Agregace v Power Pivotu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Agregace jsou způsob sbalení, sumarizace nebo seskupení dat. Když začnete pracovat s nezpracovanými daty z tabulek nebo jiných zdrojů dat, často jsou data velmi plochá, což znamená, že existuje mnoho podrobností, ale není uspořádaná ani seskupená žádným způsobem. Tento nedostatek souhrnů nebo struktur může ztížit nalezení vzorků v datech. Důležitou součástí modelování dat je definování agregací, které zjednoduší, zamezují nebo sumarizují vzorky v odpovědi na konkrétní obchodní otázku.

Nejběžnější agregace, jako například ty, které používají jako průměr, počet, DISTINCTCOUNT, Max, minnebo SUMA , se dají vytvářet v míru automaticky pomocí funkce Automatické shrnutí. Další typy agregací, jako je AVERAGEX, COUNTX, počet nebo SUMX, vracejí tabulku a vyžadují vzorec vytvořený pomocí výrazů pro analýzu dat (DAX).

Principy agregací v Power Pivot

Výběr skupin pro agregaci

Když agreguje data, seskupte data podle atributů, jako je produkt, Cena, oblast nebo datum, a pak definujte vzorec, který funguje na všech datech ve skupině. Pokud například vytvoříte souhrn za rok, vytváříte agregaci. Pokud pak za předchozí rok vytvoříte poměr tohoto roku a prezentujete tyto hodnoty jako procenta, jde o jiný typ agregace.

Rozhodnutí o seskupení dat je řízeno obchodní otázkou. Agregace mohou zodpovědět následující otázky:

Sečte   Kolik transakcí bylo v měsíci?

Průměry    Jaký byl prodej za tento měsíc?

Minimální a maximální hodnoty    Které oblasti prodeje byly nejvyšších 5 z hlediska prodaných jednotek?

Pokud chcete vytvořit výpočet, který odpoví na tyto otázky, musíte mít podrobná data obsahující čísla, která chcete spočítat nebo sčítat, a že číselná data musí být určitým způsobem spojená se skupinami, které budete používat k uspořádání výsledků.

Pokud data ještě neobsahují hodnoty, které můžete použít pro seskupení, jako je například kategorie výrobku nebo název geografické oblasti, kde je obchod uložený, možná budete chtít přidat do svých dat skupiny. Při vytváření skupin v Excelu musíte ručně zadat nebo vybrat skupiny, které chcete použít, ze sloupců na listu. V relačním systému jsou ale hierarchie, jako jsou kategorie pro produkty, často uložené v jiné tabulce, než je tabulka faktů nebo hodnot. Tabulka kategorie se obvykle odkazuje na data faktů určitým druhem klíče. Dejme tomu, že zjistíte, že vaše data obsahují ID produktu, ale ne názvy produktů nebo jejich kategorie. Pokud chcete kategorii přidat do plochého excelového listu, musíte zkopírovat sloupec, který obsahuje názvy kategorií. Pomocí Power Pivot můžete do datového modelu importovat tabulku kategorie produktů, vytvořit relaci mezi tabulkou a seznam číselných kategorií a pak pomocí kategorií seskupit data. Další informace najdete v tématu Vytvoření relace mezi tabulkami.

Výběr funkce pro agregaci

Po určení a přidání skupin, které chcete použít, se musíte rozhodnout, které matematické funkce použít pro agregaci. Agregace slova se často používají jako synonyma pro matematické nebo statistické operace používané v agregacích, jako jsou například součty, průměry, minimum nebo počty. Power Pivot však umožňuje vytvářet vlastní vzorce pro agregaci kromě standardních agregací nalezených v obou Power Pivot i v Excelu.

Pokud třeba zadáte stejnou sadu hodnot a seskupení použitá v předchozích příkladech, můžete vytvořit vlastní agregace, které odpovídají na následující otázky:

Počet filtrovaných   Kolik transakcí bylo v měsíci, bez okna údržby po skončení měsíce?

Poměry v časovém průměru    Jaký byl procentuální nárůst nebo pokles prodeje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku?

Seskupené minimální a maximální hodnoty    Které oblasti prodeje byly seřazené podle jednotlivých kategorií produktů, nebo pro každou promoakci prodeje?

