Agregace v Power Pivotu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Agregace představují způsob sbalování, vytváření souhrnů a seskupení dat. Když začnete s nezpracovanými daty z tabulek nebo jiných zdrojů dat, je často ploché, což je spousty podrobností, ale že nebyla uspořádat nebo seskupené žádným způsobem data. Tento chybějící souhrny nebo strukturu může být informačního panelu vzorky dat. Důležitou součástí modelování dat je definovat agregace, které zjednodušují, abstraktní nebo sumarizovat vzorků v odpovědi na otázku specifickým obchodním.

Nejběžnější agregace, třeba můžou být pomocí průměr, počet, DISTINCTCOUNT, Maximum, Minimumnebo Součet vytvořením Míra automaticky pomocí tlačítka automatické shrnutí. Jiné druhy agregace, například AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSnebo SUMXvracejí tabulku a vyžadovat vzorec vytvořený pomocí Výrazů DAX (Data Analysis).

Principy agregací v doplňku Power Pivot

Výběr skupin pro agregaci

Při agregaci dat provádíte seskupení kalendářních dat podle určitých atributů, například produkt, cena, region nebo datum, a poté definujete vzorec, který se používá u všech dat v rámci dané skupiny. Pokud například vytváříte součet za celý rok, jde o tvorbu agregace. Pokud následně vytvoříte poměr hodnot aktuálního roku ve vztahu k loňskému a zobrazíte tuto hodnotu jako procento, jde o jiný typ agregace.

Rozhodnutí o tom, jak data seskupit, je dáno tím, na jakou obchodní otázku mají data odpovídat. Agregace mohou odpovídat například na následující otázky:

Spočítá   Kolik transakcí bylo provedeno za měsíc?

Průměr    Jaká je střední hodnota prodejů za tento měsíc, podle prodejců?

Minimální a maximální hodnoty    Které prodejní oblasti byly mezi prvními pěti, pokud jde o objem prodaných jednotek?

Chcete-li vytvořit výpočet, který na tyto otázky pomůže najít odpověď, je nutné mít k dispozici podrobná data obsahující čísla, která budete následně počítat či sčítat. Tato číselná data také musejí být v určitém vztahu ke skupinám, které použijete k utřídění výsledků.

Pokud data už neobsahuje hodnoty, které můžete použít k seskupení, například kategorie produktů nebo název zeměpisnou oblast, kde je umístěný úložiště, můžete chtít Představte skupiny k datům přidáním kategorie. Při vytváření skupin v aplikaci Excel, musíte ručně zadejte nebo vyberte skupiny, které chcete použít ze sloupců v listu. Však v relační systému hierarchie například kategorie produktů často ukládají do jinou tabulku než skutečnost nebo tabulka hodnoty. Obvykle tabulky Kategorie je propojený s daty faktů tak, že určitý druh klíče. Předpokládejme například, že zjistíte, že data obsahují ID výrobku, ale nikoli názvy produktů nebo jejich kategorií. Pokud chcete přidat kategorii ploché listu aplikace Excel, by musíte zkopírovat ve sloupci, který obsahoval názvů kategorií tyto kategorie. S Power Pivot můžete importovat tabulky Kategorie produktů do datového modelu, vytvoření relace mezi tabulkami s číselná data a seznamem kategorie produktů a používají kategorie seskupení dat. Další informace najdete v tématu Vytvoření relace mezi tabulkami.

Výběr funkce pro agregaci

Po určení a přidání seskupení, která se budou používat, se musíte rozhodnout, které matematické funkce při agregacích použijete. Slovo agregace se často používá jako synonymum pro matematické nebo statistické operace, které se v agregacích obvykle používají, například součty, průměry, minima nebo počty. Vedle standardních agregací dostupných v doplňku Power Pivot i v Excelu ale můžete v doplňku Power Pivot vytvářet taky vlastní vzorce pro agregaci.

Pro stejnou sadu hodnot a seskupení jako v předchozích příkladech můžete například vytvořit vlastní agregace, které odpoví na následující otázky:

Spočítá, zjednodušený formát   Kolik transakcí bylo provedeno za měsíc odstávky pro údržbu konci měsíce?

Poměry pomocí průměrů za období    Jaký byl procentní nárůst či pokles prodejů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?

Seskupené minimální a maximální hodnoty    Které prodejní oblasti byly mezi prvními pěti pro každou kategorii produktů, případně pro každou propagační akci prodeje?

