Zobrazení trendů v datech pomocí minigrafů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Novinkou aplikace Microsoft Excel 2010 jsou minigrafy. Jde o miniaturní grafy v buňce listu, které vizuálně znázorňují data. Minigrafy lze využít k zobrazení trendů v řadě hodnot (například sezónních poklesů či růstů nebo ekonomických cyklů), případně ke zvýraznění nejvyšších a nejnižších hodnot. Nejlepšího účinku dosáhnete vložením minigrafu do blízkosti příslušných dat.

"Minigrafy nám umožňují vytvářet vizuální znázornění dat jediným kliknutím. Umožňuje snadněji pochopit dat a pomáhá naše finančního ředitele analýze trendů okamžitě."
Matta Stuckey, IT ředitele Levick Strategic komunikace

V tomto článku

Co jsou minigrafy?

K čemu se hodí minigrafy?

Vytvoření minigrafu

Přizpůsobení minigrafů

Co jsou minigrafy?

Na rozdíl od grafů v listu aplikace Excel nejsou minigrafy objekty – minigraf je ve skutečnosti miniaturní graf na pozadí buňky. Následující obrázek ukazuje sloupcový minigraf v buňce F2 a spojnicový minigraf v buňce F3. Oba tyto minigrafy získávají data z buněk A2 až E2 a uvnitř buňky zobrazují graf, který odráží výkonnost akcií. Grafy znázorňují hodnoty po čtvrtletích, zvýrazňují nejvyšší hodnotu (31. 3. 2008) a nejnižší hodnotu (31. 12. 2008), ukazují všechny datové body a je v nich vidět klesající trend v daném roce.

Minigraf

Minigraf v buňce F6 znázorňuje výkonnost stejných akcií v průběhu pěti let, avšak má podobu pruhového grafu vzestupů/poklesů, který vyjadřuje pouze skutečnost, zda v daném roce došlo k nárůstu hodnoty (jako v letech 2004 až 2007), nebo k poklesu (2008). Tento minigraf vychází z hodnot v buňkách A6 až E6.

Vzhledem k tomu, že minigraf je miniaturní graf vložený v buňce, můžete do buňky vložit text a minigraf použít jako jeho pozadí, jak je vidět na následujícím obrázku.

Text v buňce s minigrafem
Obrázek 1: V tomto minigrafu značku vysoká hodnota je zelené a značku nízká hodnota je oranžová. Všechny ostatní značky se zobrazí černě.

U minigrafů můžete použít barevné schéma tak, že vyberete předdefinovaný formát z Galerie stylů (karta Návrh, která se zpřístupní při výběru buňky obsahující minigraf). Pomocí příkazů Barva minigrafu nebo Barva značky můžete zvolit barvu pro nejvyšší, nejnižší, první a poslední hodnotu (například zelenou pro nejvyšší hodnotu a oranžovou pro nejnižší).

Začátek stránky

K čemu se hodí minigrafy?

Uspořádání dat do řádku nebo sloupce je užitečné, ale může být obtížné v něm na první pohled rozpoznat různé tendence. Kontext k číslům mohou poskytnout minigrafy, které vložíte vedle dat. Minigraf potřebuje jen malý prostor a dokáže zobrazit trend ze sousedních dat ve srozumitelné a kompaktní grafické podobě. Ačkoli není nutné, aby minigraf ležel přímo vedle dat, z nichž vychází, jde o osvědčený postup.

Vztah mezi minigrafem a daty, z nichž vychází, je okamžitě viditelný a při změně dat se tato změna ihned promítne do minigrafu. Kromě vytvoření jednoho minigrafu pro řádek nebo sloupec dat můžete vytvořit také několik minigrafů najednou tak, že vyberete více buněk odpovídajících zadaným datům, jak je vidět na následujícím obrázku.

Můžete také vytvořit minigrafy pro řádky dat, které přidáte později, a to pomocí úchytu u sousední buňky obsahující minigraf.

Skupina minigrafů a související data

1. Oblast dat používaných skupinou minigrafů

2. Skupina minigrafů

Jednou z výhod využití minigrafů je, že se při tisku listu, který je obsahuje, rovněž vytisknou (na rozdíl od grafů).

Začátek stránky

Vytvoření minigrafu

 1. Vyberte prázdnou buňku nebo skupinu prázdných buněk, kam chcete vložit jeden či více minigrafů.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Minigrafy na typ minigrafu, který chcete vytvořit: Spojnicový, Sloupcový nebo Vzestupy/poklesy.

  Skupina Minigrafy na kartě Vložení

 3. Do pole Data zadejte oblast buněk, které obsahují data, na nichž mají být minigrafy založeny.

  Poznámka:    Kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka můžete dialogové okno dočasně sbalit, vybrat v listu požadovanou oblast buněk a poté kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka dialogové okno opět obnovit v normální velikosti.

Při výběru alespoň jednoho minigrafu se zobrazí Nástroje minigrafu s kartou Návrh. Na kartě Návrh pak můžete volit příkazy z následujících skupin: Minigraf, Typ, Zobrazit či skrýt, Styl a Skupina. Tyto příkazy slouží k vytvoření nového minigrafu, změně jeho typu, formátování, zobrazení či skrytí datových bodů na spojnicovém minigrafu nebo k formátování svislé osy ve skupině minigrafů. Tyto možnosti jsou podrobně popsány v následující části.

