active. WindowsForms. dll

Odblokujte tyto soubory takto:

 1. V Průzkumníkovi souborů přejděte do umístění, ve kterém jste dekomprimováni.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z výše uvedených souborů.

 3. Na kartě Obecné vyberte odblokovat.

  Odblokování souboru
 4. Klikněte na OK.

 5. Opakujte tento postup pro zbývající dva soubory.

Export obsahu uživatele z Planneru

Po odblokování souborů exportujte uživatelská data z Planneru takto:

 1. Spusťte Windows PowerShell. V PowerShellu zadejte následujícím postupem povolte spouštění skriptů stažených z Internetu pouze pro tuto relaci. Pravděpodobně vás vyzve k potvrzení zadáním hodnoty "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Zadáním následujícího skriptu spusťte skript PlannerTenantAdmin PowerShell. Při spuštění exportu bude importován modul s požadovanou rutinou.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Pokud je třeba soubor uložený v C:\AdminScript, zadejte:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Po dokončení skriptu můžete pomocí rutiny Export-PlannerUserContent exportovat obsah uživatele z Planneru.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametr

  Popis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Použijte buď ID Azure Active Directory nebo hlavní název uživatele (UPN), pro kterého chcete exportovat obsah.

  -ExportDirectory

  Místo pro ukládání výstupních souborů. Složka by již měla existovat.

  -HostName

  Tento parametr je třeba použít pouze v případě, že se rozhodnete Planner, ale jiný než Task.Office.com. Pokud máte třeba přístup k Planneru prostřednictvím Tasks.office365.us, přidejte do příkazu příkaz -hostname Tasks.office365.us .

  V následujícím příkladu budou z Planneru pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) exportovány uživatelské informace o uživatelích služby ADAM a soubory pro export budou staženy do umístění C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Zobrazí se výzva k ověření. Přihlaste se samostatně (globální správce Office 365), ne uživatel, který chcete exportovat.

 5. Po úspěšném spuštění rutiny PowerShell přejděte do svého exportovaného umístění a zobrazte si exportované datové soubory uživatele.

Co se exportuje a jak ho číst

Po dokončení rutiny PowerShellu, která exportuje data uživatele z Planneru, se ve složce umístění pro stahování zobrazí dva typy souborů:

 • Jeden uživatelský soubor ve formátu JSON s informacemi o uživateli.

 • Jeden soubor JSON pro každý plán, ve kterém uživatel:

  • Má přiřazený úkol.

  • Byl vytvořen úkol.

Jak číst exportované soubory

Informace v této části vám pomohou pochopit vlastnosti, které se zobrazí v souborech JSON, které jste získali, a pořiďte si je.

Uživatelský soubor

Název uživatelského souboru bude s uživatelem a ID Microsoft Planneru uživatele. Bude mít následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

User.Id

ID Microsoft Planneru uživatele

User. ExternalId

ID uživatele v Azure Active Directory

User. DisplayName

Zobrazované jméno uživatele

User. InternalDisplayName

Zobrazované jméno uživatele v Microsoft Planneru.

User. UserPrincipalName

Hlavní uživatelské jméno (UPN) uživatele

User. PrincipalType

Hodnota je vždy "uživatel".

User. UserDetailsId

Jedinečný identifikátor objektu podrobností pro uživatele

User. ICalendarPublishEnabled

Pokud je pravda, je pro plán povoleno sdílení ICalendar. Další informace najdete v kalendáři Planneru v Outlooku .

User. OptedInNotifications

Oznámení, ke kterým se uživatel přihlásil.

User. OptedOutNotifications

Oznámení, ke kterým se uživatel odhlásil.

User. FavoritePlans

Záložka pro plány, které uživatel sdílel

User.FavoritePlans.Id

ID Microsoft Planneru plánu

User. FavoritePlans. Bookmark

Název přiřazený k záložce

User. FavoritePlans. OrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

User. RecentPlans

Plány naposledy otevřené uživatelem

User.RecentPlans.Id

ID Microsoft Planneru plánu

User. RecentPlans. Bookmark

Název přiřazený k záložce

User. RecentPlans. LastAccess

Při posledním otevření plánu.

User. UserData

Vlastní data z webového klienta Planneru.

User. UserData. Key

Vlastní klíč dat.

User. UserData. Value

Vlastní hodnota dat.

