Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Skype pro firmy

Poznámka: Desktopový klient Lync 2013 je přejmenovaný na Skype pro firmy.

Poslední aktualizace: duben 2015

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Skype pro firmy

Archivace

Služba testování zvuku

Delegování hovorů

Protokoly hovorů

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

Protokolování na straně klienta

Karta kontaktu

Historie konverzací

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Sdílení plochy a aplikací

Řízení sdílení plochy a aplikací

Služby tísňového volání (112)

Federování

Sdílení polohy

Program zlepšování Skypu pro firmy

Spravované rozhraní API Lyncu

Modul plug-in Lync VDI

Přílohy pro schůzku

Vytáčení čísla pro schůzku

Integrace OneNotu

Doplněk online schůzek pro Outlook

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

Trvalý skupinový chat

Osobní fotografie

Hlasování

Spolupráce s PowerPointem

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Licence Public IM Connectivity (PIC)

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

Záznam

Hledání podle dovedností

Inteligentní oříznutí

Snímek obrazovky s konverzací na záložkách

Jednotné úložiště kontaktů

Zlepšení kvality hlasu

Spolupráce na tabuli

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Skype pro firmy

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lyncu, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Skype pro firmy na zařízeních ve vašem podniku. Pokud používáte Microsoft Lync jako součást online řešení nebo jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží nebo ke kterému se připojuje, předávají se této třetí straně některé informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace slouží organizacím, které můžou podléhat požadavkům na uchovávání dat na základě požadavků pro dané odvětví nebo zákonných požadavků nebo které můžou stanovit své vlastní organizační požadavky na uchovávání dat v podobě archivace určitých komunikací a údajů o použití souvisejících se Skypem pro firmy, která pomáhá tyto požadavky splnit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

Služba testování zvuku

K čemu tato funkce slouží: Služba testování zvuku umožňuje uživateli zkontrolovat kvalitu hovoru uskutečněním testovacího hovoru ve Skypu pro firmy. Uživatel tak uslyší, jak by zvuk zněl při skutečném hovoru. Po kliknutí na tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru služba testování zvuku spustí simulovaný hovor a vyzve uživatele k zaznamenání krátké (přibližně 5sekundové) ukázky hlasu, kterou pak uživateli přehraje. Pokud není přenos po síti optimální nebo není zařízení uživatele nastavené nebo nakonfigurované správně, projeví se to na kvalitě ukázky hlasu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při volání služby testování zvuku se nahrává krátká (přibližně 5sekundová) ukázka hlasu. Po ukončení volání služby testování zvuku je ukázka hlasu odstraněna. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Ukázka hlasu umožňuje zkontrolovat nebo ověřit kvalitu zvuku hovoru ve Skypu pro firmy na základě kvality záznamu.

Volba/řízení: Kvalitu hovoru můžete zkontrolovat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Zvukové zařízení.

 3. Na kartě Zvukové zařízení klikněte na tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru a postupujte podle pokynů.

 4. Klikněte na OK.

Vytvoření ukázky hlasu je pro použití této funkce povinné.

Delegování hovorů

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Skype pro firmy používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může delegování volání ve své organizaci povolit a zakázat. Pokud je funkce Delegování volání povolená, uživatelé můžou nakonfigurovat své delegáty takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Přesměrování hovorů.

 3. Pod Přesměrování volání vyberte Přesměrovávat moje hovory na nebo Vyzvánět souběžně a pak v rozevíracím seznamu klikněte na Mí delegáti.

 4. Pokud nejsou nakonfigurováni žádní delegáti, v dialogovém okně Přesměrování volání – delegáti klikněte na Přidat a potom vyberte lidi, které chcete přidat jako delegáty.

 5. V dialogovém okně Delegáti klikněte na OK.

 6. Klikněte na OK.

Poznámka:  Podnikoví správci můžou nakonfigurovat synchronizaci delegátů kalendáře serveru Exchange s Lync Serverem 2010 nebo novějším. Pokud je to povolené, delegáti kalendáře Exchange serveru s příslušnými oprávněními (s oprávněními stejnými, jaká má Autor neprovádějící úpravy, nebo většími) se automaticky přidají jako delegáti ve Skypu pro firmy. Nastavení přesměrování volání se tím ale nezmění.

Protokoly hovorů

K čemu tato funkce slouží: Protokoly hovorů umožňují uživateli uložit záznam hlasových hovorů provedených ve Skypu pro firmy do složky Microsoft Outlooku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako jsou počáteční čas, koncový čas, doba trvání a účastníci hovoru, budou uložené ve složce Historie konverzací Outlooku. Předměty a místa schůzek se dají taky protokolovat, a to tak, že v dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní vyberete jako správce osobních informací Outlook. V protokolech hovorů se neukládá obsah hlasových hovorů. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatel může pomocí protokolů volání sledovat a prohlížet svou historii volání.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení jsou protokoly volání zapnuty. Podnikový správce můžete protokoly volání v podniku povolit nebo zakázat. Pokud váš správce funkci Protokoly volání povolil, můžete ji zapnout nebo vypnout takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací zrušte zaškrtnutí políčka Protokoly volání ukládat do e-mailové složky Historie konverzací.

