Aktualizace externího datového připojení v Excelu

Svůj excelový sešit můžete připojit k externímu zdroji dat, třeba k databázi SQL Serveru, krychli OLAP nebo i jinému excelovému sešitu. Toto připojení se může v sešitu zobrazovat jako tabulka, sestava kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

Data zobrazená v sešitu můžete udržovat v aktuálním stavu tak, že „obnovíte“ (aktualizujete) odkaz na jejich zdroj. Při každé aktualizaci připojení se zobrazí nejnovější verze dat se vším novým nebo odstraněným.

Poznámka zabezpečení: Připojení k externím datům mohou být v počítači aktuálně zakázána. Pokud chcete aktualizovat data při otevření sešitu, musíte povolit datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení, nebo musíte sešit umístit do důvěryhodného umístění. Další informace najdete v tématech Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení možností a nastavení v centru zabezpečení.

U většiny připojení klikněte na libovolnou buňku v oblasti nebo tabulce, která používá dané připojení, a pak proveďte jednu z následujících akcí:

 • Aktualizace pouze vybraných dat   Stiskněte ALT + F5 nebo na kartě data ve skupině dotazy & připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

  Myš ukazující na příkaz Aktualizovat na pásu karet

 • Aktualizace všech dat v sešitu   Stiskněte CTRL + ALT + F5 nebo na kartě data ve skupině dotazy & připojení klikněte na Aktualizovat vše.

  Ukazatel myši nad tlačítkem Aktualizovat vše

 • Určení, jak nebo kdy se má připojení aktualizovat   Na kartě data klikněte na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Myš ukazující na příkaz Vlastnosti připojení na pásu karet

  V dialogovém okně, které se otevře, zvolte požadované možnosti na kartě použití v části Nastavení aktualizace.

Některé operace aktualizace vyžadují více kroků, jak je popsáno v následujících částech. Pokud vidíte svůj zdroj dat, podívejte se na příslušný oddíl.

Oblast externích dat můžete automaticky aktualizovat při otevření sešitu. Volitelně můžete sešit uložit, aniž byste ukládali externí data, aby se velikost souboru zmenšila.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině dotazy & připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Myš ukazující na příkaz Vlastnosti připojení na pásu karet

 3. V dialogovém okně Vlastnosti připojení na kartě použití zaškrtněte v části Nastavení aktualizacepolíčko aktualizovat data při otevření souboru .

 4. Chcete-li sešit uložit s definicí dotazu, ale bez externích dat, zaškrtněte políčko Odebrat data z oblasti externích dat před uložením sešitu.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině dotazy & připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Myš ukazující na příkaz Vlastnosti připojení na pásu karet

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Zaškrtněte políčko Obnovovat každých a potom zadejte počet minut mezi jednotlivými aktualizacemi.

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:   Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí   Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:   Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Aktualizace souboru offline datové krychle, při které je soubor znovu vytvořený s použitím nejnovějších dat krychle na serveru, může být časově náročná a vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům v Excelu, a ujistěte se, jestli je na disku dost místa, aby se dal soubor uložit znovu.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku připojenou k souboru offline datové krychle.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině dotazy & připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

  Ukazatel myši nad tlačítkem Aktualizovat vše

 1. Na listu vyberte kliknutím na mapovanou buňku požadované mapování XML, které chcete aktualizovat.

 2. Pokud není dostupná karta Vývojář, zobrazte ji takto:

  1. Klikněte na Soubor a Možnosti. Potom klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko Aktualizovat data.

  Aktualizovat data XML

Když použijete doplněk Power Pivot k aktualizaci dříve importovaných dat, uvidíte, jestli aktualizace proběhla úspěšně, selže nebo je zrušená.

V Power Pivot klikněte na domovská > Načíst externí data , > aktualizaci nebo aktualizaci všech tabulek v datovém modelu.

Stav aktualizace je označený pro každé připojení použité v datovém modelu. Existují tři možné výsledky.

Zprávy o stavu aktualizace dat v PowerPivotu

Počet úspěšných zpráv o počtu řádků importovaných do jednotlivých tabulek.

Chyba, která se může zobrazit, pokud je databáze offline, už nemáte oprávnění, nebo se tabulka nebo sloupec ve zdroji odstraní nebo přejmenují. Ověřte, že databáze je k dispozici, třeba vytvořením nového připojení v jiném sešitu.

Položka zrušeno znamená, že aplikace Excel nesplnila žádost o aktualizaci, protože aktualizace je u připojení zakázána.

Tip:  Sdílíte tento sešit s dalšími lidmi, kteří můžou chtít aktualizovat data? Pomozte svým kolegům předejít chybám aktualizace dat, a to tak, že jim požádáte o oprávnění ke zdrojům dat, které data poskytují.

Vlastnosti tabulky zobrazující dotazy použité při aktualizaci dat

Aktualizace dat: jednoduše znovu spusťte stejný dotaz, který se použil k načtení dat na první místo. Dotaz můžete zobrazit a někdy změnit zobrazením vlastností tabulky v okně Power Pivot.

 1. Pokud chcete zobrazit dotaz použitý při aktualizaci dat, otevřete okno Power Pivot kliknutím Power Pivot > Spravovat .

 2. Klikněte na návrh > Vlastnosti tabulky.

 3. Pokud chcete zobrazit podkladový dotaz, přepněte do editoru dotazů.

Dotazy nejsou pro každý typ zdroje dat viditelné. Například dotazy nejsou zobrazeny pro import datového kanálu.

Vlastnosti připojení, které zruší aktualizaci dat

V Excelu můžete nastavit vlastnosti připojení, které určují frekvenci aktualizace dat. Pokud se v konkrétním připojení nepovoluje aktualizace, zobrazí se upozornění o zrušení při spuštění aktualizace nebo pokusu o aktualizaci konkrétní tabulky, která připojení používá.

 1. Pokud chcete zobrazit vlastnosti připojení, klikněte v Excelu na Data > dotazy & připojení a zobrazte si seznam všech připojení použitých v sešitu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na připojení a potom klikněte na vlastnosti.

 3. Pokud je políčko v částiNastavení aktualizacezaškrtnuté, aby se toto políčko při aktualizaci aktualizovat v tomto zaškrtávacím políčku obnovilo, zobrazí se při pokusu o aktualizaci všech v okně Power Pivot zrušení.

Aktualizace dat na SharePoint serveru 2013

Na SharePoint serveru 2013 můžete naplánovat bezobslužné aktualizace dat na serveru, ale to vyžaduje, aby byl v prostředí SharePointu nainstalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pro SharePoint 2013. Zjistěte u správce SharePointu, jestli je dostupná plánovaná aktualizace dat.