Přidání agregací do vzorců a kontingenčních tabulek (PivotTables)

Pokud už máte obecnou představu o tom, jak data seskupit tak, aby dávala smysl, a máte i hodnoty, se kterými chcete pracovat, můžete se rozhodnout, jestli chcete vytvořit kontingenční tabulku nebo vytvořit výpočty v rámci tabulky. Power Pivot rozšiřuje a zdokonaluje původní možnosti Excelu při vytváření agregací, jako je určování součtů, počtu nebo průměrů. V doplňku Power Pivot můžete vytvořit vlastní agregace buď v okně Power Pivot, nebo v oblasti excelové kontingenční tabulky.

  • Počítaný sloupecmůžete vytvořit agregace, které vzít v úvahu aktuální kontext řádku načtení související řádků z druhé tabulky a a potom sečíst, počet nebo průměr jsou tyto hodnoty v poli související řádky.

  • Míramůžete vytvořit dynamické agregace, které používají filtry definované ve vzorci a filtry stanoví návrh kontingenční tabulky a výběru průřezy, záhlaví sloupců a záhlaví řádků. Míry využívající standardní agregace můžete vytvořit v Power Pivot pomocí funkce AutoSum nebo vytvoření vzorce. Můžete taky vytvořit implicitní míry využívající standardní agregace v kontingenční tabulce v Excelu.

Přidání seskupení do kontingenční tabulky

Při navrhování kontingenční tabulky seskupte data přetažením polí reprezentujících seskupení, kategorie či hierarchie do oddílu sloupců a řádků kontingenční tabulky. Pole obsahující číselné hodnoty následně přetáhněte do oblasti hodnot, aby s nimi bylo možné provádět výpočty, průměrovat je nebo sčítat.

Pokud přidáte kategorií do kontingenční tabulky, ale kategorie rozložené nesouvisí s data faktů, může se objevit chybu nebo zvláštní výsledky. Obvykle Power Pivot se bude snažit k odstranění problému, tak, že automatické zjišťování a znázorňující relace. Další informace najdete v tématu práce s relacemi v kontingenčních tabulkách.

Pole můžete přetáhnout také do průřezů. Tímto postupem můžete vybrat určité skupiny dat, které chcete zobrazit. Průřezy umožňují interaktivní seskupování, řazení a filtrování výsledků v kontingenční tabulce.

Práce se seskupeními ve vzorci

Seskupení a kategorie můžete používat také pro agregaci dat uložených v tabulkách. Nejprve vytvoříte relace mezi tabulkami a následně vytvoříte vzorce, které ovlivňují tyto relace a umožní vyhledat související hodnoty.

Jinak řečeno, chcete-li vytvořit vzorec, který seskupí hodnoty podle kategorie, je nutné nejprve pomocí relace propojit tabulky obsahující podrobná data a tabulky obsahující kategorie. Pak teprve můžete sestavit vzorec.

Další informace o postupu při vytváření vzorců, které používají vyhledávání naleznete v tématu vyhledávání ve vzorcích Powerpivotu.

Použití filtrů v agregacích

Nová funkce v Power Pivot je možnost použití filtrů u sloupců a tabulek s daty, nejen v uživatelském rozhraní a v rámci kontingenční tabulku nebo graf, ale také v místě vzorce, které slouží k výpočtu agregace. Filtry můžete použít ve vzorcích v počítaných sloupcích a s.

V nových agregačních funkcích jazyka DAX lze například namísto zadávání hodnot, přes které má být prováděn součet nebo počet, zadat jako argument celou tabulku. Pokud byste v dané tabulce nepoužili žádný filtr, agregační funkce by pracovala se všemi hodnotami v zadaném sloupci tabulky. V jazyku DAX můžete ovšem v tabulce vytvářet dynamické i statické filtry, takže agregace pracuje s různými podmnožinami dat v závislosti na podmínce filtru a aktuálním kontextu.

Kombinací podmínek a filtrů ve vzorcích můžete vytvářet agregace, které se mění v závislosti na hodnotách zadaných do vzorce, případně v závislosti na výběru záhlaví řádků a sloupců v kontingenční tabulce.

Další informace najdete v tématu Filtrování dat ve vzorcích.

Srovnání agregačních funkcí aplikace Excel a jazyka DAX

V následující tabulce najdete některé standardní agregační funkce poskytované Excelem a odkazy na implementace těchto funkcí v doplňku Power Pivot. Tyto funkce jsou v jazyku DAX implementované tak, že se chovají skoro stejně jako příslušné funkce v Excelu. Je jenom pár malých rozdílů v syntaxi a ve zpracování určitých datových typů.

Standardní agregační funkce

Funkce

Použití

PRŮMĚR

Vrátí průměr (aritmetický průměr) všech čísel ve sloupci.