 4. Klikněte na OK.

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží: Funkce ID volajícího v seznamu účastníků schůzky zobrazuje ID volajícího všech účastníků schůzky v seznamu účastníků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Shromažďují se ID volajícího účastníků schůzky. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Při připojení ke schůzce se ID volajícího účastníka zobrazí ostatním účastníkům v seznamu účastníků schůzky.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele k dispozici žádné ovládací prvky. ID volajícího se přijímá od poskytovatele telefonní služby. Někteří poskytovatelé umožňují uživatelům ID volajícího vypnout. Další informace získáte od podnikového správce nebo od poskytovatele telefonní služby.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly na straně klienta jsou uloženy místně na počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, uloží se do protokolu (v počítači uživatele) určité informace o použití. Do protokolů na straně klienta se ukládají například předměty schůzek a jejich místa, zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání Skypu pro firmy, informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv, cesta, kudy zpráva šla, seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu (dostupnosti), názvy aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které se sdílelo, včetně sdílených hlasovacích otázek, a rejstřík možností, pro které se hlasovalo. Obsah konverzací ve Skypu pro firmy se neukládá (rychlé zprávy, powerpointové balíčky snímků, obsah tabulí, poznámky, podrobnosti o hlasování atd.). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatelů nebo se můžou posílat Microsoftu k řešení problémů se Skypem pro firmy.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce můžete tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat. Pokud správce tuto funkci povolil, uživatelé mohou protokolování na straně klienta povolit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. V části Pomozte týmu podpory, aby vám pomohl klikněte na rozevírací seznam Úroveň protokolování a zvolte Částečné nebo Úplné. Uživatelé taky můžou povolit protokolování událostí Windows zaškrtnutím políčka Shromažďovat informace pro řešení problémů taky pomocí protokolování událostí systému Windows.

 4. Klikněte na OK.

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, přítomnosti a místě, které se týkají vás a lidí ve vaší organizaci, přímo ve Skypu pro firmy a v nejnovějších verzích Outlooku. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat mu e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají z Microsoft Exchange serveru, přičemž informace o poloze se načítají několika způsoby (viz část Místo), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Skype pro firmy pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací, které se zobrazují kontaktům uživatelů Skypu pro firmy a Outlooku, se dá řídit nastavením úrovně přístupu a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Vztahy ochrany osobních údajů se konfigurují takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Klikněte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů.

 3. Klikněte na kategorii odpovídající danému kontaktu.

I když některé informace na kartě kontaktu jsou shromážděny z podnikového adresáře a konfiguruje je správce, uživatel může taky spravovat některá z těchto dat. Tyto položky jsou následující:

 • Informace v kalendáři: Můžete určit, zda uživatelé mohou vidět informace ve vašem kalendáři pomocí možnosti Změnit oprávnění pro zobrazení informací o volném čase v nabídce Microsoft Outlooku.

 • Umístění: Přečtěte si informace v části Umístění v tomto dokumentu.

 • Informace o stavu a kontaktní informace: Přečtěte si informace v části Informace o stavu a kontaktní informace v tomto dokumentu.

 • Osobní fotografie: Přečtěte si informace v části Osobní fotgrafie v tomto dokumentu.

Historie konverzací

K čemu tato funkce slouží: Historie konverzací umožňuje uložit předchozí, poslední nebo zmeškané konverzace prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky popisující vaše hlasové konverzace (například datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím) ve složce historie konverzací Microsoft Outlooku a načíst je na kartě Konverzace ve Skypu pro firmy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Obsah konverzací prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky ohledně hlasových konverzací (třeba datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Historii konverzací můžete zobrazit ve Skypu pro firmy v hlavním uživatelském rozhraní na kartě Konverzace. Uživatel si tak může zobrazit dřívější konverzace a pokračovat v nich.

Volba/řízení: Historie konverzací je ve výchozím nastavení vypnutá. Tuto funkci můžete ovládat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací zaškrtněte políčko Konverzace pomocí rychlých zpráv ukládat do e-mailové složky Historie konverzací nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Klikněte na OK.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, bude shromažďovat základní informace o tom, jak používáte své programy, počítač nebo zařízení a připojená zařízení. Shromažďujeme taky informace o jejich nastavení a výkonu. Tyto sestavy se odesílají do společnosti Microsoft, kde je využíváme ke zlepšování funkcí, které naši zákazníci nejčastěji používají, a k řešení běžných problémů. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů taky shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnutá, odesílají se informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů automaticky do společnosti Microsoft. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý. Podnikový správce může program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku povolit nebo zakázat. Pokud podnikový správce program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v podniku nenakonfiguroval, bude mít uživatel možnost přihlásit se během počáteční instalace. Jestliže podnikový správce možnosti řízení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nezakázal, můžou uživatelé volby tohoto programu kdykoli změnit těmito kroky:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. V části Kvalita zaškrtněte políčko Zaregistrovat se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v době, kdy uživatel používá Skype pro firmy, nové nastavení se projeví až po tom, co uživatel Skype pro firmy zavře a znovu se přihlásí.

Sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům spolupracovat přes videochat a sdílet své plochy nebo vybrané aplikace se všemi účastníky schůzky, a přitom jim umožní sdílet a upravovat soubory, jako kdyby seděli ve stejné místnosti se svými kolegy. Uživatelé taky můžou spouštět prezentace Microsoft PowerPointu a spolupracovat s dalšími účastníky na virtuální tabuli, což je prázdná stránka pro poznámky a kresby, kterou můžou společně používat všichni účastníci schůzky. Když uživatelé poprvé nasdílí svou plochu nebo aplikaci, mají plné řízení jen oni sami. Pokud chtějí, můžou uživatelé povolit dalším uživatelům převzít řízení své sdílené plochy nebo aplikace, navigovat a dělat změny pomocí jejich vlastní myši a klávesnice (viz část Řízení sdílení plochy a aplikací).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se zahájí sdílení, budou moct všichni účastníci konverzace zobrazit monitor (monitory), celou plochu nebo vybranou aplikaci (v závislosti na tom, co se sdílí) na obrazovce svého počítače. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a aplikací se dá použít ke spolupráci s účastníky konverzace a schůzky.