Když se data, která používáte pro mapu, změní, můžete ji v 3D mapách ručně aktualizovat. Změny se pak projeví v mapě. Uděláte to takto:

 • V 3D mapách klikněte na Domů > Aktualizovat data.

Tlačítko Aktualizovat data na kartě Domů

Přidání dat do Power Mapu

Přidání nových dat do 3D mapFunkce Power Map:

 1. Ve 3D mapách přejděte na mapu, do které chcete přidat data.

 2. Okno 3D mapy nechejte otevřené, klikněte do Excelu a vyberte v listu data, která chcete přidat.

 3. Na pásu karet v Excelu klikněte na Vložit > na šipku Mapa > Přidat vybraná data do funkce Power Map.

Příkaz Přidat vybraná data do funkce Power Map

3D mapy se vám automaticky aktualizují a zobrazí data, která jste přidali.

Data v sešitu aplikace Microsoft Office Excel, která se zobrazí ve službě Excel Services, mohou pocházela ze dvou různých umístění. Data mohou být uložená přímo v sešitu nebo může být uložená v externím zdroji dat, například v databázi nebo v datové krychli OLAP (Online Analytical Processing).

Pokud data pochází z externího zdroje dat, autor nebo správce sešitu definoval informace o připojení, často v souboru datového připojení Office (ODC), který popisuje, jak najít, přihlásit se, vyhledat dotaz a získat přístup k externímu zdroji dat.

Když jste připojení k externímu zdroji dat ve službách Excel Services, můžete provést operaci aktualizace, která načte aktualizovaná data. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze dat včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Informace o aktualizaci dat

Následující ilustrace vysvětluje základní proces toho, co se stane při aktualizaci dat připojených k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

 1. Operace aktualizace načte aktuální data.

 2. Připojení, které se často ukládá do souboru připojení, definuje všechny informace potřebné k přístupu a načtení dat z externího zdroje dat.

 3. K dispozici je celá řada zdrojů dat, jako jsou OLAP, SQL Server, zprostředkovatelé OLEDB a ovladače ODBC.

 4. Aktuální data se přidají do aktuálního sešitu.

Informace o zabezpečení

Když jste připojení k externímu zdroji dat a pokusíte se data aktualizovat, je důležité vědět o potenciálních problémech zabezpečení a vědět, co můžete dělat ohledně problémů se zabezpečením.

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů, které se používají k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel s úmyslným úmyslem navrhnout dotaz pro přístup k důvěrným informacím a distribuovat ho dalším uživatelům nebo provádět jiné škodlivé akce. Proto je důležité zajistit, aby:

 • Autorem souboru připojení byl spolehlivý jednotlivce.

 • Soubor připojení je zabezpečený a pochází z důvěryhodné knihovny datových připojení (DCL).

Poznámka zabezpečení: Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelské jméno a heslo), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tato pověření jsou poskytována bezpečným a bezpečným způsobem a že tyto přihlašovací údaje nebudete omylem odhalit ostatním.

Určení způsobu aktualizace dat

Chcete-li určit, jak aktualizovat data z externího zdroje dat, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Aktualizace při otevření   V Microsoft Office Excel 2007 může autor sešitu vytvořit sešit, který při otevření sešitu automaticky aktualizuje externí data tak, že v dialogovém okně Vlastnosti připojení zaškrtnete políčko aktualizovat data při otevření souboru . (Na kartě data klikněte ve skupině připojení na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, klikněte na kartu použití a pak klikněte na aktualizovat data při otevření souboru.) V tomto případě Excel Services aktualizuje data vždy před zobrazením sešitu a vytvoří novou relaci. Pokud autor sešitu vymaže data aktualizace při otevření souboru , zobrazí se data uložená v sešitě, což znamená, že když uživatel aktualizuje data ručně, uživatel uvidí aktualizovanou, aktuální data během aktuální relace, ale data se do sešitu neuloží. Pokud chcete zajistit, aby se při zobrazení sešitu ve službě Excel Services vždy zobrazovaly aktuální data, zaškrtněte políčko aktualizovat data při otevření souboru pomocí Office Excel.

  Pokud používáte soubor datového připojení Office (s příponou. odc), ujistěte se, že jste v dialogovém okně Vlastnosti připojení (na kartě data ve skupině připojení ) nastavili vždycky použít soubor připojení , klikněte na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, na kartu definice a pak klikněte na možnost vždy používat soubor připojení.

  Nastavení webu pro důvěryhodné umístění souborů, krátký časový limit relace a Životnost mezipaměti externích datmůže mít taky vliv na operace aktualizace. Další informace získáte od správce nebo v systému nápovědy centrální správy serveru Microsoft Office SharePoint Server.

 • Ruční aktualizace   

  Poznámka: Ručně můžete aktualizovat jenom sestavu kontingenční tabulky.

  1. Vyberte buňku v sestavě kontingenční tabulky.

  2. Na panelu nástrojů Excel Web Access v nabídce aktualizace klikněte na Aktualizovat vybrané připojení.

   Poznámky: 

   • Všechny interaktivní operace, které způsobí, že dotaz na zdroj dat OLAP iniciuje ruční operaci aktualizace.

   • Pokud tento příkaz aktualizovat není viditelný, autor webové části zrušil zaškrtnutí políčka Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení . Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Aktualizace všech připojení   Na panelu nástrojů Excel Web Access klikněte v nabídce aktualizace na aktualizovat všechna připojení.

 • Pravidelná aktualizace   Pomocí Office Excel 2007 může autor sešitu určit, že se data automaticky aktualizuje v zadaném intervalu po otevření sešitu pro každé připojení v sešitu. Databáze zásob se například dá aktualizovat každou hodinu, takže autor sešitu tento sešit nadefinoval automaticky každých 60 minut.

  Autor webové části může zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí vlastnosti periodická aktualizace dat aplikace Excel Web Access , která povolí nebo zakáže tuto periodickou operaci aktualizace (pokud vlastnost definuje autor sešitu). Po uplynutí časového intervalu se ve spodní části webové části Excel Web Accessu ve výchozím nastavení zobrazí následující výzva k aktualizaci upozornění:

  Chcete aktualizovat data pro <seznam připojení>? Provést Neustále (Tento dotaz už příště nezobrazovat)

  Autor webové části Excel Web Access může také nastavit vlastnost Zobrazit rychlou výzvu k aktualizaci dat , která řídí chování zprávy, která se zobrazí, když služba Excel Services provádí pravidelnou aktualizaci dat během relace:

  • Neustále     znamená, že se zobrazí zpráva s výzvou v každém intervalu.

