Známé problémy v aplikaci Microsoft Office Accounting 2009

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje nejnovější informace o aplikaci Microsoft Office Accounting 2009. Jakmile budou dostupné další informace, bude se tento článek aktualizovat.

Služby

Pokud nainstalujete Office Accounting 2009 na počítač, na kterém je už nainstalovaná verze Office Accounting 2007 nebo Office Accounting 2008, a pak tuto dřívější verzi aplikace odinstalujete, nebude služba Payroll for Microsoft Office Accounting fungovat.

Pokud chcete tento problém opravit, proveďte některou z těchto akcí:

Pokud nainstalujete Accounting 2009 na počítač se systémem Windows Vista Service Pack 1 (SP1), po provedení počátečního nastavení PayPal už nebudete moct toto nastavení upravovat.

Pokud chcete v této situaci nastavení PayPal upravit, proveďte některou z těchto akcí:

 • Úpravy nastavení PayPal v Accounting 2009:

  1. V Accounting 2009 přejděte nabídce Soubor na Nástroje a klikněte na Sady doplňků.

  2. V dialogovém okně Spravovat sady doplňků ve sloupci Povoleno zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Platby PayPal.

  3. Ukončete aplikaci Accounting 2009 a znovu ji spusťte.

  4. V nabídce Soubor na Nástroje a klikněte na Sady doplňků.

  5. Ve sloupci Povoleno zaškrtněte políčko u možnosti Platby PayPal.

  6. Ukončete aplikaci Accounting 2009 a znovu ji spusťte.

  7. V nabídce Platby PayPal kliknutím na Nastavení PayPal spusťte průvodce nastavením plateb PayPal a proveďte potřebné změny.

 • Upravte nastavení PayPal v Microsoft Office Wordu. V závislosti na vaší verzi Wordu proveďte některou z těchto akcí:

  Word 2007

  1. Klikněte pravým tlačítkem na fakturu v seznamu faktur, přejděte na E-mail a klikněte na jednu z těchto možností:

   • In Message Body (V textu zprávy)

   • As Word Attachment (Jako wordová příloha)

  2. V dialogovém okně Select Word Templates (Vybrat šablony Wordu) vyberte šablonu, kterou chcete použít pro fakturu, a klikněte na Select (Vybrat).

  3. V případě potřeby otevřete wordový soubor ve zprávě Microsoft Office Outlooku.

  4. Na kartě Add-Ins (Doplňky) klikněte na User Settings (Uživatelská nastavení).

  5. V dialogovém okně PayPal Payments Settings (Nastavení plateb PayPal) proveďte potřebné změny a klikněte na OK.

   Word 2003

  6. Klikněte pravým tlačítkem na fakturu v seznamu faktur, přejděte na E-mail a klikněte na In Message Body (V textu zprávy).

  7. V dialogovém okně Select Word Templates (Vybrat šablony Wordu) vyberte šablonu, kterou chcete použít pro fakturu, a klikněte na Select (Vybrat).

  8. Na panelu nástrojů PayPal klikněte na User Settings (Uživatelská nastavení).

  9. V dialogovém okně PayPal Payments Settings (Nastavení plateb PayPal) proveďte potřebné změny a klikněte na OK.

Otevření sestav

Při otevření analytické sestavy Accounting 2009 v Microsoft Office Excelu 2007 se název grafu a vybrané filtry nezobrazují správně.

K tomuto problému dochází u sestav Analýza prodeje a Analýza nákupu. Pokud chcete tento problém opravit, postupujte takto:

 1. Otevřete sestavu, kterou chcete zobrazit.

 2. Klikněte na kartu Graf.

 3. Poklikejte na graf a potom nad možností Rozložení grafu na panelu nástrojů klikněte na Rozložení 1.

 4. Klikněte na Název grafu a zadejte název pro sestavu.

 5. Klikněte na kartu Datová krychle.

 6. Klikněte pravým tlačítkem na datovou krychli a potom klikněte na Zobrazit seznam polí.

 7. V seznamu polí kontingenční tabulky v části Vendor (Dodavatel) nebo Customer (Zákazník) zrušte zaškrtnutí políčka Vendor (Dodavatel) nebo Customer (Zákazník) a potom je znovu zaškrtněte.

