Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Office OneNote 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datum poslední aktualizace: říjen 2006

Tato stránka je doplněk Ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007. Abyste porozuměli postupům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci Office nebo službu, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů pro Microsoft Office 2007 a tohoto doplňku.

Vytvoření odkazů na obrázky a další dokumenty

Rozhodnete-li se vytvořit odkaz na obrázek, soubor, zdroj dat nebo jiný dokument na pevném disku či serveru, bude cesta k danému souboru uložena v daném dokumentu. V některých případech může tento odkaz obsahovat vaše uživatelské jméno nebo informace o serverech v síti. V případě datového připojení můžete uložit uživatelské jméno nebo heslo v rámci odkazu na datové připojení.

Použijete-li v dokumentu schéma XML, může být v dokumentu také uložena cesta k vytvořenému schématu XML. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno.

Tisk

Jestliže vytisknete poznámkový blok aplikace Microsoft Office OneNote 2007 a následně jej uložíte, aplikace Office OneNote 2007 uloží spolu s poznámkovým blokem cestu k tiskárně. V některých případech může tato cesta obsahovat uživatelské jméno nebo název počítače.

Zdroje informací a reference

Aplikace Office OneNote 2007 umožňuje požádat řadu předních poskytovatelů obsahu o informace týkající se určitých termínů nebo slovních spojení. Vytvoříte-li požadavek na hledání určitého slova nebo slovního spojení, odešle aplikace Office OneNote 2007 pomocí Internetu požadovaný text, informace o aktuálně používaném softwarovém produktu, národním prostředí nastaveném pro systém, a v případě, že bude tyto informace vyžadovat další společnost, také autorizační údaje označující, že máte právo ke stažení údajů ze zdroje informací.

Aplikace Office OneNote 2007 odešle tyto informace vybranému externímu poskytovateli. Tento poskytovatel vrátí informace o požadovaném termínu nebo slovním spojení.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu daného poskytovatele obsahu, který představuje další společnost. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, pomocí kterého vás bude identifikovat při dalších transakcích. Společnost Microsoft nepřebírá žádnou odpovědnost za metody zabezpečení osobních údajů na webech jiných společností. Pokud neodešlete dotaz do služby společnosti Microsoft, neobdrží společnost Microsoft žádné z těchto údajů ani je nebude ukládat.

Překladatelské služby

Aplikace Office OneNote 2007 umožňuje pomocí dvojjazyčného slovníku nebo strojového překladu přeložit celý poznámkový blok nebo jeho část. Způsob překladu poznámkového bloku přitom můžete zvolit. Buď můžete slovo nebo slovní spojení, které chcete přeložit, vybrat či zadat, nebo můžete nechat přeložit celý poznámkový blok.

Jestliže slovo či slovní spojení, které chcete přeložit, vyberete nebo zadáte, bude zadané slovní spojení porovnáno s dvojjazyčným slovníkem. Některé dvojjazyčné slovníky jsou zahrnuty v softwaru, jiné jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online.

Rozhodnete-li se pro překlad celého dokumentu, bude nezašifrovaný poznámkový blok odeslán překladatelské službě jiné společnosti. Stejně jako u všech informací, které jsou odesílány prostřednictvím Internetu v nešifrované formě, se může stát, že poznámkový blok budou moci zobrazit jiné osoby.

Rozhodnete-li se použít jeden ze slovníků, které jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online nebo u jiného poskytovatele překladatelských služeb, aplikace Office OneNote 2007 odešle pomocí Internetu požadovaný text a údaje o používaném typu softwaru a nastavení národního prostředí a jazyka v počítači. V případě překladatelských služeb jiných společností může aplikace Office OneNote 2007 též odeslat informace o ověření uložené již dříve do mezipaměti, které označují, že již existuje zápis přístupu k danému webu.

Informace, které obdržíte, velmi často obsahují odkaz na další informace z webu překladatelské služby jiné společnosti. Klepnete-li na tento odkaz, může poskytovatel obsahu do vašeho systému přidat soubor cookie, který vás bude identifikovat při dalších transakcích.

Weby pracovních prostorů dokumentů

Pomocí aplikace Office OneNote 2007 můžete na webu služby Microsoft Windows SharePoint Services získat přístup k webu pracovních prostorů dokumentů. Web pracovních prostorů dokumentů je sdílené místo, které umožňuje rychlou a snadnou spolupráci na jednom nebo více dokumentech s dalšími členy týmu.

