Zobrazení čísel jako procent

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek vysvětluje, jak lze v aplikaci Excel zobrazit čísla ve formě procent, a nabízí několik základních technik pro výpočet procent v listu.

V tomto článku

Jak aplikace Excel pracuje s procenty

Zobrazení čísel jako procent

Tipy pro zobrazení procent

Příklady výpočtu procent

Jak aplikace Excel pracuje s procenty

Ačkoli je formátování čísel jako procent zřejmé, v závislosti na existujících číslech v sešitu se mohou výsledky získané po použití tohoto formátu lišit.

 • Formátování buněk, které již obsahují čísla    Pokud použití formátu procent existující čísel v sešitu aplikace Excel těchto čísel vynásobí číslem 100 a převádět je na procent. Například pokud buňka obsahuje číslo 10Excel vynásobí toto číslo 100, což znamená, že po použití formátu procent uvidíte 1000.00 % . To nemusí být vašim představám. Zobrazíte přesně procent, před formátování čísel jako procent, ujistěte se, aby byly vypočteny jako procenta a že jsou zobrazeny ve formátu desítkové soustavy. Procenta se počítají pomocí rovnice Částka / celkem = procento. Pokud buňka obsahuje vzorec = 10/100, je výsledek příslušném výpočtu například 0,1. Pokud pak formát 0,1 jako procento číslo správně zobrazí jako 10 %. Další informace o výpočtu procent, najdete v článku Příklady výpočtu procent.

 • Formátování prázdných buněk:    Pokud použití formátu procent buňky a potom zadejte čísla do buňky, chování se liší. Čísla rovna nebo větší než 1 se převedou na procent ve výchozím nastavení; a čísla menší než 1 jsou vynásobené 100 a převádět je na procent. Například psát 10 nebo 0,1 výsledek 10,00 %. (Pokud nechcete zobrazovat dvě nulou za desetinnou čárkou, není těžké si zbavit, jak je uvedeno v následujícím postupem.)

Začátek stránky

Zobrazení čísel jako procent

Chcete-li rychle použít procento formátování na vybrané buňky, klikněte na tlačítko Styl procent Obrázek tlačítka ve skupině číslo na kartě Domů nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + %. Pokud chcete mít nad formátem větší kontrolu nebo chcete změnit další aspekty formátování svého výběru, můžete tyto kroky.

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Poznámka : Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka : Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Tip : Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 3. V dialogovém okně Formát buněk klikněte v seznamu Druh na položku Procenta.

  Kategorie Procenta v dialogovém okně Formát buněk

 4. Do pole Desetinná čísla zadejte počet desetinných míst, která chcete zobrazit. Chcete-li například zobrazit 10% namísto 10,00%, zadejte do pole Desetinná čísla hodnotu 0.

Začátek stránky

Tipy pro zobrazení procent

 • Chcete-li obnovit formát čísel u vybraných buněk, klikněte na položku Obecný v seznamu Druh. Buňky naformátované pomocí formátu Obecný nemají žádný konkrétní číselný formát.

 • Pokud potřebujete zvýraznit záporná procenta (například červeně), můžete vytvořit vlastní formát čísel (dialogové okno Formát buněk, karta Číslo, druh Vlastní). Formát by se měl podobat následujícímu: 0,00%;[Červená]-0,00%. Použijete-li tento formát u buněk, budou kladná procenta zobrazena výchozí barvou textu a záporná procenta červeně. Část následující za středníkem představuje formát uplatněný na zápornou hodnotu.

  Vlastní formát čísel

  Vytvořením vlastního formátu, který se podobá následujícímu, můžete záporná procenta zobrazit v závorkách: 0,00%_);(0,00%). Další informace o vytváření vlastních formátů čísel naleznete v tématu Vytvoření nebo odstranění vlastního formátu čísla.

 • K zobrazení záporných procent v sešitu lze použít také podmíněné formátování (karta Domů, skupina Styly, Podmíněné formátování). Vytvořené pravidlo podmíněného formátování by se mělo podobat pravidlu uvedenému v následujícím příkladu. Toto konkrétní pravidlo určuje, aby aplikace Excel použila formát (červený text) na buňku, pokud je její hodnota menší než nula. Další informace o podmíněném formátování naleznete v tématu Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování.

