Co je nového v aplikaci Microsoft Access

V aplikaci Microsoft Access 2010 je možné vytvářet webové databáze a publikovat je na webu služby SharePoint.

“Začněte ihned spolupracovat.”

Návštěvníci webu služby SharePoint mohou používat vaši databázovou aplikaci ve webovém prohlížeči, přičemž oprávnění serveru SharePoint určují, kdo může co zobrazit. Můžete začít se šablonou, takže v zahájení spolupráce vám nic nebrání. Tuto novou funkci publikování na webu podporuje mnoho dalších vylepšení, která nabízejí výhody také při práci s tradičními databázemi pro klientské počítače.

Změnilo se také uživatelské rozhraní aplikace Access 2010. Neznáte-li aplikaci Office Access 2007, budou pro vás novinkou pás karet a navigační podokno. Pás karet nahrazuje nabídky a panely nástrojů, které znáte z předchozích verzí. Navigační podokno nahrazuje a rozšiřuje funkce okna Databáze. Zcela nové je v aplikaci Access 2010 zobrazení Backstage, které umožňuje přístup ke všem příkazům týkajícím se celé databáze, například příkazům pro komprimaci a opravu databáze nebo příkazům, které byly původně v nabídce Soubor.

Tento článek popisuje funkce zavedené v aplikacích Office Access 2007 a Access 2010. Potřebujete-li obecný úvod k aplikaci Access, přečtěte si článek Začínáme s aplikací Access 2010.

V tomto článku

Přehled

Nové uživatelské rozhraní

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Nové datové typy a ovládací prvky

Vylepšená prezentace dat

Rozšířené zabezpečení

Lepší způsob řešení potíží

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Přehled

Pokud máte přístup k webu služby SharePoint s nakonfigurovanými službami Access Services, můžete pomocí aplikace Access 2010 vytvořit webovou databázi. Uživatelé mohou databázi používat v okně webového prohlížeče, ale změny návrhu je nutné provádět pomocí aplikace Access 2010. Některé funkce databáze z klientského počítače se sice na web nepřevedou, ale mnoho stejných akcí lze provádět pomocí nových funkcí, jako jsou například počítaná pole nebo datová makra.

Sdílení databáze na webu

 • Použití šablony:    Součástí aplikace Access 2010 je pět šablon: Kontakty, Aktiva, Projekty, Události a Charitativní příspěvky. Libovolnou šablonu je možné upravit, a to před publikováním i po něm.

 • Vytvoření databáze od začátku:    Při vytvoření nové prázdné databáze můžete zvolit běžnou databázi nebo webovou databázi. Tato volba má vliv na to, které návrhové funkce a příkazy se zobrazí, takže můžete snadno zajistit, aby vaše aplikace byla kompatibilní s webem.

 • Převod stávající databáze na webovou databázi:    Na web je možné publikovat existující aplikaci. Na webu nejsou podporovány všechny funkce databází pro klientské počítače, proto bude pravděpodobně nutné některé funkce aplikace upravit.

  Poznámka: Při zjišťování a odstraňování problémů s kompatibilitou vám může pomoci nový nástroj Kontrola kompatibility s webem.

 • Intranet nebo Internet:    Publikovat můžete na vlastní server SharePoint nebo můžete použít hostované řešení služby SharePoint.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Nový Tvůrce maker

Součástí aplikace Access 2010 je nový Tvůrce maker, který používá technologii IntelliSense a má jednoduché, přímočaré rozhraní.

Tvůrce maker

1. Vyberte akci v seznamu...

2. ...nebo dvakrát klikněte na akci v Katalogu akcí, a přidejte ji tak do makra.

3. Při práci na makru se zobrazí karta Návrh.

Po přidání akce se v Tvůrci maker zobrazí další možnosti. Přidáte-li například akci podmínky, zobrazí se toto:

Makro s akcí podmínky

Pomocí nového Tvůrce maker lze kromě tradičních maker vytvářet datová makra, která představují novou funkci aplikace.

