Definování oborů pro hledání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Obor hledání definuje podmnožinu informací do indexu vyhledávání. Pokud si představte, že celý index obsahu je výsečového obor je jeden nebo více výsečí. Normální řez výsečový s dílčími pruhy může být trojúhelníkovou uvnitř obrazce, ale pomocí pravidel oboru můžete rozdělit výsečový na mnoha různých obrazce. Obory lze povolit v poli Hledat na webech, jako karta na webu Centrum vyhledávání nebo v některých webových částí a umožnit uživatelům zaměřit hledání na konkrétní umístění nebo obsahu.

Obory vyhledávání zahrnují obvykle určitá témata a důležité zdroje obsahu, které jsou společné pro uživatele v organizaci. Můžete například vytvořit obor vyhledávání pro všechny položky, které se týkají určitého projektu, nebo pro všechny položky, které se týkají určité skupiny v organizaci, například finančního nebo marketingového oddělení. Můžete rovněž vytvořit obor vyhledávání, který bude zahrnovat několik dalších oborů.

Co chcete udělat?

Plánování oborů

Otevřete stránku zobrazení oborů

Vytvoření nebo úprava oboru

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Odebrání obor nebo pravidel oboru

Konfigurace skupin zobrazení rozsahu

Zobrazení nebo skrytí rozevírací seznam oborů na všech webech v kolekci webů

Plánování oborů

Vytvoření a použití obor vyhledávání, vytvoření obor, definujte své pravidla a přiřazení obor skupiny zobrazení. Skupina zobrazení je umístění, kde obor budou viditelné v uživatelském rozhraní. Výchozí zobrazení zahrnují Rozevírací seznam hledat a Rozšířené hledání. Můžete vytvořit jiné zobrazení skupiny a přesunutí obory vyhledávání do nich.

Pravidla oboru přesně definují, jaký obsah z indexu vyhledávání bude do oboru zahrnut. Pravidla umožňují zahrnout nebo vyloučit položky, například určité weby. Týmový web například obsahuje dokumenty, které nechcete zahrnout do výsledků hledání. Můžete vytvořit pravidlo oboru, které daný týmový web a jeho obsah z výsledků hledání vyloučí. Pravidla oboru je možné použít až po vytvoření oboru a jeho přiřazení ke skupině zobrazení. Pravidla lze kdykoli aktualizovat nebo upravit.

Můžete vytvořit a konfigurovat také obory určené k použití s federovanými webovými částmi. Federované vyhledávání je sada výsledků, která není indexována, zobrazí se však vedle indexovaného obsahu. Výsledky federovaného vyhledávání mají původ mimo vaši organizaci. Můžete nastavit pravidla oboru pro federovaná vyhledávání a použít je ve federované webové části.

Obory vyhledávání je možné vytvořit a definovat na dvou úrovních: na úrovni Vyhledávací služby a na úrovni správy kolekce webů. Obory vyhledávání vytvořené na úrovni Vyhledávací služby jsou označovány také jako sdílené obory. Tyto obory jsou k dispozici pro všechny kolekce webů. Správce kolekce webů může vytvořit kopii těchto oborů, nemůže však sdílený obor upravit ani odstranit.

Správce kolekce webů může vytvořit nové obory vyhledávání a nové skupiny zobrazení. Tyto obory a skupiny zobrazení jsou k dispozici na všech webech ve stejné kolekci webů, nikoli však na webech v jiných kolekcích webů.

Spravované vlastnosti můžete zpřístupnit v hledání, které můžou pomoct ostatním lidem hledání povolením jej směrovat jejich dotazů přímo metadata ze sloupců. Seznam spravované vlastnosti dostupné pro použití v obory je v části Vlastnosti dotazu přidat pravidlo oboru stránku nebo stránky upravit pravidlo obor. Další informace naleznete v části Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Zobrazení stránky Zobrazit obory

Pokud chcete zobrazit a spravovat všechny obory v kolekci webů, použijte stránku Zobrazit obory. Na stránce Zobrazit obory je možné přidat nový obor, upravit existující obor, zobrazit skupiny zobrazení oboru, přidat skupinu zobrazení oboru, zkontrolovat stav aktualizací, zobrazit počty položek zahrnutých do oboru a zjistit, zda se jedná či nejedná o sdílený obor.

Přístup ke stránce Zobrazit obory může získat pouze správce s oprávněními správce kolekce webů.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory proveďte jednu z následujících akcí:

Začátek stránky

Vytvoření nebo úprava oboru

Obory umožňují zaměřit vyhledávání na určitou sadu obsahu. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit kopii sdíleného oboru a tuto kopii upravit, případně může přidat nové obory pro použití ve stejné kolekci webů.

