Definice a použití názvů ve vzorcích

Definice a použití názvů ve vzorcích

Názvy umožňují zlepšit srozumitelnost a údržbu vzorců. Můžete definovat název pro oblast buněk, funkci, konstantu nebo tabulku. Po zavedení praxe používání názvů v sešitu můžete tyto názvy snadno aktualizovat, kontrolovat a spravovat.

Co chcete udělat?

Získat další informace o používání názvů

Získat informace o syntaktických pravidlech pro názvy

Definovat název pro buňku nebo oblast buněk na listu

Definovat název pomocí výběru buněk v listu

Definovat název pomocí dialogového okna Nový název

Spravovat názvy pomocí dialogového okna Správce názvů

Změnit název

Odstranit jeden nebo více názvů

Další informace o používání názvů

Název je výstižná zkratka, která usnadňuje pochopení účelu Odkaz na buňku, Konstanta, Vzorec nebo Tabulka, jejichž význam může být na první pohled těžké pochopit. V následující části jsou uvedeny běžné příklady názvů a způsobů, jak napomáhají k objasnění a porozumění.

Typ příkladu

Příklad bez názvu

Příklad s názvem

Odkaz

=SUMA(C20:C30)

=SUMA(PrvníČtvrtletíProdej)

Konstanta

=SOUČIN(A5,8.3)

=SOUČIN(Cena,DPH)

Vzorec

=SUMA(SVYHLEDAT(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUMA(Úroveň_Zásob,-Objednávka_Částka)

Tabulka

C4:G36

=NejvyššíObrat06

Typy názvů

Můžete vytvářet a používat několik typů názvů.

Definovaný název:    Představuje název buňky, oblasti buněk, vzorce nebo konstanty. Definované názvy si vytváříte sami, ale Microsoft Office Excel někdy vytvoří definovaný název místo vás, třeba když nastavujete oblast tisku.

Název tabulky:    Název excelové tabulky, ve které jsou shromážděná data o určitém předmětu ve formě záznamů (řádky) a polí (sloupce). Při každém vložení excelové tabulky vytvoří Excel její výchozí název, např. Tabulka1, Tabulka2 atd. Tento název můžete změnit, aby byl srozumitelnější. Další informace o excelových tabulkách najdete v článku Používání strukturovaných odkazů v excelových tabulkách.

Obor názvu

Všechny názvy mají obor platnosti, který platí pro určitý list (tzv. místní úroveň listu) nebo pro celý sešit (tzn. globální úroveň sešitu). Obor názvu představuje umístění, kde je název rozpoznaný automaticky, aniž byste ho museli výslovně uvádět. Příklad:

 • Pokud definujete název Rozpočet_FR08 s oborem List1, bude tento název bez dalšího uvádění rozpoznatelný jen na Listu1, ale už ne na dalších listech, pokud ho na nich výslovně neuvedete.

  Pokud chcete místní název listu použít i na jiném listu, musíte před něj uvést název listu. Je to vidět na následujícím příkladu:

  List1!Rozpočet_FR08

 • Pokud definujete název Cíle_obchodního_oddělení s oborem platnosti v celém sešitu, rozpozná se tento název na všech listech v sešitu, ale už ne v jiném sešitu.

Název musí být ve svém oboru platnosti vždy jedinečný. Excel nedovoluje definovat název, který v rámci oboru není jedinečný. Stejný název ale můžete používat v různých oborech. Můžete například definovat název HrubýZisk, který je platný v oborech List1, List2 a List3 ve stejném sešitu. I když je název vzorce stejný, v každém oboru je jedinečný. Tímto způsobem zajistíte, že vzorec s názvem HrubýZisk bude na místní úrovni listu vždy odkazovat na stejné buňky.