Datová makra: Změny dat na základě událostí

Datová makra umožňují podporu souhrnů ve webových databázích a nabízejí také způsob implementace aktivačních událostí v libovolné databázi aplikace Access 2010.

Předpokládejme například, že máte pole ProcentoDokončení a pole Stav. Můžete vytvořit datové makro, které při nastavení pole Stav na hodnotu Dokončeno nastaví pole ProcentoDokončení na hodnotu 100 a při nastavení pole Stav na hodnotu Nezahájeno nastaví pole ProcentoDokončení na hodnotu 0.

Rozšířený Tvůrce výrazů

Tvůrce výrazů nyní používá technologii IntelliSense, takže se při zadávání zobrazují odpovídající možnosti. K aktuálně vybrané hodnotě výrazu v okně Tvůrce výrazů se zobrazuje nápověda. Pokud například vyberete funkci Trim, zobrazí Tvůrce výrazů toto:

Trim(řetězec): Vrátí hodnotu Variant typu String obsahující kopii zadaného řetězce bez počátečních a koncových mezer.

Vypočítaná pole

Je možné vytvořit pole, které bude zobrazovat výsledky výpočtu. Pole, na která výpočet odkazuje, musí být v téže tabulce. K vytvoření výpočtového vzorce lze použít Tvůrce výrazů.

Ověřovací pravidla tabulky

Poznámka: Tato funkce byla poprvé použita v aplikace Access 2007.

Můžete vytvořit pravidlo, které v případě, že změněný záznam splní zadané pravidlo, zabrání vstupu dat. Ověřovací pravidlo tabulky může na rozdíl od ověřovacího pravidla pole kontrolovat hodnotu více než jednoho pole. Ověřovací pravidlo lze vytvořit pomocí Tvůrce výrazů.

Databázové nástroje pro sestavování kompletních aplikací

Aplikace Access 2010 obsahuje sadu profesionálně navržených databázových šablon pro sledování kontaktů, úkolů, událostí, studentů, aktiv a dalších druhů dat. Tyto šablony můžete ihned použít nebo je můžete vylepšit a zpřesnit tak, aby umožňovaly sledování informací požadovaným způsobem.

Dostupné šablony v zobrazení Backstage

Každá šablona je úplnou aplikací pro sledování informací, která obsahuje předdefinované tabulky, formuláře, sestavy, dotazy, makra a relace. Šablony jsou navrženy tak, aby je bylo možné okamžitě použít, takže začátek může být opravdu rychlý. Vyhovuje-li návrh šablony vašim potřebám, můžete jej ihned použít. Pokud ne, můžete šablonu použít jako východisko k vytvoření databáze vyhovující vašim potřebám.

Webová databáze majetku

Nemusíte používat pouze šablony, které jsou součástí aplikace Access 2010, ale můžete se připojit k webovému serveru Office.com a stáhnout si další šablony.

Části aplikace pro přidání funkcí do stávající databáze

K existující databázi lze snadno přidávat funkce pomocí částí aplikace, které jsou nově dostupné v aplikaci Access 2010. Část aplikace je šablona, která tvoří část databáze – například předem naformátovanou tabulku nebo tabulku s přiřazeným formulářem a sestavou. Přidáte-li například k databázi část aplikace Úkoly, získáte tabulku Úkoly, formulář Úkoly a možnost vytvořit relaci tabulky k jiné tabulce v databázi.

Části aplikace na kartě Vytvořit

Vylepšené zobrazení Datový list

Tabulku můžete vytvořit a začít ji používat, aniž byste předem museli definovat pole – stačí na kartě Vytvořit kliknout na možnost Tabulka a začít do nového datového listu zadávat data. Aplikace Access 2010 automaticky určí pro každé pole nejlepší datový typ, takže můžete okamžitě začít pracovat. Sloupec Kliknutím přidat pouze ukazuje, kam můžete přidat nové pole. Potřebujete-li změnit datový typ nebo formát zobrazení nového nebo stávajícího pole, můžete použít příkazy na pásu karet na kartě Pole. Do nového datového listu můžete kopírovat data z tabulek aplikace Microsoft Excel – aplikace Access 2010 automaticky rozpozná datové typy a vytvoří všechna pole.