Při přidávání vlastního oboru do kolekce webů je vhodné začít zkopírováním existujícího oboru, například oboru Všechny weby, a potom přidat pravidla určující umístění obsahu a položky, které mají být zahrnuty či vyloučeny na základě hodnot vlastností. Kombinací několika pravidel a jejich úpravami můžete pro kolekci webů navrhnout obory, které budou poskytovat vyhledávání se zaměřením přizpůsobeným potřebám konkrétních pracovních skupin.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit nový obor, klikněte na možnost Nový obor.

  • Chcete-li upravit existující obor, zobrazte kliknutím na název oboru stránku Pravidla a vlastnosti oboru a potom klikněte na možnost Změnit nastavení oboru.

   Poznámka: Pokud je oborem sdílený rozsah, nebudete moct upravit jeho nastavení. Sdílené obory vysílání v Centru pro správu.

 5. Do pole Název zadejte slovo, název, zkratku nebo krátký výraz sloužící k popisu oboru. Název se zobrazí v seznamu Obory a označuje typ obsahu, který bude uživatel při použití tohoto oboru vyhledávat.

 6. Do pole Popis zadejte nepovinný popis pro svou potřebu a pro vlastníky webu. Koncovým uživatelům se popis nezobrazuje.

 7. V části Skupiny zobrazení zvolte jedno nebo více míst v uživatelském rozhraní, kde bude se obor zobrazovat. Může se jednat například o Rozevírací seznam hledání.

 8. V části Cílová stránka výsledků vyberte, jestli chcete-li zobrazit výsledky hledání tento obor na výchozí stránce výsledků hledání nebo na jinou webovou stránku. Používat různá vyhledávací výsledky stránky vyberte zadat na jinou stránku pro tento obor vyhledávání a potom zadejte webovou adresu pro jinou existující výsledků v poli Cílová stránka výsledků (například http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání pravidel oboru, postupujte podle kroků uvedených v části Přidání nebo úprava pravidel oboru.

Začátek stránky

Přidání nebo úprava pravidel oboru

Pravidla oboru definují obsah, který je přidružen k oboru. Určují umístění obsahu, jeho vlastnosti a položky, které mají být do oboru zahrnuty nebo z něj vyloučeny. Pravidla je možné přidat, pouze pokud je vytvořen obor.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. V seznamu vyhledejte název oboru, pro který chcete přidat nebo upravit pravidla, a potom proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud obor nemá žádná pravidla v poli Stav aktualizacesloupec; klikněte na Přidat pravidla.

  • Pokud chcete upravit existující pravidlo nebo přidat další pravidlo, klikněte na název oboru a potom v části Pravidla klikněte na existující pravidlo, které chcete upravit, nebo klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. V části Typ pravidla oboru zvolte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit umístění a zadat zdroj obsahu, jako je složka, název hostitele nebo doména/subdoména, a potom použít pravidla v části Chování, vyberte možnost Webová adresa.

  • Chcete-li zahrnout nebo vyloučit obsah nalezený vyhledáváním hodnoty přiřazené ke spravované vlastnosti, vyberte možnost Dotaz na vlastnost.

  • Chcete-li zahrnout veškerý obsah ze všech webů obsažených v indexu vyhledávání, vyberte možnost Veškerý obsah.

   Tip: Použití pravidel u více vlastnosti a hodnoty, definujte samostatné pravidlo pro nastavení jednotlivých vlastností.

 6. V případě pravidla oboru typu Webová adresa zvolte v části Dotaz na vlastnost jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Složka

Složky může být umístění na týmovém webu. Například http://site/subsite/folder. Pravidla se použije jenom pro položky umístěné ve složce, který sdílí, uvedl a podsložky.

Název hostitele

Toto pravidlo se bude vztahovat na položky v libovolném umístění hostitele.

Doména nebo subdoména

Toto pravidlo se bude vztahovat na všechny položky umístěné v zadané doméně.

Pokud je typ pravidla oboru Vlastností dotazu v část Dotaz na vlastnost, vyberte vlastnost a zadejte hodnotu.

Tip: Použití pravidel u více vlastnosti a hodnoty, definujte samostatné pravidlo pro nastavení jednotlivých vlastností.

 1. V části Chování zvolte způsob, jakým bude toto pravidlo v kombinaci s ostatními pravidly definovat obor. Možnost Zahrnout představuje pravidlo NEBO, možnost Vyloučit představuje pravidlo A NE a možnost Vyžadovat představuje pravidlo A.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Obory vyhledávání a jejich pravidla jsou kompilovaný na plán, který se upraví automaticky podle frekvence minulých aktualizací. Nový obor seznam oborů Hledání až po zmizí kompilaci první.