Přidání agregací do vzorců a kontingenčních tabulek

Pokud máte obecnou představu o tom, že by vaše údaje měly být smysluplné, a hodnoty, se kterými chcete pracovat, můžete se rozhodnout, jestli chcete vytvořit kontingenční tabulku nebo vytvořit výpočty v tabulce. Power Pivot rozšiřuje a zlepšuje nativní schopnost Excelu vytvářet agregace, například součty, počty nebo průměry. Vlastní agregace můžete vytvářet v Power Pivot v okně Power Pivot nebo v oblasti kontingenční tabulky aplikace Excel.

  • V počítaném sloupcimůžete vytvářet agregace, které berou v úvahu kontext aktuálního řádku, aby se načetly související řádky z jiné tabulky, a potom sčítat, spočítejte nebo vypočítávat hodnoty v souvisejících řádcích.

  • V měřítkumůžete vytvářet dynamické agregace, které používají oba filtry definované ve vzorci, a filtry, které jsou uložené v návrhu kontingenční tabulky a výběru průřezů, záhlaví sloupců a záhlaví řádků. Pomocí funkce AutoSum nebo vytvořením vzorce můžete v Power Pivot vytvořit míry používající standardní agregace. Implicitní míry můžete vytvořit také pomocí standardních agregací v kontingenční tabulce v Excelu.

Přidání seskupení do kontingenční tabulky

Při návrhu kontingenční tabulky přetáhnete pole, která představují seskupení, kategorie nebo hierarchie, do části sloupce a řádky v kontingenční tabulce a seskupte data. Pole, která obsahují číselné hodnoty, přetáhnete do oblasti hodnoty, aby bylo možné je počítat, vycházet z nich nebo sčítat.

Pokud do kontingenční tabulky přidáte kategorie, ale data kategorie se netýkají dat faktů, může se zobrazit chyba nebo nevhodné výsledky. Obvykle se Power Pivot pokusí problém vyřešit, když automaticky zjistíte a navrhujete vztahy. Další informace najdete v článku práce s relacemi v kontingenčníCh tabulkách.

Chcete-li vybrat určité skupiny dat pro zobrazení, přetáhněte pole do průřezů. Průřezy umožňují interaktivně seskupovat, řadit a filtrovat výsledky v kontingenční tabulce.

Práce se seskupeními ve vzorci

Pomocí seskupení a kategorií můžete agregovat data, která jsou uložená v tabulkách, a vytvářet relace mezi tabulkami a vytvářet vzorce, které tyto vztahy využívají k vyhledání souvisejících hodnot.

Jinými slovy: Pokud chcete vytvořit vzorec, který seskupuje hodnoty podle kategorie, použijte nejprve relaci pro spojení tabulky, která obsahuje podrobná data a tabulky obsahující kategorie, a pak vytvořte vzorec.

Další informace o vytváření vzorců, které používají vyhledávání, najdete v tématu vyhledávání ve vzorCích doplňku Power Pivot.

Použití filtrů v agregacích

Nová funkce v Power Pivot je možnost použít filtry na sloupce a tabulky dat, nejen v uživatelském rozhraní a v rámci kontingenční tabulky nebo grafu, ale i v případě vzorců, které se používají k výpočtu agregací. Filtry se dají použít ve vzorcích jak ve výpočtových sloupcích, tak v.

Například v nových funkcích agregace jazyka DAX místo určení hodnot, u kterých chcete sčítat nebo počítat, můžete jako argument nastavit celou tabulku. Pokud jste u této tabulky nepoužili žádné filtry, funkce agregace bude fungovat u všech hodnot v zadaném sloupci tabulky. V jazyku DAX však můžete vytvořit dynamický nebo statický filtr tabulky tak, aby agregace vyhovovala jiné podmnožině dat v závislosti na podmínce filtru a aktuálním kontextu.

Kombinováním podmínek a filtrů ve vzorcích můžete vytvářet agregace, které se mění podle hodnot zadaných ve vzorcích nebo které se mění podle výběru záhlaví a záhlaví sloupců v kontingenční tabulce.

Další informace najdete v tématu filtrování dat ve vzorcích.

Porovnání agregačních funkcí Excelu a funkcí agregace jazyka DAX

V následující tabulce je uveden seznam některých standardních agregačních funkcí poskytovaných aplikací Excel a odkazy na implementaci těchto funkcí v Power Pivot. Verze jazyka DAX těchto funkcí se chová stejně jako verze aplikace Excel a některé malé rozdíly v syntaxi a zpracování určitých datových typů.

Standardní agregační funkce

Funkce

Použití

Průměr

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech čísel ve sloupci.