Záhlaví Kliknutím přidat v zobrazení Datový list

Podokno Seznam polí

Podokno Seznam polí, poprvé použité v aplikaci Access 2007, umožňuje přidávat pole z jiných tabulek. Můžete přetahovat pole z tabulky ve zdroji záznamů nebo ze souvisejících i nesouvisejících tabulek databáze. Pokud je nutná relace mezi tabulkami, bude vytvořena automaticky nebo bude uživatel v průběhu procesu dotazován.

Podokno Seznam polí

Urychlení návrhu formulářů a sestav pomocí zobrazení rozložení

Zobrazení rozložení slouží k provádění změn návrhu při prohlížení dat ve formuláři nebo sestavě.

Zobrazení rozložení obsahuje v porovnání s aplikací Access 2007 řadu vylepšení. Je nezbytné při navrhování formuláře nebo sestavy pro web.

Formulář v zobrazení rozložení zobrazující data online

Můžete například přidat pole do návrhové mřížky přetažením pole z podokna Seznam polí nebo změnit vlastnosti pomocí seznamu vlastností.

Udržování pořádku pomocí rozložení ovládacích prvků

Rozložení, která byla zavedena v aplikaci Office Access 2007, jsou skupiny ovládacích prvků, jež lze přemísťovat a zvětšovat či zmenšovat jako jeden celek. V aplikaci Access 2010 jsou rozložení vylepšena, aby umožňovala flexibilnější umísťování ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Buňky je možné vodorovně a svisle rozdělovat a slučovat, a snadno tak měnit uspořádání polí, sloupců a řádků.

Zobrazení rozložení je nutné používat při návrhu webových databází. K návrhu databází pro klientské počítače však je nadále k dispozici návrhové zobrazení.

Začátek stránky

Nové uživatelské rozhraní

Nové uživatelské rozhraní – zavedené v aplikaci Office Access 2007 a vylepšené v aplikaci Access 2010 – bylo navrženo tak, aby usnadňovalo nalezení příkazů a funkcí, které byly dříve často ukryty ve složitých nabídkách a panelech nástrojů.

Pás karet

Pás karet je kolekce karet obsahujících skupiny příkazů, které jsou uspořádány podle účelu a funkce. Pás karet nahrazuje vrstvy nabídek a panelů nástrojů, které se používaly v dřívějších verzích aplikace Access.

Ke klíčovým funkcím pásu karet patří:

 • Karty příkazů - karty, které zobrazují příkazy běžně používané společně, takže v pravý čas snadno najdete příkazy, které potřebujete.

 • Kontextové karty příkazů - karta příkazů, která se zobrazuje v závislosti na kontextu - tedy na objektu, s nímž pracujete, nebo na úloze, kterou provádíte. Tato karta obsahuje příkazy, které s největší pravděpodobností budete potřebovat ke své práci.

 • Galerie – nové ovládací prvky s náhledem stylu nebo možností předběžného zobrazení výsledku před potvrzením volby.

Zobrazení Backstage

Zobrazení Backstage je v aplikaci Access 2010 nové a obsahuje příkazy týkající se celé databáze, například příkazy pro komprimaci a opravu databáze nebo otevření nové databáze. Příkazy jsou uspořádány na kartách po levé straně obrazovky a každá karta obsahuje skupinu souvisejících příkazů či odkazů. Pokud například kliknete na kartu Nový, uvidíte skupinu tlačítek umožňujících vytvořit novou databázi zcela od začátku nebo výběrem šablony z knihovny profesionálně navržených databázových šablon.

