Změna, odstranění a vkládání záznamů ve zobrazení dat

Po vytvoření zobrazení dat se zdrojem dat v podobě knihovny nebo seznamu služby SharePoint, databáze SQL nebo souboru XML lze snadno přidat odkazy pro úpravu, odstranění nebo vkládání položek do zdroje dat pomocí webového prohlížeče.

Příklad: Společnost Northwind Traders zabývající se distribucí lahůdek sleduje své skladové zásoby v souboru XML. Když jsou zásoby nízké, zavolá člen týmu dodavatele daného produktu a zadá objednávku. Navrhuje se, aby byly přidány odkazy pro úpravu zobrazení dat, pomocí nichž by mohl člen týmu zadávající objednávku ihned aktualizovat množství objednaného zboží. Do zobrazení dat je rovněž možné přidat odkazy na vložení a odstranění záznamu, pomocí nichž mohou členové týmu přidávat nebo odebírat jednotlivé položky. Pomocí tohoto systému bude mít společnost Northwind Traders vždy nejnovější informace o stavu svých skladů.

Tento článek obsahuje informace o přidávání, změně, odstranění a vkládání odkazů do stávajícího zobrazení dat. Informace o vytvoření ukázkových dat a zobrazení dat použitých v příkladě nebo další informace o zobrazeních dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

V tomto článku:

Než začnete

Přidání odkazů pro změnu, odstranění nebo vkládání položek do zobrazení dat

Změna, odstranění nebo vložení položky pomocí prohlížeče

Přizpůsobení šablon pro úpravu nebo vložení

Než začnete

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 jsou k dispozici dvě funkce umožňující uživatelům úpravu dat ve zobrazení dat pomocí webového prohlížeče.

 • Přidání odkazů do stávajícího zobrazení dat.     Do stávajícího zobrazení dat lze přidat odkazy a umožnit tak uživatelům upravovat, odstraňovat nebo vkládat záznamy do zdroje dat. Položky lze převést do režimu úprav klepnutím na odkaz pro úpravy. Přidáte-li odkazy do zobrazení dat vloženého jako formulář, nahradí tyto odkazy tlačítka formuláře. Jestliže přidáte odkazy do zobrazení dat vloženého jako formulář, nebude toto zobrazení dat nadále ve výchozím nastavení zobrazovat pole formuláře, ale pouze data.

 • Vložení zobrazení dat jako formuláře.     Po vytvoření zobrazení dat jej lze vložit jako formulář s jednou nebo s více položkami. Tento formulář bude vždy zobrazen v režimu úprav a bude zobrazovat jednu nebo několik položek. Uživatelé mohou stávající položky upravovat pomocí prohlížeče, ale nemohou položky ani vkládat ani odstraňovat. Jestliže může vzniknout potřeba upravit více položek najednou, je vhodné použít formulář s více položkami. Další informace naleznete v článku Vložení zobrazení dat jako formuláře.

Formáty dat

V tomto příkladu se jako zdroj dat používá soubor XML. Vzhledem k tomu, že soubor XML je soubor ve formátu prostého textu, nelze přesně určit typ hodnot, které by měla jednotlivá pole obsahovat. Příklad: Neexistuje omezení zabraňující zadání textu do pole, ve kterém mají být uvedena čísla, například pole ObjednánoJednotek.

Jestliže je však zdroj dat databáze nebo seznam nebo knihovna služby SharePoint, je při jeho vytváření možné zadat povolené typy hodnot pro jednotlivá pole. V takovém případě, jestliže do formuláře zadáte do číselného pole text a klepnete na tlačítko Uložit, se v okně prohlížeče zobrazí chybová zpráva vysvětlující, že kontrola zdroje dat nemohla provést aktualizaci. To se stane, protože do daného pole chcete zadat hodnotu, kterou zdroj dat nemůže přijmout.zadáváte. Jestliže se tato chybová zpráva zobrazí, klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět. Poté buď ve formuláři klepněte na tlačítko Storno a zrušte veškeré změny nebo zadejte hodnotu, která je pro zdroj dat přijatelná.

Při návrhu formulářů je v záhlaví každého sloupce vhodné uvést informace o případném požadavku na typ dat pro daná pole.