 8. Klikněte na kartu Graf.

 9. Klikněte pravým tlačítkem na překrývající se popisky v dolní části grafu a vyberte Formát osy.

 10. V dialogovém okně Formát osy klikněte v navigačním podokně na Zarovnání.

 11. Klikněte na šipku Směr textu a vyberte Otočit veškerý text o 90°.

 12. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Pokud se při otevření analytické sestavy Accounting 2009 liší místní nastavení počítače od nastavení jazyka zobrazení Excelu, Accounting 2009 přestane reagovat.

Pokud se při otevření sestavy Analýza prodeje a Analýza nákupu v Accounting 2009 liší místní nastavení Microsoft Windows (ve Windows XP nastavení Standardy a formáty, ve Windows Vista nastavení Formáty) od nastavení jazyka zobrazení Excelu, Accounting 2009 přestane reagovat. Třeba v případě, že místní nastavení Windows je španělština a nastavení jazyka zobrazení Excelu je čeština. Pokud chcete tento problém opravit, postupujte takto:

 • Nainstalujte Office Language Pack pro jazyk, který používá místní nastavení Windows. Pokud je třeba nastavení data a formátu ve Windows nastavené na španělštinu, nainstalujte Office Language Pack pro španělštinu.

 • Nastavte jazyk zobrazení v Excelu tak, aby to odpovídalo nastavení Windows.

  Podrobnosti o změně nastavení jazyka v aplikaci Excel najdete v článku Přidání jazyka nebo nastavit jazykové předvolby systému Office 2007.

Databázové nástroje

Pokud používáte Office Accounting jako interaktivní správce (uživatel s nejmenšími oprávněními pro správu), dojde při připojení souboru společnosti k databázi Microsoft SQL Serveru pomocí dialogového okna Microsoft Office Accounting Data Utilities k chybě.

Může se zobrazit tato zpráva: „Vybraný soubor má označení jen pro čtení. Odeberte označení jen pro čtení a zkuste to znovu.“

Pokud chcete této chybě zabránit, změňte uživatelská oprávnění pro soubor tak, aby odpovídala oprávněním jiných souborů ve složce. Oprávnění souboru zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačítkem na soubor a vyberete Vlastnosti. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme pro připojení databáze nespouštět Accounting 2009 jako správce počítače.

Pole definovaná uživatelem jako záhlaví sloupců

Pole definované uživatelem, které bylo přidané do formuláře Servisní položka, nelze přidat jako záhlaví sloupce na dokumenty transakce (třeba na faktury nebo nákupní objednávky) nebo na seznamy.

Pokud chcete přidat pole definované uživatelem jako sloupec v dokumentu transakce nebo seznamu, je nutné přidat pole do formuláře položek Soupis.

Místní a jazykové nastavení

Pokud upgradujete na Accounting 2009 a místní a jazykové nastavení Windows neodpovídá verzi Office Accounting (pro USA), kterou instalujete, není možné otevírat dokumenty nebo seznamy, které obsahují informace o datech.

Pokud tomu chcete zabránit, před instalací aplikace proveďte toto:

 1. Na panelu nástrojů Windows klikněte na Start.

 2. V Ovládacích panelech poklikejte na Místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Formáty se ujistěte, že jako Aktuální formát je vybraná Angličtina (Spojené státy). Pokud není, klikněte na šipku u možnosti Aktuální formát a vyberte správnou možnost.

 4. Po dokončení upgradu databáze společnosti můžete znovu místní nastavení Windows nastavit podle potřeby.

Pokud jste už databázi společnosti upgradovali a došlo k tomuto problému, postupujte takto:

 1. Nastavte místní nastavení Windows na Angličtina (Spojené státy).

 2. V nabídce Soubor přejděte na Nástroje a klikněte na Správa dat.

 3. Na kartě Základní nástroje klikněte na Obnovit a vyberte záložní databázi, která se vytvořila, když jste upgradovali.

 4. Zavřete a znovu otevřete databázi společnosti. Zobrazí se výzva, abyste znovu prošli upgradem.

 5. Po dokončení upgradu databáze společnosti můžete znovu místní nastavení Windows nastavit podle potřeby.

Accounting 2009 nebude správně fungovat, pokud je místní nastavení Microsoft Windows na počítači před prvním otevřením Accounting 2009 nastavené na velštinu.

