Zobrazení pojmenované položky ve službě Excel Services

Při otevření sešitu aplikace Microsoft Office Excel ve službě Excel Services se sešit zobrazí jedním ze dvou možných způsobů:

Zobrazení listu:    V tomto zobrazení je možné zobrazit sešit včetně jednoho nebo více listů a všech informací na těchto listech. Po uložení sešitu může jeho autor specifikovat, zda zobrazovat všechny listy, nebo pouze některé.

Zobrazení Pojmenovaná položka:    V tomto zobrazení je možné zobrazit pouze jednu nebo více pojmenovaných položek ze sešitu. Za položku se považuje cokoli z následujícího seznamu: graf, tabulka aplikace Excel, kontingenční tabulka, kontingenční graf nebo pojmenovaný rozsah buněk.

Co chcete udělat?

Získání dalších informací o zobrazení Pojmenovaná položka

Zobrazení pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka

Získání dalších informací o zobrazení Pojmenovaná položka

Zobrazení Pojmenovaná položka je užitečné, chce-li autor nebo uživatel sešitu provést jednu z následujících akcí:

  • Zobrazit jen určité pojmenované položky sešitu, například graf nebo tabulku aplikace Excel, protože to jsou jediná data, která chcete zobrazit. Jako autor sešitu si například nepřejete, aby uživatel mohl zobrazit další části sešitu buď z toho důvodu, že tato data nemají pro uživatele význam, nebo chcete, aby zůstala skrytá z bezpečnostních důvodů. Nebo nechcete uživateli zobrazit data, z nichž je vytvořený graf nebo kontingenční graf, protože pro ně není dostatek místa na tabuli obchodní logiky.

  • Vybrat pouze určité pojmenované položky z rozevíracího seznamu Zobrazit na panelu nástrojů aplikace Excel Web Access, a tak získat větší flexibilitu v zobrazení informací ze sešitu – namísto posouvání při hledání požadovaných informací, což může být časově náročné a nepohodlné. Autor sešitu může kontrolovat způsob jakým uživatel prochází informace v sešitu. Kromě toho služba Excel Services zobrazuje kvůli omezení počtu potřebných ovládacích prvků některé pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka jinak, než v zobrazení listu.

  • Připojit webové části, například webovou část Filtr nebo webovou část Seznam, k webovým částem aplikace Excel Web Access umístěným na tabuli nebo na jiné stránce webových částí. Například můžete použít vybranou hodnotu pro webovou část Filtr a zobrazit tak graf, tabulku aplikace Excel nebo pojmenovanou oblast buněk jako samostatnou webovou část aplikace Excel Web Access. Další informace naleznete v tématu Připojení webové části Filtr k aplikaci Excel Web Access.

Následující pojmenované položky lze zobrazit v zobrazení Pojmenovaná položka:

Pojmenovaná položka

Komentář

Tabulka aplikace Excel

Diagram a kontingenční diagram

Zobrazen je vždy celý diagram nebo kontingenční diagram; nikdy nedojde k jeho oříznutí, ale mohou být zobrazeny vodorovné a svislé posuvníky.

Kontingenční tabulka

Rozsah s názvem

Rozsah musí být souvislý a globálně nebo lokálně se vztahovat k tabulce (název listu!název rozsahu). Rozsah s názvem je buď definovaný uživatelem v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, nebo tento rozsah definuje samotná aplikace Office Excel 2007 například oblast tisku.

Rozsah s názvem může zahrnovat jiné pojmenované položky, grafy, tabulky aplikace Excel, kontingenční tabulky nebo kontingenční grafy.

Poznámky : 

  • I když je sešit uložený v zobrazení Pojmenovaná položka, můžete zobrazit podokno úloh Parametry a tyto parametry nastavit, ať už je pojmenovaná buňka odpovídající parametrům obsažena v pojmenované položce nebo nikoli. Například pokud chcete zobrazit graf a zadáním hodnoty parametru pro buňku, která se nenachází v pojmenované položce, umožnit uživateli provést aktualizaci grafu.

  • V průběhu jedné relace není možné přepínat mezi zobrazením listu a zobrazením Pojmenovaná položka.

  • Rozevírací seznam Zobrazit neuvádí jednotlivé listy.

Začátek stránky

Zobrazení pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka

Existují dva způsoby zobrazení pojmenované položky v zobrazení Pojmenovaná položka: Použití rozevíracího seznamu Zobrazit nebo nastavením vlastnosti rozevíracího seznamu Zobrazit pojmenovanou položku.

Poznámky : 

  • Pojmenované položky jsou vždy uváděny podle abecedy.

  • Rozevírací seznam Zobrazit se zobrazí pouze tehdy, když autor sešitu před jeho uložením vybere jednu nebo více pojmenovaných položek v dialogovém okně Možnosti služby Excel Services a jsou vybrané vlastnosti Navigace v sešitu, Všechny interakce sešitu a Rozevírací seznam Pojmenovaná položka, a konečně je zobrazený panel nástrojů aplikace Excel Web Access. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access a v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Help.

Použití rozevíracího seznamu Zobrazit

  • Když je aplikace Excel Web Access v zobrazení Pojmenovaná položka, klepněte na liště nástrojů aplikace Excel Web Access na šipku vedle možnosti Zobrazit a vyberte pojmenovanou položku.

Nastavení vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka

Autor webové části může zobrazit určitou pojmenovanou položku v zobrazení Pojmenovaná položka nastavením vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka pro všechny pojmenované položky, zadané autorem sešitu před jeho uložením v dialogovém okně Možnosti služby Excel Services. Nastavení této vlastnosti je vhodné, například když chcete na tabuli zobrazit určitou pojmenovanou položku ve webové části aplikace Excel Web Access, ale nechcete, aby uživatel vybíral jiné pojmenované položky. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

Tip : Autor webové části nemusí být stejná osoba jako autor sešitu, případně nemusí mít přístup k sešitu. Pokud si nejste jisti jakou pojmenovanou položku zadat do vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka, buď sešit otevřete v aplikaci Excel 2007 a zobrazte dialogové okno Možnosti služby Excel Services. Zobrazí se seznam pojmenovaných položek. Jinou možností je zobrazení webové části aplikace Excel Web Access se zrušeným zaškrtnutím políčka Rozevírací seznam Zobrazit pojmenovanou položku a poznamenání si pojmenovaných položek v rozevíracím seznamu Zobrazit .

Poznámka : Pokud do vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka zadáte nějakou hodnotu a je zobrazená webová část Excel v zobrazení Pojmenovaná položka, bude tato hodnota zobrazena jako výchozí pojmenovaná položka.

Problém: Po odebrání připojení webové části Seznam se nevymaže vlastnost Rozevírací seznam Pojmenovaná položka.

Pokud připojíte webovou část Seznam k webové části aplikace Excel Web Access, ať už použitím příkazu Poskytnout řádek z nabídky připojení webové části Seznam, nebo pomocí příkazu Získat pojmenovaný objekt z umístěného v nabídce připojení webové části aplikace Excel Web Access, nastaví se vlastnost Rozevírací seznam Pojmenovaná položka na předanou hodnotu připojení. Jestliže později odeberete připojení webové části, vlastnost Rozevírací seznam Pojmenovaná položka se zachová a vy můžete obdržet upozornění na chybu s informací, že pojmenovanou položku není možné zobrazit. Chcete-li tento problém odstranit, zrušte zaškrtnutí vlastnosti Rozevírací seznam Pojmenovaná položka. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×