Začátek stránky

Přidání odkazů pro změnu, odstranění nebo vkládání položek do zobrazení dat

Tyto odkazy lze přidat do kteréhokoli zobrazení dat bez ohledu na to, zda je toto zobrazení vloženo jako zobrazení nebo jako formulář. Jestliže však tyto odkazy přidáte do zobrazení dat vloženého jako formulář, nahradí tyto odkazy tlačítka formuláře. Přidáte-li odkazy do zobrazení dat vloženého jako formulář, nebude zobrazení dat nadále zobrazovat pole formuláře, ale pouze data. Zobrazení dat, ve kterém jsou zobrazena tlačítka i odkazy této funkce, není dostupné.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, pro které chcete přidat odkazy.

  Pro pokračování v tomto příkladu použijte zobrazení dat vytvořené podle návodu v článku Vytvoření zobrazení dat.

  Soubor Products.xml tak, jak se zobrazí v zobrazení dat

 2. Klepněte na možnost Zobrazení dat, klepnutím na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazit seznam Běžné úkoly zobrazení dat a potom klepnout na možnost Vlastnosti zobrazení dat. Opětovným klepnutím na šipku seznam skryjete.

  Tip : Nebo můžete klepnout na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vybrat příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zobrazení dat klepněte na kartu Úpravy.

 4. Na kartě Úpravy v oddílu Možnosti odkazu proveďte jednu nebo několik z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odkaz pro úpravu položky, zaškrtněte políčko Zobrazit odkazy pro úpravu položek.

  • Chcete-li přidat odkaz pro odstranění položky, zaškrtněte políčko Zobrazit odkazy pro odstranění položek.

  • Chcete-li přidat odkaz pro vložení nové položky, zaškrtněte políčko Zobrazit odkazy pro vložení položek.

   Pro potřeby našeho příkladu zaškrtněte políčka Zobrazit odkazy pro úpravu položek, Zobrazit odkazy pro odstranění položek a Zobrazit odkazy pro vložení položek.

   Karta Úpravy dialogového okna Vlastnosti zobrazení dat

   Poznámka : Předešlý příklad se týká pouze souborů XML. Při práci s databázemi SQL poskytuje karta Úpravy dialogového okna Vlastnosti zobrazení dat také možnost Možnosti příkazů automatické synchronizace. Po výběru této možnosti budou příkazy aktualizace, odstranění a vložení ze zdroje dat SQL synchronizovány s ovládacími prvky úpravy, odstranění a vkládání v zobrazení dat.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  Každý záznam v zobrazení dat nyní předchází odkaz pro Úpravy a odkaz pro Odstranění. V dolním rohu zobrazení dat se nachází odkaz pro Vložení nové položky.

  Zobrazení dat s více položkami s odkazy pro vložení, úpravu a odstranění

 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 7. V dialogovém okně Uložit jako do pole Název souboru zadejte požadovaný název souboru Uložit.

Začátek stránky

Změna, odstranění nebo vložení položky pomocí prohlížeče

Po uložení stránky obsahující formulář lze zobrazit náhled formuláře v prohlížeči a provést v něm změny dat.

Náhled zobrazení dat v prohlížeči

 • V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 v nabídce Soubor vyberte položku Náhled v prohlížeči a poté vyberte požadovaný typ prohlížeče a velikost okna.

  Klávesová zkratka  V seznamu složek klepněte na stránku, jejíž náhled chcete zobrazit, a stiskněte klávesu F12.

  Zobrazení dat s odkazy se zobrazí v okně prohlížeče.

  Zobrazení dat s odkazy zobrazené v okně prohlížeče

Úprava položky

 1. Klepněte na odkaz Úpravy u položky, kterou chcete upravit.

  Chcete-li pokračovat v příkladu, klepněte na odkaz Úpravy u položky Chai. Zobrazí se zobrazení dat obsahující datový formulář pro položku Chai.

  Jedna položka v zobrazení dat v režimu úprav

  Poznámky : 

  • Pracujete-li se seznamy nebo knihovnami služby SharePoint, nejsou ovládací prvky textová pole, ale ovládací prvky polí formuláře služby SharePoint.

  • Pracujete-li s poli s atributem jen pro čtení, například identifikátor v seznamu služby SharePoint nebo databáze SQL, zobrazí se pole jako text a nelze jej upravit.

  Nyní je možné upravit kterékoli informace zobrazené v položce Chai.