Pokud je místní nastavení Windows (ve Windows XP nastavení Standardy a formáty, ve Windows Vista nastavení Formáty) před prvním otevřením Accounting 2009 nastavené na velštinu, nemůže Accounting 2009 otevírat formuláře, seznamy a dialogová okna. Pokud chcete tento problém vyřešit, ukončete Accounting 2009, změňte místní nastavení Windows na Angličtina (Spojené království nebo Spojené státy) a restartujte Accounting 2009. Po otevření Accounting 2009 můžete změnit místní nastavení zpět na velštinu.

Doplňky

Pokud exportujete data do daňového softwaru pomocí doplňku pro daňovou integraci, můžou se v daňovém formuláři vyskytnout nepřesnosti, protože software Ultra Tax a Tax Works obrací znaménka dat protiúčtů.

Protiúčty v Accounting 2009 (třeba celkové odpisy nebo slevy z prodeje) se normálně zobrazují jako záporné částky. Software Ultra Tax a Tax Works však v importovaných zůstatcích na účtu očekává absolutní hodnoty a obrátí znaménka protiúčtů, což může vést k nepřesnostem v daňovém formuláři 1120.

Doporučujeme, abyste před importem exportovaných dat do daňového softwaru provedli analýzu datového souboru a změnili znaménka dat protiúčtů. Uděláte to tak, že otevřete soubor v Poznámkovém bloku, vyhledáte v datech znaménka mínus a u protiúčtů znaménka mínus odeberete.

Pokud exportujete daňový soubor a po importu do softwaru Ultra Tax se informace nezobrazují v rozpisu L (rozvaha), můžete se nacházet pod hranicí uvedenou ve federálních předpisech USA pro příjmy a aktiva.

Pokud exportujete daňový soubor a po importu do softwaru Ultra Tax se informace nezobrazují v rozpisu L (rozvaha), důvodem může být, že celkové příjmy a aktiva jsou menší než federální požadavek 250 000,00 USD. Pokud chcete, aby se tyto informace zobrazovaly v rozpisu L bez ohledu na celkové příjmy a aktiva, je nutné vybrat v softwaru Ultra Tax možnost, která to umožní. Další informace vám poskytne nápověda pro uživatele v softwaru Ultra Tax.

Pokud zakážete doplňky Accounting 2009 poté, co se knihy společnosti exportovaly k účetní kontrole, není možné dané doplňky znovu povolit, dokud se zkontrolované soubory neimportují zpět do databáze společnosti.

Pokud se chcete vyhnout možným zpožděním, nezakazujte doplňky, když se knihy společnosti exportovaly k účetní kontrole.

Integrace řešení Point of Sale

Při upgradu Office Accounting 2007 nebo Office Accounting 2008, které jsou součástí Microsoft Dynamics – Point of Sale, na Accounting 2009 se zakáže integrace, pokud jsou řešení Point of Sale a Office Accounting nainstalované na různých počítačích.

Doporučujeme, abyste v takové situaci neupgradovali Office Accounting 2007 nebo Office Accounting 2008 na Accounting 2009.

Odesílání dokumentů v e-mailových zprávách

Při odesílání dokumentů pomocí hromadného e-mailu se vyžaduje oprávnění k odeslání každé zprávy.

Při odesílání dokumentů v hromadném e-mailu můžete obdržet upozornění Microsoft Office Outlooku, které požaduje oprávnění k odeslání každé zprávy. Tato upozornění zabezpečení se v Outlooku zobrazují, když se aplikace pokouší odeslat e-mailovou zprávu vaším jménem nebo získat přístup k informacím o kontaktech v adresáři Outlooku a Outlook zjistí, že antivirový software je zastaralý.

Poznámka : V Outlooku 2007 se tato zpráva zobrazuje, pokud je v Centru zabezpečení vybraná možnost Vždy varovat o podezřelé činnosti. Pokud chcete zkontrolovat nastavení, klikněte v nabídce Nástroje na Centrum zabezpečení a potom na Programový přístup.

