Změna typu obsahu seznamu nebo knihovny

Po přidání Typ obsahu webu do konkrétního seznamu nebo knihovny jej můžete danému umístění přizpůsobit. Typy obsahu přidružené k seznamům nebo knihovnám se označují jako typy obsahu seznamu. Jakékoli změny provedené u typu obsahu seznamu se vztahují pouze na instanci daného typu obsahu, která byla přidána do seznamu nebo knihovny. Typ obsahu nadřazeného webu pro typ obsahu seznamu není na základě těchto změn aktualizován. Pokud přizpůsobíte jakékoli zděděné atributy typu obsahu seznamu a dojde k aktualizaci typu obsahu nadřazeného webu, budou provedené úpravy přepsány (pokud typ obsahu seznamu nenastavíte jen pro čtení). Jestliže přizpůsobíte typ obsahu seznamu přidáním dalších atributů, které nesdílí s typem obsahu nadřazeného webu, nebudou tyto další atributy při aktualizaci typu obsahu nadřazeného webu přepsány.

Chcete-li měnit typy obsahu seznamu nebo knihovny, musíte mít minimální úroveň oprávnění Spravovat seznamy.

Co chcete udělat?

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Změny sloupců u typu obsahu

Přidání sloupce

Odebrání sloupce

Změna pořadí sloupců

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

Zadání zásad správy informací pro typ obsahu

Použití zásad kolekce webů u typu obsahu seznamu

Vytvoření nových zásad správy informací pro typ obsahu seznamu

Změna nastavení panelu informací o dokumentech pro typ obsahu

Odebrání typu obsahu ze seznamu nebo knihovny

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Šablonu dokumentu můžete přidružit pouze k typu obsahu dokumentu (jakýkoli typ obsahu odvozený od typu obsahu nadřazeného dokumentu). Přidružením šablony dokumentu k typu obsahu lze zajistit, že pokud budou autoři vytvářet nové dokumenty s tímto typem obsahu, budou všechny dokumenty vytvořeny na základě stejné šablony.

Vaše organizace může například používat určitou šablonu dokumentu pro právní smlouvy. Pokud tuto šablonu dokumentu přidružíte k typu obsahu, který je v organizaci používán pro právní smlouvy, budou všechny nové právní smlouvy vytvořené pomocí tohoto typu obsahu založeny na této šabloně dokumentu pro právní smlouvy.

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, ve které chcete aktualizovat typ obsahu šablonou dokumentu.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 5. Pokud je šablona knihovny, kterou chcete použít, uložena v některém umístění na webu, klikněte na přepínač Zadejte adresu URL existující šablony dokumentu a zadejte adresu URL šablony, kterou chcete použít.

  Poznámka : Můžete použít adresu URL, která je vzhledem k umístění na webu nebo ve složce prostředků relativní. Šablony dokumentů mohou být uloženy ve výchozím umístění prostředků webu http://Název serveru/Site/Název knihovny dokumentů/Forms/Název typu obsahu/ nebo v umístění knihovny, které je nastaveno konkrétně pro ukládání šablon dokumentů.

  Následující tabulka uvádí příklady typů adres URL, které můžete používat. Příklady předpokládají existenci výchozí složky prostředků šablon dokumentů (složka, která obsahuje soubory pro typy obsahu webu) umístěné ve složce http://Název serveru/Site/Název knihovny dokumentů/Forms/Název typu obsahu/ a název šablony dokumentů Název_dokumentu.doc.

Typ adresy URL

Příklad

Relativní vzhledem k webu

Název serveru/Site/Název knihovny/Forms/Název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

Název_dokumentu.doc

 1. Chcete-li odeslat šablonu dokumentu, kterou chcete použít, klikněte v části Šablona dokumentu na přepínač Odeslat novou šablonu dokumentu a potom klikněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor přejděte do umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změny sloupců u typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat (například číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera) ve všech nákupních objednávkách. Pokud přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera k typu obsahu nákupní objednávky, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

Jestliže používáte seznam nebo knihovnu, které obsahují více různých typů obsahu, můžete získat jedinečná metadata pro položky jednotlivých typů obsahu přidáním sloupců přímo k příslušnému typu obsahu, nikoli do seznamu nebo knihovny.

K dispozici je několik způsobů změny sloupců pro typ obsahu. Máte následující možnosti:

Přidání sloupce

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Sloupce klikněte na odkaz Přidat ze stávajících sloupců webu nebo seznamu.

 5. V části Vybrat sloupce klikněte na šipku rozevíracího seznamu Vybrat sloupce a vyberte skupinu, ze které chcete přidat sloupec.

 6. V seznamu Sloupce k dispozici klikněte na sloupec, který chcete přidat, a potom kliknutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupec do seznamu Sloupce k přidání.