Začátek stránky

Přizpůsobení minigrafů

Po vytvoření minigrafů můžete určit, které body hodnot se zobrazí (například nejvyšší, nejnižší, první či poslední hodnota nebo všechny záporné hodnoty), změnit typ minigrafu (spojnicová, sloupcová nebo vzestupy/poklesy), použít styly z galerie nebo nastavit individuální možnosti formátování, nastavit možnosti na svislé ose a určit způsob zobrazení prázdných nebo nulových hodnot v minigrafu.

Určení bodů hodnot, které se zobrazí

Jednotlivé značky dat (hodnoty) ve spojnicovém minigrafu můžete zvýraznit tak, že zobrazíte všechny nebo vybrané značky.

Text v buňce s minigrafem

V tomto minigrafu je značka nejvyšší hodnoty zelená a značka nejnižší hodnoty oranžová. Všechny ostatní značky mají černou barvu.

 • Chcete-li zobrazit všechny hodnoty, zaškrtněte políčko Značky.

 • Chcete-li zobrazit záporné hodnoty, zaškrtněte políčko Záporné body.

 • Chcete-li zobrazit nejvyšší či nejnižší hodnotu, zaškrtněte políčko Vysoký bod nebo Nízký bod.

 • Chcete-li zobrazit první nebo poslední hodnotu, zaškrtněte políčko První bod nebo Poslední bod.

Změna stylu nebo formátování minigrafů

Použijte Galerii stylů na kartě Návrh, která se zpřístupní při výběru buňky obsahující minigraf.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů.

 2. Pokud chcete použít předdefinovaný styl, klikněte na kartě Návrh ve skupině Styl na požadovaný styl, případně kliknutím na šipku v pravém dolním rohu tohoto pole zobrazte další styly.

  Galerie stylů pro minigrafy

 3. Chcete-li u minigrafu použít konkrétní formátování, použijte příkazy Barva minigrafu nebo Barva značky.

Zobrazení nebo skrytí datových značek

U spojnicového minigrafu můžete zobrazit značky dat, které zvýrazní jednotlivé hodnoty.

 1. Vyberte minigraf.

 2. Ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Návrh podle potřeby zaškrtněte políčka pro zobrazení jednotlivých značek (pro nejvyšší či nejnižší hodnoty, záporné hodnoty a první nebo poslední hodnoty), případně zaškrtnutím políčka Značky zobrazte všechny značky.

  Zrušením zaškrtnutí políčka zadanou značku či značky skryjete.

Zobrazení a přizpůsobení nastavení osy

Chcete-li formátovat tvar grafu v minigrafu tak, aby odrážel případné nepravidelné časové intervaly v zadaných datech, můžete použít možnost Typ osy dat (ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa).

Typ osy dat pro minigrafy

Ve spojnicovém minigrafu může při použití typu osy dat dojít ke změně sklonu vykreslené čáry a vzájemné pozice jednotlivých datových bodů.

Ve sloupcovém minigrafu může při použití typu osy dat dojít ke změně šířky sloupců a zvětšení či zmenšení vzdálenosti mezi sloupci, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Sloupcové minigrafy s typem obecné osy a typem osy dat

Ve zde uvedeném příkladu jsou dva sloupcové minigrafy vytvořeny z dat ze stejné oblasti. V minigrafu s popiskem Trend je použit typ obecné osy a v minigrafu s popiskem Trend (typ osy dat) je použit typ osy dat. První dva datové body v každém minigrafu od sebe dělí dva měsíce a druhý a třetí bod od sebe dělí sedm měsíců. Při použití typu osy dat je vzdálenost mezi těmito třemi sloupci proporcionálně změněna tak, aby odrážela nepravidelné časové intervaly.

Možnosti osy můžete využít také k nastavení nejnižší a nejvyšší hodnoty pro svislou osu minigrafu nebo skupiny minigrafů. Explicitním nastavením těchto hodnot můžete měřítko upravit tak, aby byly vztahy mezi hodnotami znázorněny výstižněji.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů a ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa.

 2. V části Možnosti hodnoty Minimum svislé osy nebo Svislý možnosti maximální hodnoty osy klikněte na Vlastní hodnota.

 3. Nastavte minimální nebo maximální hodnoty, které podle vás umožní, aby byly hodnoty v minigrafech co nejnázornější.

Chcete-li ještě více zdůraznit rozdíl v hodnotách dat v případě, že je některá hodnota velmi malá a jiná mimořádně velká, můžete zvětšit výšku řádku obsahujícího minigraf.

Pomocí možnosti Vykreslovat data zprava doleva můžete rovněž změnit směr, v jakém jsou data v minigrafu či skupině minigrafů vynesena.

Vykreslovat data zprava doleva

Pokud data obsahují záporné hodnoty, můžete tuto skutečnost zdůraznit zobrazením vodorovné osy v minigrafu.

 1. Vyberte minigraf nebo skupinu minigrafů a ve skupině Skupina klikněte na tlačítko Osa.

 2. V části Možnosti vodorovné osy klikněte na položku Zobrazit osu.
  Ve všech minigrafech obsahujících záporná data se v nule zobrazí vodorovná osa.

  Minigraf s vodorovnou osou

Zpracování prázdných buněk či nulových hodnot

V dialogovém okně Nastavení skrytých a prázdných buněk můžete určit, jak se v minigrafu bude zacházet s prázdnými buňkami v oblasti (a jak se tedy minigraf zobrazí).

Dialogové okno Nastavení skrytých a prázdných buněk

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×