Mnoho z příkazů, které najdete v zobrazení Backstage, bylo v dřívějších verzích aplikace Access k dispozici v nabídce Soubor. Totéž platí i pro naposledy otevřené databáze a odkazy na články na webu Office.com (pokud jste připojeni k Internetu).

Karta Nový v zobrazení Backstage

Navigační podokno

Navigační podokno bylo zavedeno v aplikaci Access 2007 a umožňuje snadný přístup ke všem objektům v aktuálně otevřené databázi. Navigační podokno slouží k uspořádání objektů podle typu, data vytvoření, data změny, související tabulky (na základě závislosti objektů) nebo vlastních vytvářených skupin. Navigační podokno slouží k uspořádání objektů podle typu, data vytvoření, data změny, související tabulky (na základě závislosti objektů) nebo vlastních vytvářených skupin. Potřebujete více místa k práci na návrhu formuláře? Navigační okno lze snadno sbalit tak, aby zabíralo méně místa, ale bylo nadále k dispozici. Je náhradou okna Databáze, které se používalo v dřívějších verzích aplikace Access než Access 2007.

Navigační podokno databáze Northwind 2007

Objekty na kartách

Ve výchozím nastavení se tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra zobrazují v okně aplikace Access jako objekty na kartách.

Poznámka: V jednotlivých databázích můžete toto nastavení změnit a používat místo karet okna objektů.

Objekty na kartách v aplikaci Access 2007

Kliknutím na karty objektů můžete snadno přepínat mezi různými objekty.

Okno nápovědy

Aplikace Access 2010 nabízí snadný přístup k nápovědě k aplikaci Access a obsahu referenčních informací pro vývojáře ze stejného okna nápovědy. Rozsah vyhledávání můžete například změnit tak, aby byl zaměřen pouze na obsah referenčních informací pro vývojáře. Bez ohledu na nastavení provedené v okně nápovědy je veškerý obsah nápovědy k aplikaci Access a referenčních informací pro vývojáře vždy k dispozici na webu Office.com nebo na webu MSDN.

Začátek stránky

Efektivnější nástroje pro vytváření objektů

Aplikace Access 2010 nabízí intuitivní prostředí k vytváření databázových objektů.

Karta Vytvořit

Karta Vytvořit slouží k rychlému vytváření nových formulářů, sestav, tabulek, dotazů a dalších databázových objektů. Vyberete-li v navigačním podokně tabulku nebo dotaz, můžete jediným kliknutím na příkaz Formulář nebo Sestava vytvořit na základě vybraného objektu nový formulář nebo sestavu.

Nové formuláře a sestavy vytvořené tímto postupem využívajícím jediné kliknutí mají aktualizovaný design, díky kterému jsou vizuálně přitažlivější a okamžitě použitelné. Automaticky generované formuláře a sestavy mají profesionální vzhled se záhlavími obsahujícím logo a název. Automaticky generovaná sestava obsahuje také datum a čas a informativní zápatí a souhrny.

Zobrazení sestavy a zobrazení rozložení

Tato zobrazení, která byla zavedena v aplikaci Office Access 2007 a vylepšena v aplikaci Access 2010, umožňují interaktivní práci s formuláři a sestavami. V zobrazení sestavy můžete procházet přesným vykreslením sestavy, aniž byste ji museli vytisknout nebo zobrazit její náhled. Chcete-li se zaměřit na určité záznamy, použijte funkci filtrování nebo vyhledejte odpovídající text pomocí operace Najít. Pomocí příkazu Kopírovat můžete zkopírovat text do schránky. Kliknutím na aktivní hypertextové odkazy zobrazené v sestavě můžete zobrazit cílovou stránku odkazu v prohlížeči.

Zobrazení rozložení umožňuje provádět změny návrhu během procházení dat. Pomocí tohoto zobrazení můžete provádět mnoho běžných změn v návrhu při prohlížení dat ve formuláři nebo v sestavě. Můžete například přidat pole přetažením názvu pole z nového podokna Seznam polí nebo měnit vlastnosti pomocí seznamu vlastností.