  • Případný     znamená, že uživatel může pokračovat v periodických aktualizacích, aniž by zobrazil zprávu.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access provede pravidelnou aktualizaci bez zobrazení zprávy nebo výzvy.

  Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Zrušení aktualizace   Protože operace aktualizace může trvat déle, než očekáváte, můžete ji zrušit. Když dojde k aktualizaci, Excel Services zobrazí zprávu s výzvou. Kliknutím na Zrušit přerušíte operaci, abyste operaci aktualizace mohli dokončit ve vhodnější dobu. Data vrácená dotazy před zrušením aktualizace se zobrazí.

Uložená hesla nejsou šifrovaná, takže se je nedoporučuje používat. Pokud je pro připojení ke zdroji dat potřebné Heslo, můžete požadovat, aby ho uživatelé museli zadat před aktualizací oblasti externích dat. Následující postup nejde použít pro data načítaná z textového souboru (.txt) nebo webového dotazu (.iqy).

Používejte silná hesla, kde se kombinují malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jen některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Je nezbytné, abyste si svoje heslo pamatovali. Když ho zapomenete, nebude ho moct Microsoft načíst. Poznamenaná hesla si uložte na bezpečném místě, jinde, než jsou informace, které tato hesla pomáhají chránit.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě data ve skupině dotazy & připojení klikněte na Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Klikněte na kartu Definice a zrušte zaškrtnutí políčka Uložit heslo.

Poznámka: V aplikaci Excel se výzva k zadání hesla zobrazí jen při první aktualizaci oblasti externích dat v každé relaci této aplikace. Pokud při dalším spuštění Excelu otevřete sešit obsahující dotaz a pokusíte se provést aktualizaci, budete k zadání hesla vyzvaní znovu.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě data ve skupině dotazy & připojení klikněte na Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Myš ukazující na příkaz Vlastnosti připojení na pásu karet

  Poznámka: Dotaz OLAP nejde spustit na pozadí.

  Poznámka: Dotaz nejde spustit pro žádný typ připojení, který načítá data pro datový model.

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Pokud chcete dotaz spustit na pozadí, zaškrtněte políčko Povolit aktualizaci na pozadí. V případě, že chcete dotaz spustit a čekat na jeho výsledek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Během záznamu Makro obsahujícího dotaz nespustí Excel tento dotaz na pozadí. Pokud chcete zaznamenané makro změnit tak, aby mohl být dotaz spuštěný na pozadí, upravte makro v programu Visual Basic Editor. U objektu QueryTable změňte metodu aktualizace z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

U většiny připojení klikněte na libovolnou buňku v oblasti nebo tabulce, která používá dané připojení, a pak proveďte jednu z následujících akcí:

 • Aktualizace pouze vybraných dat   Stiskněte ALT + F5 nebo na kartě data ve skupině připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

  Myš ukazující na příkaz Aktualizovat na pásu karet

 • Aktualizace všech dat v sešitu   Stiskněte CTRL + ALT + F5 nebo na kartě data klikněte ve skupině připojení na Aktualizovat vše.

  Ukazatel myši nad tlačítkem Aktualizovat vše

 • Určení, jak nebo kdy se má připojení aktualizovat   Na kartě data klikněte ve skupině připojení na šipku pod položkou Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Myš ukazující na příkaz Vlastnosti připojení na pásu karet

  V dialogovém okně, které se otevře, zvolte požadované možnosti na kartě použití v části Nastavení aktualizace.

Některé operace aktualizace vyžadují více kroků, jak je popsáno v následujících částech. Pokud vidíte svůj zdroj dat, podívejte se na příslušný oddíl.

Oblast externích dat můžete automaticky aktualizovat při otevření sešitu. Volitelně můžete sešit uložit, aniž byste ukládali externí data, aby se velikost souboru zmenšila.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 1. Klikněte na kartu Použití.

 2. V části Nastavení aktualizace zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru.

 3. Chcete-li sešit uložit s definicí dotazu, ale bez externích dat, zaškrtněte políčko Odebrat data z oblasti externích dat před uložením sešitu.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Zaškrtněte políčko Obnovovat každých a potom zadejte počet minut mezi jednotlivými aktualizacemi.

Uložená hesla nejsou šifrovaná, takže se je nedoporučuje používat. Pokud je pro připojení ke zdroji dat potřebné Heslo, můžete požadovat, aby ho uživatelé museli zadat před aktualizací oblasti externích dat. Následující postup nejde použít pro data načítaná z textového souboru (.txt) nebo webového dotazu (.iqy).

Používejte silná hesla, kde se kombinují malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jen některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Je nezbytné, abyste si svoje heslo pamatovali. Když ho zapomenete, nebude ho moct Microsoft načíst. Poznamenaná hesla si uložte na bezpečném místě, jinde, než jsou informace, které tato hesla pomáhají chránit.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Klikněte na kartu Definice a zrušte zaškrtnutí políčka Uložit heslo.

Poznámka: V aplikaci Excel se výzva k zadání hesla zobrazí jen při první aktualizaci oblasti externích dat v každé relaci této aplikace. Pokud při dalším spuštění Excelu otevřete sešit obsahující dotaz a pokusíte se provést aktualizaci, budete k zadání hesla vyzvaní znovu.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

  Poznámka: Dotaz OLAP nejde spustit na pozadí.

  Poznámka: Dotaz nejde spustit pro žádný typ připojení, který načítá data pro datový model.

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Pokud chcete dotaz spustit na pozadí, zaškrtněte políčko Povolit aktualizaci na pozadí. V případě, že chcete dotaz spustit a čekat na jeho výsledek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Během záznamu Makro obsahujícího dotaz nespustí Excel tento dotaz na pozadí. Pokud chcete zaznamenané makro změnit tak, aby mohl být dotaz spuštěný na pozadí, upravte makro v programu Visual Basic Editor. U objektu QueryTable změňte metodu aktualizace z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na tuto zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Pokud jste použili příkaz získat & transformovat na textový soubor, nebudou potřeba žádné další kroky. Pokud jste naimportovali textový soubor, postup aktualizace je následující:

 1. Klikněte na libovolnou buňku v oblasti nebo tabulce, která obsahuje odkaz na importovaný textový soubor.

 2. Na kartě Data ve skupině Připojení klikněte na Aktualizovat vše.

  Myš ukazující na příkaz Aktualizovat na pásu karet

  Když chcete aktualizovat jenom vybraná data, klikněte na Aktualizovat.

