Změna grafu

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Graf, který jste vytvořili, si můžete přizpůsobit, aby zobrazoval vaše data co nejlépe. Jednotlivé prvky grafu, jako je název, oblast grafu, datová řada, osa a další, můžete formátovat.

Důležité : Pokud chcete vytvořit nebo změnit graf, musíte mít nainstalovaný Excel. Excel si můžete objednat na webu Microsoftu.

Graf v Office s bublinovými popisky

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Oblast grafu

Popisek 3 Legenda

Krok 4 Názvy os

Krok 5 Popisky os

Bublinový popisek 6 Značky

Bublinový popisek 7 Mřížky

Udělejte jednu z těchto věcí:

Přidání názvu grafu

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání názvu osy

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání nebo změna umístění popisků vodorovné nebo svislé osy

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka : Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Chart Layout tab, Axes group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Změna měřítka osy

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 4. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Přizpůsobení legendy

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Přidání popisků dat

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Přidání značek na osu

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 4. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Přidání mřížek

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

  Poznámka : V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

Formátování mřížek

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Chart Layout tab, Axes group

 4. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

Viz taky

Vytvoření grafu

Typy grafů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Úprava dat v grafu

PowerPoint

Graf, který jste vytvořili, si můžete přizpůsobit, aby zobrazoval vaše data co nejlépe. Jednotlivé prvky grafu, jako je název, oblast grafu, datová řada, osa a další, můžete formátovat.

Důležité : Pokud chcete vytvořit nebo změnit graf, musíte mít nainstalovaný Excel. Excel si můžete objednat na webu Microsoftu.

Graf v Office s bublinovými popisky

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Oblast grafu

Popisek 3 Legenda

Krok 4 Názvy os

Krok 5 Popisky os

Bublinový popisek 6 Značky

Bublinový popisek 7 Mřížky

Udělejte jednu z těchto věcí:

Přidání názvu grafu

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání názvu osy

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání nebo změna umístění popisků vodorovné nebo svislé osy

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka : Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Chart Layout tab, Axes group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Změna měřítka osy

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Přizpůsobení legendy

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Přidání popisků dat

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Přidání značek na osu

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Přidání mřížek

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

  Poznámka : V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

Formátování mřížek

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

Viz taky

Vytvoření grafu

Typy grafů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Úprava dat v grafu

Animace grafu

Excel

Graf, který jste vytvořili, si můžete přizpůsobit, aby zobrazoval vaše data co nejlépe. Jednotlivé prvky grafu, jako je název, oblast grafu, datová řada, osa a další, můžete formátovat.

Graf v Office s bublinovými popisky

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Oblast grafu

Popisek 3 Legenda

Krok 4 Názvy os

Krok 5 Popisky os

Bublinový popisek 6 Značky

Bublinový popisek 7 Mřížky

Udělejte jednu z těchto věcí:

Přidání názvu grafu

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání názvu osy

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Přidání nebo změna umístění popisků vodorovné nebo svislé osy

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka : Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Chart Layout tab, Axes group

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Změna měřítka osy

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Přizpůsobení legendy

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Přidání popisků dat

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Přidání značek na osu

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Přidání mřížek

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Chart Layout tab, Axes group

  Poznámka : V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

Formátování mřížek

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Chart Layout tab, Axes group

 3. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

Viz taky

Vytvoření grafu

Typy grafů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Úprava dat v grafu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×