Zobrazení rozložení podporuje vylepšená rozložení návrhu – skupiny ovládacích prvků, se kterými lze pracovat jako s jedním celkem, takže lze snadno měnit uspořádání polí, sloupců, řádků nebo celých rozložení. V zobrazení rozložení můžete také snadno odebrat pole nebo přidat formátování.

Sestava v zobrazení rozložení

Snazší vytváření seskupení a řazení v sestavách

V aplikaci Office Access 2007 byl zaveden lepší a přístupnější způsob seskupování a řazení v sestavách a přidání souhrnů. Rozhraní je srozumitelné a umožňuje snadnou navigaci, a použijete-li ho s novým zobrazením rozložení, okamžitě uvidíte výsledky provedených změn.

Podokno Skupina, řazení a součet

Předpokládejme, že chcete v sestavě zobrazit celkové prodeje podle oblastí. Pomocí zobrazení rozložení a podokna Skupina, řazení a součet přidejte úroveň skupiny a požadujte součet – můžete pak sledovat, jak se sestava mění přímo před očima. Řádek souhrnů usnadňuje přidání součtu, průměru, počtu, maxima nebo minima do záhlaví nebo zápatí sestavy. Jednoduché souhrny již nevyžadují ruční vytvoření vypočítaného pole. Nyní stačí umístit ukazatel myši a kliknout.

Vytvoření souhrnu v sestavě

Vylepšená rozložení ovládacích prvků usnadňující vytváření úhledných formulářů a sestav

Formuláře a sestavy často obsahují tabulkové informace, například sloupec se jmény zákazníků nebo řádek obsahující všechna pole daného zákazníka. Tyto ovládací prvky je možné seskupit do rozložení, se kterým lze snadno zacházet jako s jedním celkem včetně popisku.

Příkazy ve skupině Rozložení ovládacího prvku

Vzhledem k tomu, že je možné vybírat ovládací prvky z různých částí, jako je například popisek v záhlaví nebo zápatí, máte značnou flexibilitu. Můžete snadno provádět tyto akce:

 • přesunout rozložení nebo změnit jeho velikost, jako například posunout sloupec doleva nebo doprava;

 • formátovat rozložení, jako například nastavit text ve sloupci se jmény zákazníků na tučný, aby vynikl;

 • přidat do rozložení sloupec (pole);

 • odstranit z rozložení sloupec (pole).

 • sloučit nebo rozdělit buňky (pouze v aplikaci Access 2010).

Přesunutí sloupce v zobrazení rozložení

Rozložení se ukládají s návrhy, takže zůstávají k dispozici.

Rozdělené formuláře umožňující rychlé procházení dat

Poznámka: Tato funkce byla zavedena v aplikaci Access 2007.

Rozdělené formuláře slouží k vytvoření formuláře, který je kombinací zobrazení Datový list a formulářového zobrazení. Nastavením odpovídající vlastnosti můžete v aplikaci Access umístit datový list nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Rozdělený formulář

Poznámka: Rozdělené formuláře nejsou k dispozici u webových databází.

Vložená makra ve formulářích a sestavách

Vložená makra byla zavedena v aplikaci Office Access 2007.

Díky vloženým makrům není třeba psát kód. Vložené makro je uloženo ve vlastnosti a je součástí objektu, ke kterému patří. Návrh vnořeného makra můžete změnit, aniž byste se starali o jiné ovládací prvky, které toto makro používají – každé vložené makro je nezávislé. Vložená makra jsou důvěryhodná, protože je jim automaticky zabráněno v provádění potenciálně nebezpečných operací.