Volba/řízení:

Spuštění Sdílení plochy a aplikací (z konverzace nebo schůzky):

 1. Kliknutím na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky otevřete okno sdílení.

 2. Dalším kliknutím na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky otevřete nabídku.

 3. V místní nabídce v části Prezentovat klikněte na Plocha, na monitor (pokud používáte víc monitorů) nebo Program.

 4. (Volitelné) Pokud kliknete na Program, zvolte z dostupného seznamu aplikaci, kterou chcete sdílet.

NEBO

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky a otevřete nabídku.

 2. V místní nabídce v části Prezentovat klikněte na Plocha, na monitor (pokud používáte víc monitorů) nebo Program.

 3. (Volitelné) Pokud kliknete na Program, zvolte z dostupného seznamu aplikaci, kterou chcete sdílet.

Ukončení sdílení plochy nebo aplikace:

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na Ukončit sdílení.

DŮLEŽITÉ: Dokumenty a obrázky, které jsou chráněné technologií pro správu digitálních práv (DRM) a které máte otevřené na ploše, můžou být viditelné ostatním uživatelům, kteří sdílejí vaši plochu v konverzaci Skypu pro firmy.

Řízení sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům předat řízení nad svojí sdílenou plochou nebo aplikací jinému účastníkovi konverzace nebo schůzky, který taky používá Skype pro firmy na jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když se řízení předá jiné osobě, může tato osoba ovládat sdílenou plochu nebo aplikaci a provádět změny pomocí svojí klávesnice a myši, jako by přímo používala sdílený počítač. Tyto změny průběžně uvidí uživatel, který sdílí svoji plochu nebo aplikaci, a ostatní účastníci konverzace nebo schůzky ve Skypu pro firmy. Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje účastníkům konverzace nebo schůzky převzít řízení sdílené plochy nebo aplikace, přitom vy a ostatní účastníci můžou přihlížet.

Volba/řízení:

Sdílení řízení plochy nebo aplikace (pokud už nesdílíte, přejděte k části Sdílení plochy a aplikací):

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Zvolte, komu chcete řízení předat.

Chcete-li vzdálenému účastníkovi odebrat řízení vaší plochy, postupujte takto:

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Klikněte na příkaz Opět převzít řízení.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Služby tísňového volání, pokud je podnikový správce zpřístupnil, umožňují Skypu pro firmy předávat informace o místě poskytovateli směrovací služby vybranému zákazníkem. Tento poskytovatel směrovací služby po vytočení čísla služeb tísňového volání (třeba 911 v USA) odešle tyto informace pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku. Když je tato funkce povolená, představují informace o místě předávané pracovníkům služeb tísňového volání informace o místě, které přiřadil podnikový správce (třeba budova a číslo kanceláře) každému uživateli a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou dostupné – to můžou být informace o místě, které uživatelé mohli ručně zadat do pole Místo. Když uživatel vytočí linku služeb tísňového volání a používá Skype pro firmy s bezdrátovým připojením k internetu, přičemž je pořád na svém pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku jenom přibližné a budou založené na poloze přiřazené bezdrátovému koncovému bodu, se kterým komunikuje počítač koncového uživatele. Kromě toho jsou tyto informace o poloze příslušného bezdrátového koncového bodu zadané ručně podnikovým správcem, a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat skutečnou fyzickou pozici uživatele. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby podnik používal směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je dostupná jenom v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá Skype pro firmy, jsou určené informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které uživatel zadal ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uložené v paměti počítače uživatele, takže když uživatel zadá číslo služeb tísňového volání, přenesou se tyto informace o místě současně s voláním, aby se mohly směrovat k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a mohly se poskytnout informace o přibližné pozici uživatele. Informace o pozici se můžou taky poslat pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, jestli je tato funkce dostupná, vám podá podnikový správce. Nemůžete žádným způsobem ovládat, jestli budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Poznámka:  Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit pouze na místo vašeho pracoviště, a proto byste u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Federování

K čemu tato funkce slouží: Federování umožňuje uživatelům Skypu pro firmy ve vaší organizaci zobrazit informace o stavu, odesílat rychlé zprávy a uskutečňovat hlasové hovory mezi počítači (za předpokladu, že je počítač vybavený reproduktory a mikrofonem nebo náhlavní soupravou) s uživateli Skypu pro firmy z jiných organizací, se kterými jste federovaní.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi federovanými kontakty jsou sdíleny informace z karty kontaktu, jako například jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Když je tato funkce povolená, můžou uživatelé z jedné organizace přidávat uživatele z jiné organizace do seznamu kontaktů, odesílat jim rychlé zprávy a vidět informace o jejich stavu. Uživatelé si můžou vybrat způsob komunikace, který se nejvíc hodí k prováděnému úkolu (hlasový hovor, videohovor a další), a můžou snadno rozšířit relaci mezi dvěma účastníky na konferenci zahrnující víc lidí.