 7. Pokud chcete přidat další sloupce, opakujte kroky 5 a 6.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání sloupce

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete odebrat z typu obsahu.

 5. Klikněte na tlačítko Odebrat a po zobrazení dotazu, zda chcete odebrat sloupec z typu obsahu, klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Tlačítko Odebrat nemusí být k dispozici pro všechny sloupce přidružené k typu obsahu.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Sloupce klikněte na odkaz Pořadí sloupců.

 5. V části Pořadí sloupců klikněte ve sloupci Pozice shora na šipku vedle sloupce, jehož pořadí chcete změnit, a vyberte požadované pořadové číslo.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nebylo pro knihovnu dokumentů povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete nastavit jako povinný.

 5. V části Nastavení sloupců proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li po uživatelích požadovat zadání informací pro sloupec, klikněte na přepínač Povinný.

  • Chcete-li, aby bylo zadávání informací pro sloupec pro uživatele nepovinné, klikněte na přepínač Nepovinný.

  • Chcete-li skrýt sloupec tak, aby se nezobrazoval ve formuláři Nový, Upravit nebo Zobrazit pro typ obsahu, klikněte na přepínač Skrytý.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Pracovní postup umožňují zadat pro položky a dokumenty na webu obchodní proces. Organizace mohou pracovní postupy použít k automatizaci a správě některých běžných obchodních procesů, jako je například schválení nebo revize dokumentů. Přidáním pracovního postupu k typu obsahu můžete zajistit, aby všechny položky s tímto typem obsahu podléhaly konzistentním obchodním procesům. Po přidání pracovního postupu k typu obsahu je možné tento pracovní postup spustit pro jednotlivé položky daného typu obsahu.

Poznámka : Pracovní postup můžete přidat k typu obsahu pro seznam nebo knihovnu pouze v případě, že byl pracovní postup nasazen na vašem webu nebo pracovním prostoru. Pokud není některý pracovní postup k dispozici, obraťte se na centrálního správce.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, ke kterému chcete přidat pracovní postup.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce knihovny Přizpůsobit zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení pracovního postupu.

 5. Klikněte na možnost Přidat pracovní postup.

 6. Na stránce Přidat pracovní postup klikněte v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu, kterou chcete použít.

 7. V části Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 8. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který má být použit s tímto pracovním postupem.

  Poznámky : 

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořit nový seznam. Pokud použijete výchozí seznam úkolů, mohou účastníci pracovního postupu snadno najít a zobrazit své úkoly v rámci pracovního postupu pomocí zobrazení Mé úkoly v seznamu úkolů.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud úkoly pro tento pracovní postup obsahují nebo odhalují citlivé či důvěrné informace, které chcete oddělit od seznamu obecných úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 9. V části Seznam historie vyberte seznam historie, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka : Můžete použít výchozí seznam historie nebo vytvořit nový. Pokud se v organizaci používá velký počet pracovních postupů, je vhodné vytvořit samostatný seznam historie pro každý pracovní postup.

 10. V části Možnosti spuštění zadejte, jak, kdy nebo kým může být pracovní postup spuštěn.

  Poznámka : Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány šablonou pracovního postupu, kterou jste vybrali.

 11. Klikněte na tlačítko OK nebo Další.

 12. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup vyberte další požadované možnosti a pak klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete nastavit typ obsahu jen pro čtení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete nastavit jen pro čtení.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 5. V části Jen pro čtení klikněte v oblasti Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na přepínač Ano.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání zásad správy informací pro typ obsahu

Máte možnost použít existující zásady kolekce webů u typu obsahu seznamu. Případně můžete vytvořit nové zásady správy informací, které se vztahují pouze na konkrétní typ obsahu seznamu.

Použití zásad kolekce webů u typu obsahu seznamu

Pokud již byly pro váš web vytvořeny zásady správy informací jako zásady kolekce webů, můžete je použít u jednotlivých typů obsahu seznamu.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, u něhož chcete použít zásady správy informací.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení zásad správy informací.

 5. V části Zadat zásadu klikněte na možnost Použít zásadu kolekce webů a vyberte zásadu, kterou chcete použít.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nových zásad správy informací pro typ obsahu seznamu

Můžete definovat zásady správy informací, které se vztahují pouze na konkrétní typ obsahu seznamu. Pokud zásady správy informací vytvoříte tímto způsobem, není možné je znovu použít u jiných seznamů, knihoven nebo webů. Jestliže seznam nebo knihovna povoluje více typů obsahu, není možné definovat zásady správy informací, které se vztahují na celý seznam nebo knihovnu. Místo toho je třeba definovat zásady správy informací pro každý samostatný typ obsahu seznamu přidružený k danému seznamu nebo knihovně.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, u něhož chcete definovat zásady správy informací.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení zásad správy informací.