Přiřazení vloženého makra k události dvojitého kliknutí

Začátek stránky

Nové datové typy a ovládací prvky

Novinkou v aplikaci Access 2010 je, že vypočítaná pole umožňují ukládat výsledky výpočtů. V aplikaci Office Access 2007 byly zavedeny tyto nové a rozšířené datové typy a ovládací prvky:

 • Pole s více hodnotami

 • Datový typ Příloha

 • Rozšířená pole Memo

 • Předdefinovaný ovládací prvek kalendáře pro pole Datum a čas

Vypočítaná pole

Můžete vytvořit pole, ve kterém se zobrazí hodnota vypočtená z jiných dat ve stejné tabulce. Výpočet můžete vytvořit pomocí Tvůrce výrazů, a využít tak technologii IntelliSense a snadný přístup k nápovědě k hodnotám výrazu.

Jako zdroj pro vypočítaná data nelze použít data z jiných tabulek. Vypočítaná pole nepodporují některé výrazy.

Pole s více hodnotami

Pole s více hodnotami, které bylo zavedeno v aplikaci Office Access 2007, může v každém záznamu uchovávat více než jednu hodnotu. Předpokládejme, že potřebujete přidělit určitý úkol některému zaměstnanci nebo smluvnímu partnerovi, ale chcete ho přidělit více než jedné osobě. Ve většině databázových systémů i ve verzích aplikace Access dřívějších než Office Access 2007 je nutné vytvořit relaci N:N.

Poznámka: Aplikace Access vytvoří pro každé pole s více hodnotami skrytou tabulku, která umožní udržovat potřebnou relaci N:N.

Pole s více hodnotami jsou zvlášť vhodná při práci se seznamem služby SharePoint, který obsahuje některý z typů polí s více hodnotami používaných ve službě Windows SharePoint Services. Aplikace Access 2010 je s těmito datovými typy kompatibilní.

Pole s více hodnotami

Pole typu Příloha pro soubory

Datový typ Příloha umožňuje v databázi snadno ukládat všechny typy dokumentů a binárních souborů bez zbytečného nárůstu velikosti databáze. Pokud je to možné, aplikace Access automaticky komprimuje přílohy, aby zabraly co nejméně místa. Chcete připojit k záznamu dokument aplikace Word nebo uložit do databáze řadu digitálních obrázků? Díky přílohám jsou tyto úkoly mnohem snazší. K jednomu záznamu lze připojit i několik příloh.

Dialogové okno Přílohy

Poznámka: Pole příloh lze použít i ve webových databázích, ale každá webová tabulka může obsahovat maximálně jedno pole přílohy.

Pole typu Memo nyní uchovávají formátovaný text a podporují historii revizí

Pole typu Memo s podporou formátovaného textu byla zavedena v aplikaci Office Access 2007. Díky nim nejsou záznamy omezeny na uchování prostého textu. Text může být formátován (kromě různých písem a barev také například jako tučné písmo nebo kurzíva a pomocí dalších běžných možností formátování) a uložen v databázi. Formátovaný text se uloží do pole Memo ve formátu založeném na standardu HTML, který je kompatibilní s datovým typem formátovaného textu ve službě Windows SharePoint Services. Nastavíte-li novou vlastnost FormátTextu na RichText nebo PlainText, budou informace v ovládacích prvcích textového pole a v zobrazení Datový list správně formátovány.

Pole typu Memo jsou vhodná k ukládání velkých množství informací. Můžete nakonfigurovat vlastnost Pouze přidat tak, aby se uchovávala historie všech změn v poli typu Memo. Historii změn je pak možné zobrazit. Tato funkce podporuje také funkci sledování ve službě Windows SharePoint Services, takže v aplikaci Access můžete také zobrazit historii obsahu seznamu služby SharePoint.

Kalendář pro výběr dat

Poznámka: Tato funkce byla zavedena v aplikaci Access 2007.

Pole a ovládací prvky, které používají datový typ Datum a čas, automaticky podporují předdefinovaný interaktivní kalendář, zavedený v aplikaci Access 2007. Tlačítko kalendáře se automaticky zobrazuje vpravo vedle data. Chcete vědět, kolikátého bude tento pátek? Klikněte na tlačítko a automaticky se zobrazí kalendář, v němž můžete najít a zvolit datum. Pomocí vlastnosti můžete také pro pole nebo ovládací prvek kalendář vypnout.