  Můžete taky kliknout na buňku v oblasti nebo tabulce pravým tlačítkem a potom kliknout na Aktualizovat.

 3. V dialogovém okně Importovat textový soubor najděte textový soubor a potom klikněte na Importovat.

Aktualizace souboru offline datové krychle, při které je soubor znovu vytvořený s použitím nejnovějších dat krychle na serveru, může být časově náročná a vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům v Excelu, a ujistěte se, jestli je na disku dost místa, aby se dal soubor uložit znovu.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku připojenou k souboru offline datové krychle.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Aktualizovat.

  Myš ukazující na příkaz Aktualizovat na pásu karet

 1. Na listu vyberte kliknutím na mapovanou buňku požadované mapování XML, které chcete aktualizovat.

 2. Pokud není dostupná karta Vývojář, zobrazte ji takto:

  1. Klikněte na Soubor a Možnosti. Potom klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko Aktualizovat data.

  Aktualizovat data XML

 • Na kartě data klikněte ve skupině připojení na Aktualizovat vše.

Pokud máte víc připojení a chcete jenom aktualizovat určitou část, vyberte některou buňku v oblasti dat, klikněte na šipku vedle Aktualizovat všea klikněte na aktualizovat.

Myš ukazující na příkaz Aktualizovat na pásu karet

Určení, jak nebo kdy se má připojení aktualizovat

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující připojená data.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Na kartě použití nastavte požadované možnosti.

  U velmi rozsáhlých sad dat zvažte možnost zkontrolovat aktualizaci na pozadí . To vám vrátí kontrolu Excelu hned po zahájení aktualizace, namísto toho, abyste čekali na dokončení aktualizace.

Zrušení nebo kontrola stavu aktualizace

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Když použijete doplněk Power Pivot k aktualizaci dříve importovaných dat, uvidíte, jestli aktualizace proběhla úspěšně, selže nebo je zrušená.

V Power Pivot klikněte na domovská > Načíst externí data , > aktualizaci nebo aktualizaci všech tabulek v datovém modelu.

Stav aktualizace je označený pro každé připojení použité v datovém modelu. Existují tři možné výsledky.

Zprávy o stavu aktualizace dat v PowerPivotu

Počet úspěšných zpráv o počtu řádků importovaných do jednotlivých tabulek.

Chyba, která se může zobrazit, pokud je databáze offline, už nemáte oprávnění, nebo se tabulka nebo sloupec ve zdroji odstraní nebo přejmenují. Ověřte, že databáze je k dispozici, třeba vytvořením nového připojení v jiném sešitu.

Položka zrušeno znamená, že aplikace Excel nesplnila žádost o aktualizaci, protože aktualizace je u připojení zakázána.

Tip:  Sdílíte tento sešit s dalšími lidmi, kteří můžou chtít aktualizovat data? Pomozte svým kolegům předejít chybám aktualizace dat, a to tak, že jim požádáte o oprávnění ke zdrojům dat, které data poskytují.

Vlastnosti tabulky zobrazující dotazy použité při aktualizaci dat

Aktualizace dat: jednoduše znovu spusťte stejný dotaz, který se použil k načtení dat na první místo. Dotaz můžete zobrazit a někdy změnit zobrazením vlastností tabulky v okně Power Pivot.

 1. Pokud chcete zobrazit dotaz použitý při aktualizaci dat, otevřete okno Power Pivot kliknutím Power Pivot > Spravovat .

 2. Klikněte na návrh > Vlastnosti tabulky.

 3. Pokud chcete zobrazit podkladový dotaz, přepněte do editoru dotazů.

Dotazy nejsou pro každý typ zdroje dat viditelné. Například dotazy nejsou zobrazeny pro import datového kanálu.

Vlastnosti připojení, které zruší aktualizaci dat

V Excelu můžete nastavit vlastnosti připojení, které určují frekvenci aktualizace dat. Pokud se v konkrétním připojení nepovoluje aktualizace, zobrazí se upozornění o zrušení při spuštění aktualizace nebo pokusu o aktualizaci konkrétní tabulky, která připojení používá.

 1. Pokud chcete zobrazit vlastnosti připojení, v Excelu klikněte na datové > připojení , abyste zobrazili seznam všech připojení použitých v sešitu.

 2. Vyberte připojení a klikněte na vlastnosti.

 3. Pokud je políčko v částiNastavení aktualizacezaškrtnuté, aby se toto políčko při aktualizaci aktualizovat v tomto zaškrtávacím políčku obnovilo, zobrazí se při pokusu o aktualizaci všech v okně Power Pivot zrušení.

Aktualizace dat na SharePoint serveru 2013

Na SharePoint serveru 2013 můžete naplánovat bezobslužné aktualizace dat na serveru, ale to vyžaduje, aby byl v prostředí SharePointu nainstalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pro SharePoint 2013. Zjistěte u správce SharePointu, jestli je dostupná plánovaná aktualizace dat.

Poznámka: Editor Power Query je součástí aplikace Get & Transform. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Pomocí editoru Power Query můžete aktualizovat dotaz a importovat nejnovější data do tabulky, aniž byste museli dotaz znovu vytvářet.

Aktualizace dotazu:

 1. Klikněte na načíst & transformovat > Zobrazit dotazy.

 2. V podokně dotazy sešitu vyberte dotaz, který chcete aktualizovat.

 3. Na pásu karet editoru Power Query klikněte na > Aktualizovat náhledna Domů > dotaz .

Pás karet Editoru dotazů

Když se data, která používáte pro mapu, změní, můžete ji v 3D mapách ručně aktualizovat. Změny se pak projeví v mapě. Uděláte to takto:

 • V 3D mapách klikněte na Domů > Aktualizovat data.

Tlačítko Aktualizovat data na kartě Domů

Přidání dat do Power Mapu

Přidání nových dat do 3D mapFunkce Power Map:

 1. Ve 3D mapách přejděte na mapu, do které chcete přidat data.

 2. Okno 3D mapy nechejte otevřené, klikněte do Excelu a vyberte v listu data, která chcete přidat.

 3. Na pásu karet v Excelu klikněte na Vložit > na šipku Mapa > Přidat vybraná data do funkce Power Map.

Příkaz Přidat vybraná data do funkce Power Map

3D mapy se vám automaticky aktualizují a zobrazí data, která jste přidali.

Data v sešitu aplikace Microsoft Office Excel, která se zobrazí ve službě Excel Services, mohou pocházela ze dvou různých umístění. Data mohou být uložená přímo v sešitu nebo může být uložená v externím zdroji dat, například v databázi nebo v datové krychli OLAP (Online Analytical Processing).