 5. V části Zadat zásadu klikněte na možnost Definovat zásadu a potom na tlačítko OK.

 6. Na stránce Upravit zásadu zadejte v části Název a popis pro správu stručný popis zásady, kterou vytváříte.

  Poznámka : Pokud definujete zásady pro typ obsahu seznamu, stane se název typu obsahu seznamu názvem zásad. Můžete zadat jedinečné názvy pouze těch zásad správy informací, které jsou definovány v seznamu Zásady kolekce webů.

 7. V části Prohlášení o zásadách zadejte popisné prohlášení, které vysvětluje uživatelům účel zásad. Toto prohlášení je zobrazeno uživatelům po otevření dokumentů nebo položek, kterých se zásady týkají. V prohlášení by mělo být vysvětleno, které funkce zásad se týkají obsahu a jaké jsou speciální požadavky na zpracování obsahu. Text prohlášení může obsahovat až 512 znaků.

 8. V dalších částech vyberte jednotlivé funkce zásad, které chcete přidat do vytvářených zásad správy informací.

  Další informace o konfiguraci funkcí jednotlivých zásad správy informací získáte po kliknutí na odkazy uvedené v části Viz také.

 9. Po dokončení výběru možností pro jednotlivé funkce zásad, které chcete přidat k těmto zásadám správy informací, klikněte na tlačítko OK. Tím budou funkce zásad použity.

Začátek stránky

Změna nastavení panelu informací o dokumentech pro typ obsahu

Panel informací o dokumentech (který se zobrazuje v následujících aplikacích systému Microsoft Office 2010: Word, Excel a PowerPoint) umožňuje uživatelům zobrazit a změnit vlastnosti typu obsahu u dokumentu uloženého na serveru správy dokumentů přímo v aplikaci systému Office použité k úpravám dokumentu. Pokud typ obsahu dokumentu pro určitou knihovnu obsahuje například sloupec Stav, mohou uživatelé při úpravách dokumentu v aplikaci Word zobrazit vlastnost Stav na panelu informací o dokumentech. Panel informací o dokumentech lze také použít ke změně hodnoty vlastnosti Stav z konceptu na konečnou verzi. Po uložení dokumentu na server je tato vlastnost automaticky aktualizována ve sloupci Stav knihovny.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, v nichž chcete změnit typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, u něhož chcete změnit panel informací o dokumentech.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení panelu informací o dokumentech.

 5. V části Šablona panelu informací o dokumentech proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít výchozí šablonu, kde jsou zobrazeny vlastnosti (sloupce), které byly definovány pro typ obsahu, klikněte na přepínač Používat výchozí šablonu pro aplikace systému Microsoft Office.

  • Pokud chcete použít existující vlastní šablonu, klikněte na přepínač Použít existující vlastní šablonu (URL, UNC nebo URN) a zadejte cestu k umístění šablony.

  • Pokud chcete odeslat existující vlastní šablonu (XSN), klikněte na přepínač Odeslat existující vlastní šablonu (XSN) pro použití a po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte šablonu, kterou chcete použít.

   Poznámka : Pokud plánujete odeslat šablonu tímto způsobem, je před publikováním a odesláním šablony nutné odebrat adresu URL publikování ze šablony v aplikaci InfoPath.

  • Jestliže chcete vytvořit vlastní panel v aplikaci InfoPath, klikněte na odkaz Vytvořit novou vlastní šablonu.

   Poznámka : Pokud vyberete tuto možnost, aplikace InfoPath spustí a zobrazí výchozí šablonu, kterou můžete přizpůsobit a vytvořit vlastní panel.

 6. V části Vždy zobrazovat zadejte, zda chcete, aby se tento panel informací o dokumentech zobrazoval automaticky při prvním otevření nebo uložení dokumentů tohoto typu obsahu v aplikaci systému Office 2010.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání typu obsahu ze seznamu nebo knihovny

Pokud odeberete typ obsahu ze seznamu nebo knihovny, nebudou moci uživatelé již vytvářet v seznamu nebo knihovně nové položky daného typu obsahu. Odebráním typu obsahu ze seznamu nebo knihovny nedojde k odstranění žádných položek, které byly z typu obsahu vytvořeny.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, z nichž chcete odebrat typ obsahu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

  • Jestliže pracujete v knihovně, klikněte na kartu Knihovna a potom na tlačítko Nastavení knihovny.

 3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu, který chcete odebrat.

  Poznámka : Pokud nebylo pro seznam nebo knihovnu povoleno více typů obsahu, není část Typy obsahu na stránce Přizpůsobit pro daný seznam nebo knihovnu zobrazena.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Odstranit tento typ obsahu.

 5. Po zobrazení dotazu, zda chcete tento typ obsahu skutečně odstranit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×