Po přístupu na web pracovních prostorů dokumentů aplikace Office OneNote 2007 stáhne data, abyste měli informace o tomto webu. Aplikace Office OneNote 2007 získá konkrétně následující informace:

 • název webu služby Windows SharePoint Services,

 • adresa URL daného webu,

 • názvy, e-mailové adresy a úrovně oprávnění pro uživatele webu,

 • seznamy dokumentů, úkolů a jiných informací dostupných na webu.

Aplikace Office OneNote 2007 uloží také seznam webů služby Windows SharePoint Services, které jste v počítači navštívili. Tento seznam umožňuje rychlý přístup na již navštívené weby. Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Služba Windows SharePoint Services

Služba Microsoft Windows SharePoint Services poskytuje sdílené, na webu založené weby pracovních prostorů, ve kterých můžete spolupracovat na dokumentech nebo schůzkách.

Při přístupu na web služby SharePoint pomocí webového prohlížeče nebo libovolné aplikace sady Office uloží web do počítače soubor cookie, který určuje, zda máte oprávnění vytvářet na daném webu nové podřízené weby. Dohromady tyto soubory cookie vytvoří seznam webů, k nimž máte oprávnění. Tento seznam využívá několik aplikací sady Office, čímž je zajištěn rychlý přístup k již navštíveným webům.

Společnost Microsoft nemá k tomuto seznamu navštívených webů přístup, a pokud se nerozhodnete rozšířit jeho dostupnost, nebude seznam k dispozici na Internetu.

Tento seznam můžete vymazat smazáním mezipaměti se soubory cookie ve webovém prohlížeči.

Vytvoříte-li ve službě Windows SharePoint Services nový web nebo seznam či přidáte nebo přizvete uživatele do existujícího webu nebo seznamu, uloží web pro jednotlivé uživatele, včetně vaší osoby, následující údaje:

 • celé jméno,

 • e-mailová adresa,

 • přihlašovací uživatelské jméno (přihlášení v systému Microsoft Windows NT – například DOMÉNA\uživatelské_jméno).

Do každého prvku, který vy nebo jiní uživatelé přidáte na web nebo změníte, bude uloženo ID uživatele. Stejně jako u dalšího obsahu webu služby SharePoint by měli mít k těmto informacím přístup pouze správci a členové daného webu.

Všechny prvky webu služby SharePoint obsahují dvě pole: Vytvořil a Změnil. Pole Vytvořil obsahuje uživatelské jméno osoby, která původně vytvořila daný prvek a datum vytvoření prvku. Pole Změnil obsahuje uživatelské jméno osoby, která naposledy změnila dokument aplikace Office OneNote 2007 a datum jeho poslední změny.

Správci serverů, které představují hostitele webů služby SharePoint, mají přístup k některým datům z těchto webů. Tato data slouží k analýze vzorků využití webu a zvýšení procentuální hodnoty času dostupnosti webu. Data jsou k dispozici pouze správcům serveru a nejsou sdílena se společností Microsoft, pokud společnost Microsoft není hostitelem daného webu služby SharePoint. Konkrétně se jedná o data jako jména, e-mailové adresy a oprávnění všech uživatelů s přístupem k webu.

Všichni uživatelé s přístupem k určitému webu služby SharePoint mohou prohledávat a zobrazit veškerý obsah, jež je na daném webu k dispozici.

Auditování

Služba Windows SharePoint Services poskytuje funkce auditování, které umožňují správcům uchovávat spolehlivý záznam o práci uživatelů s důležitým obsahem.

Jestliže správci služby Windows SharePoint Services povolí funkci auditování, bude server automaticky zaznamenávat určité akce prováděné uživateli do databáze obsahu služby SharePoint. K těmto akcím patří zobrazení, úpravy, vrácení se změnami a rezervace. U každé zaznamenané akce server uchová identifikační údaje o souboru, akci, ID uživatele ve službě SharePoint a adrese IP. Žádná data nebudou v rámci této transakce odesílána společnosti Microsoft.

Ve výchozím nastavení je tato funkce, která je dostupná jen správcům webů služby SharePoint s uloženým obsahem, vypnutá.

Jméno autora

Všechny soubory aplikace Office OneNote 2007 obsahují jméno autora, který soubor nebo jeho část vytvořil. Jestliže chcete, aby toto jméno nebylo v aplikaci Office OneNote 2007 uloženo, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na položku Zobrazit.

 3. V části Individuální nastavení sady Office odstraňte údaje v poli Uživatelské jméno.

 4. Dále odstraňte údaje v poli Iniciály.

  Aplikace OneNote do souboru rovněž ukládá časová razítka, včetně údaje o času vytvoření a času poslední změny.