Pokud data pochází z externího zdroje dat, autor nebo správce sešitu definoval informace o připojení, často v souboru datového připojení Office (ODC), který popisuje, jak najít, přihlásit se, vyhledat dotaz a získat přístup k externímu zdroji dat.

Když jste připojení k externímu zdroji dat, můžete provést aktualizaci a načíst aktualizovaná data. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze dat včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Informace o aktualizaci dat

Následující ilustrace vysvětluje základní proces toho, co se stane při aktualizaci dat připojených k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

 1. Operace aktualizace načte aktuální data.

 2. Připojení, které se často ukládá do souboru připojení, definuje všechny informace potřebné k přístupu a načtení dat z externího zdroje dat.

 3. K dispozici je celá řada zdrojů dat, jako jsou OLAP, SQL Server, zprostředkovatelé OLEDB a ovladače ODBC.

 4. Aktuální data se přidají do aktuálního sešitu.

Informace o zabezpečení

Když jste připojení k externímu zdroji dat a pokusíte se data aktualizovat, je důležité vědět o potenciálních problémech zabezpečení a vědět, co můžete dělat ohledně problémů se zabezpečením.

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů, které se používají k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel s úmyslným úmyslem navrhnout dotaz pro přístup k důvěrným informacím a distribuovat ho dalším uživatelům nebo provádět jiné škodlivé akce. Proto je důležité zajistit, aby:

 • Autorem souboru připojení byl spolehlivý jednotlivce.

 • Soubor připojení je zabezpečený a pochází z důvěryhodné knihovny datových připojení (DCL).

Další informace o tom, jak může správce vytvářet soubory připojení, vytvářet důvěryhodná umístění a soubory zabezpečeného připojení, najdete v tématu Nápověda k aplikaci Microsoft Office 2007 a Nápověda k centru pro správu Office SharePoint Server.

Poznámka zabezpečení: Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelské jméno a heslo), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tato pověření jsou poskytována bezpečným a bezpečným způsobem a že tyto přihlašovací údaje nebudete omylem odhalit ostatním.

Určení způsobu aktualizace dat

Chcete-li určit, jak aktualizovat data z externího zdroje dat, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Aktualizace při otevření   V Microsoft Office Excel 2007 může autor sešitu vytvořit sešit, který při otevření sešitu automaticky aktualizuje externí data tak, že v dialogovém okně Vlastnosti připojení zaškrtnete políčko aktualizovat data při otevření souboru . (Na kartě data klikněte ve skupině připojení na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, klikněte na kartu použití a pak klikněte na aktualizovat data při otevření souboru.) V tomto případě Excel Services aktualizuje data vždy před zobrazením sešitu a vytvoří novou relaci. Pokud autor sešitu vymaže data aktualizace při otevření souboru , zobrazí se data uložená v sešitě, což znamená, že když uživatel aktualizuje data ručně, uživatel uvidí aktualizovanou, aktuální data během aktuální relace, ale data se do sešitu neuloží. Pokud chcete zajistit, aby se při zobrazení sešitu ve službě Excel Services vždy zobrazovaly aktuální data, zaškrtněte políčko aktualizovat data při otevření souboru pomocí Office Excel.

  Pokud používáte soubor datového připojení Office (s příponou. odc), ujistěte se, že jste v dialogovém okně Vlastnosti připojení (na kartě data ve skupině připojení ) nastavili vždycky použít soubor připojení , klikněte na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, na kartu definice a pak klikněte na možnost vždy používat soubor připojení.

  Nastavení webu pro důvěryhodné umístění souborů, krátký časový limit relace a Životnost mezipaměti externích datmůže mít taky vliv na operace aktualizace. Další informace získáte od správce nebo v systému nápovědy centrální správy serveru Microsoft Office SharePoint Server.

 • Ruční aktualizace   

  Poznámka: Ručně můžete aktualizovat jenom sestavu kontingenční tabulky.

  1. Vyberte buňku v sestavě kontingenční tabulky.

  2. Na panelu nástrojů Excel Web Access v nabídce aktualizace klikněte na Aktualizovat vybrané připojení.

   Poznámky: 

   • Všechny interaktivní operace, které způsobí, že dotaz na zdroj dat OLAP iniciuje ruční operaci aktualizace.

   • Pokud tento příkaz aktualizovat není viditelný, autor webové části zrušil zaškrtnutí políčka Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení . Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Aktualizace všech připojení   Na panelu nástrojů Excel Web Access klikněte v nabídce aktualizace na aktualizovat všechna připojení.

 • Pravidelná aktualizace   Pomocí Office Excel 2007 může autor sešitu určit, že se data automaticky aktualizuje v zadaném intervalu po otevření sešitu pro každé připojení v sešitu. Databáze zásob se například dá aktualizovat každou hodinu, takže autor sešitu tento sešit nadefinoval automaticky každých 60 minut.

  Autor webové části může zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí vlastnosti periodická aktualizace dat aplikace Excel Web Access , která povolí nebo zakáže tuto periodickou operaci aktualizace (pokud vlastnost definuje autor sešitu). Po uplynutí časového intervalu se ve spodní části webové části Excel Web Accessu ve výchozím nastavení zobrazí následující výzva k aktualizaci upozornění:

  Chcete aktualizovat data pro <seznam připojení>? Provést Neustále (Tento dotaz už příště nezobrazovat)

  Autor webové části Excel Web Access může také nastavit vlastnost Zobrazit rychlou výzvu k aktualizaci dat , která řídí chování zprávy, která se zobrazí, když služba Excel Services provádí pravidelnou aktualizaci dat během relace:

  • Neustále     znamená, že se zobrazí zpráva s výzvou v každém intervalu.

  • Případný     znamená, že uživatel může pokračovat v periodických aktualizacích, aniž by zobrazil zprávu.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access provede pravidelnou aktualizaci bez zobrazení zprávy nebo výzvy.

  Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Zrušení aktualizace   Protože operace aktualizace může trvat déle, než očekáváte, můžete ji zrušit. Když dojde k aktualizaci, Excel Services zobrazí zprávu s výzvou. Kliknutím na Zrušit přerušíte operaci, abyste operaci aktualizace mohli dokončit ve vhodnější dobu. Data vrácená dotazy před zrušením aktualizace se zobrazí.

 1. Klikněte na libovolnou buňku v oblasti nebo tabulce, která obsahuje odkaz na externí data.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na Aktualizovat vše.

  Aktualizovat datové připojení

  Když chcete aktualizovat jenom vybraná data, klikněte na Aktualizovat.

