Způsoby přizpůsobení textového pole

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Textové pole je po vložení do šablony formuláře možné upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Textové pole – vlastnosti. Chcete-li toto dialogové okno otevřít, poklepejte na šabloně na textové pole, jehož vlastnosti chcete změnit.

Následující tabulka popisuje některé způsoby úprav textového pole a důvody, proč tyto úpravy provádět. Ačkoli tabulka neobsahuje podrobné postupy pro jednotlivé možnosti dialogového okna Textové pole – vlastnosti, může poskytnout základní přehled o spektru dostupných možností.

Poznámky: 

  • Pokud navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem nebudou určité funkce v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti dostupné, například konce odstavců.

  • Je-li šablona formuláře založena na databázi, schématu nebo jiném existujícímu zdroji dat, nebude pravděpodobně možné přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Bude například pravděpodobně možné změnit velikost ovládacího prvku, nebude u něj ovšem možné změnit název pole nebo skupiny, který je odvozen z existujícího zdroje dat.

Karta

Úkol

Podrobnosti

Data

Změna přiřazeného názvu pole

Když návrh šablony formuláře nový, prázdný můžete změnit výchozí pole nebo skupiny název ovládacího prvku na jinou hodnotu, která je snadněji zjistit, jestli práce se zdroji dat. Pole s názvem "Prodejce" je například srozumitelnější než pole s názvem "Pole1."

Poznámka: Změna názvu pole nemění vazbu mezi textovým polem a polem ve zdroji dat. Pokud potřebujete svázat textové pole s jiným polem, klepněte na textové pole pravým tlačítkem a v místní nabídce klepněte na příkaz Změnit vazby.

Data

Změna typu dat

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře lze změnit výchozí typ dat ovládacího prvku. Výchozím typem dat textového pole je standardně Text (string), můžete jej však podle potřeby změnit. Pokud například chcete, aby uživatelé zadávali do textového pole Objem transakce částky v britských librách, můžete zvolit typ dat Celé číslo (integer) a takové možnosti formátování, aby se hodnoty zadané do textového pole zobrazovaly se symbolem měny libra (Ł).

Informace o datových typech

V následující tabulce jsou uvedeny typy dat, které jsou k dispozici pro textová pole.

Typ dat

Popis

Text (string)

Používá se pro data typu jména, adresy, telefonní čísla, rodná čísla a podobně.

Celé číslo (integer)

Používá se pro kladná i záporná celá čísla, například 123, –123 nebo 123 Kč.

Desetinné číslo (double)

Používá se pro desetinná čísla, například 1234,12, –1234.12 nebo 1 234,12 Kč.

Pravda/Nepravda (boolean)

Používá se pro údaje, které mohou nabývat pouze dvou hodnot: 1 (pravda) nebo 0 (nepravda).

Hypertextový odkaz (anyURI)

Použití hypertextových odkazů, například cestu (Universal Naming Convention) nebo Locator URL (Uniform Resource).

Datum (date)

Používá se pro kalendářní data, například 14. 3. 2007 nebo 14. březen 2007.

Čas (time)

Používá se pro časové hodnoty, například 9:46:55 nebo 9:46.

Datum a čas (dateTime)

Používá se pro kalendářní a časové údaje, například 14. 3. 2007 11:30.

Data

Určení výchozí hodnoty

Pokud chcete výchozí text uvnitř ovládacího prvku se zobrazí při prvním otevření formuláře, můžete zadat text do pole hodnota. Taky můžete hodnoty jiného pole ve zdroji dat jako výchozí hodnota ovládacího prvku. Výchozí hodnoty se liší od zástupný symbol (což je popsáno dále v tomto článku), že vždy se uloží jako data v souboru formuláře (.xml).

Data

Zobrazení výsledků výpočtu

Zobrazte výsledky výpočtu v ovládacím prvku můžete klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka vedle pole hodnoty a přidružení k ovládacímu prvku vzorců a funkcí. Můžete například vytvořit vzorec sečte sloupec čísel v tabulce s opakováním pomocí textového pole ve spojení s funkcí Součet . Nebo můžete přidružit funkce dnes konkrétní textové pole tak, aby při otevření formuláře, v textovém poli je zobrazeno aktuální datum.

Data

Nastavení nutnosti vyplnění textového pole

Chcete-li uživatelům vizuálně připomenout, že do ovládacího prvku musí zadat data, zaškrtněte políčko Nutno zadat. Při otevření formuláře se v ovládacím prvku zobrazí červená hvězdička, která upozorňuje na nutnost toto pole vyplnit. Uživatelé nemohou data odeslat, dokud do tohoto ovládacího prvku nezadají hodnotu.

Data

Přidání ověření dat

Klikněte na tlačítko Ověření dat můžete určit data ověřovací pravidla pro ovládací prvek. Například v případě potřeby výrobní čísla být zadán v určitém formátu – tři čísla, pak pomlčku a další pak dvě číslice – ověření dat umožňuje zajistit, aby uživatelé odpovídat této vzorku.