Začátek stránky

Vylepšená prezentace dat

Nové funkce prezentace dat umožňují rychleji vytvářet databázové objekty a snáze analyzovat data.

Vylepšené nástroje pro řazení a filtrování

Předpokládejme, že potřebujete rychle najít odpovídající hodnotu nebo seřadit sloupec dat. Funkce Automatický filtr, která byla zavedena v aplikaci Office Access 2007, znásobuje již tak výkonné možnosti filtrování, takže se můžete rychle zaměřit na požadovaná data. Můžete snadno vybírat z jedinečných hodnot ve sloupci, což je užitečné v situacích, kdy si nemůžete vzpomenout na požadované jméno. Můžete také snadno řadit hodnoty pomocí možností kontextové nabídky v běžném jazyce, například pomocí příkazů Řadit od nejstarších po nejnovější nebo Řadit od nejmenších po největší.

Automatický filtr

Nejběžnější možnosti filtrování jsou snadno viditelné v příkazech nabídky nebo můžete pomocí rychlých filtrů omezit informace na základě zadaných dat. Rychlé možnosti filtrování se automaticky mění podle datového typu, takže uvidíte praktické volby pro text, datum a čísla.

Nabídka Filtry kalendářních dat

Souhrny a změna barev pozadí v datových listech

V zobrazení Datový list je řádek souhrnů, kde lze zobrazit součet, počet, průměr, maximum, minimum, směrodatnou odchylku nebo rozptyl. Po přidání řádku souhrnů umístěte ukazatel myši na šipku v buňce sloupce a vyberte požadovaný výpočet.

Řádek souhrnů v datovém listu

Datové listy, sestavy a nekonečné formuláře podporují střídavou barvu pozadí v řádcích, kterou lze nakonfigurovat nezávisle na běžné barvě pozadí. Nastavení stínování každého druhého řádku je snadné a můžete vybrat libovolnou barvu.

Datový list používající střídající se barvu řádků

Podmíněné formátování

V aplikaci Access 2010 jsou přidány nové funkce podmíněného formátování, které umožňují dosáhnout stejných stylů formátování jako v aplikaci Excel. Například přidáním datových pruhů lze zlepšit čitelnost sloupce čísel, jak ukazuje následující obrázek:

Podmíněné formátování v sestavě aplikace Access

Poznámka: Podmíněné formátování není k dispozici u webových databází.

Začátek stránky

Rozšířené zabezpečení

Rozšířené funkce zabezpečení a silná integrace se službou Windows SharePoint Services pomáhají při efektivní správě a zaručují lepší zabezpečení aplikací pro sledování informací než dříve. Tyto aplikace ukládají data do seznamů služby Windows SharePoint Services, takže je možné provádět audit historie revizí, obnovovat odstraněné informace a konfigurovat oprávnění pro přístup k datům.

Nový model zabezpečení, který byl zaveden v aplikaci Office Access 2007, je použit a vylepšen v aplikaci Access 2010. Jednotná rozhodnutí o důvěryhodnosti jsou integrována s Centrem zabezpečení systému Microsoft Office. Důvěryhodná umístění umožňují důvěřovat všem databázím v zabezpečených složkách. Aplikaci Office Access 2007 je možné zavést se zákazem kódu a maker, a zajistit tak bezpečnější práci v izolovaném prostoru (to znamená, že nelze spouštět nebezpečné příkazy). Důvěryhodná makra se spouštějí v režimu izolovaného prostoru.

Začátek stránky

Shromažďování dat pomocí aplikace Outlook a formulářů aplikace InfoPath

Funkce Shromažďování dat, která byla zavedena v aplikaci Office Access 2007, pomáhá shromažďovat informace od uživatelů pomocí aplikace Outlook nebo případně aplikace InfoPath. Automaticky může být vygenerován formulář aplikace InfoPath nebo formulář ve formátu HTML, který je možné vložit do těla e-mailové zprávy. Formulář pak lze odeslat příjemcům vybraným z kontaktů aplikace Outlook nebo příjemcům, jejichž jména jsou uložena v poli databáze aplikace Access.