  Můžete taky kliknout na buňku v oblasti nebo tabulce pravým tlačítkem a potom kliknout na Aktualizovat.

  Poznámka: Pokud je otevřeno více sešitů, je potřeba opakovat tuto operaci v každém sešitu.

 1. Klikněte na libovolnou buňku v oblasti nebo tabulce, která obsahuje odkaz na importovaný textový soubor.

 2. Na kartě Data ve skupině Připojení klikněte na Aktualizovat vše.

  Aktualizovat datové připojení

  Když chcete aktualizovat jenom vybraná data, klikněte na Aktualizovat.

  Můžete taky kliknout na buňku v oblasti nebo tabulce pravým tlačítkem a potom kliknout na Aktualizovat.

 3. V dialogovém okně Importovat textový soubor najděte textový soubor a potom klikněte na Importovat.

Aktualizace souboru offline datové krychle, při které je soubor znovu vytvořený s použitím nejnovějších dat krychle na serveru, může být časově náročná a vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům v Excelu, a ujistěte se, jestli je na disku dost místa, aby se dal soubor uložit znovu.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku připojenou k souboru offline datové krychle.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Aktualizovat.

  Aktualizovat datové připojení

 1. Na listu vyberte kliknutím na mapovanou buňku požadované mapování XML, které chcete aktualizovat.

 2. Pokud není dostupná karta Vývojář, zobrazte ji takto:

  1. Klikněte na Soubor a Možnosti. Potom klikněte na Přizpůsobit pás karet.

  2. V oblasti Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko Aktualizovat data.

  Aktualizovat data XML

 • Na kartě data klikněte na Aktualizovat vše.

Pokud máte víc připojení a chcete jenom aktualizovat určitou část, vyberte některou buňku v oblasti dat, klikněte na šipku vedle Aktualizovat všea klikněte na aktualizovat.

Aktualizovat datové připojení

Určení, jak nebo kdy se má připojení aktualizovat

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující připojená data.

 2. Na kartě data klikněte na šipku vedle Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Na kartě použití nastavte požadované možnosti.

  U velmi rozsáhlých sad dat zvažte možnost zkontrolovat aktualizaci na pozadí . To vám vrátí kontrolu Excelu, místo abyste čekali na dokončení aktualizace.

Zrušení nebo kontrola stavu aktualizace

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Když použijete doplněk Power Pivot k aktualizaci dříve importovaných dat, uvidíte, jestli aktualizace proběhla úspěšně, selže nebo je zrušená.

V Power Pivot klikněte na domovská > Načíst externí data , > aktualizaci nebo aktualizaci všech tabulek v datovém modelu.

Stav aktualizace je označený pro každé připojení použité v datovém modelu. Existují tři možné výsledky.

Zprávy o stavu aktualizace dat v PowerPivotu

Počet úspěšných zpráv o počtu řádků importovaných do jednotlivých tabulek.

Chyba, která se může zobrazit, pokud je databáze offline, už nemáte oprávnění, nebo se tabulka nebo sloupec ve zdroji odstraní nebo přejmenují. Ověřte, že databáze je k dispozici, třeba vytvořením nového připojení v jiném sešitu.

Položka zrušeno znamená, že aplikace Excel nesplnila žádost o aktualizaci, protože aktualizace je u připojení zakázána.

Tip:  Sdílíte tento sešit s dalšími lidmi, kteří můžou chtít aktualizovat data? Pomozte svým kolegům předejít chybám aktualizace dat, a to tak, že jim požádáte o oprávnění ke zdrojům dat, které data poskytují.

Vlastnosti tabulky zobrazující dotazy použité při aktualizaci dat

Aktualizace dat: jednoduše znovu spusťte stejný dotaz, který se použil k načtení dat na první místo. Dotaz můžete zobrazit a někdy změnit zobrazením vlastností tabulky v okně Power Pivot.

 1. Pokud chcete zobrazit dotaz použitý při aktualizaci dat, otevřete okno Power Pivot kliknutím Power Pivot > Spravovat .

 2. Klikněte na návrh > Vlastnosti tabulky.

 3. Pokud chcete zobrazit podkladový dotaz, přepněte do editoru dotazů.

Dotazy nejsou pro každý typ zdroje dat viditelné. Například dotazy nejsou zobrazeny pro import datového kanálu.

Vlastnosti připojení, které zruší aktualizaci dat

V Excelu můžete nastavit vlastnosti připojení, které určují frekvenci aktualizace dat. Pokud se v konkrétním připojení nepovoluje aktualizace, zobrazí se upozornění o zrušení při spuštění aktualizace nebo pokusu o aktualizaci konkrétní tabulky, která připojení používá.

 1. Pokud chcete zobrazit vlastnosti připojení, v Excelu klikněte na datové > připojení , abyste zobrazili seznam všech připojení použitých v sešitu.

 2. Vyberte připojení a klikněte na vlastnosti.

 3. Pokud je políčko v částiNastavení aktualizacezaškrtnuté, aby se toto políčko při aktualizaci aktualizovat v tomto zaškrtávacím políčku obnovilo, zobrazí se při pokusu o aktualizaci všech v okně Power Pivot zrušení.

Aktualizace dat na SharePoint serveru 2013

Na SharePoint serveru 2013 můžete naplánovat bezobslužné aktualizace dat na serveru, ale to vyžaduje, aby byl v prostředí SharePointu nainstalovaný a nakonfigurovaný Power Pivot pro SharePoint 2013. Zjistěte u správce SharePointu, jestli je dostupná plánovaná aktualizace dat.

Pomocí Power Query můžete aktualizovat dotaz a importovat nejnovější data do tabulky, aniž byste museli dotaz znovu vytvářet.

Důležité informace: 

 • Excel 2010   Power Query není součástí Excelu 2010, můžete ale stáhnout, nainstalovat a aktivovat doplněk Power Query.

 • Pokud chcete aktivovat doplněk Power Query , klikněte na možnosti > souborů > Doplňky. V dolní části okna Spravovat vyberte v rozevíracím seznamu možnost Doplňky modelu COM a potom klikněte na tlačítko Přejít. Klikněte na tlačítko Power Query a potom na OK. Pás karet Power Query by se měl zobrazovat automaticky, ale pokud ne, zavřete Excel a restartujte.

Aktualizace dotazu:

 1. Na pásu karet Editoru dotazů klikněte na Aktualizovat náhled.

Pás karet Editoru dotazů

Poznámka: Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Pokud má excelový sešit připojení k tabulce nebo dotazu v Accessové databázi, můžete se ujistit, že zobrazuje nejaktuálnější informace. Použijte příkaz aktualizovat (na kartě data ).