Stejný název (HrubýZisk) můžete definovat dokonce globálně pro celý sešit a obor bude opět jedinečný V tomto případě ale může dojít ke konfliktu názvů. K vyřešení tohoto konfliktu používá Excel ve výchozím nastavení název definovaný pro list, protože místní úroveň listu má přednost před globální úrovní sešitu. Pokud chcete tuto prioritu změnit a použít název sešitu, můžete název odlišit tím, že před něj dáte název sešitu. Je to vidět na následujícím příkladu:

SouborSešitu!HrubýZisk

Místní úroveň listu můžete přepsat u všech listů v sešitu s výjimkou prvního listu, který v případě, že existuje konflikt názvů, vždy používá místní název a nemůže být přepsán.

Definování a zadávání názvů

Možnosti definování názvů:

 • Pole Název na řádku vzorců:    Tato možnost je nejvhodnější, když chcete vytvořit název pro vybranou oblast na úrovni sešitu.

 • Vytvoření názvu výběrem:    Názvy můžete pohodlně vytvářet ze stávajících popisků řádků a sloupců výběrem buněk na listu.

 • Dialogové okno Nový název:    Tato možnost je nejvhodnější, potřebujete-li větší pružnost při vytváření názvů, například při určování oboru místní úrovně listu nebo při vytváření komentáře k názvu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení používají názvy absolutní odkazy na buňky.

Název můžete zadat následujícími způsoby:

 • Psaní:    Název se dá napsat, třeba jako argument vzorce.

 • Použití funkce Automatické dokončování vzorce:    Můžete použít rozevírací seznam Automatické dokončování vzorce, ve kterém jsou automaticky uvedeny platné názvy.

 • Výběrem pomocí příkazu Použít ve vzorci:    Definovaný název lze vybrat ze seznamu, který je k dispozici pomocí příkazu Použít ve vzorci ve skupině Definované názvy na kartě Vzorce.

Auditování názvů

Můžete také vytvořit seznam názvů definovaných v sešitu. Na listu najděte oblast se dvěma prázdnými sloupci (seznam bude obsahovat dva sloupce: jeden pro název a druhý pro jeho popis). Vyberte buňku, která bude v levém horním rohu seznamu. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Použít ve vzorci, klikněte na Vložit a pak v dialogovém okně Vložit název klikněte na Vložit seznam.

Začátek stránky

Informace o syntaktických pravidlech pro názvy

V následujícím seznamu jsou uvedena syntaktická pravidla, která je třeba mít při vytváření a úpravě názvů na paměti.

 • Platné znaky:    Prvním znakem názvu musí být písmeno, podtržítko (_) nebo zpětné lomítko (\). Zbývajícími znaky mohou být písmena, čísla, tečky a podtržítka.

  Tip: K označení definovaného názvu nemůžete použít písmena „C“, „c“, „R“, „r“ (velká ani malá), protože se používají jako zkratky při výběru řádku nebo sloupce aktuálně vybrané buňky, když je zadáte do textového pole Název nebo Přejít na.

 • Odkazy na buňky nejsou povolené:    Názvy nemůžou být stejné jako odkaz na buňku, třeba Z$100 nebo R1C1.

 • Mezery nejsou platné:     Mezery nejsou v názvu dovoleny. K oddělení slov použijte podtržítko (_) nebo tečku (.). Příklad: Daň_z_příjmu nebo První.čtvrtletí.

 • Délka názvu:    Název může obsahovat maximálně 255 znaků.

 • Rozlišení velkých a malých písmen:    Názvy mohou obsahovat velká a malá písmena. V aplikaci Excel se velká a malá písmena v názvech nerozlišují. Pokud jste například vytvořili název Prodej a potom vytvoříte další název PRODEJ ve stejném sešitu, aplikace Excel zobrazí výzvu k zadání jedinečného názvu.

