Vzorce a funkce

Definování a používání názvů ve vzorcích

Definice a použití názvů ve vzorcích

Názvy umožňují zlepšit srozumitelnost a údržbu vzorců. Můžete definovat název pro oblast buněk, funkci, konstantu nebo tabulku. Po zavedení praxe používání názvů v sešitu můžete tyto názvy snadno aktualizovat, kontrolovat a spravovat.

Co chcete udělat?

Získat další informace o používání názvů

Získat informace o syntaktických pravidlech pro názvy

Definovat název pro buňku nebo oblast buněk na listu

Definovat název pomocí výběru buněk v listu

Definovat název pomocí dialogového okna Nový název

Spravovat názvy pomocí dialogového okna Správce názvů

Změnit název

Odstranit jeden nebo více názvů

Další informace o používání názvů

Název je výstižná zkratka, která usnadňuje pochopení významu odkazu na buňku, konstanty, vzorce nebo tabulky, jejichž účel nemusí být na první pohled zřejmý. V následující části jsou nejčastější příklady názvů a je zde také uvedené, jak zlepšují srozumitelnost.

Typ příkladu

Příklad bez názvu

Příklad s názvem

Odkaz

=SUMA(C20:C30)

=SUMA(PrvníČtvrtletíProdej)

Konstanta

=SOUČIN(A5,8.3)

=SOUČIN(Cena,DPH)

Vzorec

=SUMA(SVYHLEDAT(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUMA(Úroveň_Zásob,-Objednávka_Částka)

Tabulka

C4:G36

=NejvyššíObrat06

Typy názvů

Existují různé typy vytvářených a používaných názvů.

Definovaný název:    Název, který představuje buňku, oblast buněk, vzorec nebo konstantu. Můžete vytvořit vlastní definovaný název nebo ho vytvoří Excel, třeba když nastavujete oblast tisku.

Název tabulky:    Název excelové tabulky, která obsahuje data o určitém předmětu ve formě záznamů (řádky) a polí (sloupce). Při každém vložení excelové tabulky vytvoří Excel její výchozí název, např. Tabulka1, Tabulka2 atd. Název tabulky můžete změnit, aby byl srozumitelnější. Další informace o excelových tabulkách najdete v článku o používání strukturovaných odkazů v excelových tabulkách.

Obor názvu

Všechny názvy mají obor platnosti, který platí pro určitý list (tzv. místní úroveň listu) nebo pro celý sešit (tzn. globální úroveň sešitu). Obor názvu představuje umístění, kde je název rozpoznaný automaticky, aniž byste ho museli výslovně uvádět. Příklad:

 • Pokud definujete nějaký název, třeba Rozpočet_FR08 s oborem platnosti List1, bude tento název bez dalšího uvádění rozpoznatelný jen na listu 1, ale už ne na dalších listech.

  Pokud chcete místní název listu použít na jiném listu, musíte napřed výslovně uvést jeho název. Příklad:

  List1!Rozpočet_FR08

 • Pokud definujete nějaký název, třeba Cíle_obchodního_oddělení, s oborem platnosti v celém sešitu, bude název rozpoznatelný na všech listech v sešitu, ale už ne v jiných sešitech.

Název musí být ve svém oboru platnosti vždy jedinečný. Excel nedovolí definovat název, který v daném oboru platnosti už existuje. Stejný název ale můžete používat v různých oborech. Můžete třeba definovat název HrubýZisk, který bude platný v oborech List1, List2 a List3 stejného sešitu. I když je název stejný, každý je ve svém oboru platnosti jedinečný. Tímto způsobem zajistíte, že vzorec s názvem HrubýZisk bude místně na úrovni listu vždy odkazovat na stejné buňky.

Stejný název HrubýZisk můžete definovat také globálně na úrovni sešitu, ale i tady musí mít jedinečný obor platnosti. V tomto případě může dojít ke konfliktu názvů. K vyřešení tohoto konfliktu použije Excel automaticky název definovaný pro list, protože místní úroveň listu má přednost před globální úrovní sešitu. Pokud chcete tuto prioritu změnit a použít název sešitu, můžete název odlišit tím, že před něj dáte název sešitu. Příklad:

SouborSešitu!HrubýZisk

Místní úroveň listu můžete přepsat u všech listů v sešitu s výjimkou prvního listu, kde se v případě konfliktu vždy použije místní název, který nejde přepsat.

Definování a zadávání názvů

Možnosti definování názvů:

 • Pole Definované názvy na řádku vzorců:     Nejvhodnější při vytváření názvu vybrané oblasti na úrovni sešitu.

 • Definování názvu výběrem:    Názvy můžete pohodlně vytvářet ze stávajících popisků řádků a sloupců výběrem buněk na listu.

 • Dialogové okno Nový název:    Tato možnost je nejvhodnější, potřebujete-li větší pružnost při vytváření názvů, například při určování oboru místní úrovně listu nebo při vytváření komentáře k názvu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení používají názvy absolutní odkazy na buňky.