 1. Na listu klikněte na libovolnou buňku obsahující data Accessu.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

Aktualizovat datové připojení

Pokud chcete určit, jak často se bude připojení aktualizovat:

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující data Accessu.

 2. Ve skupině připojení klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

Vlastnosti připojení

 1. Na kartě použití nastavte požadované možnosti.

Kontrola stavu nebo zrušení aktualizace

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Chcete-li zkontrolovat aktualizaci nebo ji zrušit, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Pokud má excelový sešit spojení s tabulkou nebo dotazem v databázi SQL serveru, můžete se ujistit, že zobrazuje nejaktuálnější informace. Použijte příkaz aktualizovat (na kartě data ).

 1. Na listu klikněte na libovolnou buňku obsahující data SQL serveru.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

Aktualizovat datové připojení

Pokud chcete určit, jak často se bude připojení aktualizovat:

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující data SQL serveru.

 2. Ve skupině připojení klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

Vlastnosti připojení

 1. Na kartě používání vyberte možnosti, které chcete změnit, například povolit aktualizaci pozadí.

Zrušení nebo kontrola stavu aktualizace

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Pokud má excelový sešit připojení k tabulce nebo dotazu ve zdroji dat OLE DB, můžete se ujistit, že zobrazuje nejaktuálnější informace. Použijte příkaz aktualizovat (na kartě data ).

 1. Na listu klikněte na libovolnou buňku obsahující data OLE DB.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na aktualizovat.

Aktualizovat datové připojení

Pokud chcete určit, jak často se bude připojení aktualizovat:

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující data OLE DB.

 2. Ve skupině připojení klikněte na šipku vedle tlačítka Aktualizovat všea potom klikněte na Vlastnosti připojení.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

Vlastnosti připojení

 1. Na kartě použití nastavte požadované možnosti.

Kontrola nebo zrušení aktualizace

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat nebo zrušit aktualizaci, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na tuto zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Když se data, která používáte pro mapu, změní, můžete ji v 3D mapách ručně aktualizovat. Změny se pak projeví v mapě. Uděláte to takto:

 • V 3D mapách klikněte na Domů > Aktualizovat data.

Tlačítko Aktualizovat data na kartě Domů

Přidání dat do Power Mapu

Přidání nových dat do 3D mapFunkce Power Map:

 1. Ve 3D mapách přejděte na mapu, do které chcete přidat data.

 2. Okno 3D mapy nechejte otevřené, klikněte do Excelu a vyberte v listu data, která chcete přidat.

 3. Na pásu karet v Excelu klikněte na Vložit > na šipku Mapa > Přidat vybraná data do funkce Power Map.

Příkaz Přidat vybraná data do funkce Power Map

3D mapy se vám automaticky aktualizují a zobrazí data, která jste přidali.

Data v sešitu aplikace Microsoft Office Excel, která se zobrazí ve službě Excel Services, mohou pocházela ze dvou různých umístění. Data mohou být uložená přímo v sešitu nebo může být uložená v externím zdroji dat, například v databázi nebo v datové krychli OLAP (Online Analytical Processing).

Pokud data pochází z externího zdroje dat, autor nebo správce sešitu definoval informace o připojení, často v souboru datového připojení Office (ODC), který popisuje, jak najít, přihlásit se, vyhledat dotaz a získat přístup k externímu zdroji dat.

Když jste připojení k externímu zdroji dat, můžete provést aktualizaci a načíst aktualizovaná data. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze dat včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Informace o aktualizaci dat

Následující ilustrace vysvětluje základní proces toho, co se stane při aktualizaci dat připojených k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

 1. Operace aktualizace načte aktuální data.

 2. Připojení, které se často ukládá do souboru připojení, definuje všechny informace potřebné k přístupu a načtení dat z externího zdroje dat.

 3. K dispozici je celá řada zdrojů dat, jako jsou OLAP, SQL Server, zprostředkovatelé OLEDB a ovladače ODBC.

 4. Aktuální data se přidají do aktuálního sešitu.

Informace o zabezpečení

Když jste připojení k externímu zdroji dat a pokusíte se data aktualizovat, je důležité vědět o potenciálních problémech zabezpečení a vědět, co můžete dělat ohledně problémů se zabezpečením.

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů, které se používají k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel s úmyslným úmyslem navrhnout dotaz pro přístup k důvěrným informacím a distribuovat ho dalším uživatelům nebo provádět jiné škodlivé akce. Proto je důležité zajistit, aby:

 • Autorem souboru připojení byl spolehlivý jednotlivce.

 • Soubor připojení je zabezpečený a pochází z důvěryhodné knihovny datových připojení (DCL).

Další informace o tom, jak může správce vytvářet soubory připojení, vytvářet důvěryhodná umístění a soubory zabezpečeného připojení, najdete v tématu Nápověda k aplikaci Microsoft Office 2007 a Nápověda k centru pro správu Office SharePoint Server.

Poznámka zabezpečení: Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelské jméno a heslo), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tato pověření jsou poskytována bezpečným a bezpečným způsobem a že tyto přihlašovací údaje nebudete omylem odhalit ostatním.

Určení způsobu aktualizace dat

Chcete-li určit, jak aktualizovat data z externího zdroje dat, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Aktualizace při otevření   V Microsoft Office Excel 2007 může autor sešitu vytvořit sešit, který při otevření sešitu automaticky aktualizuje externí data tak, že v dialogovém okně Vlastnosti připojení zaškrtnete políčko aktualizovat data při otevření souboru . (Na kartě data klikněte ve skupině připojení na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, klikněte na kartu použití a pak klikněte na aktualizovat data při otevření souboru.) V tomto případě Excel Services aktualizuje data vždy před zobrazením sešitu a vytvoří novou relaci. Pokud autor sešitu vymaže data aktualizace při otevření souboru , zobrazí se data uložená v sešitě, což znamená, že když uživatel aktualizuje data ručně, uživatel uvidí aktualizovanou, aktuální data během aktuální relace, ale data se do sešitu neuloží. Pokud chcete zajistit, aby se při zobrazení sešitu ve službě Excel Services vždy zobrazovaly aktuální data, zaškrtněte políčko aktualizovat data při otevření souboru pomocí Office Excel.

  Pokud používáte soubor datového připojení Office (s příponou. odc), ujistěte se, že jste v dialogovém okně Vlastnosti připojení (na kartě data ve skupině připojení ) nastavili vždycky použít soubor připojení , klikněte na připojení, vyberte připojení, klikněte na vlastnosti, na kartu definice a pak klikněte na možnost vždy používat soubor připojení.

