Změna typu obsahu seznamu nebo knihovny

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Změny Typ obsahu provedené v seznamu nebo knihovně se týkají pouze těch instancí typu obsahu, které byly přidány do seznamu nebo knihovny. Změny se netýkají nadřazeného typu obsahu, na základě kterého byl daný typ obsahu vytvořen.

Co chcete udělat?

Přidat šablonu dokumentu k typu obsahu

Přidání sloupce k typu obsahu

Změna pořadí sloupců typu obsahu

Zadání požadovaného sloupce pro typ obsahu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Zadání typu obsahu jen pro čtení

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Šablonu dokumentu můžete přiřadit pouze k typu obsahu dokumentu (jakýkoli typ obsahu odvozený z typu obsahu nadřazeného webu dokumentu). Přiřazením šablony dokumentu k typu obsahu lze zajistit, že nové dokumenty vytvářené s tímto typem obsahu budou vytvořeny na základě stejné šablony.

Vaše organizace může například použít určitou šablonu dokumentu pro právní smlouvy. Pokud tuto šablonu dokumentu přiřadíte k typu obsahu, který se v organizaci používá pro právní smlouvy, budou všechny nové právní smlouvy vytvořené pomocí tohoto typu obsahu založeny na této šabloně dokumentu právní smlouvy.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Jestliže není knihovna dokumentů nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušné knihovny.

 3. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. Jestliže chcete zadat adresu URL existující šablony dokumentu, klepněte v části Šablona dokumentu na možnost Zadejte adresu URL existující šablony dokumentu a zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, kterou chcete použít.

  Můžete použít absolutní adresu URL nebo adresu URL, která je relativní k umístění na serveru, webu nebo ve složce prostředků. Následující tabulka obsahuje příklady typů adres URL, které můžete použít. V příkladech se předpokládá existence složky prostředků typu obsahu (složka obsahující soubory typů obsahu webu) umístěné na adrese http://contoso/_cts/Název_typu_obsahu/ a název šablony dokumentu Název_dokumentu.doc.

  Složka prostředků s označením _cts/Název_typu_obsahu, kde Název_typu_obsahu je název typu obsahu webu, existuje na kořenové úrovni jednotlivých webů.

Typ adres URL

Příklad

Absolutní odkazy:

http://contoso/_cts/Název_typu_obsahu/Název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem k webu

~web/Název_knihovny/Název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem k serveru

_cts/Název_typu_obsahu/Název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

Název_dokumentu.doc

 1. Pokud chcete odeslat šablonu dokumentu, která má být použita, klepněte v části Šablony dokumentů na možnost Odeslat novou šablonu dokumentu a klepněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte umístění souboru, který chcete použít, klepněte na název souboru a potom na tlačítko Otevřít.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání sloupce k typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat ve všech nákupních objednávkách, může se jednat o číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera. Pokud přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera k typu obsahu nákupní objednávky, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

Jestliže používáte seznam nebo knihovnu, které obsahují více typů obsahu, můžete získat jedinečná metadata pro položky jednotlivých typů obsahu přidáním sloupců přímo k příslušnému typu obsahu, nikoli do seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Pokud chcete povolit více typů obsahu v části Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu nezobrazují není nastavená seznam nebo knihovnu.

 3. Ve skupinovém rámečku Sloupce klepněte na položku Přidat ze stávajících sloupců webu nebo seznamu.

 4. V části Vybrat sloupce klepněte v seznamu Vybrat sloupce na šipku a vyberte skupinu, ze které chcete přidat sloupec.

 5. V části Sloupce k dispozici klepněte na sloupec, který chcete přidat, a potom klepnutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupce do seznamu Sloupce k přidání.

 6. Pokud chcete přidat další sloupce, opakujte kroky 5 a 6.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců typu obsahu

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Jestliže není knihovna dokumentů nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušné knihovny.

 3. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 4. V části Pořadí sloupců klepněte na šipku vedle sloupce, jehož pořadí chcete změnit, ve sloupci Pozice shora a vyberte požadované pořadové číslo.

Začátek stránky

Zadání požadovaného sloupce pro typ obsahu

Pokud zadáte požadované sloupce typu obsahu, budou uživatelé při vytváření nových položek tohoto typu obsahu vyzváni k zadání metadat (hodnot sloupců).

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Jestliže není knihovna dokumentů nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušné knihovny.

 3. V části Sloupce klepněte na název sloupce, který chcete zadat jako požadovaný.

 4. V části Nastavení sloupce klepněte na možnost Požadováno.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Pracovní postupy umožňují určit obchodní proces určující položek a dokumentů na webu. Organizace umožňuje pracovních postupů automatizovat a spravovat některé běžné obchodní procesy, například schvalování dokumentů nebo kontrola. Pracovní postup přidáte k typu obsahu, zajistíte, že všechny položky tohoto typu obsahu se vztahují konzistentní a podobné obchodních procesů. Pokud pracovní postup přidal do typu obsahu, může být tento pracovní postup spuštěn pro jednotlivé položky tohoto typu obsahu.

Pracovní postup můžete přidat k typu obsahu u seznamu nebo knihovny pouze v případě, že byl pracovní postup nasazen na vašem webu nebo pracovním prostoru. Pokud není některý pracovní postup k dispozici, obraťte se na centrálního správce.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

  Pokud chcete povolit více typů obsahu v části Typy obsahu nezobrazí na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu není nastavená seznam nebo knihovnu.

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení klepněte na přepínač nastavení pracovního postupu.

 4. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na tlačítko Přidat pracovní postup.

 5. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu, kterou chcete použít.

 6. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 7. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který má být použit s tímto pracovním postupem.

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořte novou. Pokud používáte výchozí seznam úkolů, účastníci pracovního postupu bude moct snadno najít a zobrazit úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení vlastní úkoly v seznamu úkolů.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud pracovní postup obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od seznamu obecných úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 8. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který má být použit s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 9. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  • Konkrétní možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze produktu je k dispozici pouze v případě, že je pro knihovnu povolena podpora hlavních a vedlejších verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 10. Klikněte na Další.

 11. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup vyberte další požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání typu obsahu jen pro čtení

Pokud chcete zabránit ostatním uživatelům v provádění změn typu obsahu, který byl přidán do seznamu nebo knihovny, můžete typ obsahu zadat jen pro čtení. Jestliže je typ obsahu jen pro čtení, není možné, aby typ obsahu seznamu přebíral změny provedené v typu obsahu nadřazeného webu.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna, pro které chcete změnit typ obsahu, již otevřeny, klepněte na příslušný název v části Seznamy nebo Dokumenty na panelu Snadné spuštění.

 2. V nabídce Nastavení Settings menu proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klepněte na možnost Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně dokumentů, klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, který chcete zadat jen pro čtení.

  Pokud seznam nebo knihovnu nenastaví povolit více typů obsahu v části Typy obsahu nezobrazí na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu.

 4. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 5. V části Jen pro čtení klepněte ve skupinovém rámečku Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na možnost Ano.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×