Název můžete zadat následujícími způsoby:

 • Psaní:    Název se dá napsat, třeba jako argument vzorce.

 • Použití funkce Automatické dokončování vzorce:    Můžete použít rozevírací seznam Automatické dokončování vzorce, ve kterém jsou automaticky uvedeny platné názvy.

 • Výběrem pomocí příkazu Použít ve vzorci:    Definovaný název lze vybrat ze seznamu, který je k dispozici pomocí příkazu Použít ve vzorci ve skupině Definované názvy na kartě Vzorce.

Auditování názvů

Můžete také vytvořit seznam názvů definovaných v sešitu. Na listu najděte oblast se dvěma prázdnými sloupci (seznam bude obsahovat dva sloupce: jeden pro název a druhý pro jeho popis). Vyberte buňku, která bude v levém horním rohu seznamu. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Použít ve vzorci, klikněte na Vložit a pak v dialogovém okně Vložit název klikněte na Vložit seznam.

Začátek stránky

Informace o syntaktických pravidlech pro názvy

V následujícím seznamu jsou syntaktická pravidla, která platí při vytváření a úpravě názvů.

 • Platné znaky:    Prvním znakem názvu musí být písmeno, podtržítko (_) nebo zpětné lomítko (\). Zbývajícími znaky mohou být písmena, čísla, tečky a podtržítka.

  Tip: Jako definovaný název nemůžete použít písmena „C“, „c“, „R“, „r“ (velká ani malá), protože se používají jako zkratky vybíraného řádku nebo sloupce aktuálně vybrané buňky, když je zadáte do textového pole Název nebo Přejít na.

 • Odkazy na buňky nejsou povolené:    Názvy nemůžou být stejné jako odkaz na buňku, třeba Z$100 nebo R1C1.

 • Mezery nejsou platné:     Mezery nejsou v názvu dovoleny. K oddělení slov použijte podtržítko (_) nebo tečku (.). Příklad: Daň_z_příjmu nebo První.čtvrtletí.

 • Délka názvu:    Název může obsahovat maximálně 255 znaků.

 • Rozlišení velkých a malých písmen:    Názvy můžou obsahovat velká i malá písmena. Excel v názvech nerozlišuje velká a malá písmena. Pokud třeba vytvoříte název Prodej a pak chcete ve stejném sešitu vytvořit další název PRODEJ, Excel vás vyzve, abyste vybrali jedinečný název.

Začátek stránky

Definování názvu pro buňku nebo oblast buněk na listu

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

 2. Klikněte na pole Název na levém konci Řádku vzorců.

  Pole názvů

  Pole názvů

 3. Zadejte název, který se použije jako odkaz na výběr. Názvy nesmí být delší než 255 znaků.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Buňku nemůžete pojmenovat, když měníte její obsah.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí výběru buněk v listu

Existující popisky řádků a sloupců můžete převést na názvy.

 1. Vyberte oblast, kterou chcete pojmenovat, včetně popisků řádků a sloupců.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Vytvořit z výběru.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vytvořit názvy z výběru určete zaškrtnutím políček Horní řádek, Levý sloupec, Dolní řádek nebo Pravý sloupec místo, kde jsou popisky. Takto vytvořený název odkazuje jenom na buňky obsahující hodnoty, a nezahrnuje stávající popisky řádků a sloupců.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí dialogového okna Nový název

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na položku Definovat název.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Nový název zadejte název, který chcete použít jako odkaz.

  Poznámka: Názvy nesmí být delší než 255 znaků.

 3. Chcete-li určit obor názvu, vyberte v rozevíracím seznamu Obor položku Sešit nebo název listu v sešitu.

 4. V případě potřeby můžete do pole Komentář zadat popisný komentář, který může obsahovat maximálně 255 znaků.

 5. V poli Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat odkaz na buňku, zadejte odkaz na buňku.

   Tip: Ve výchozím nastavení je zadaný aktuální výběr. Pokud chcete jako argument zadat jiné odkazy na buňky, klikněte na Sbalit dialogové okno Obrázek tlačítka (dialogové okno se dočasně sbalí), vyberte buňky na listu a pak klikněte na Rozbalit dialogové okno Obrázek tlačítka .

  • Pokud chcete zadat konstantu, zadejte = (znaménko rovná se) a potom zadejte hodnotu konstanty.

  • Pokud chcete zadat vzorec, zadejte = a potom zadejte vzorec.

 6. Kliknutím na OK proces dokončíte a vrátíte se zpátky do listu.

Tip: Pokud chcete dialogové okno Nový název rozšířit nebo prodloužit, klikněte na úchyt v dolní části a přetáhněte ho.