Ujistěte se, že je váš antivirový software aktuální a že je nakonfigurovaný tak, aby svůj stav aktualizace sdílel s jinými aplikacemi.

Pokud se zobrazí výzva k povolení přístupu ke kontaktním informacím, zaškrtněte políčko Umožnit přístup po dobu, vyberte dobu, po kterou chcete udělit přístup, a potom klikněte na Povolit. Doporučujeme vybrat aspoň dobu, kterou Office Accounting vyžaduje k přístupu k datům Outlooku.

Při odesílání faktury v e-mailu je možné, že před odesláním faktury nebudete moct zobrazit náhled zprávy o platbách PayPal.

Pokud odesíláte fakturu v e-mailu a kliknete na odkaz PayPal, aby se před odesláním faktury zobrazil náhled zprávy o platbách PayPal, může se na webu PayPal zobrazit chybová zpráva. Příjemce faktury však bude moct zprávu PayPal otevřít.

Pokud chcete před odesláním faktury zobrazit náhled zprávy PayPal, přihlaste se na paypal.com ze stejného počítače. Web PayPal přidá do vašeho počítače soubor cookie, který umožní, aby odkazy PayPal správně fungovaly. Další možností, jak se podívat na zprávu, je přeposlat fakturu sami sobě.

Tisk

Pokud na panelu nástrojů kliknete na tlačítko Tisk, vodoznak stavu bude nebo nebude na vytištěných dokumentech viditelný v závislosti na posledním výběru v dialogovém okně Tisk.

Pokud chcete změnit nastavení vodoznaku pro tištěné dokumenty, postupujte takto:

 1. V nabídce Soubor ve formuláři dokumentu klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk zaškrtněte políčko Zahrnout vodoznak stavu nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Import dat

Datový soubor aplikace Microsoft Money není možné importovat, pokud je uložený v umístění jen pro čtení.

Datový soubor aplikace Money není možné importovat do Office Accounting, pokud je soubor aplikace Money uložený ve složce, ke které máte oprávnění jen pro čtení. Když v průvodci aplikace Microsoft Money spustíte převod, zobrazí se výzva k zadání hesla. Po zadání hesla však není možné v procesu importu pokračovat. Místo toho je nutné změnit nastavení oprávnění pro aktuální umístění na čtení i zápis nebo zkopírovat soubor do umístění, ke kterému máte úplný přístup.

Při importu souboru z QuickBooks 2005 se zobrazuje chybová zpráva s výzvou, abyste si stáhli požadovanou součást.

Pokud chcete importovat soubor z QuickBooks 2005, je nutné nainstalovat Microsoft XML Parser 4.0. Klikněte na odkaz v chybové zprávě, po zobrazení výzvy vyberte Otevřít a restartujte Accounting 2009.

Data aplikace QuickBooks 2008 Simple Start se nedají importovat do Accounting 2009.

Data aplikace QuickBooks 2008 Simple Start není možné importovat do Accounting 2009. Pokud chcete importovat data aplikace QuickBooks do Accounting 2009, je nutné používat QuickBooks Pro, Premier nebo Accountant.

Přístup k nápovědě

Po stisknutí klávesy F1 se nápověda neotevírá konzistentně.

Může se stát, že klávesa F1 neotevírá nápovědu Office Accounting. Pokud k tomu dojde, otevřete nápovědu kliknutím na Nápověda k tomuto oknu v nabídce Nápověda.

Nápověda ve španělské edici Office Accounting

Pokud jste otevřeli doplněk nápovědy ve španělské edici Accounting 2009 před otevřením souboru hlavní nápovědy Office Accounting, zobrazí se nápověda Office Accounting v angličtině.

Abyste zajistili, že se nápověda Office Accounting zobrazí ve španělštině, otevřete nápovědu Office Accounting před otevřením doplňku nápovědy (třeba než kliknete na tlačítko Nápověda v dialogovém okně nebo formuláři doplňku). Pokud jste jako první otevřeli doplněk nápovědy, ukončete a restartujte Accounting 2009 a potom otevřete nápovědu Office Accounting před otevřením doplňku nápovědy.

Pokud chcete otevřít nápovědu Office Accounting, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Nápověda Obrázek tlačítka .

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×