Začátek stránky

Odebrání oboru nebo pravidel oboru

Správce s oprávněními správce kolekce webů může odebrat pouze obory vytvořené na úrovni správy kolekce webů. Sdílené obory, které jsou vytvořeny správcem Vyhledávací služby pro použití v kolekci webů, odebrat nelze.

Odebrání oboru

Obor, který odstraníte z kolekce webů, bude odebrán také ze všech webů v dané kolekci webů.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory klikněte na šipku vedle názvu oboru.

 5. Zvolte možnost Odstranit.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání pravidel oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory klikněte na šipku vedle názvu oboru a potom zvolte možnost Upravit vlastnosti a pravidla.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

Akce

Postup

Odebrání jednotlivého pravidla

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Pravidla na název pravidla.

 2. Klikněte na volbu Odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Odebrání všech pravidel oboru

 • Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v části Pravidla na možnost Odstranit všechna pravidla.

Začátek stránky

Konfigurace skupin zobrazení oboru

Obory jsou přiřazeny ke skupinám zobrazení, které identifikují umístění, v němž mohou být obory použity. Pokud například přiřadíte obor ke skupině zobrazení Rozevírací seznam hledání, zobrazí se tento obor uživatelům v každém umístění, ve kterém je pro obory konfigurováno pole Rozevírací seznam hledání. Může se jednat o umístění ve webové části nebo v poli Hledat na týmovém webu. Správce s oprávněními správce kolekce webů může vytvořit novou skupinu zobrazení a uspořádat v ní obory nebo přidat další obory do stávajících skupin zobrazení. Vlastník webu potom může přidat skupinu zobrazení do seznamu oborů jakéhokoli pole Hledat na daném webu a umožnit tak uživatelům vyhledávání s užším zaměřením.

Vytvoření nebo úprava skupin zobrazení oboru

Aby mohl vlastník webu měnit obory, jež jsou dostupné v seznamu oborů u pole Hledat, může správce kolekce webů upravit stávající skupiny zobrazení, nebo vytvořit nové skupiny zobrazení a uspořádat v nich obory.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Na stránce Zobrazit obory klikněte na možnost Skupiny zobrazení.

 5. Klikněte na možnost Nová skupina zobrazení nebo klikněte na šipku vedle stávající skupiny zobrazení a potom klikněte na položku Upravit skupinu zobrazení.

 6. Na stránce Vytvořit skupinu zobrazení oboru nebo Upravit skupinu zobrazení oboru zadejte do pole Název název, který usnadní identifikaci skupiny zobrazení.

 7. Do pole Popis zadejte nepovinný popis skupiny zobrazení. Tento popis je určen pro vaši potřebu a pro vlastníky webu a nezobrazuje se koncovým uživatelům.

 8. V části Obory zaškrtněte políčko vedle oborů, který chcete zahrnout do skupiny zobrazení.

 9. Pomocí seznamu Pozice shora upravte pořadí oborů ve skupině zobrazení.

 10. V seznamu Výchozí obor zvolte obor, který bude pro koncového uživatele nastaven jako výchozí.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

Zahrnutí oboru do skupin zobrazení

Správce kolekce webů může přiřadit obory vytvořené na úrovni kolekce webů ke skupinám zobrazení, které jsou používány vlastníky webů. Na úrovni kolekce webů nelze mezi skupinami zobrazení přesouvat sdílené obory, tj. obory vytvořené a definované správcem serveru.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Obory vyhledávání.

 4. Klikněte na název oboru.

  Poznámka: Ujistěte se, že Přibyla sloupci sdílené. Správce kolekce webů, nelze změnit sdílené obory.

 5. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klikněte v oddílu Nastavení oboru na možnost Změnit nastavení oboru.

 6. Na stránce Upravit obor v části Skupiny zobrazení zaškrtněte políčka u skupin zobrazení, do kterých chcete zahrnout obor.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí rozevíracího seznamu oborů na všech webech v kolekci webů

Pokud chcete přidat obory do pole Hledat na všech webech v kolekci webů, ujistěte se, že jsou všechny požadované obory uvedeny v seznamu ve skupině zobrazení Rozevírací seznam hledání. Úpravou nastavení kolekce webů potom můžete rozevírací seznam oborů zobrazit nebo skrýt.

 1. Přihlaste se k domovské stránce svého webu nejvyšší úrovně pomocí oprávnění správce kolekce webů.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a zvolte příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Nastavení vyhledávání.

 4. V části Režim rozevíracího seznamu vyhledávacího pole kolekce webů vyberte možnost Zobrazovat rozevírací seznam oborů, která slouží k zobrazení seznamu oborů uvedených ve skupině zobrazení s názvem Rozevírací seznam hledání.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×