Známé problémy v aplikaci Microsoft Office Accounting 2008

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento dokument obsahuje nejnovější informace o aplikaci Microsoft Office Accounting 2008. Jakmile budou dostupné další informace, bude se tento dokument aktualizovat.

Služby

Pokud jsou aplikace Office Accounting 2007 a Accounting 2008 nainstalované na stejném počítači a odinstalujete aplikaci Accounting 2008, nebude fungovat doplněk Equifax.

Tento problém můžete vyřešit tak, že odinstalujete aplikaci Office Accounting 2007 a znovu ji nainstalujete.

Pokud nainstalujete Accounting 2008 na počítač, na kterém běží Office Accounting 2007, a potom odinstalujete Office Accounting 2007, nebude fungovat Payroll pro Office Accounting.

Pokud chcete tento problém vyřešit, proveďte některou z těchto akcí:

 • Pokud jste Accounting 2008 nainstalovali z instalačního CD, spusťte soubor PayAPI.msi, který je na instalačním CD ve složce ADP.

 • Pokud jste si aplikaci Accounting 2008 stáhli, vytvořte zálohu souboru vaší společnosti, odinstalujte aplikaci, stáhněte a znovu nainstalujte Accounting 2008 a pak obnovte soubor vaší společnosti.

Pokud nainstalujete Accounting 2008 na počítač se systémem Windows Vista Service Pack 1 (SP1), po provedení počátečního nastavení PayPal už nebudete moct toto nastavení upravovat.

Pokud chcete v této situaci nastavení PayPal upravit, proveďte některou z těchto akcí:

 • Upravte nastavení PayPal v aplikaci Accounting 2008:

  1. V Accounting 2008 přejděte v nabídce File (Soubor) na Utilities (Nástroje) a klikněte na Add-in Packs (Sady doplňků).

  2. V dialogovém okně Manage Add-in Packs (Spravovat sady doplňků) ve sloupci Enabled (Povoleno) zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti PayPal Payments (Platby PayPal).

  3. Zavřete aplikaci Accounting 2008 a potom ji znovu otevřete.

  4. V nabídce File (Soubor) přejděte na Utilities (Nástroje) a klikněte na Add-in Packs (Sady doplňků).

  5. Ve sloupci Enabled (Povoleno) zaškrtněte políčko u možnosti PayPal Payments (Platby PayPal).

  6. Zavřete aplikaci Accounting 2008 a znovu ji otevřete.

  7. V nabídce PayPal Payments (Platby PayPal) kliknutím na PayPal Settings (Nastavení PayPal) spusťte průvodce nastavením plateb PayPal a proveďte potřebné změny.

 • Upravte nastavení PayPal v Microsoft Office Wordu. V závislosti na vaší verzi Wordu proveďte některou z těchto akcí:

  Word 2007

  1. Klikněte pravým tlačítkem na fakturu v seznamu faktur, přejděte na E-mail a klikněte na jednu z těchto možností:

   • In Message Body (V textu zprávy)

   • As Word Attachment (Jako wordová příloha)

  2. V dialogovém okně Select Word Templates (Vybrat šablony Wordu) vyberte šablonu, kterou chcete použít pro fakturu, a klikněte na Select (Vybrat).

  3. V případě potřeby otevřete wordový soubor ve zprávě Microsoft Office Outlooku.

  4. Na kartě Add-Ins (Doplňky) klikněte na User Settings (Uživatelská nastavení).

  5. V dialogovém okně PayPal Payments Settings (Nastavení plateb PayPal) proveďte potřebné změny a klikněte na OK.

   Word 2003

  6. Klikněte pravým tlačítkem na fakturu v seznamu faktur, přejděte na E-mail a klikněte na In Message Body (V textu zprávy).

  7. V dialogovém okně Select Word Templates (Vybrat šablony Wordu) vyberte šablonu, kterou chcete použít pro fakturu, a klikněte na Select (Vybrat).

  8. Na panelu nástrojů PayPal klikněte na User Settings (Uživatelská nastavení).

  9. V dialogovém okně PayPal Payments Settings (Nastavení plateb PayPal) proveďte potřebné změny a klikněte na OK.

Otevření sestav

Při otevření analytické sestavy Accounting 2008 v Microsoft Office Excelu 2007 se název grafu a vybrané filtry nezobrazují správně.