Data

Použití pravidel

Po klepnutí na položku Pravidla je možné vytvořit pravidlo obsahující jednu nebo více akcí, které se automaticky provedou, jestliže uživatel změní hodnotu v ovládacím prvku. Pokud například uživatel zadá při vyplňování formuláře nákupní objednávky do textového pole Počet číslo větší než 10, může takové pravidlo způsobit zobrazení dialogového okna s tímto upozorněním: Objednáte-li si najednou více než 10 různých položek, může se prodloužit dodací lhůta. Jiné pravidlo může automaticky načítat aktualizované informace z externího zdroje dat. Například ve formuláři pro nákup cenných papírů může takové pravidlo sloužit k načítání a zobrazování aktuálních kurzů akcií v textovém poli – a to buď při otevření formuláře nebo na základě požadavku uživatele.

Zobrazení

Zobrazení textu zástupného symbolu

Pokud chcete uživatelům poskytnout informace o datech, která mají do textového pole zadat, můžete text s instrukcemi zadat do pole Zástupný symbol. Například v poli Počet nocí v hotelu se může zobrazit text zástupného symbolu, který uživatelům napovídá, jaký typ dat mají zadat.

Zástupný text se podobně jako výchozí hodnota zobrazí v ovládacím prvku umožňujícím zadávání textu při prvním otevření formuláře uživatelem. Mezi zástupným textem a výchozí hodnotou jsou však tři zásadní odlišnosti:

  • Zástupný text není uložen na rozdíl od dat v souboru formuláře (XML).

  • Výchozí hodnoty se v ovládacím prvku zobrazují jako běžný text, zástupný text je vždy zobrazen šedě.

  • Na rozdíl od výchozí hodnoty není zástupný text podporován v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Zobrazení

Nastavení textového pole jen pro čtení

Chcete-li zabránit uživatelům v při provádění změn obsahu ovládacího prvku, vyberte jen pro čtení zaškrtněte políčko. Například pokud používáte textové pole zobrazte výsledky vzorce, můžete provést textového pole zabránit uživatelům v tento výsledek přepsat jen pro čtení. Ačkoli jen pro čtení textovém poli se nezobrazí ve formuláři šedě, uživatelé budou moci zadávat informace do textového pole.

Zobrazení

Vypnutí kontroly pravopisu a funkce automatického dokončování

Chcete-li uživatelům ovládacího prvku pro zadávání textu zabránit v kontrole pravopisu nebo v opětovném použití předchozích záznamů, které byly do tohoto ovládacího prvku formuláře již zadány, zrušte zaškrtnutí políček Povolit kontrolu pravopisu a Povolit automatické dokončení, která jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Zakázat kontrolu pravopisu může být vhodné například u textových polí sloužících k zadání vlastních jmen nebo názvů. Bude-li formulář sdílet více uživatelů, může být vhodné zakázat automatické dokončování z důvodu ochrany osobních údajů.

Zobrazení

Umožnění uživatelům zadat několik řádků textu

Chcete-li, aby textové pole zobrazovalo více než jeden řádek textu, zaškrtněte políčko Víceřádkové. Poté se můžete rozhodnout, zda v textovém poli povolíte konce odstavců.

Zobrazení

Povolení konců odstavců

Pokud zaškrtnete políčko Víceřádkové a chcete uživatelům v textovém poli povolit rozdělení textu do odstavců, zaškrtněte políčko Konce odstavců. Tato možnost je užitečná například pokud od uživatelů chcete získat delší odpověď, ale chcete, aby data byla ve formátu prostého textu, protože se budou odesílat do databáze. Pokud zaškrtnete políčko Víceřádkové v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem, nebude možné zrušit zaškrtnutí políčka Konce odstavců.

Zobrazení

Povolení zalamování textu

Pokud zaškrtnete políčko Víceřádkový, aplikace InfoPath automaticky zaškrtne políčko Zalomit text, aby text přecházel z jednoho řádku na další podle toho, jak jej uživatel do textového pole zadává. Pokud je zalomení textu povoleno, lze v seznamu Posouvání zvolit možnosti posouvání. Příklad: Textové pole je možné nastavit tak, aby se po zadání většího množství informací, než kolik lze v poli ve výchozím nastavení zobrazit, zobrazily příslušné posuvníky. Ke správné funkci možností posouvání je třeba, aby textové pole mělo pevnou výšku i šířku. Pokud zaškrtnete políčko Víceřádkové v šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem, nebude možné zrušit zaškrtnutí políčka Zalomit text či zadat možnosti v seznamu Posouvání.