Volba/řízení: Federování je ve výchozím nastavení vypnuté a řídí a konfiguruje ho podnikový správce. Pokud je federování povolené, mohou uživatelé vyhledávat a přidávat federované kontakty stejným způsobem, jakým by přidávali kontakty ze své organizace.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení bude všem externím kontaktům, osobním nebo federovaným, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moci zobrazovat vaši poznámku o stavu a volném času. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší poznámky o stavu a volném času a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Funkce Sdílení polohy zobrazuje aktuální zeměpisnou polohu a časové pásmo uživatele ostatním uživatelům Skypu pro firmy pomocí informací o stavu funkce Karta kontaktu (viz část Karta kontaktu). Uživatelé můžou určit informace, které budou sdílet s ostatními, povolením režimu ochrany osobních údajů v nabídce Možnosti (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poloha uživatele se určuje jedním ze dvou způsobů. Zjistí se z podnikového serveru LIS (Location Information Server), který konfiguruje podnikový správce, nebo může uživatel nastavit svoji polohu ručně zadáním vlastní pozice do ovládacího prvku Místo v uživatelském rozhraní Skypu pro firmy, například „Doma“, „V práci“ nebo „Dopravní 1, 611 50 Brno“. Časové pásmo se určuje přímo z operačního systému počítače uživatele. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o poloze a časovém pásmu Skype pro firmy sdílí a poskytuje ostatním uživatelům prostřednictvím karty kontaktu podle toho, jak uživatel nebo správce nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů. Formátovaná adresa (civilní adresa) se nesdílí prostřednictvím stavu.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce povolil sdílení polohy a nakonfiguroval tuto funkci tak, že uživatelé mají úplný přístup k uživatelskému rozhraní polohy, mají uživatelé přístup k následujícím položkám nabídky a pole Místo v horní části hlavního okna Skypu pro firmy:

 • Nastavit místo: Poloha se může nastavit ručně zadáním textu do textového pole umístění.

 • Zobrazovat ostatním mou polohu: Umožňuje uživatelům určit, jestli jsou údaje o jejich poloze sdíleny s ostatními uživateli. Toto nastavení nemá vliv na předávání informací o poloze tísňovým službám, tj. volání na číslo 911 (viz část Služby tísňového volání (911)).

Program zlepšování Skypu pro firmy

K čemu tato funkce slouží: Program zlepšování Skypu pro firmy vždycky, když ho použijete, shromažďuje informace o vašich zkušenostech s jeho používáním a pak je pošle Microsoftu. Microsoft je použije k vytváření řešení běžných problémů a k vylepšování Skypu pro firmy a dalších produktů Microsoftu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi informacemi, které se posílají Microsoftu, můžou být i informace o tom, jak Skype pro firmy používáte, informace o výkonu a spolehlivosti, konfiguraci zařízení a kvalitě síťového připojení a taky kódy chyb, protokoly chyb a data výjimek. Program zlepšování Skypu pro firmy taky posílá informace o vás a vašem zařízení, například vaše uživatelské jméno nebo IP adresu, ale tyto informace se před tím, než se uloží na serverech Microsoftu, anonymizují.

Použití informací: Tyto informace se použijí při řešení běžných problémů a k vylepšování Skypu pro firmy a dalších produktů Microsoftu. Nepoužijeme je k tomu, abychom vás identifikovali nebo kontaktovali.

Volba/řízení: Tato funkce je standardně vypnutá a spravuje ji podnikový správce. Správce může nastavit, aby se společnosti Microsoft posílaly informace ke zlepšování Skypu pro firmy vždycky nebo aby se neposílaly vůbec, nebo může toto rozhodnutí nechat na vás.

Uživatel si může změnit předvolby pomocí těchto kroků:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Posílat Microsoftu informace Programu zlepšování Skypu pro firmy nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Podnikový správce může tuto funkci pro uživatele v organizaci nakonfigurovat pomocí zásad skupiny. V takovém případě se uživatelům nezobrazí dialogové okno o selhání přihlášení ani dotaz, jestli chtějí zprávu o chybě přihlášení odeslat Microsoftu.

Spravované rozhraní API Lyncu

K čemu tato funkce slouží: Spravované rozhraní API Lyncu umožňuje programům třetích stran přistupovat ke klientovi Skypu pro firmy a ovládat ho způsobem, který rozšiřuje uživatelské rozhraní Skypu pro firmy. K programům třetích stran patří programy vytvořené dodavateli nebo společností Microsoft (například Outlook a další aplikace v Microsoft Office).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: K informacím poskytovaným pomocí spravovaného rozhraní API Lyncu aplikacím třetích stran patří všechny osobní informace, které se dají zobrazit v uživatelském rozhraní Skypu pro firmy. Tyto informace můžou zahrnovat místo, kde se uživatel nachází, jeho telefonní čísla, funkci, seznam kontaktů (včetně telefonních čísel a dalších podrobností), osobní poznámku, stav činnosti a aktuální konverzace a jejich obsah.

Použití informací: Programy využívající spravované rozhraní API Lyncu používají informace z relace Skypu pro firmy k tomu, aby koncovému uživateli nabídly rozšířené nebo doplňující funkce. O použití těchto informací ale rozhoduje program třetí strany, který by měl poskytnout vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ohledně zamýšleného způsobu použití těchto informací.

Volba/řízení: Programy třetích stran používající spravované rozhraní API Lyncu spadají do tří kategorií: programy pro klientské počítače (neboli místně nainstalované programy), programy hostované na webu a programy rozšiřující Skype pro firmy (programy integrované v uživatelském rozhraní okna konverzace Skypu pro firmy). Řízení přístupu programů třetích stran k informacím se u každé z kategorií liší:

 • Programy pro klientské počítače (místně nainstalované programy): Programy pro klientské počítače instalujete vy nebo kterýkoli správce místního počítače. Tyto programy mají vždy přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. Jako vždy platí: Neinstalujte programy, kterým nedůvěřujete.