  Pravidlo podmíněného formátování, které zobrazí čísla menší než nula červeným textem

Začátek stránky

Příklady výpočtu procent

Tento oddíl vysvětluje několik jednoduchých technik pro výpočet procent.

Příklad 1: Zvětšení nebo zmenšení čísla o procentuální hodnotu

Situace:    Pokud týdně utratíte za jídlo průměrně 500 Kč a chcete týdenní výdaje na jídlo snížit o 25 %, kolik můžete utratit? Můžete ale také naopak chtít svůj týdenní příděl na jídlo 500 Kč o 25 % zvýšit. Jak velký by byl nový týdenní příděl v takovém případě?

Jestliže buňka B2 obsahuje částku utracenou za jídlo a buňka C2 obsahuje procento, o které chcete tuto částku snížit, můžete výsledek najít zadáním vzorce =B2*(1-C2) do buňky D2:

Příklad vzorce pro výpočet procent

Hodnota 1 v tomto vzorci představuje 100 %. Podobným způsobem byste v případě, že byste chtěli tuto částku o určité procento zvýšit, zadali do buňky D2 vzorec =B2*(1+C2):

Příklad vzorce pro výpočet procent

Příklad 2: Výpočet částky na základě procentuální hodnoty

Situace:    Pokud zakoupíte počítač za 16 000 Kč a DPH činí 20 %, jak velkou DPH musíte zaplatit? V tomto příkladu potřebujete najít 20 % z hodnoty 16 000.

Pokud buňka B2 obsahuje cenu a buňka C2 obsahuje DPH, můžete do buňky D2 zadat vzorec =B2*C2, jak je znázorněno zde:

Příklad vzorce pro výpočet procent

Tento vzorec vynásobí číslo 16 000 číslem 0,20 (původní procento v desetinném formátu) a vypočte tak DPH, kterou je třeba zaplatit.

Příklad 3: Výpočet procentuální hodnoty na základě dvou hodnot

Situace:    Pokud například student dosáhne v testu 42 bodů z celkových 50, jaké je procento správných odpovědí?

Pokud v této situaci obsahuje buňka B2 body za správné odpovědi a buňka C2 obsahuje celkový možný počet bodů, můžete zadáním vzorce =B2/C2 do buňky D2 zjistit výslednou známku.

Příklad vzorce pro výpočet procent

Tento vzorce zjistí procento správných odpovědí vydělením čísla 42 číslem 50. (Ve zde uvedeném příkladu je známka naformátována jako procento bez zobrazení desetinných míst.)

Příklad 4: Výpočet částky na základě jiné částky a procentuální hodnoty

Situace:    Výprodejová cena košile je například 250 Kč po slevě 25 % z původní ceny. Jaká je původní cena? V tomto příkladu chcete zjistit číslo, jehož 75 % je rovno 250.

Pokud buňka B2 obsahuje výprodejovou cenu a buňka C2 obsahuje hodnotu 0,75, což je 100 % s odečtením 25% slevy (v desetinném formátu), můžete zadáním vzorce =B2/C2 do buňky D2 zjistit původní cenu:

Příklad vzorce pro výpočet procent

Tento vzorec zjistí původní cenu vydělením prodejní ceny procentuální hodnotou.

Příklad 5: Výpočet rozdílu mezi dvěma čísly a jeho vyjádření procentem

Situace:    Zisk vašeho oddělení činil v listopadu 23 420 Kč a v prosinci 25 000 Kč. Jaká je procentuální změna zisku mezi těmito dvěma měsíci? K provedení tohoto úkolu použijte v jednom vzorci operátory odečítání (-) a dělení (/).

Pokud buňka B2 obsahuje zisk za listopad a buňka C2 zisk za prosinec, můžete zadáním vzorce =(C2-B2)/(B2) do buňky D2 zjistit rozdíl:

Příklad vzorce pro výpočet procent

Tento vzorec vydělí rozdíl mezi druhým a prvním číslem hodnotou prvního čísla a vypočte tak procentuální změnu. (Ve zde uvedeném příkladu je rozdíl naformátován jako procento se dvěma desetinnými místy.)

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×