Začátek stránky

Definování názvu pro buňku nebo oblast buněk na listu

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

 2. Klikněte na pole Název na levém konci Řádku vzorců.

  Pole názvů

  Pole názvů

 3. Zadejte název, který chcete použít pro odkaz na váš výběr. Názvy nesmí být delší než 255 znaků.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Buňku nemůžete pojmenovat, když měníte její obsah.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí výběru buněk v listu

Existující popisky řádků a sloupců můžete převést na názvy.

 1. Vyberte oblast, kterou chcete pojmenovat, včetně popisků řádků a sloupců.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Vytvořit z výběru.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vytvořit názvy z výběru určete zaškrtnutím políček Horní řádek, Levý sloupec, Dolní řádek nebo Pravý sloupec místo, které obsahuje popisky. Název vytvořený tímto způsobem odkazuje pouze na buňky, které obsahují hodnoty, a nezahrnuje existující popisky řádků a sloupců.

Začátek stránky

Definování názvu pomocí dialogového okna Nový název

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na položku Definovat název.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Nový název zadejte do pole Název název, který chcete použít jako odkaz.

  Poznámka: Názvy nesmí být delší než 255 znaků.

 3. Chcete-li určit obor názvu, vyberte v rozevíracím seznamu Obor položku Sešit nebo název listu v sešitu.

 4. V případě potřeby můžete do pole Komentář zadat popisný komentář, který může obsahovat maximálně 255 znaků.

  Poznámka: Pokud sešit uložíte do služby Excel Services na Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 a zadáte jeden nebo více parametrů, použije se komentář jako popis v podokně úloh Parametry.

 5. V poli Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat odkaz na buňku, zadejte odkaz na buňku.

   Tip: Ve výchozím nastavení je zadaný aktuální výběr. Pokud chcete jako argument zadat jiné odkazy na buňky, klikněte na Sbalit dialogové okno Obrázek tlačítka (dialogové okno se dočasně sbalí), vyberte buňky na listu a pak klikněte na Rozbalit dialogové okno Obrázek tlačítka .

  • Pokud chcete zadat konstantu, zadejte = (znaménko rovná se) a potom zadejte hodnotu konstanty.

  • Pokud chcete zadat vzorec, zadejte = a potom zadejte vzorec.

 6. Kliknutím na OK proces dokončíte a vrátíte se zpátky do listu.

Tip: Pokud chcete dialogové okno Nový název rozšířit nebo prodloužit, klikněte na úchyt v dolní části a přetáhněte ho.

Začátek stránky

Správa názvů pomocí dialogového okna Správce názvů

V dialogovém okně Správce názvů můžete pracovat se všemi definovanými názvy, včetně názvů tabulek v sešitu. Možná budete chtít najít názvy s chybami, potvrdit hodnotu a název odkazu, zobrazit nebo upravit popisný komentář nebo určit obor. Seznam názvů také můžete řadit a filtrovat a názvy jednoduše přidávat, měnit nebo odstraňovat – vše na jednom místě.

Chcete-li otevřít dialogové okno Správce názvů, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy na tlačítko Správce názvů.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Zobrazení názvů

V dialogovém okně Správce názvů jsou v seznamu zobrazeny o každém názvu následující informace:

Sloupec

Zobrazené informace

Ikona a název

Jedna z následujících možností:

 • Definovaný název, který je označený ikonou definovaného názvu Ikona definovaného názvu

 • Název tabulky, který je označený ikonou názvu tabulky Ikona názvu tabulky

Hodnota

Aktuální hodnota názvu, například výsledek vzorce, řetězcová konstanta, oblast buněk, chyba, matice hodnot nebo zástupný symbol, pokud vzorec nelze vyhodnotit.

 • „toto je řetězcová konstanta"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #ODKAZ!

 • {...}

Odkaz na

Aktuální odkaz pro název. Následují ukázkové příklady:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUMA(List1!A1;List2!B2)

Obor

 • Název listu, pokud je oborem místní úroveň listu.

 • „Sešit", pokud je oborem globální úroveň sešitu.