 • Programy hostované na webu: Programy hostované na Internetu nebo intranetu také mohou mít přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. Abyste zabránili nežádoucím programům v získání přístupu k vašim informacím bez vašeho vědomí, musí být programy této kategorie hostovány v doméně (na adrese URL), kterou správce místního počítače přidal do seznamu Důvěryhodné servery pro aplikaci Internet Explorer.

 • Programy rozšiřující Skype pro firmy: Vývojáři můžou rozšířit uživatelské rozhraní Skypu pro firmy tím, že do okna konverzace Skypu pro firmy integrují vlastní program. Tento program může mít taky přístup k informacím Skypu pro firmy prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. V takovém případě musí správce místního počítače zaregistrovat rozšiřující program u klienta Skypu pro firmy. Touto registrací získá program taky přístup ke spravovanému rozhraní API Lyncu.

Specifické řízení přístupu k poli Název místa: Jako další preventivní opatření může správce systému povolit nebo zablokovat přístup těchto programů třetích stran k poli Název místa ve Skypu pro firmy nebo umožnit uživateli (vám), aby rozhodl o povolení nebo zablokování tohoto přístupu. Ve výchozím nastavení je přístup programů třetích stran k názvu místa povolen. Toto nastavení můžete řídit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací upravte nastavení zaškrtávacích políček podle potřeby.

 4. Klikněte na OK.

Modul plug-in Lync VDI

K čemu tato funkce slouží: V organizacích používajících architekturu vzdálené plochy umožňuje modul plug-in Lync VDI tenkým i silným klientům připojení ke Skypu pro firmy a využívání všech funkcí a možností, jako kdyby ho používali přímo z klientského zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když se Skype pro firmy používá v prostředích vzdálené plochy s modulem plug-in Lync VDI nainstalovaným na přístupovém zařízení, shromažďují se síťové přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) uživatele z uživatelských informací sdílených mezi modulem plug-in VDI a Skypem pro firmy. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Síťové přihlašovací údaje, které modul plug-in Lync VDI shromáždil, používá tento modul plug-in k připojení přístupového zařízení uživatele k instanci vzdálené plochy Skypu pro firmy.

Volba/řízení: Pro přihlášení ke Skypu pro firmy ze vzdálené plochy se vyžaduje poskytnutí síťových přihlašovacích údajů. Uživatelé mají možnost zadat své přihlašovací údaje při každém přihlášení, nebo je můžou zadat jednou a uložit je zvolením možnosti „Uložit heslo“ v dialogovém okně, ve kterém zadávají své přihlašovací údaje.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Přílohy pro schůzku umožňují organizátorům schůzky nahrávat a sdílet soubory s účastníky schůzky buď jejich zobrazením ve schůzce nebo zpřístupněním k pozdějšímu stažení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy pro schůzku nahrává organizátor schůzky a ukládají se na Lync Serveru. Dobu, po kterou budou přílohy na serveru uložené, může nastavit podnikový správce. Jsou dostupné ke stažení organizátorem schůzky a účastníky, dokud je organizátor schůzky neodstraní nebo neskončí období jejich uchování nastavené správcem. Pak se přílohy pro schůzku odstraní. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Nahrané přílohy pro schůzku se sdílí s účastníky schůzky, kteří si je můžou stahovat. Dostupnost příloh se dá omezit na určité role účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud byl přístup některé role k příloze omezený, nezobrazí se jí v seznamu příloh.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Vyberte kartu Přílohy.

 3. Klikněte na Přidat přílohu.

 4. Přejděte na přílohu, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 5. Klikněte na Otevřít.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Přílohy klikněte na Spravovat přílohy.

 3. V dialogovém okně Přílohy vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má některá příloha omezení podle rolí, nebude tato příloha vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Vytáčení čísla pro schůzku umožňuje uživatelům Skypu pro firmy, kteří se účastní schůzky, přidat ke stávající audiovizuální konverzaci nebo schůzce číslo veřejné telefonní sítě. Uživatel, který používá číslo veřejné telefonní sítě, se dá přidat zavoláním čísla veřejné telefonní sítě z číselníku Skypu pro firmy. Když uživatel čísla veřejné telefonní sítě odpoví na volání, přidá se.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Uživateli čísla veřejné telefonní sítě se při hovoru s pozvánkou na schůzku zobrazí ID volajícího (organizátora schůzky nebo účastníka schůzky).

Použití informací: ID volajícího slouží osobě, která hovor přijímá, k identifikaci volajícího.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce.

Integrace OneNotu

K čemu tato funkce slouží: Integrace OneNotu umožňuje uživatelům Skypu pro firmy sdílení onenotových poznámkových bloků s účastníky schůzky nebo prohlížení a přispívání do poznámkových bloků OneNotu sdílených ostatními účastníky schůzky, kteří používají Lync 2010 nebo novějšího klienta.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když účastník schůzky, který používá Lync 2010 nebo novějšího klienta, sdílí poznámkový blok Microsoft OneNotu, můžou ostatní uživatelé Skypu pro firmy a Lync Web Appu tento poznámkový blok OneNotu zobrazit a přispívat do něho. Veškerý obsah vložený do poznámkového bloku bude viditelný a dostupný všem účastníkům schůzky.

Použití informací: Tato funkce umožňuje uživatelům Skypu pro firmy spolupracovat pomocí OneNotu a sdílet a prohlížet jeho obsah.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na ONENOTE.

 3. Vyberte poznámkový blok OneNotu, který chcete otevřít.

Poznámka:  Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud mají některé role přístup k poznámkovému bloku OneNotu omezený, nebude tento poznámkový blok vidět v jejich seznamu obsahu a nebudou ho proto moct otevřít ani uložit do svého počítače.

