Zobrazení stavu synchronizace poznámkových bloků a řešení konfliktů

Při práci s poznámkovými bloky uloženými v místním počítači aplikace Microsoft Office OneNote 2007 neustále automaticky ukládá změny, takže příkaz Uložit není nutné používat. Pokud však pracujete současně s jinými uživateli se sdíleným poznámkovým blokem (tedy poznámkovým blokem, který je uložen ve sdíleném umístění), je ukládání a správa změn provedených jednotlivými uživateli složitější.

Při ukládání simultánních změn sdíleného poznámkového bloku provádí aplikace OneNote pravidelnou synchronizaci poznámkového bloku v počítačích jednotlivých uživatelů se soubory poznámkového bloku, jež jsou uloženy ve sdíleném umístění. Nastavení řídící tento proces lze upravit. Chcete-li zajistit přesné zaznamenávání změn prováděných jednotlivými osobami ve sdíleném poznámkovém bloku, můžete rovněž řešit určité konflikty, ke kterým může docházet.

Co chcete udělat?

Zobrazení stavu synchronizace

Zobrazení chyb synchronizace

Změny nastavení synchronizace

Ruční synchronizace sdíleného poznámkového bloku

Vypnutí automatické synchronizace poznámkového bloku

Opětovné zapnutí automatické synchronizace poznámkového bloku

Řešení konfliktů při synchronizaci

Kontrola chybně umístěných oddílů

Odstranění chybně umístěného oddílu

Přesunutí chybně umístěného oddílu do jiného poznámkového bloku

Zobrazení stavu synchronizace

Za normálních podmínek provádí aplikace OneNote synchronizaci sdílených poznámkových bloků automaticky v pravidelných intervalech. Na navigačním panelu Poznámkové bloky se nachází ikona stavu synchronizace, která označuje aktuální stav synchronizace jednotlivých sdílených poznámkových bloků.

Vzhled ikony  Aplikace OneNote provádí synchronizaci změn:    Tato ikona se zobrazí vždy, když aplikace OneNote provádí synchronizaci vámi provedených změn se změnami jiných uživatelů, kteří upravují sdílený poznámkový blok ve stejné době. Během synchronizace se neodpojujte od sítě a nevypínejte počítač.

Vzhled ikony  Aplikace OneNote dokončila synchronizaci změn:    Tato ikona se zobrazí v případě, že vámi provedené změny sdíleného poznámkového bloku byly synchronizovány se souborem poznámkového bloku ve sdíleném umístění. Pokud byla synchronizace úspěšná, mohou ostatní uživatelé vidět nejnovější verzi vašich poznámek.

Vzhled ikony  Aplikace OneNote nemohla provést úplnou synchronizaci změn:    Tato ikona se zobrazí, pokud nejste připojeni k umístění, ve kterém je sdílený poznámkový blok uložen, nebo pokud při posledním pokusu o synchronizaci došlo k chybám. Chcete-li zobrazit příčinu chyby, umístěte ukazatel na název poznámkového bloku na navigačním panelu Poznámkové bloky a počkejte, až se zobrazí komentář. Jestliže nejste připojeni ke sdílenému umístění, můžete nadále upravovat místní kopii vybraného poznámkového bloku ve svém počítači. Změny provedené v offline režimu budou automaticky synchronizovány při dalším připojení ke sdílenému umístění.

Poznámka : Má-li aplikace OneNote provádět synchronizaci sdílených poznámkových bloků, je nutné, aby byla spuštěna. Pokud je místní počítač připojen ke sdílenému umístění v síti, avšak aplikace OneNote není spuštěna, nebudou sdílené poznámkové bloky v místním počítači synchronizovány.

Zobrazení chyb synchronizace

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Synchronizovat a potom klepněte na příkaz Stav synchronizace poznámkového bloku.

 2. V dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků klepněte na kartu Chyby.

Poznámka : Synchronizace dalších oddílů sdíleného poznámkového bloku bude provedena i v případě, že se synchronizace určitého oddílu daného poznámkového bloku nezdaří.