K tomuto problému dochází u sestav Sales Analysis (Analýza prodeje) a Purchase Analysis (Analýza nákupu). Pokud chcete tento problém vyřešit, postupujte takto:

 1. Otevřete sestavu, kterou chcete zobrazit.

 2. Klikněte na kartu Graf.

 3. Poklikejte na graf a potom nad možností Rozložení grafu na panelu nástrojů klikněte na Rozložení 1.

 4. Klikněte na Název grafu a zadejte název pro sestavu.

 5. Klikněte na kartu Datová krychle.

 6. Klikněte pravým tlačítkem na datovou krychli a potom klikněte na Zobrazit seznam polí.

 7. V seznamu polí kontingenční tabulky v části Vendor (Dodavatel) nebo Customer (Zákazník) zrušte zaškrtnutí políčka Vendor (Dodavatel) nebo Customer (Zákazník) a potom je znovu zaškrtněte.

 8. Klikněte na kartu Graf.

 9. Klikněte pravým tlačítkem na překrývající se popisky v dolní části grafu a vyberte Formát osy.

 10. V dialogovém okně Formát osy klikněte v navigačním podokně na Zarovnání.

 11. Klikněte na šipku Směr textu a vyberte Otočit veškerý text o 90°.

 12. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Pokud se liší místní nastavení počítače od nastavení jazyka zobrazení Excelu, Accounting 2008 při otevření analytické sestavy Accounting 2008 přestane reagovat.

Pokud se při otevření sestavy Sales Analysis (Analýza prodeje) a Purchase Analysis (Analýza nákupu) v Accounting 2008 liší místní nastavení Microsoft Windows (ve Windows XP nastavení Standardy a formáty, ve Windows Vista nastavení Formáty) od nastavení jazyka zobrazení Excelu, Accounting 2008 přestane reagovat. Třeba v případě, že místní nastavení Windows je španělština a nastavení jazyka zobrazení Excelu je čeština. Pokud chcete tento problém vyřešit, postupujte takto:

 • Nainstalujte Office Language Pack pro jazyk, který se používá v místním nastavení Windows. Pokud je třeba nastavení data a formátu ve Windows nastavené na španělštinu, nainstalujte Office Language Pack pro španělštinu.

 • Nastavte jazyk zobrazení v Excelu tak, aby to odpovídalo nastavení Windows.

  Podrobnosti o změně nastavení jazyka v aplikaci Excel najdete v článku Přidání jazyka nebo nastavit jazykové předvolby systému Office 2007.

Databázové nástroje

Pokud používáte Office Accounting jako interaktivní správce (uživatel s nejmenšími oprávněními pro správu), dojde při připojení souboru společnosti k databázi Microsoft SQL Serveru pomocí dialogového okna Microsoft Office Accounting Data Utilities k chybě.

Může se zobrazit tato zpráva: „The selected file is marked as read-only. Please remove the read-only mark and try again.“ (Vybraný soubor má označení jen pro čtení. Odeberte označení jen pro čtení a zkuste to znovu.)

Pokud chcete této chybě zabránit, změňte uživatelská oprávnění pro soubor tak, aby odpovídala oprávněním jiných souborů ve složce. Oprávnění souboru zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačítkem na soubor a vyberete Vlastnosti. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme pro připojení databáze nespouštět Accounting 2008 jako správce počítače.

Doplňky

Pokud zakážete doplňky Microsoft Office Accounting 2008 poté, co se knihy společnosti exportovaly k účetní kontrole, není možné dané doplňky znovu povolit, dokud se zkontrolované soubory neimportují zpět do databáze společnosti.

Jestli se chcete vyhnout možným zpožděním, nezakazujte doplňky, když se knihy společnosti exportovaly k účetní kontrole.

Pokud nainstalujete Accounting 2008 na počítač, na kterém běží Office Accounting 2007 bez aktualizace Office Accounting Service Pack 1 (SP1), nemůžete přidat nový dlouhodobý majetek.