User. AssignedTaskOrdering

Pořadí řazení úkolů přiřazených uživateli

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

ID Microsoft Planneru plánu, který obsahuje daný úkol

User.AssignedTaskOrdering.Id

ID Microsoft Planneru úkolu

User. AssignedTaskOrdering. Order

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

User. AssignedTaskOrdering. title

Název úkolu

Plánování souborů

U každého názvu souboru plánu bude předpona "plán" a ID Microsoft Planneru plánu. Každý soubor má následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

Plan.Id

ID Microsoft Planneru plánu 

Plán. název

Název plánu

Plán. Owner

Vlastník plánu (skupina nebo uživatel)

Plan.Owner.Id

ID Microsoft Planneru entity (skupiny nebo uživatele) 

Plán. Owner. ExternalId

ID služby Azure Active Directory entity (skupiny nebo uživatele)

Plán. Owner. DisplayName

Zobrazované jméno vlastníka (skupiny nebo uživatele)

Plán. Owner. UserPrincipalName

Hlavní uživatelské jméno (UPN), pokud je vlastníkem uživatel.  

Plán. Owner. PrincipalType

Typ entity (skupina nebo uživatel)

Plán. CreatedDate

Datum a čas vytvoření plánu

Plán. CreatedBy

Uživatel, který vytvořil plán Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. CreatedByAppId

Jedinečný identifikátor aplikace, ve které byl plán vytvořen

Plán. ModifiedDate

Datum a čas poslední aktualizace plánu

Plán. ModifiedBy

Jméno uživatele, který plán naposledy aktualizoval Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. PlanDetailsId

Jedinečný identifikátor objektu podrobností plánu 

Plán. ICalendarPublishEnabled

Pokud je pravda, je pro plán povoleno sdílení ICalendar. Další informace najdete v tématu zobrazení úkolů v kalendáři .

Plán. CreateTaskCommentWhen

Události, které způsobí vytvoření komentáře pro úkol v plánu

Plán. ReferencesToPlan

Externí systémy, které na plán odkazují. Například vložení plánu Microsoft Planneru do Projectu Online desktopového klienta.

Plán. ReferencesToPlan. ExternalId

ID externího systému pro tento plán.

Plán. ReferencesToPlan. AssociationType

Typ propojení s plánem, který je určený externí aplikací.

Plán. ReferencesToPlan. CreatedDate

Datum a čas vytvoření referenčního objektu

Plán. ReferencesToPlan. OwnerAppId

ID aplikace, která vytvořila odkaz.

Plán. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Popis umístění, které popisuje, co odkazuje na tento plán

Plán. ReferencesToPlan. URL

Přímý odkaz na aplikaci, která odkazuje na plán.

Plán. CategoryDescriptions

Úplná sada kategorií pro plán.  Je šest těchto, které se nemusí používat.

Plán. CategoryDescriptions. index

Index popisu kategorie (0 až 5)

Plán. CategoryDescriptions. Popis

Text popisku pro hodnotu odpovídajícího indexu popisu kategorie.

Plán. PlanFollowers

Uživatelé, kteří sledují plán

Plán. TimelineId

Funkce se už nepoužívá.

Plán. TimelineDisplaySettings

Funkce se už nepoužívá.

Plán. TimelineLockedWidth

Funkce se už nepoužívá.

Plán. úkoly

Objekty Tasks pro plán

Plan.Tasks.Id  

Jedinečný identifikátor úkolu

Plán. Tasks. title

Název úkolu

Plán. Tasks. BucketId

ID Microsoft Planneru, ve kterém je úkol.

Plán. Tasks. provlastností

Název kontejneru

Plán. Tasks. PercentComplete

Stav dokončení úkolu, od 0 do 100 

Plán. Tasks. StartDate

Datum, na které je naplánováno zahájení úkolu

Plán. Tasks. výrazu

Datum, na které je naplánováno dokončení úkolu

Plán. Tasks. ConversationThreadId

Jedinečný identifikátor konverzace z Microsoft Exchange

Plán. Tasks. PreviewType

Náhled, který se zobrazuje na kartě úkolu

Plán. Tasks. OrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. Tasks. CreatedBy

Uživatel, který vytvořil úkol Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. CreatedDate

Datum, kdy byl úkol vytvořen

Plán. Tasks. CompletedBy

Uživatel, který dokončil úkol. Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. CompletedDate

Datum dokončení úkolu

Plán. Tasks. ModifiedBy

Uživatel, který úlohu naposledy aktualizoval Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. ModifiedDate

Datum, kdy byl úkol naposledy aktualizován

Plán. Tasks. AppliedCategories 

Štítky vybrané z indexu CategoryDescriptions pro plán.

Plán. Tasks. TaskDetailsId 

Jedinečný identifikátor objektu podrobností pro úkol

Plán. úkoly. Popis

Popis úkolu

Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu, který je formátem panelu úkolů

Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Pomocný parametr ORDER pro každou z assignees.

Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. přiřazeno:

Uživatel, kterému je úkol přiřazen Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Order

Pořadí úkolů zadaných v zobrazení přiřazeno nabyvatelem

Plán. Tasks. BucketTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu, který je formátem panelu úloh plechovka

Plán. Tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. Tasks. ProgressTaskBoardFormatId

Jedinečný identifikátor objektu, který je seskupený podle průběhu a nikoli jako formát plechovky 

Plán. Tasks. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. Tasks. TimelineFormatId

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatShowOnTimeline

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatAnchorPosition

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatCalloutHeight

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatColor

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatDrawingStyle

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatLabelOffsetX

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatLabelOffsetY

Funkce se už nepoužívá.

Plán. Tasks. TimelineFormatSwimlane

Funkce se už nepoužívá.

Plán. úkoly. reference

Externí odkazy

Plán. Tasks. References. URL

Adresa URL odkazu

Plán. Tasks. References. alias

Textový popis odkazu

Plán. Tasks. References. Type

Typ souboru, ke kterému se odkazuje

Plán. Tasks. References. ModifiedBy

Uživatel, který odkaz naposledy aktualizoval Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. References. ModifiedDate

Datum, kdy byl odkaz naposledy aktualizován

Plán. Tasks. References. PreviewPriority

Představuje prioritu odkazu, který se zobrazí jako náhled na úkolu v uživatelském rozhraní. Microsoft Planner zobrazuje pouze položku s nejvyšší prioritou.

Plán. úkoly. zadání

Přiřazení úkolů

Plán. úkoly. přiřazení. přiřazeno

Uživatel, kterému je úkol přiřazen Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. reAssignedBys

Uživatel, který úkol přiřadil Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. reorders

Pořadí přiřazení, pokud je úkol přiřazen k více entitám

Plán. Tasks. Checklist

Kontrolní seznam pro úkol

Plan.Tasks.Checklist.Id

Jedinečný identifikátor položky kontrolního seznamu

Plán. Tasks. Checklist. title

Název položky kontrolního seznamu

Plán. Tasks. Checklist. OrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. Tasks. Checklist. incheck

Hodnota true znamená, že položka kontrolního seznamu byla dokončena.

Plán. Tasks. Checklist. ModifiedBy

Uživatel, který naposledy aktualizoval kontrolní seznam Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. Checklist. ModifiedDate

Datum, kdy byl kontrolní seznam naposledy aktualizovaný

Plán. Tasks. UserContentLastModifiedBy

Uživatel, který naposledy aktualizoval podrobnosti úkolu nebo úkolu Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. Tasks. UserContentLastModifiedDate

Datum, kdy byla podrobnost úkolů nebo úkolů naposledy aktualizována

Plán. bloky  

Objekty bloku pro plán

Plan.Buckets.Id

Jedinečný identifikátor pro kontejner

Plán. intervaly. title

Název kontejneru

Plán. intervaly. OrderHint

Slouží pro řazení. Přečtěte si téma použití pokynů pro objednávky v Microsoft Planneru.

Plán. intervaly. CreatedBy

Uživatel, který vytvořil kontejner Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. intervaly. CreatedDate

Datum, kdy byl kontejner vytvořen

Plán. intervaly. ModifiedBy

Uživatel, který kontejner naposledy aktualizoval Podrobnější informace najdete v tématu Vlastnosti uživatele .

Plán. intervaly. ModifiedDate

Datum, kdy byl interval naposledy aktualizován

Vlastnosti uživatele v souboru repláns. JSON

V seplánách. JSON je několik objektů, které představují uživatele Microsoft Planneru a které budou mít podobné vlastnosti. Mezi tyto objekty patří:

 • Plán. CreatedBy

 • Plán. ModifiedBy

 • Plán. PlanFollowers

 • Plán. Tasks. CreatedBy

 • Plán. Tasks. CompletedBy

 • Plán. Tasks. ModifiedBy

 • Plán. Tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. přiřazeno

 • Plán. Tasks. References. ModifiedBy

 • Plán. úkoly. přiřazení. přiřazeno

 • Plán. Tasks. reAssignedBys

 • Plán. Tasks. Checklists. ModifiedBy

 • Plán. Plechovk. CreatedBy

 • Plán. Plechovk. ModifiedBy

Všechny výše uvedené budou mít následující vlastnosti:

Vlastnost

Popis

Kód

ID Microsoft Planneru uživatele

ExternalId

ID uživatele v Azure Active Directory

DisplayName

Zobrazované jméno uživatele

UserPrincipalName

Hlavní uživatelské jméno (UPN) uživatele  

PrincipalType

Typ entity (uživatel nebo skupina)

Viz také

Odstranění dat uživatele v Microsoft Planneru

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×