Začátek stránky

Změny nastavení synchronizace

Ačkoli ve většině případů je nejvhodnější automatická synchronizace poznámkových bloků, má uživatel možnost ovládat, kdy má aplikace OneNote provádět synchronizaci změn poznámkového bloku ve sdíleném umístění. To je užitečné v případech, kdy chcete zajistit, aby se synchronizace uskutečnila rychle (například před vypnutím počítače). Můžete rovněž pozastavit automatickou synchronizaci, pokud nechcete, aby ostatní uživatelé poznámkového bloku viděli vaše změny nebo doplňky předtím, než nebudou připraveny ke zveřejnění.

Ruční synchronizace sdíleného poznámkového bloku

 • V nabídce Soubor přejděte na položku Synchronizovat a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li synchronizovat všechny sdílené poznámkové bloky, které jsou uvedeny na navigačním panelu Poznámkové bloky, klepněte na příkaz Synchronizovat všechny poznámkové bloky.

  • Pokud chcete synchronizovat pouze poznámkový blok, který právě upravujete, klepněte na příkaz Synchronizovat aktuální poznámkový blok.

Vypnutí automatické synchronizace poznámkového bloku

Automatická synchronizace sdílených poznámkových bloků je ve výchozím nastavení zapnuta. Pokud nechcete, aby ostatní uživatelé viděli vámi prováděné změny ve sdílených poznámkových blocích, dokud úpravy nedokončíte (například v případě, že údaje ještě ověřujete), můžete automatickou synchronizaci vypnout.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, u kterého chcete vypnout automatickou synchronizaci mezi místním počítačem a souborem sdíleného poznámkového bloku.

 2. V nabídce Soubor přejděte na položku Synchronizovat a potom klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Důležité : Při práci offline nebude aplikace OneNote synchronizovat změny poznámkového bloku provedené v místním počítači, a to ani v případě, že aplikaci OneNote ukončíte a později restartujete. Vaše změny poznámkových bloků nebude moci nikdo zobrazit, dokud funkci automatické synchronizace poznámkového bloku opět nezapnete.

Opětovné zapnutí automatické synchronizace poznámkového bloku

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, u kterého chcete zapnout automatickou synchronizaci mezi místním počítačem a souborem sdíleného poznámkového bloku.

 2. V nabídce Soubor přejděte na položku Synchronizovat a potom klepněte na příkaz Stav synchronizace poznámkového bloku.

 3. V dialogovém okně Synchronizace sdílených poznámkových bloků klepněte na možnost Synchronizovat automaticky a potom na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Řešení konfliktů při synchronizaci

Přerušená připojení k umístěním sdílených poznámkových bloků a podmínky sítě mohou způsobit, že je nutné, aby konflikty při synchronizaci řešil vlastník poznámkového bloku nebo jiní uživatelé ručně.

Zprávy o konfliktu verzí se obvykle zobrazují v případech, kdy dva uživatelé provádějí změny stejného odstavce poznámek současně, nebo kdy uživatel provádí změny ve stejném okamžiku, ve kterém jsou změny jiného uživatele synchronizovány. Chybovou zprávu můžete rovněž obdržet v případě, že jste vy a jiný uživatel změnili stejný odstavec v době, kdy jste oba pracovali offline.

V takových případech se na žlutém informačním panelu zobrazí chybová zpráva. Kromě toho se na stránce s konfliktem zobrazí ikona.

Chcete-li konflikt sdíleného poznámkového bloku v aplikaci OneNote vyřešit, postupujte takto:

 1. Klepnutím na žlutý informační panel v horní části stránky zobrazte stránku s výpisem konfliktních změn (zvýrazněné červeně).

 2. Zapracujte změny podle potřeby do hlavní stránky.

 3. Jakmile dokončíte zapracování všech změn, odstraňte stránku konfliktů tím, že klepnete pravým tlačítkem myši na její kartu a v místní nabídce klepnete na příkaz Odstranit.