AVERAGEA

Vrátí průměrnou hodnotu (aritmetický průměr) všech hodnot ve sloupci. Zpracovává textové a nečíselné hodnoty.

Počet

Spočítá počet číselných hodnot ve sloupci.

POČET2

Spočítá počet hodnot ve sloupci, který není prázdný.

Max

Vrátí největší číselnou hodnotu ve sloupci.

Maxx

Vrátí největší hodnotu ze sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

Min

Vrátí nejmenší číselnou hodnotu ve sloupci.

Minx

Vrátí nejmenší hodnotu ze sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

SUMA

Sečte všechna čísla ve sloupci.

Agregační funkce jazyka DAX

Jazyk DAX zahrnuje agregační funkce, které umožňují určit tabulku, ve které se má agregace provádět. Proto místo toho, abyste přidávali nebo průměrují hodnoty ve sloupci, umožňují tyto funkce vytvořit výraz, který dynamicky definuje data pro agregaci.

V následující tabulce jsou uvedené funkce agregace, které jsou dostupné v jazyku DAX.

Funkce

Použití

AVERAGEX

Průměruje sadu výrazů vyhodnocených na základě tabulky.

COUNTAX

Spočítá sadu výrazů vyhodnocených pro tabulku.

COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných hodnot ve sloupci.

COUNTX

Spočítá celkový počet řádků v tabulce.

Řádků

Spočítá počet řádků vrácených funkcí vnořených tabulek, například funkce Filter.

SUMX

Vrátí součet sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

Rozdíly mezi funkcemi agregace jazyka DAX a Excelu

I když tyto funkce mají stejné názvy jako jejich protějšky aplikace Excel, používají Power Pivot modul analýzy v paměti a byly přepsány pro práci s tabulkami a sloupci. Ve excelovém sešitu nemůžete použít vzorec jazyka DAX a naopak. Mohou být použity pouze v okně Power Pivot a v kontingenčních tabulkách založených na datech Power Pivot. Kromě toho, i když mají funkce stejné názvy, se chování můžou mírně lišit. Další informace najdete v tématu o jednotlivých tématech týkajících se jednotlivých funkcí.

Způsob, jakým jsou sloupce v agregaci vyhodnocovány, se liší od způsobu, jakým Excel zpracovává agregace. Příklad může pomoct.

Předpokládejme, že chcete získat součet hodnot ve sloupci částka v části prodej tabulky, abyste vytvořili následující vzorec:

=SUM('Sales'[Amount])

V nejjednodušším případě funkce načte hodnoty z jednoho nefiltrovaného sloupce a výsledek je stejný jako v Excelu, který vždycky přidá hodnoty ve sloupci částka. V Power Pivot se však vzorec interpretuje jako "Získá hodnota pro každý řádek tabulky prodejů a pak tyto hodnoty sečtěte. Power Pivot vyhodnotí každý řádek, jehož agregaci se provádí, a vypočítá jednu skalární hodnotu každého řádku a potom provede agregaci těchto hodnot. Výsledek vzorce se proto může lišit, pokud byly filtry použity na tabulku nebo pokud jsou hodnoty vypočítané na základě dalších agregací, které se mohou filtrovat. Další informace najdete v tématu Kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Funkce časové řady DAX

Kromě funkcí agregace tabulek popsaných v předchozí části obsahuje jazyk DAX funkce agregace, které fungují s kalendářními daty a časy, a poskytují tak předdefinovanou časovou posloupnost. Tyto funkce používají ke shromažďování souvisejících hodnot a agregaci hodnot oblasti kalendářních dat. Můžete také porovnat hodnoty mezi rozsahy kalendářních dat.

V následující tabulce jsou uvedené funkce časové řady, které se dají použít pro agregaci.

Funkce

Použití

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Vypočítá hodnotu v kalendářním konci daného období.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Vypočítá hodnotu na kalendářním konci období před zadaným obdobím.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Vypočítá hodnotu v intervalu, který začíná v prvním dnu období a končí posledním datem ve sloupci zadaného data.

Ostatní funkce v části funkce časové řady (funkce časové řady) jsou funkce, které lze použít k načtení kalendářních dat nebo vlastních rozsahů kalendářních dat. Pomocí funkce DATESINPERIOD můžete například vrátit rozsah kalendářních dat a použít tuto sadu kalendářních dat jako argument pro jinou funkci, abyste mohli vypočítat vlastní agregaci jenom pro tato kalendářní data.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×