Synchronizace poznámkového bloku

Aplikace Office OneNote 2007 umožňuje provádět úpravy poznámkového bloku ve sdíleném umístění nebo na webu služby SharePoint a potom tyto změny pravidelně slučovat se změnami provedenými ostatními uživateli. Dojde-li v průběhu operace sloučení ke konfliktu mezi verzemi, s každou spornou stránkou bude uloženo jméno autora a bude vedle této stránky také zobrazeno. Jména autorů lze následně použít k identifikaci příčiny vzniku konfliktu. Jestliže chcete změnit jméno autora, přečtěte si postup v předchozím oddílu nazvaném Jméno autora.

Sdílené relace

Aplikace Office OneNote 2007 umožňuje vytvoření a připojení ke sdílené relaci, kde spolu s ostatními uživateli lze v reálném čase spolupracovat na oddílech poznámkových bloků. Sdílení oddílu se nastaví klepnutím na možnost Relace živého sdílení v nabídce Sdílet a následným klepnutím na příkaz Zahájit sdílení aktuálního oddílu. Je rovněž možné se připojit k existující relaci: Klepněte na možnost Relace živého sdílení v nabídce Sdílet a potom klepněte na příkaz Připojit se k existující relaci. Vaše adresa IP bude použita k vytvoření sdílené relace a všichni účastníci, kteří se k relaci připojí nebo obdrží pozvánku k připojení, tuto adresu uvidí. Po připojení k relaci se vaše uživatelské jméno zobrazí ostatním účastníkům této relace a zůstane zobrazené, dokud relaci neopustíte. Po dobu relace budou informace na všech stránkách sdíleného oddílu viditelné pro všechny zúčastněné uživatele.

Jste-li správcem vašeho počítače, můžete použít zásady zakazující sdílené relace.

Metadata uložená v souborech aplikace OneNote

Pomocí doplňků mohou vývojáři vytvořit a přistupovat k oddílům aplikace Office OneNote 2007. Při vytvoření nebo úpravě souborů aplikace OneNote může dojít k tomu, že doplněk uloží do souboru některá data. Tato metadata mohou obsahovat libovolné informace, které nemusí být viditelné v aplikaci OneNote. Jestliže používáte doplněk pro aplikaci Office OneNote 2007, kontaktujte vývojáře tohoto doplňku a požádejte ho o další informace.

Rychlé zasílání zpráv a oznámení

Aplikace Office OneNote 2007 obsahuje funkci umožňující odesílat zprávy přímo z této aplikace a přijímat oznámení o uživatelích, kteří jsou online, nebo o provedení určitých změn ve sdílených dokumentech nebo pracovních prostorech.

Aplikace Office OneNote 2007 využívá k zobrazení informací o online stavu jiných uživatelů a k odesílání zpráv těmto uživatelům klienta rychlého zasílání zpráv společnosti Microsoft. Aplikace Office OneNote 2007 obsahuje webový ovládací prvek umožňující zobrazení informací o stavu pro rychlé zasílání zpráv na webové stránce. Účelem této funkce je umožnit pomocí webových stránek přímou spolupráci s dalšími uživateli, kteří pracují se stejnými dokumenty nebo ve stejných pracovních prostorech.

Skripty webové stránky napsané pro tento webový ovládací prvek umožňují přenášet data o stavu z programu pro rychlé zasílání zpráv na webový server, který je hostitelem skriptu. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena pouze pro intranetové weby, důvěryhodné weby a weby v místním počítači.

Stránky služby Microsoft Windows SharePoint Services i stránky serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 tento ovládací prvek využívají. Ani jeden z uvedených typů stránek nepřenáší data o stavu zpět na webový server.

Navštívíte-li web služby Microsoft Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server a vytvoříte oznámení, přidá aplikace Office OneNote 2007 do počítače soubor cookie s následujícími údaji:

 • název webu,

 • adresa URL webu,

 • zda je zdrojem oznámení web služby Windows SharePoint Services nebo web serveru Office SharePoint Server,

 • adresa URL používaná webem k použití služby oznámení.

Data v tomto souboru cookie umožňují správné odesílání oznámení z webu. Společnost Microsoft nemá k tomuto souboru cookie přístup, pokud nebyl soubor cookie původně odeslán ze serveru společnosti Microsoft. V takovém případě je soubor cookie využíván výhradně webem služby Windows SharePoint Services nebo webem serveru SharePoint Server.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×