 2. Upravte požadovaná data dané položky a poté klepněte na tlačítko Uložit, chcete-li změny uložit, nebo na tlačítko Storno, chcete-li změny zrušit a vrátit se do zobrazení dat.

  Chcete-li pokračovat v příkladu, do pole ve sloupci ObjednánoJednotek zadejte hodnotu 40 a poté klepněte na tlačítko Uložit vlevo od položky Chai.

  Zobrazí se zobrazení dat s aktualizovanou položkou.

  Položka s hodnotou Objednaných jednotek

Odstranění položky

 • Klepněte na odkaz Odstranit vlevo od položky, kterou chcete odstranit.

  Důležité : Po odstranění položky pomocí prohlížeče se nezobrazí žádný dotaz s otázkou, zda si jste jisti, že chcete danou položku odstranit, a tedy neexistuje žádný způsob vrácení odstraněné položky.

  Chcete-li pokračovat v příkladu, klepněte na odkaz Odstranit vlevo od položky Chang v seznamu NázevProduktu. Zobrazí se zobrazení dat se čtyřmi položkami.

  V zobrazení dat jsou pouze 4 položky

Vložení položky

 1. Klepněte na odkaz Vložit v levém dolním rohu zobrazení dat.

  Zobrazí se položka s prázdnými poli formuláře.

  Položka s prázdnými poli formuláře, která se zobrazí po klepnutí na odkaz Vložit

  Můžete vložit novou položku.

 2. Zadejte požadovaná data dané položky a poté klepněte na tlačítko Uložit, chcete-li změny uložit, nebo na tlačítko Storno, chcete-li změny zrušit a vrátit se do zobrazení dat.

  Chcete-li pokračovat v příkladu, zadejte do pole ve sloupci NázevProduktu název Grandma's Boysenberry Spread. Do pole ve sloupci JednotkyNaSkladě zadejte hodnotu 120. Do pole ve sloupci ObjednánoJednotek zadejte hodnotu 0. Do pole ve sloupci MinimálníÚroveň zadejte hodnotu 25. Klepněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se zobrazení dat s novou položkou.

  Nově vložená položka se zobrazí v zobrazení dat

Začátek stránky

Přizpůsobení šablon pro úpravu nebo vložení

Použití zobrazení dat pro vkládání nebo úpravu položek pracuje odlišně od, například, přidávání nebo úpravy položek v seznamu služby SharePoint pomocí formulářů seznamu, například NewForm.aspx nebo EditForm.aspx. Seznam nebo knihovna zobrazují různé stránky při přidávání a úpravě položek, zobrazení dat zobrazí jiný režim. Každý režim však má šablonu, kterou je možné přizpůsobit. Příklad: Jestliže přizpůsobíte šablonu Úpravy, uživatelům se provedená přizpůsobení zobrazí pouze pokud klepnou na odkaz pro úpravy a přepnou tak zobrazení dat do režimu úprav.

Šablony režimů je vhodné přizpůsobit například chcete-li uživatelům poskytnout konkrétní instrukce pro vkládání nebo úpravu položek. Pod nadpisy jednotlivých sloupců lze snadno vkládat nové řádky a do nich pak lze zadat požadovaný text s instrukcemi o typu dat v každém sloupci nebo o požadovaném formátu dat (čísla, text atd.).

 1. Klepněte na možnost Zobrazení dat a klepnutím na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazit seznam Běžné úkoly zobrazení dat.

  Tip : Nebo můžete klepnout na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vybrat příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

 2. V seznamu Náhled zobrazení dat vyberte možnosti Upravit šablonu nebo Vložit šablonu.

  V zobrazení dat se zobrazí šablona daného režimu. Vzhled a atmosféru lze přizpůsobit změnou použitého písma, formátování nebo rozložení.

 3. Chcete-li uložit změny, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

 4. Chcete-li zobrazit náhled šablony v okně prohlížeče, vyberte v nabídce Soubor položku Náhled v prohlížeči a poté vyberte požadovaný typ prohlížeče a velikost okna.

  Klávesová zkratka  V seznamu složek klepněte na stránku, jejíž náhled chcete zobrazit, a stiskněte klávesu F12.

Po otevření zobrazení dat v prohlížeči a po klepnutí na příkazy Upravit nebo Vložit se zobrazí vytvořená přizpůsobená šablona.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×