Poznámka : Konflikty není nezbytné řešit okamžitě. Stránky, které způsobily určité konflikty, budou nadále synchronizovány vždy, když vy nebo jiní uživatelé provedou další změny sdíleného poznámkového bloku. Stránky s výpisy konfliktů zůstanou v oddílu poznámkového bloku, dokud nerozhodnete, jaká akce má být s konflikty provedena. Stránky konfliktů v příslušném sdíleném poznámkovém bloku se zobrazují v počítačích všech uživatelů, takže konflikt může vyřešit každý uživatel daného sdíleného poznámkového bloku.

Začátek stránky

Kontrola chybně umístěných oddílů

Chybně umístěné oddíly se mohou objevit, pokud se aplikace OneNote pokouší synchronizovat změny, které byly provedeny v oddílu poznámkového bloku, jehož soubor nelze najít. V takových případech se v dolní části navigačního panelu Poznámkové bloky nad ikonou Všechny poznámkové bloky zobrazí ikona Chybně umístěné oddíly.

Chybně umístěné oddíly se mohou objevit rovněž v následujících situacích:

 • Provedli jste změny oddílu, který byl ve sdíleném umístění jiným uživatelem odstraněn.

 • Provedli jste změny oddílu, který byl jiným uživatelem přesunut na jiné místo. Pokud byl oddíl přesunut do jiného sdíleného poznámkového bloku, jenž je otevřen v místním počítači, může aplikace OneNote znovu najít daný soubor oddílu a synchronizaci příslušných změn správně provést v novém umístění. V tom případě po dokončení synchronizace ikona Chybně umístěné oddíly zmizí.

Chybně umístěné oddíly zůstanou ve sdíleném poznámkovém bloku, dokud aplikace OneNote nenajde nové umístění daného oddílu, nebo dokud uživatel chybně umístěný oddíl neodstraní nebo nepřesune.

Odstranění chybně umístěného oddílu

Pokud byl oddíl sdíleného poznámkového bloku záměrně odstraněn a dále již nepotřebujete provádět synchronizaci nebo ukládat změny, postupujte takto:

 1. V dolní části navigačního panelu Poznámkové bloky klepněte na ikonu Chybně umístěné oddíly.

 2. V seznamu chybně umístěných oddílů klepněte pravým tlačítkem myši na název oddílu, který chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Odstranit.

  Důležité : Odstraníte-li chybně umístěný oddíl, budou informace v něm obsažené nenávratně ztraceny. Pokud si nejste jisti, zda chcete chybně umístěný oddíl nenávratně ztratit, můžete jej místo odstranění přesunout do jiné části poznámkového bloku.

Přesunutí chybně umístěného oddílu do jiného poznámkového bloku

Pokud oddíl sdíleného poznámkového bloku již nemůže být synchronizován, avšak informace v něm obsažené chcete uchovat, můžete nesynchronizovaný oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku. Tím daný oddíl odeberete ze sdíleného poznámkového bloku, ale uchováte jeho obsah.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu chybně umístěného oddílu, který chcete přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Přesunout.

 2. V dialogovém okně Přesunout oddíl proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li aktuální oddíl přesunout před jiný oddíl, klepněte v seznamu na cílový oddíl a potom na tlačítko Přesunout před.

  • Jestliže chcete aktuální oddíl přesunout za jiný oddíl, klepněte v seznamu na cílový oddíl a potom na tlačítko Přesunout za.

  • Jestliže chcete aktuální oddíl přesunout do skupiny oddílů nebo do poznámkového bloku, který neobsahuje oddíly, klepněte v seznamu na cílovou skupinu oddílů nebo poznámkový blok a potom na tlačítko Přesunout do.

   Tip : Chcete-li vytvořit novou skupinu oddílů, vyberte v seznamu umístění a před přesunutím aktuálního oddílu klepněte na tlačítko Vytvořit novou skupinu oddílů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×