Komentář

Další informace o názvu. Komentář může obsahovat maximálně 255 znaků. Následují ukázkové příklady:

 • Platnost této hodnoty vyprší 2. května 2007.

 • Neodstraňovat! Důležitý název!

 • Založeno na zkušebních hodnotách certifikace ISO.

Poznámka: Pokud sešit uložíte do služby Excel Services na Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 a zadáte jeden nebo více parametrů, použije se komentář jako popis v podokně úloh Parametry.

 • Dialogové okno Správce názvů nelze použít v průběhu provádění změn obsahu dané buňky.

 • V dialogovém okně Správce názvů se nezobrazují názvy definované v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) ani skryté názvy (vlastnost Visible je u nich nastavená na False).

Změna velikosti sloupců

 • Chcete-li automaticky přizpůsobit velikost sloupce nejrozsáhlejší hodnotě ve sloupci, poklikejte na pravý okraj záhlaví sloupce.

Řazení názvů

 • Chcete-li seznam jmen seřadit vzestupně nebo sestupně, klikněte na záhlaví sloupce.

Filtrování názvů

Chcete-li rychle zobrazit podmnožinu názvů, použijte příkazy v rozevíracím seznamu Filtr. Kliknutím na každý z příkazů lze zapnout nebo vypnout operaci filtrování, což usnadňuje kombinování nebo odebírání různých operací filtrování a dosažení požadovaných výsledků.

Chcete-li filtrovat seznam názvů, proveďte některou z následujících akcí:

Příkaz

Akce

Rozsah názvů do listu

Zobrazí se pouze názvy v rámci místní úrovně listu.

Rozsah názvů do sešitu

Zobrazí se pouze názvy v rámci globální úrovně sešitu.

Názvy s chybami

Zobrazí se pouze názvy s hodnotami, které obsahují chyby, například #REF, #HODNOTA nebo #NÁZEV.

Názvy bez chyb

Zobrazí se pouze názvy s hodnotami, které neobsahují chyby.

Definované názvy

Zobrazí se pouze názvy, které jste definovali nebo které jsou definovány aplikací Excel, například oblast tisku.

Názvy tabulek

Zobrazí se pouze názvy tabulek.

Začátek stránky

Změna názvu

Pokud změníte definovaný název nebo název tabulky, změní se také všechna místa použití daného názvu v sešitu.

 1. Na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klikněte na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit, a pak klikněte na Upravit.

  Tip: Na název můžete také poklikat.

 3. V dialogovém okně Upravit název zadejte do pole Název nový název, který chcete použít jako odkaz.

 4. V poli Odkaz na změňte odkaz a klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Správce názvů změňte v poli Odkaz na buňku, vzorec nebo konstantu, kterou název představuje.

  • Pokud chcete zrušit nežádoucí nebo náhodné změny, klikněte na Zrušit Tlačítko Storno nebo stiskněte ESC.

  • Pokud chcete změny uložit, klikněte na Potvrdit Tlačítko Zadat nebo stiskněte ENTER.

Tlačítko Zavřít jen zavře dialogové okno Správce názvů. Provedené změny už nemusíte znovu potvrzovat.

Začátek stránky

Odstranění jednoho nebo víc názvů

 1. Na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klikněte na Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název, který chcete změnit.

 3. Chcete-li vybrat jeden nebo více názvů, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat název, klikněte na něj.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v souvislé skupině, klikněte na názvy a přetáhněte je nebo stiskněte SHIFT a klikněte tlačítkem myši na každý název ve skupině.

  • Pokud chcete vybrat více názvů v nesouvislé skupině, stiskněte CTRL a klikněte tlačítkem myši na každý název ve skupině.

 4. Klikněte na Odstranit. Můžete také stisknout DELETE.

 5. Kliknutím na tlačítko OK odstranění potvrďte.

Tlačítko Zavřít jen zavře dialogové okno Správce názvů. Provedené změny už nemusíte znovu potvrzovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×