  Nastavení webu pro důvěryhodné umístění souborů, krátký časový limit relace a Životnost mezipaměti externích datmůže mít taky vliv na operace aktualizace. Další informace získáte od správce nebo v systému nápovědy centrální správy serveru Microsoft Office SharePoint Server.

 • Ruční aktualizace   

  Poznámka: Ručně můžete aktualizovat jenom sestavu kontingenční tabulky.

  1. Vyberte buňku v sestavě kontingenční tabulky.

  2. Na panelu nástrojů Excel Web Access v nabídce aktualizace klikněte na Aktualizovat vybrané připojení.

   Poznámky: 

   • Všechny interaktivní operace, které způsobí, že dotaz na zdroj dat OLAP iniciuje ruční operaci aktualizace.

   • Pokud tento příkaz aktualizovat není viditelný, autor webové části zrušil zaškrtnutí políčka Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení . Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Aktualizace všech připojení   Na panelu nástrojů Excel Web Access klikněte v nabídce aktualizace na aktualizovat všechna připojení.

 • Pravidelná aktualizace   Pomocí Office Excel 2007 může autor sešitu určit, že se data automaticky aktualizuje v zadaném intervalu po otevření sešitu pro každé připojení v sešitu. Databáze zásob se například dá aktualizovat každou hodinu, takže autor sešitu tento sešit nadefinoval automaticky každých 60 minut.

  Autor webové části může zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí vlastnosti periodická aktualizace dat aplikace Excel Web Access , která povolí nebo zakáže tuto periodickou operaci aktualizace (pokud vlastnost definuje autor sešitu). Po uplynutí časového intervalu se ve spodní části webové části Excel Web Accessu ve výchozím nastavení zobrazí následující výzva k aktualizaci upozornění:

  Chcete aktualizovat data pro <seznam připojení>? Provést Neustále (Tento dotaz už příště nezobrazovat)

  Autor webové části Excel Web Access může také nastavit vlastnost Zobrazit rychlou výzvu k aktualizaci dat , která řídí chování zprávy, která se zobrazí, když služba Excel Services provádí pravidelnou aktualizaci dat během relace:

  • Neustále     znamená, že se zobrazí zpráva s výzvou v každém intervalu.

  • Případný     znamená, že uživatel může pokračovat v periodických aktualizacích, aniž by zobrazil zprávu.

  • Nikdy     znamená, že Excel Web Access provede pravidelnou aktualizaci bez zobrazení zprávy nebo výzvy.

  Další informace najdete v tématu vlastní vlastnosti webové části Excel Web Access.

 • Zrušení aktualizace   Protože operace aktualizace může trvat déle, než očekáváte, můžete ji zrušit. Když dojde k aktualizaci, Excel Services zobrazí zprávu s výzvou. Kliknutím na Zrušit přerušíte operaci, abyste operaci aktualizace mohli dokončit ve vhodnější dobu. Data vrácená dotazy před zrušením aktualizace se zobrazí.

Oblast externích dat můžete automaticky aktualizovat při otevření sešitu. Volitelně můžete sešit uložit, aniž byste ukládali externí data, aby se velikost souboru zmenšila.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 1. Klikněte na kartu Použití.

 2. V části Nastavení aktualizace zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru.

 3. Chcete-li sešit uložit s definicí dotazu, ale bez externích dat, zaškrtněte políčko Odebrat data z oblasti externích dat před uložením sešitu.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Zaškrtněte políčko Obnovovat každých a potom zadejte počet minut mezi jednotlivými aktualizacemi.

Uložená hesla nejsou šifrovaná, takže se je nedoporučuje používat. Pokud je pro připojení ke zdroji dat potřebné Heslo, můžete požadovat, aby ho uživatelé museli zadat před aktualizací oblasti externích dat. Následující postup nejde použít pro data načítaná z textového souboru (.txt) nebo webového dotazu (.iqy).

Používejte silná hesla, kde se kombinují malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jen některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Je nezbytné, abyste si svoje heslo pamatovali. Když ho zapomenete, nebude ho moct Microsoft načíst. Poznamenaná hesla si uložte na bezpečném místě, jinde, než jsou informace, které tato hesla pomáhají chránit.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

 3. Klikněte na kartu Definice a zrušte zaškrtnutí políčka Uložit heslo.

Poznámka: V aplikaci Excel se výzva k zadání hesla zobrazí jen při první aktualizaci oblasti externích dat v každé relaci této aplikace. Pokud při dalším spuštění Excelu otevřete sešit obsahující dotaz a pokusíte se provést aktualizaci, budete k zadání hesla vyzvaní znovu.

Pokud se jedná o rozsáhlé sady dat, měli byste zvážit použití aktualizace na pozadí. Budete moct zase pracovat s Excelem a nebudete muset čekat několik minut, než se aktualizace dokončí.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Aktualizovat vše a potom na Vlastnosti připojení.

  Vlastnosti připojení

  Poznámka: Dotaz OLAP nejde spustit na pozadí.

  Poznámka: Dotaz nejde spustit pro žádný typ připojení, který načítá data pro datový model.

 3. Klikněte na kartu Použití.

 4. Pokud chcete dotaz spustit na pozadí, zaškrtněte políčko Povolit aktualizaci na pozadí. V případě, že chcete dotaz spustit a čekat na jeho výsledek, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Během záznamu Makro obsahujícího dotaz nespustí Excel tento dotaz na pozadí. Pokud chcete zaznamenané makro změnit tak, aby mohl být dotaz spuštěný na pozadí, upravte makro v programu Visual Basic Editor. U objektu QueryTable změňte metodu aktualizace z hodnoty BackgroundQuery := False na hodnotu BackgroundQuery := True.

Pokud je sešit připojený k rozsáhlému zdroji dat, může aktualizace trvat delší dobu. Pokud chcete zkontrolovat stav aktualizace nebo ji zrušit, udělejte jeden z následujících kroků:

 • Zkontrolujte stav dotazu:    Na stavovém řádku Excelu se zobrazí zpráva o tom, že je dotaz spuštěný. Poklikáním na tuto zprávu můžete zkontrolovat stav dotazu.

 • Zastavení aktualizace na pozadí    Pokud chcete zastavit dotaz, který je na pozadí, poklikejte na stavovou zprávu dotazu na stavovém řádku a zobrazte dialogové okno stav aktualizace externích dat a pak klikněte na Zastavit aktualizaci.

 • Zastavte dotaz:    Pokud chcete zastavit spuštěný dotaz a aktualizace na pozadí je vypnutá, stiskněte klávesu Esc.

Související obsah

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×