Doplněk online schůzek pro Outlook

K čemu tato funkce slouží: Doplněk online schůzek pro Outlook (označovaný taky jako Konferenční doplněk pro Outlook) je doplněk, který v případě, že je nainstalovaný se Skypem pro firmy, umožňuje uživateli provádět z Outlooku mnoho úkolů spojených se Skypem pro firmy. Tyto úkoly jsou následující:

 • Naplánování online schůzky

 • Nastavení možností schůzky

 • Naplánování konferenčního hovoru

 • Zahájení sdílení informací pomocí Skypu pro firmy

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Níže uvedené informace se uloží na počítači uživatele v klientovi Microsoft Outlooku. Protokolovat se můžou taky další informace o použití a statistické informace – v závislosti na nastavení protokolování na straně klienta uživatele (viz část Protokolování na straně klienta). Microsoftu se neposílají žádné informace.

 • Jméno organizátora

 • Jména účastníků

 • Jména prezentujících

 • Seznam e-mailových adres

 • Předmět schůzky a další informace o schůzce (například čas zahájení nebo ukončení, ID konference, heslo a informace o poskytovateli automatického telefonního systému nebo audiokonference pro příslušného uživatele)

 • Všechny proxy adresy pro uživatele systému Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy služby Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange a identifikátor URI protokolu SIP, telefonu nebo služby Jednotné zasílání zpráv systému Exchange)

 • Informace o místě schůzky

Použití informací: Výše uvedené informace slouží výhradně k plánování schůzky nebo konferenčního hovoru. Jsou uloženy místně na počítači uživatele a sdílí se s Lync Serverem. S Lync Serverem jsou dále sdíleny informace o schůzkách a konferenčních hovorech.

Poznámka: Tyto informace se sdílejí také se spravovaným rozhraním API Lyncu (viz část Spravované rozhraní API Lyncu).

Volba/řízení: Koncoví uživatelé nemohou řídit vytváření, shromažďování, ukládání nebo přenos informací při používání doplňku online schůzek pro Outlook. Uživatel ale může tento doplněk odstranit nebo zakázat.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům Skypu pro firmy vzájemně přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor se přenáší přímo mezi vlastníkem souboru a jiným uživatelem v konverzaci. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatelé se rozhodnou zahájit přenos souboru a vyberou soubor, který chtějí přenést. Příjemce souboru musí výslovně souhlasit s přijetím souboru. Soubory sdílené pomocí funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky se neukládají na Lync Server.

Volba/řízení: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat pomocí zásady EnableP2PFileTransfer.

Trvalý skupinový chat

K čemu tato funkce slouží: Funkce Trvalý skupinový chat umožňuje uživatelům spolupracovat posíláním zpráv do trvalé chatovací místnosti. Členové místnosti můžou mít přístup k datům, která zůstanou uložena na serveru, včetně historických dat. Pomocí této funkce můžou uživatelé vést skupinové konverzace, vyhledávat, připojovat se a účastnit se konverzací skupinového chatu, vyhledávat obsah v místnostech a vytvářet filtry pro sledování konverzací ohledně určitých témat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce Trvalý skupinový chat ukládá obsah konverzací skupinového chatu na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Trvalý skupinový chat představuje trvalý chat podobně jako chatovací místnost, ve které konverzace ve skutečnosti nikdy nekončí, protože se k ní členové chatu neustále připojují a odpojují. Aby to tak mohlo být, musí chat zůstat zachovaný.

Volba/řízení: Trvalý skupinový chat musí povolit podnikový správce. Pokud ho povolí, může určit dobu uchování dat, server, na který se tato data ukládají, určit, jestli archivovat historii skupinového chatu z důvodu dodržování předpisů nebo pro jiné účely, a spravovat nebo upravovat libovolné vlastnosti v místnosti. Uživatelé s jinými rolemi mají jiné možnosti přístupu k trvalým datům podle tohoto seznamu.

 • Správci můžou odstraněním staršího obsahu (třeba obsahu odeslaného před určitým datem) z libovolné chatovací místnosti zabránit rozsáhlému zvětšování databáze. Případně můžou odebrat nebo nahradit zprávy, které považují za nevhodné pro danou chatovací místnost.

 • Koncoví uživatelé včetně autorů zpráv nemůžou odstraňovat obsah z libovolné chatovací místnosti.

 • Vedoucí chatovacích místností můžou místnosti zakázat, ale nemůžou je odstranit. Po vytvoření chatovací místnosti ji může odstranit jenom správce..

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii jiným lidem v organizaci na kartě kontaktu. Pokud chce uživatel zobrazit svoji osobní fotografii na kartě kontaktu, ostatní uživatelé Skypu pro firmy si ji budou moct zobrazit v seznamu kontaktů Skypu pro firmy pomocí možnosti Zobrazovat fotografie kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud je tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na server Lync a slouží k přizpůsobení práce uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Můj obrázek.

 3. V části Můj obrázek vyberte Zobrazit můj obrázek nebo Skrýt můj obrázek.

 4. Klikněte na OK.

Vlastní obrázek se dá nastavit kliknutím na tlačítko Upravit nebo odebrat obrázek.

Poznámka: Podnikový správce může určit, které druhy obrázků jsou povoleny, maximální povolenou velikost nahraného obrázku a jestli obrázky jsou nebo nejsou sdílené ve výchozím nastavení (toto nastavení může uživatel přepsat).

