Změna webové služby používané pro hlavní datové připojení šablony formuláře

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Změna datového připojení pro dotazy

Změna datového připojení pro odesílání

Přehled

Když navrhujete šablonu formuláře s hlavním datovým připojením k webové službě, budete pravděpodobně nejprve používat testovací prostředí, ve kterém byla webová služba vyvinuta. Jakmile bude webová služba připravena k nasazení, bude třeba změnit hlavní datové připojení pro šablonu formuláře z testovacího prostředí na umístění, kde je nasazena webová služba.

Když měníte webovou službu pro hlavní datové připojení, aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří hlavní datový zdroj s Pole a Skupina, které odpovídají Schéma XML nové webové služby. Jsou-li schémata staré a nové webové služby totožná, aplikace InfoPath automaticky Vazba existující ovládací prvky v šabloně formuláře s poli nového zdroje dat. Jestliže pole a skupiny nového datového zdroje neodpovídají polím a skupinám starého zdroje dat, aplikace InfoPath odstraní z ovládacích prvků vazby na zdroj dat. Odstraní-li aplikace InfoPath z ovládacích prvků tyto vazby, bude nutné buď odebrat ovládací prvky z šablony formuláře, nebo je svázat s jinými poli nového zdroje dat.

Hlavní datové připojení může, v závislosti na návrhu šablony formuláře, používat datové připojení pro dotazy, datové připojení pro odesílání nebo obojí. Používá-li hlavní datové připojení jak připojení pro dotazy, tak připojení pro odesílání a změnilo se umístění webové služby, bude třeba změnit obě připojení.

Poznámka : Další informace o změně sekundárních datových připojení k externím zdrojům dat naleznete v odkazech v části Viz také.

Po změně hlavního datového připojení byste měli publikovat a vyzkoušet šablonu formuláře a ujistit se, že datové připojení k webové službě pracuje podle očekávání, pokud uživatelé vyplní formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Měli byste rovněž prověřit, zda existující formuláře založené na šabloně formuláře stále pracují podle očekávání. Po dokončení testů můžete uživatelům povolit, aby začali vyplňovat formuláře založené na vaší šabloně formuláře. Další informace o publikování šablony formuláře naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Předtím, než změníte hlavní datové připojení, je nutné získat od správce webové služby následující informace:

 • Umístění nové webové služby.

 • Ověření, že nová webová služba používá doslovné kódování dokumentů. Aplikace InfoPath používá pouze webové služby se stylem kódování document/literal.

 • Názvy operací webové služby, které budete používat.

 • Ověření, že schémata staré a nové webové služby jsou totožná.

Začátek stránky

Změna datového připojení pro dotazy

 1. V nabídce Nástroje klepněte na možnost Převést hlavní zdroj dat.

 2. V Průvodci datovým připojením klepněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte klepnutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 3. V části Vyberte typ datového připojení, které chcete použít pro šablonu formuláře klepněte na možnost Webová služba a potom na tlačítko Další.

 4. Na další stránce zadejte umístění webové služby a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 5. V seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která vrátí data do formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Jestliže se průvodce datovým připojením setká ve schématu webové služby s neznámým prvkem, budete na další stránce průvodce pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr. Tím se určí, jaká pole nebo skupiny budou přidány do hlavního datového zdroje.

  Jak?

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klikněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klikněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klikněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 7. Akceptuje-li webová služba změnu informací, budete na další stránce průvodce dotázáni, zda chcete do datového dotazu zahrnout informace o změnách. Ve většině případů nechte políčko Při odesílání dat zahrnout informace o změnách zaškrtnuté a potom klepněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Při odesílání dat zahrnout informace o změnách a potom klepněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Tato stránka se v průvodci objeví pouze tehdy, když soubor WSDL (Web Services Description Language) u webové služby označuje, že tato webová služba vrátí objekt Microsoft ADO.NET DataSet.

 8. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

 9. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

 10. Chcete-li šablonu formuláře publikovat, v nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat.

 11. Šablonu formuláře důkladně otestujte, nejlépe otevřením formuláře, který je na této šabloně založený, a jeho vyplněním. Ověřte, že formulář pracuje podle očekávání.

Začátek stránky

Změna datového připojení pro odesílání

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V seznamu Datová připojení pro šablonu formuláře klepněte na datové připojení pro odeslání v hlavním datovém připojení a potom na tlačítko Změnit.

 3. V Průvodci datovým připojením zadejte umístění nové webové služby, kam budou uživatelé odesílat své formuláře, a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud chcete hledat webovou službu pomocí serveru UDDI (Universal Description Discovery and Integration), klikněte na možnost Hledat pomocí služby UDDI, zadejte adresu URL serveru UDDI, kde chcete hledat, určete, zda chcete hledat podle poskytovatele nebo podle poskytované služby, zadejte klíčové slovo pro vyhledávání a klikněte na tlačítko Hledat. Webové služby odpovídající vyhledávacímu klíčovému slovu se zobrazí v seznamu Výsledky hledání. Vyberte webovou službu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 4. Na další stránce průvodce v seznamu Vyberte operaci klepněte na operaci webové služby, která přijme odeslaná data, a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Chcete-li na další straně průvodce vybrat, jaká data z formuláře se mají odeslat pro každý parametr webové služby, zvolte jednu z následujících možností:

  Odeslat data v poli nebo skupině

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. V části Možnosti parametrů klikněte na možnost Pole nebo skupina.

  3. Klikněte na tlačítko Změnit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu, jejíž data chcete odeslat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  5. V poli Zahrnout klikněte na položku Pouze text a podřízené prvky, chcete-li odeslat pouze data v tomto poli a podřízené prvky pole nebo skupiny. Pokud chcete odeslat název pole, data v poli a podřízené prvky vybrané skupiny nebo pole, klikněte na položku Dílčí stromová struktura XML, včetně vybraného prvku.

  Odeslat všechna data ve formuláři

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  Odeslat data jako řetězec

  1. V seznamu Parametry klikněte na parametr webové služby, který bude přijímat data z formuláře.

  2. Ve skupinovém rámečku Možnosti parametrů klikněte na možnost Celý formulář (dokument XML, včetně pokynů pro zpracování).

  3. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Poznámka : Toto políčko se obvykle zaškrtává, chcete-li odesílat digitálně podepsaná data. Ve většině případů nechte políčko nezaškrtnuté.

  Technické podrobnosti o objektech ADO.NET DataSet

  Jestliže webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, když provádíte konfiguraci tohoto datového připojení, vyberte uzel datové sady. Použijete-li jiný typ uzlu pro datové připojení k webové službě, která vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akce odeslání skončí neúspěšně.

 6. Klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení pro odeslání a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×