Když se v této situaci pokusíte přidat nový dlouhodobý majetek, přestane Accounting 2008 reagovat. Tomuto problému se můžete vyhnout tak, že budete instalovat Office Accounting 2007 SP1 dřív než Accounting 2008.

Integrace řešení Point of Sale

Upgradem společnosti Office Accounting 2007, která je integrovaná s řešením Microsoft Dynamics – Point of Sale, na Accounting 2008 se integrace znemožní, pokud jsou řešení Point of Sale a společnost Office Accounting nainstalované na různých počítačích.

Doporučujeme, abyste v takové situaci neupgradovali společnost Office Accounting 2007 na Accounting 2008.

Odesílání dokumentů v e-mailových zprávách

Při odesílání dokumentů pomocí hromadného e-mailu se vyžaduje oprávnění k odeslání každé zprávy.

Při odesílání dokumentů v hromadném e-mailu můžete obdržet upozornění Microsoft Office Outlooku, které požaduje oprávnění k odeslání každé zprávy. Tato upozornění zabezpečení se v Outlooku zobrazují, když se aplikace pokouší odeslat e-mailovou zprávu vaším jménem nebo získat přístup k informacím o kontaktech v adresáři Outlooku a Outlook zjistí, že antivirový software je zastaralý.

Poznámka : V Outlooku 2007 se tato zpráva zobrazuje, pokud je v Centru zabezpečení vybraná možnost Vždy varovat o podezřelé činnosti. Pokud chcete zkontrolovat nastavení, klikněte v nabídce Nástroje na Centrum zabezpečení a potom na Programový přístup.

Ujistěte se, že je váš antivirový software aktuální a že je nakonfigurovaný tak, aby svůj stav aktualizace sdílel s jinými aplikacemi.

Pokud se zobrazí výzva k povolení přístupu ke kontaktním informacím, zaškrtněte políčko Umožnit přístup po dobu, vyberte dobu, po kterou chcete udělit přístup, a potom klikněte na Povolit. Doporučujeme vybrat aspoň dobu, kterou Office Accounting vyžaduje k přístupu k datům Outlooku.

Při odesílání faktury v e-mailu je možné, že před odesláním faktury nebudete moct zobrazit náhled zprávy o platbách PayPal.

Pokud odesíláte fakturu v e-mailu a kliknete na odkaz PayPal, aby se před odesláním faktury zobrazil náhled zprávy o platbách PayPal, může se na webu PayPal zobrazit chybová zpráva. Příjemce faktury však bude moct zprávu PayPal otevřít.

Pokud chcete před odesláním faktury zobrazit náhled zprávy PayPal, přihlaste se na paypal.com ze stejného počítače. Web PayPal přidá do vašeho počítače soubor cookie, který umožní, aby odkazy PayPal správně fungovaly. Další možností, jak se podívat na zprávu, je přeposlat fakturu sami sobě.

Tisk

Pokud na panelu nástrojů kliknete na tlačítko Tisk, vodoznak stavu bude nebo nebude na vytištěných dokumentech viditelný v závislosti na posledním výběru v dialogovém okně Tisk.

Pokud chcete změnit nastavení vodoznaku pro tištěné dokumenty, postupujte takto:

 1. V nabídce Soubor ve formuláři dokumentu klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk zaškrtněte políčko Zahrnout vodoznak stavu nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Místní nastavení

Pokud je místní nastavení Microsoft Windows na počítači před prvním otevřením Accounting 2008 nastavené na velštinu, nebude Accounting 2008 správně fungovat.

Pokud je místní nastavení Windows (ve Windows XP nastavení Standardy a formáty, ve Windows Vista nastavení Formáty) před prvním otevřením Accounting 2008 nastavené na velštinu, nemůže Accounting 2008 otevírat formuláře, seznamy a dialogová okna. Pokud chcete tento problém vyřešit, zavřete Accounting 2008, změňte místní nastavení Windows na Angličtina (Spojené království nebo Spojené státy) a otevřete znovu Accounting 2008. Po otevření Accounting 2008 můžete změnit místní nastavení zpět na velštinu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×