Sběr dat pomocí e-mailové zprávy

Můžete se rozhodnout, zda chcete shromáždit nové informace nebo aktualizovat existující informace. Příjemci pak vyplní formulář a vrátí jej. Aplikace Outlook rozpozná příchozí formuláře a automaticky uloží data do databáze aplikace Access – není nutné je přepisovat.

Export do formátu PDF a XPS

V aplikaci Access 2010 je možné exportovat data do souborů ve formátu PDF (Portable Document Format) a XPS (XML Paper Specification) za účelem tisku, vystavení nebo distribuce e-mailem (pokud nejprve nainstalujete doplněk Publikovat ve formátu PDF nebo XPS). Exportem formuláře, sestavy nebo datového listu do souboru PDF nebo XPS zachytíte informace v podobě, která si zachová všechny formátovací charakteristiky a lze ji snadno rozšiřovat, přitom však nevyžaduje, aby příjemci měli kvůli prohlížení nebo tisku tohoto souboru ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Access.

 • Formát PDF (Portable Document Format)    PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí komerčních tiskařských metod.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)    XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno kopírovat nebo měnit.

Snazší práce s externími daty

Nyní se můžete připojit k webové službě jako externímu zdroji dat. Potřebujete k tomu definiční soubor webové služby. Poskytne vám ho správce webové služby. Po instalaci definičního souboru můžete pomocí propojené tabulky vytvořit propojení na data webové služby .

Nové funkce zavedené v aplikaci Office Access 2007 usnadňují import a export dat. Operaci exportu nebo importu lze uložit a později ji znovu použít k provedení stejné úlohy. V Průvodci importem z tabulkového kalkulátoru můžete změnit datový typ zvolený aplikací Access a můžete importovat, exportovat a propojovat data se soubory aplikace Office Excel 2007 a novějších verzí.

Začátek stránky

Lepší způsob řešení potíží

Diagnostické nástroje systému Microsoft Office, které byly zavedeny v aplikaci Office Access 2007, provádějí řadu diagnostických testů, jež pomáhají při zjišťování příčin selhání počítače. Některé potíže mohou tyto testy vyřešit přímo, u jiných mohou stanovit způsoby řešení. Diagnostické nástroje systému Microsoft Office nahradily tyto funkce systému Microsoft Office 2003: funkci Rozpoznat a opravit a funkci Obnovení aplikací Microsoft Office.

Začátek stránky

Vylepšené nástroje kontroly pravopisu

Některé nové funkce kontroly pravopisu:

 • Chování kontroly pravopisu je u aplikací systému Office konzistentnější. Zde je několik příkladů:

  • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou nyní globální. Pokud změníte některou z těchto možností v jedné aplikaci systému Office, změní se tato možnost i ve všech ostatních aplikacích systému Office. Další informace naleznete v článku Změna způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

  • Kromě sdílení stejných vlastních slovníků je možné tyto slovníky spravovat ve všech aplikacích pomocí stejného dialogového okna. Další informace naleznete v článku Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

 • Kontrola pravopisu obsahuje francouzský slovník po reformě. V systému Microsoft Office 2003 se jednalo o doplněk, který bylo nutné zvlášť instalovat. Další informace naleznete v článku Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Při prvním použití určitého jazyka je pro tento jazyk automaticky vytvořen slovník výjimek. Slovníky výjimek slouží k tomu, aby bylo možné při kontrole pravopisu označit slova, která nechcete používat. Slovníky výjimek jsou užitečné, chcete-li předejít používání neslušných slov nebo slov, která nevyhovují požadovaným stylovým pravidlům. Další informace naleznete v článku Použití slovníků výjimek k určení upřednostňovaného pravopisu slova.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×