Začátek stránky

Správa názvů pomocí dialogového okna Správce názvů

V dialogovém okně Správce názvů můžete pracovat se všemi definovanými názvy i s názvy tabulek v sešitu. Můžete třeba najít názvy s chybami, potvrdit hodnotu názvu a jeho odkaz, zobrazit nebo upravit popisný komentář nebo určit obor platnosti. Seznam názvů také můžete řadit a filtrovat a názvy jednoduše přidávat, měnit nebo odstraňovat – všechno na jednom místě.

Pokud chcete otevřít dialogové okno Správce názvů, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy na Správce názvů.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Zobrazení názvů

V dialogovém okně Správce názvů jsou v seznamu zobrazeny o každém názvu následující informace:

Sloupec

Zobrazené informace

Ikona a název

Jedna z následujících možností:

 • Definovaný název, který je označený ikonou definovaného názvu Ikona definovaného názvu

 • Název tabulky, který je označený ikonou názvu tabulky Ikona názvu tabulky

Hodnota

Aktuální hodnota názvu, například výsledek vzorce, řetězcová konstanta, oblast buněk, chyba, matice hodnot nebo zástupný symbol, pokud vzorec nelze vyhodnotit.

 • „toto je řetězcová konstanta"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Odkaz na

Aktuální odkaz pro název. Následují ukázkové příklady:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMA(List1!A1;List2!B2)

Obor

 • Název listu, pokud je oborem místní úroveň listu.

 • „Sešit", pokud je oborem platnosti globální úroveň sešitu.

Komentář

Další informace o názvu. Komentář může obsahovat maximálně 255 znaků. Následují ukázkové příklady:

 • Platnost této hodnoty vyprší 2. května 2007.

 • Neodstraňovat! Důležitý název!

 • Založeno na zkušebních hodnotách certifikace ISO.

 • Dialogové okno Správce názvů nejde použít, když měníte obsah buňky.

 • V dialogovém okně Správce názvů se nezobrazují názvy definované v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) ani skryté názvy (vlastnost Visible je u nich nastavená na False).

Změna velikosti sloupců

 • Pokud chcete automaticky přizpůsobit šířku sloupce tak, aby odpovídala nejdelší hodnotě, poklikejte na pravý okraj záhlaví sloupce.

Řazení názvů

 • Pokud chcete seznam názvů seřadit vzestupně nebo sestupně, klikněte na záhlaví sloupce.

Filtrování názvů

K rychlému zobrazení podmnožiny názvů použijte příkazy v rozevíracím seznamu Filtr. Když vyberete jednotlivé příkazy, zapnete nebo vypnete filtr. To vám umožní jednoduše kombinovat nebo odebírat jednotlivé filtry, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

Chcete-li filtrovat seznam názvů, proveďte některou z následujících akcí:

Příkaz

Akce

Rozsah názvů do listu

Zobrazí se pouze názvy v rámci místní úrovně listu.

Rozsah názvů do sešitu

Zobrazí se pouze názvy v rámci globální úrovně sešitu.

Názvy s chybami

Zobrazí se jenom názvy s hodnotami, které obsahují chyby (třeba #ODKAZ, #HODNOTA nebo #NÁZEV).

Názvy bez chyb

Zobrazí se pouze názvy s hodnotami, které neobsahují chyby.

Definované názvy

Zobrazí se pouze názvy, které jste definovali nebo které jsou definovány aplikací Excel, například oblast tisku.

Názvy tabulek

Zobrazí se pouze názvy tabulek.

Začátek stránky

Změna názvu

Pokud změníte definovaný název nebo název tabulky, změní se také všechna místa použití daného názvu v sešitu.

 1. Na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klikněte na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit, a pak klikněte na Upravit.

  Tip: Na název můžete také poklikat.

 3. V dialogovém okně Upravit název zadejte do pole Název nový název, který chcete použít jako odkaz.

 4. V poli Odkaz na změňte odkaz a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Správce názvů změňte v poli Odkaz na buňku, vzorec nebo konstantu, kterou název představuje.

  • Pokud chcete zrušit nežádoucí nebo náhodné změny, klikněte na Zrušit Tlačítko Storno nebo stiskněte ESC.

  • Pokud chcete změny uložit, klikněte na Potvrdit Tlačítko Zadat nebo stiskněte ENTER.

Tlačítko Zavřít jenom zavře dialogové okno Správce názvů. Provedené změny už nemusíte znovu potvrzovat.

Začátek stránky

Odstranění jednoho nebo víc názvů

 1. Na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klikněte na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit.

 3. Chcete-li vybrat jeden nebo více názvů, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat název, klikněte na něj.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v souvislé skupině, klikněte na názvy a přetáhněte je nebo stiskněte SHIFT a klikněte tlačítkem myši na každý název ve skupině.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v nesouvislé skupině, stiskněte CTRL a klikněte tlačítkem myši na každý název ve skupině.

 4. Klikněte na Odstranit. Můžete také stisknout DELETE.

 5. Kliknutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Tlačítko Zavřít jenom zavře dialogové okno Správce názvů. Provedené změny už nemusíte znovu potvrzovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×