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Pomocí hlasování může organizátor schůzky rychle shromáždit informace nebo zjistit, co účastníci schůzky a konverzace preferují. Tyto informace se taky dají uložit a po schůzce analyzovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Lync Serveru v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace otevřete nabídku kliknutím pravým tlačítkem na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Hlasování

 3. Vyplňte pole Název hlasování, Otázka a Možnosti.

 4. Klikněte na Vytvořit hlasování.

Poznámka: V hlasování můžou prezentující omezit dostupnost hlasování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud pro někoho není hlasování dostupné, nevidí ho ve svém seznamu obsahu, jestliže se právě nesdílí, a hlasování nemůžou uložit do svého místního počítače. Kromě toho můžou prezentující kdykoli hlasování zahájit nebo ukončit a vymazat výsledky hlasování.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakékoli použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať powerpointové prezentace odesílají, procházejí nebo doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory PowerPointu se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace otevřete nabídku najetím myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na PowerPoint.

 3. Přejděte na powerpointovou prezentaci, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 4. Klikněte na Otevřít.

Prezentující můžou omezit oprávnění přidávat poznámky podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo může používat poznámky v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit účastníkům samostatné zobrazování snímků podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo může samostatně prohlížet obsah v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky

 2. Klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Spravovat obsah pro prezentace vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má některá powerpointová prezentace omezení podle rolí, nebude tato prezentace vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Microsoft Outlookem a serverem Microsoft Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Microsoft Outlooku a serveru Microsoft Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo informací o dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení ke Skypu pro firmy a připojení k Lync Serveru. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení zabezpečení, budou mít ostatní uživatelé Skypu pro firmy a programy možnost přístupu k informacím o přítomnosti, kontaktu a stavu, pokud jsou publikované, což zajistí lepší vzájemnou komunikaci uživatelů.

Volba a řízení: Uživatelé můžou zvolit, jaké informace o nich budou publikovány. Podnikový správce může nakonfigurovat publikované informace za ně. Pokud podnikový správce uživatelům nezakázal řídit své publikované informace, můžou uživatelé své nastavení změnit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti:

  1. Na kartě Osobní zadejte svou přihlašovací adresu. Klikněte na tlačítko Upřesnit a zadejte název serveru, ke kterému se chcete připojit. Informace o serveru získáte od podnikového správce.

  2. Na kartě Osobní můžete také zvolit, jakou chcete povolit úroveň integrace Outlooku, a umožnit tak jiným uživatelům vidět vaše aktualizované informace o stavu, zprávu funkce Mimo kancelář a předmět a místo konání schůzky.

  3. Na kartě Stav, pokud váš podnikový správce povolil režim ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů), můžete nastavením příslušných možností sdílet své informace o stavu s kontakty ze svého seznamu kontaktů.

  4. Na kartě Telefony můžete vidět čísla, jaká vaším jménem správce publikoval, a můžete přidat další čísla, která chcete zpřístupnit jiným uživatelům.

 3. Klikněte na OK.

Uživatelé můžou taky v hlavním uživatelském rozhraní Skypu pro firmy ručně aktualizovat informace o stavu a poloze pomocí nabídek stavu a místa a taky zadat vlastní poznámku.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Skype pro firmy přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby se informace o stavu vaší dostupnosti sdílely jenom s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce v podniku povolil režim ochrany osobních údajů, mohou si uživatelé vybrat, jestli chtějí, aby informace o jejich stavu viděli všichni v organizaci (standardní režim), nebo pouze jejich kontakty (režim ochrany osobních údajů).

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Stav.

 3. V části Stav vyberte požadovanou možnost.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud podnikový správce v organizaci povolil standardní režim, uživatelé nemůžou přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Výběrem jedné z dostupných možností ale můžou režim ochrany osobních údajů „předem vyloučit“, aby v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do Skypu pro firmy do tohoto režimu přepnuti.

Licence Public IM Connectivity (PIC)

K čemu tato funkce slouží: Licence Public IM Connectivity (PIC) umožňuje uživatelům Skypu pro firmy přidávat uživatele dalších veřejných služeb pro zasílání rychlých zpráv, jako je třeba Microsoft Live Messenger, aby mohli rychle a efektivně komunikovat a sdílet svoje informace o stavu a kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi kontakty s licencí PIC se sdílejí informace z karty kontaktu, například jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Když je tato funkce povolená, můžou si uživatelé do seznamu kontaktů Skypu pro firmy přidat svoje kontakty z ostatních poskytovatelů služeb zasílání rychlých zpráv, můžou těmto kontaktům posílat rychlé zprávy a můžou vidět informace o jejich stavu. Uživatelé si můžou vybrat způsob komunikace, který se nejvíc hodí k prováděnému úkolu (hlasové volání, video a další), a můžou jednoduše rozšířit relaci mezi dvěma účastníky na konferenci zahrnující víc lidí.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce povolí funkci Licence Public IM Connectivity (PIC), může se pomocí této funkce řídit přístup k veřejným připojením ke službám zasílání rychlých zpráv pro jednotlivé uživatele nebo jednotlivé skupiny, vybírat veřejné poskytovatele služeb zasílání rychlých zpráv, ke kterým se uživatelé mohou připojovat, a protokolovat a archivovat zprávy odesílané uživatelům pomocí veřejných služeb zasílání rychlých zpráv.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení bude všem externím kontaktům, osobním nebo federovaným, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moci zobrazovat vaši Poznámku o stavu a volném času. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší Poznámky o stavu a volném času a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Skypu pro firmy. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě hovorů atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách ve Skypu pro firmy zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah ze Skypu pro firmy. Data QoE data se ukládají do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a vytvářejí se z nich standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení je možnost záznamu vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Pokud byl záznam povolen, může nahrávání zahájit kterýkoli účastník. Záznam může být spuštěn takto:

Spuštění nahrávání:

 1. V rámci schůzky klikněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Nahrávat začnete kliknutím na Spustit záznam.

