Změna vzhledu webové části

Pokud jste vlastníkem webové stránky, můžete webové části konfigurovat několika způsoby. Ve webovém prohlížeči můžete změnit vlastnosti webové části pomocí stránky správy webových částí. Webové části můžete dále konfigurovat pomocí návrhové aplikace pro web, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, například Microsoft SharePoint Designer 2010. Další informace o přizpůsobení stránek služby SharePoint s webovými částmi naleznete v oddílu Viz také.

V tomto článku

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Otevření a použití stránky správy webových částí

Společné vlastnosti webových částí

Vzhled

Rozložení

Upřesnit

Změna vlastností webové části pomocí podokna nástrojů

Atributy webové části můžete změnit přiřazením hodnot příslušným vlastnostem webové části. Všechny webové části sdílejí sadu společných vlastností, které umožňují zadat atributy zobrazení, rozvržení a další informace. Webová část může také obsahovat vlastní vlastnosti, které se vztahují pouze na danou webovou část.

 1. V nabídce Akce webu  Nabídka Akce webu klikněte na položku Upravit stránku.

 2. Umístěte ukazatel myši na webovou část, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na položku Upravit webovou část.

 3. V podokně nástrojů se zobrazí společné a vlastní vlastnosti webové části. Mezi společné vlastnosti, které lze změnit, mohou patřit například název webové části, velikost a další parametry rozložení. Vlastní vlastnosti jsou nastavení specifická pro danou webovou část.

  Poznámka : Jestliže pracujete v osobním zobrazení, mohl vývojář webové části omezit vlastní vlastnosti, které lze u této webové části změnit.

 4. Chcete-li uložit změny a zavřít podokno nástrojů, klikněte na tlačítko OK. Jestliže chcete změny zobrazit bez zavření podokna nástrojů, klikněte na tlačítko Použít.

Další informace o přizpůsobení různých typů webových částí naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Otevření a použití stránky správy webových částí

Pokud dochází k potížím s webovou částí nebo připojením webové části na stránku, lze ke zjištění a odstranění potíží použít stránku správy webových částí. K použití stránky správy webových částí je nutné mít příslušná oprávnění.

Tip : Pokud si nejste jisti, která webová část nebo připojení webové části je příčinou potíží na stránce webových částí, raději postupně zavírejte jednotlivé webové části a procházením stránky webových částí (kliknutím na možnost Zpět ke stránce webových částí) vždy ověřte, zda došlo k vyřešení potíží. Jakmile si budete jisti, že jste nalezli problémovou webovou část, zvažte její obnovení nebo odstranění.

 1. Otevřete knihovnu dokumentů, která obsahuje požadovanou stránku.

 2. Umístěte ukazatel myši na název stránky, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na položku Upravit vlastnosti.

 3. Kliknutím na možnost Otevřít stránku webových částí v zobrazení údržby zobrazíte stránku správy webových částí.

  Poznámka : Chcete-li získat přístup ke stránce správy webových částí pro stránku, která není uložena v knihovně dokumentů, například pro domovskou stránku webu, připojte na konec adresy URL stránky řetězec Contents=1.

 4. Ujistěte se, zda používáte požadované zobrazení, buď osobní nebo sdílené. Pokud potřebujete přepnout zobrazení, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Používáte-li osobní zobrazení a chcete přepnout do sdíleného zobrazení, klikněte na možnost Přepnout do sdíleného zobrazení.

  • Jestliže používáte sdílené zobrazení a chcete přepnout do osobního zobrazení, klikněte na možnost Přepnout do osobního zobrazení.

 5. Vyberte jednu nebo více webových částí a poté proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li webovou část přesunout do galerie stránek webových částí, klikněte na možnost Zavřít.

  • Chcete-li odebrat osobní hodnoty vlastností a vrátit se ke sdíleným hodnotám vlastností webové části, klikněte na možnost Obnovit. Před obnovením webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

  • Chcete-li webovou část ze stránky trvale odstranit, klikněte na možnost Odstranit. Před odstraněním webové části budete vyzváni k potvrzení akce.

   Poznámka :  Není-li zaškrtnuta vlastnost Povolit úpravy v osobním zobrazení, je možné webovou část odstranit pouze ve sdíleném zobrazení.

 6. Po dokončení klikněte na možnost Zpět ke stránce webových částí.

  Poznámka : Pomocí stránky správy webových částí nelze zavřít, obnovit ani odstranit statickou webovou část (tj. webovou část mimo zónu webové části).

  Chcete-li provést údržbu statické webové části, je nutné použít návrhovou aplikaci pro web, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, například spshort_spd14.

Začátek stránky

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámky : Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, a to z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být zakázány nebo skryty vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, zda se po otevření stránky uživatelem na stránce zobrazí celá webová část. Ve výchozím nastavení je stav stylu webové části nastaven na možnost Normální a zobrazí se celá webová část. Pokud je nastaven stav Minimalizovaný, zobrazí se pouze záhlaví okna.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky uživatelem. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je webová část zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skryté).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěna.

Poznámka : Zóny na stránce webových částí nejsou v seznamu zobrazeny, pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 0 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud například přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Chcete-li druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a poté hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka : Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Upřesnit

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda je možné webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud kliknete na název webové části.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při přesunutí ukazatele myši na název nebo ikonu webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících položek:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jedná se o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka : Přestože vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 pouze v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×