Zpětná analýza existující databáze do modelu databáze

Pomocí Průvodce zpětnou analýzou aplikace Microsoft Office Visio Professional můžete vytvořit model databáze z existující databáze nebo sešitu aplikace Microsoft Office Excel. Modely databáze graficky zobrazují strukturu databáze, takže je patrný vzájemný vztah prvků databáze, např. tabulek a zobrazení, bez nutnosti zobrazení skutečných dat. To zjednodušuje proces vytváření nové databáze nebo pochopení struktury existující databáze.

Co chcete udělat?

Přehled prvků extrahovaných Průvodcem zpětnou analýzou

Příprava na spuštění průvodce

Zpětná analýza existující databáze

Nelze nalézt funkce modelování databáze?

Vaše verze aplikace Visio s největší pravděpodobností hledané funkce neobsahuje. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

 • Aplikace Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

 • Aplikace Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

 • Celou sadu funkcí modelování databáze, včetně funkcí zpětné a dopředné analýzy, naleznete v aplikaci Visio for Enterprise Architects. Aplikace Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici v rámci aplikací Visual Studio Professional a Visual Studio Team System založených na rolích.

Přehled prvků extrahovaných Průvodcem zpětnou analýzou

Informace o definici schématu, které může průvodce extrahovat, závisí na kombinaci určitých možností, například na možnostech systému správy databáze (DBMS) a ovladače ODBC. Průvodce zobrazí všechny prvky, které může extrahovat, a umožní jejich výběr. Můžete mít například zájem o 5 tabulek z 10 a 2 ze 4 zobrazení.

Použijete-li průvodce, můžete se rozhodnout pro to, aby vedle výpisu položek zpracovaných při zpětné analýze v okně Tabulky a zobrazení automaticky vytvořil výkres. Pokud se nerozhodnete pro automatické vytvoření výkresu, můžete přetáhnout položky z okna Tabulky a zobrazení na stránku výkresu, a sestavit tak model databáze ručně.

Extrahovat můžete následující prvky, a to v rozsahu, v jakém je lze získat z cílového systému správy databáze:

 • tabulky,

 • zobrazení,

 • primární klíče,

 • cizí klíče,

 • indexy,

 • aktivační události (včetně kódu),

 • kontrolní klauzule (včetně kódu),

 • uložené procedury (včetně kódu).

Začátek stránky

Příprava na spuštění průvodce

Provádíte-li zpětnou analýzu sešitu aplikace Excel, musíte před spuštění průvodce sešit otevřít a pojmenovat skupinu (nebo oblast) buněk, která obsahuje záhlaví sloupců. Chcete-li použít více než jeden list, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Průvodce tyto oblasti zpracuje jako tabulky. Další informace o způsobu pojmenování oblastí buněk naleznete v tématu nápovědy aplikace Microsoft Office Excel Definování pojmenovaných oblastí nebo odkazů na buňky.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nastavit výchozí ovladač k cílové databázi, pro kterou chcete zpětnou analýzu provést, a to před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou. Zajistíte tak, že Průvodce správně namapuje nativní datové typy a vyjmuté kódy zobrazí odpovídajícím způsobem v okně Kód.

 1. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti a klepněte na příkaz Ovladače.

 2. Na kartě Ovladače vyberte ovladač dodaný s aplikací Visio pro váš systém správy databáze. Navrhujete-li například databázi aplikace Access, vyberte možnost Microsoft Access.

  Poznámka : Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

 3. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 4. Na kartě Ovladače ODBC zaškrtněte políčko ovladače poskytnutého dodavatelem pro váš systém DBMA. Navrhujete-li například databázi aplikace Access, zaškrtněte políčko Ovladač Microsoft Access (*.mdb).

 5. V každém dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : 32bitový ovladač ODBC poskytnutý dodavatelem musí pocházet ze sady ODBC Data Access Pack verze vyšší než 2.0 a musí splňovat požadavky definice rozhraní ODBC úrovně 1 nebo vyšší. Zprostředkovatel služeb OLE DB poskytnutý dodavatelem musí splňovat požadavky specifikace OLE DB verze 1.0 nebo novější.

Začátek stránky

Zpětná analýza existující databáze

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, přejděte na položku Software a databáze a pak klepněte na příkaz Diagram modelu databáze.

 2. V nabídce Databáze klepněte na příkaz Zpětná analýza.

 3. Na první obrazovce okna Průvodce zpětnou analýzou proveďte následující kroky:

  • Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Office Visio pro systém správy databáze (DBMS). Pokud není k určitému zdroji dat ODBC dosud přidružen databázový ovladač aplikace Visio, přidružte jej nyní klepnutím na příkaz Nastavit.

   Poznámka : Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

  • Vyberte zdroj dat pro databázi, kterou aktualizujete. Pokud nebyl zdroj dat pro stávající databázi dosud vytvořen, vytvořte jej nyní klepnutím na příkaz Nový.

   Při vytváření nového zdroje je jeho název přidán do seznamu Zdroje dat.

  • Jakmile provedete požadované nastavení, klepněte na tlačítko Další.

  • Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, jejich obsah je určen jednotlivými ovladači. Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte jméno a heslo uživatele a poté klepněte na tlačítko OK. Není-li zdroj dat chráněn heslem, pouze klepněte na tlačítko OK.

 4. Zaškrtněte políčka umístěná vedle typů informací, které chcete extrahovat, a poté klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Některé položky mohou být označeny šedě, protože ne všechny systémy DBMS podporují všechny druhy elementů, které může průzkumník extrahovat.

 5. Zaškrtněte políčka vedle tabulek (a zobrazení, pokud existují), které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny tabulky klepnutím na tlačítko Vybrat vše a poté klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel a v tomto seznamu se nic nezobrazuje, bude pravděpodobně nutné pojmenovat v listu oblast buněk, která obsahuje záhlaví sloupců.

 6. Pokud jste v kroku 5 zaškrtli políčko Uložené procedury, vyberte procedury, které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny procedury klepnutím na tlačítko Vybrat vše a poté klepněte na tlačítko Další.

 7. Určete, zda se mají položky zpracované během zpětné analýzy automaticky přidat na aktuální stránku.

  Poznámka : Můžete se rozhodnout pro to, aby průvodce vedle výpisu položek zpracovaných při zpětné analýze v okně Tabulky a zobrazení automaticky vytvořil výkres. Pokud se nerozhodnete pro automatické vytvoření výkresu, můžete přetáhnout položky z okna Tabulky a zobrazení na stránku výkresu, a sestavit tak model databáze ručně.

 8. Kontrolou vybraných možností ověřte, zda budou extrahovány požadované informace, a poté klepněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka : Použijete-li obecný ovladač ODBC, můžete obdržet chybovou zprávu o možné nekompletnosti zpětné analýzy. Ve většině případů se nejedná o problém. Klepněte na tlačítko OK a postupujte dále podle pokynů průvodce.

Průvodce vyextrahuje zvolené informace a zobrazí poznámky týkající se procesu extrahování v okně Výstup.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×