Ukončení nahrávání:

 1. V rámci schůzky klikněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Nahrávání ukončíte kliknutím na Zastavit záznam.

Poznámka:  Některé jurisdikce vyžadují získání výslovného souhlasu všech stran před záznamem konverzace. Uživatel je povinen znát a rozumět právním ustanovením, která se na něj vztahují.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Hledání podle dovedností umožňuje vyhledávat osoby v podniku pomocí libovolné vlastnosti uvedené v Microsoft SharePointu (třeba podle jména, e-mailové adresy, dovedností, odbornosti a podobně). Tato funkce je dostupná jenom v případě, když podnikový správce nasadil SharePoint a zapnul integraci Skypu pro firmy a SharePointu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný ve Skypu pro firmy se odešle na podnikový sharepointový server. Skype pro firmy zpracuje odpověď sharepointového serveru a zobrazí výsledky hledání a související informace. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem se posílají na sharepointový server. Získané výsledky hledání se zobrazí ve Skypu pro firmy.

Volba/řízení: Podnikový správce může Hledání podle dovedností v podniku povolit nebo zakázat. Pokud bylo Hledání podle dovedností povoleno, dá se provést takto:

 1. Do vyhledávacího pole zadejte dovednosti, které chcete najít.

 2. Klikněte na kartu Kvalifikace.

 3. Zobrazte výsledky.

Inteligentní oříznutí

K čemu tato funkce slouží: Když uživatel sdílí video během videokonference, funkce Inteligentní oříznutí určí polohu hlavy uživatele v poli zobrazení jeho webkamery pomocí detekce obličeje. Jakmile se určí poloha hlavy uživatele, klient Skypu pro firmy převede polohu na souřadnice a přidá je k datovému proudu videa, které odesílá. Přijímající klient Skypu pro firmy použije tyto informace k oříznutí příchozího datového proudu videa ze svého nativního (na šířku) poměru stran podle souřadnic obdélníku tak, aby byla hlava uživatele ve středu oříznutého videa. Inteligentní oříznutí je funkce v reálném čase, které průběžně sleduje pohyby uživatele a upravuje souřadnice v datovém proudu videa, což umožňuje přijímajícímu klientovi Skypu pro firmy nastavit oříznutí videa tak, aby hlava uživatelů zůstala ve středu zobrazení videa.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Souřadnice hlavy uživatele v poli zobrazení jejich kamery se přidají do datového proudu videa. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Souřadnice se použijí k oříznutí správné části příchozího videa.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá zakázat.

Poznámka: Uživatelům starších klientů Lyncu a Lyncu pro mobilní zařízení se zobrazí celý poměr stran odesílaného videa.

Snímek obrazovky s konverzací na záložkách

K čemu tato funkce slouží: Funkce Konverzace na záložkách umožňuje uživateli zobrazit a spravovat několik probíhajících konverzací najednou v okně konverzace na záložkách.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete zobrazit všechny probíhající konverzace v jednom okně.

Volba/řízení: Konverzace na záložkách je ve výchozím nastavení vypnuta a uživatel ji musí zapnout.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 • Sloučení hledání – Tato funkce slučuje globální adresář s outlookovými osobními kontakty uživatele, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

 • Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi Outlookem a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje Skype pro firmy data ze tří zdrojů dat (z Outlooku, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 • Vytvoření outlookových kontaktů pro kontakty Skypu pro firmy (synchronizace kontaktů) – Skype pro firmy vytvoří outlookové kontakty pro všechny kontakty uživatele z výchozí složky kontaktů (pokud má uživatel poštovní schránku v systému Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější). Když má uživatel outlookový kontakt pro každý kontakt Skypu pro firmy, může přistupovat ke kontaktním informacím Skypu pro firmy z Outlooku, z Outlook Web Accessu a z mobilních zařízení, které synchronizují kontakty se serverem Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Skype pro firmy agreguje kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku. Tyto informace používá Skype pro firmy interně. Při vytváření outlookových kontaktů zapisuje Skype pro firmy informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a kontaktní informace z Outlooku do Exchange. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku se zobrazují v uživatelském rozhraní Skypu pro firmy (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.). Tyto informace se můžou taky zapisovat na Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Volba/řízení: Synchronizaci kontaktů můžete povolit nebo zakázat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skypu pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací upravte nastavení zaškrtávacích políček podle potřeby.

 4. Klikněte na OK.

Uživatelské nastavení: Uživatelské nastavení Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook je dostupné v části Správce osobních informací v dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Pokud Skype pro firmy během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem, zobrazí oznámení, která uživatelům pomůžou zlepšit kvalitu hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje Skype pro firmy informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Pokud Skype pro firmy zjistí během hlasové komunikace, že má něco nepříznivý dopad na kvalitu zvuku, informuje koncového uživatele o problému s kvalitou hovoru. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Neuvidí, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané ostatním účastníkům hovoru jim pomůžou zdokonalit kvalitu hovoru.

Volba/řízení: Oznámení o kvalitě hovoru může povolit nebo zakázat podnikový správce.

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet virtuální tabuli, kam můžou účastníci relace psát poznámky, dělat nákresy a importovat obrázky, na kterých můžou při schůzkách a konverzacích spolupracovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Při ukládání tabule bude tabule se všemi poznámkami uložená na Lync Serveru. Na serveru zůstane uložená tak dlouho, jak určil správce v zásadách vypršení platnosti obsahu schůzek. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Tabule.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Obsah pro prezentace vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Pokud má tabule omezení podle rolí, nebude vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×