FUNKCE AVERAGEA

Vrátí průměr (aritmetický průměr) všech hodnot ve sloupci. Zpracuje text a nečíselné hodnoty.

POČET

Spočítá počet číselných hodnot ve sloupci.

FUNKCE POČET2

Spočítá počet hodnot ve sloupci, které nejsou prázdné.

MAX

Vrací největší číselnou hodnotu ve sloupci.

MAXX

Vrací největší hodnotu ze sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

MIN

Vrací nejmenší číselnou hodnotu ve sloupci.

MINX

Vrací nejmenší hodnotu ze sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

SUMA

Sečte všechna čísla ve sloupci.

Agregační funkce jazyka DAX

Součástí jazyka DAX jsou agregační funkce, které umožňují zadat tabulku, ve které bude agregace prováděna. Proto namísto pouhého sčítání nebo počítání průměru hodnot ve sloupci umožňují tyto funkce vytvořit výraz, který dynamicky definuje data pro agregaci.

Následující tabulka obsahuje agregační funkce dostupné v jazyku DAX.

Funkce

Použití

AVERAGEX

Vypočítá průměr sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

COUNTAX

Spočítá sadu výrazů vyhodnocených pro tabulku.

COUNTBLANK

Spočítá počet prázdných hodnot ve sloupci.

COUNTX

Spočítá celkový počet řádků v tabulce.

VÝRAZ COUNTROWS

Spočítá počet řádků vrácených z funkce vnořené tabulky, jako je funkce filtru.

SUMX

Vrací součet sady výrazů vyhodnocených pro tabulku.

Rozdíly mezi agregačními funkcemi jazyka DAX a aplikace Excel

I když tyto funkce mít stejný název jako jejich protějšky v Excelu, využít modul analýzy v paměti Power Pivot společnosti a byly přepsat pro práci s tabulkami a sloupci. Nefunkční vzorec DAX v sešitu aplikace Excel a naopak. Můžete jenom používají v okně Power Pivot a v kontingenčních tabulkách, které je založeno na datech Power Pivot. Přestože funkce mají stejné názvy, chování může být také mírně odlišné. Další informace najdete v tématech odkaz jednotlivou funkci.

Způsob vyhodnocování sloupců v agregaci se také liší od způsobu, kterým agregace zpracovává aplikace Excel. Pro názornost uvedeme příklad.

Předpokládejme, že chcete získat součet hodnot ve sloupci Amount v tabulce Sales. Vytvoříte tedy následující vzorec:

=SUM('Sales'[Amount])

Do případu zahrnuté nejjednodušší funkci získává hodnoty z jednoho nefiltrovaným sloupce a výsledek je stejné jako v Excelu, které vždycky sečte hodnoty ve sloupci množství. Však v Power Pivot vzorec je odkaz interpretován jako "vstoupit hodnotu Částka pro každý řádek v tabulce Sales a pak sečte tyto jednotlivé hodnoty. Power Pivot vyhodnotí každý řádek, nad který agregované hodnoty v provádí vypočítá jednu skalární hodnotu pro každý řádek a provede agregaci na tyto hodnoty. Výsledek vzorce proto, může být různé, pokud byly použity filtry do tabulky nebo hodnoty jsou vypočítány podle jiné agregace, které může být filtrován. Další informace najdete v tématu kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Funkce časového měřítka jazyka DAX

Kromě tabulkové funkce agregace popisu v předchozí části DAX obsahuje agregační funkce, které spolupracují s kalendářními daty a hodiny, poskytovat předdefinované časové měřítko. Tyto funkce pomocí rozsahů kalendářních dat get souvisejících hodnot a agregovat hodnoty. Můžete taky porovnat přes rozsahů kalendářních dat.

V následující tabulce jsou uvedeny funkce pro časové měřítko, které lze použít pro agregaci.

Funkce

Použití

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Vypočítá hodnotu na kalendářním konci daného období.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Vypočítá hodnotu na kalendářním konci období předcházejícího zadanému období.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Vypočítá hodnotu pro interval začínající prvním dnem období a končící posledním kalendářním datem v zadaném sloupci kalendářních dat.

Další funkce v části funkce časového měřítka (Funkce časového měřítka) jsou funkce, které lze použít k načítání kalendářních dat nebo vlastních rozsahů kalendářních dat v agregace. Můžete například funkce DATESINPERIOD slouží k vrácení rozsah kalendářních dat a použít tuto sadu kalendářních dat jako argument jinou funkci pro výpočet vlastní agregace pouze data.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×