Zobrazení

Omezení počtu znaků

Chcete-li textovému poli přiřadit omezený počet znaků, zaškrtněte políčko Omezit textové pole na: a zadejte povolený počet znaků. Pomocí této funkce můžete například zabránit uživatelům, aby v šabloně formuláře z oblasti lidských zdrojů zadali do textového pole Číslo zaměstnance více než pět znaků. Pokud je šablona formuláře připojena k databázi nebo k externímu Schéma XML a ve zdroji dat existují omezení počtu znaků, aplikace Microsoft Office InfoPath v závislosti na šabloně formuláře automaticky zobrazí zprávu o chybě ověření dat v případě, že uživatelé při vyplňování formuláře tato omezení překročí. Chcete-li, aby se kurzor po zadání nejvyššího počtu znaků ovládacího prvku automaticky přesunul do dalšího ovládacího prvku, zaškrtněte políčko Po dosažení omezení automaticky pokračovat na další ovládací prvek. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem automatické přesouvání kurzoru do dalšího ovládacího prvku nepodporují.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Například v šabloně formuláře výkaz o prodeji můžete podmíněné formátování upozornit uživatele, že částku je větší než množství rozpočtové.

Velikost

Nastavení velikosti, odsazení obsahu a okrajů

Velikost ovládacího prvku můžete určit ručně zadáním hodnot do polí Výška a Šířka. Můžete také upravit mezery v ovládacím prvku i mimo něj změnou odsazení obsahu, což je velikost prostoru obklopujícího obsahy ovládacích prvků, nebo změnou okrajů, což je velikost prostoru mezi ohraničením ovládacího prvku a okolním textem nebo ovládacími prvky v šabloně formuláře.

Velikost

Zarovnání textového pole s jeho popiskem

Chcete-li lépe zarovnat text uvnitř ovládacího prvku s popiskem, klikněte na tlačítko Zarovnat. Aplikace InfoPath automaticky přizpůsobí ovládacího prvku výška dolní odsazení a nastavení spodního okraje podle potřeby.

Upřesnit.

Zadání tipu (komentáře)

Pokud chcete, aby se po přesunutí ukazatele na ovládací prvek zobrazila vysvětlující poznámka, zadejte požadovaný text do pole Tip. Tyto tipy slouží často k interpretaci informací pro uživatele pomocí nástrojů pro usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky, které zpřístupňují informace na obrazovce jako syntetizovanou řeč nebo v Braillově písmu.

Upřesnit.

Změna pořadového čísla prvku

Umístění ovládacího prvku v celkovém pořadí prvků šablony formuláře je možné změnit. Pořadí prvků je pořadí, v jakém se ve formuláři při stisknutí klávesy TAB nebo kombinace SHIFT+TAB aktivují pole nebo objekty. Výchozí nastavení pořadových čísel všech prvků v šabloně formuláře je 0, ale pořadí prvků začíná od 1. To znamená, že ovládací prvek s hodnotou 1 v poli Pořadové číslo prvku bude po stisknutí klávesy TAB aktivován jako první. Ovládací prvek s hodnotou 2 v poli Pořadové číslo prvku bude aktivován jako druhý atd. Ovládací prvky s hodnotou 0 v poli Pořadové číslo prvku přijdou na řadu jako poslední. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí prvků, zadejte do pole Pořadové číslo prvku hodnotu -1.

Upřesnit.

Přiřazení klávesové zkratky

Zadáním písmena nebo čísla do pole Přístupová klávesa určíte klávesovou zkratku. Klávesové zkratky umožňují uživatelům navigovat k ovládacímu prvku stisknutím kombinace kláves místo použití pohybu myši. Pokud se rozhodnete, že budete v šabloně formuláře používat klávesové zkratky, je třeba uživatelům sdělit, že klávesové zkratky existují. Zadáním hodnoty (ALT+P) za popisek textového pole například uživatele informujete, že existuje klávesová zkratka pro textové pole Prodejce.

Upřesnit.

Zadání nebo přizpůsobení akcí sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení můžete určit, jak se má objevit data, která uživatel zadá do ovládacího prvku, Po zkombinování několika formulářů. Můžete třeba připojit znak před text v textovém poli určité slovo nebo položek pole oddělovače textu středníkem.

Upřesnit.

Získání identifikátoru ViewContext pro textové pole

Použijte hodnotu ViewContext k identifikaci ovládací prvek v kódu. Například pokud znáte hodnotu ViewContext, můžete tuto hodnotu metodou ExecuteAction objektu zobrazení programově provádět akce úpravy dat XML, která je vázaný na ovládací prvek.

Upřesnit.

Zadání a přizpůsobení vstupního oboru

Chcete-li zadat typ vstupu uživatele pro ovládací prvek, klepněte na možnost Vstupní obor. Tímto způsobem lze zlepšit rozpoznávání rukopisu a hlasových vstupů pro ovládací prvek. Použijete-li například pro ovládací prvek obor vstupních dat IS_URL, budou v aplikaci InfoPath ignorovány mezery mezi slovy.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení odesílání dat zpět na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, zda dat se odesílá na server po změně v textovém poli.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×