Změna doby trvání úkolu

Pokud vytvoříte automaticky naplánovaný úkol, aplikace Project 2010 mu ve výchozím nastavení přiřadí odhadovanou Doba trvání 1 den. Tuto dobu trvání můžete kdykoli změnit tak, aby odrážela skutečnou dobu nutnou pro provedení úkolu.

Poznámka : Co se stane po vytvoření nebo změně doby trvání úkolu, se liší podle toho, zda pracujete s automaticky naplánovaný úkol, nebo ručně naplánovaný úkol. Ve výchozím nastavení se nové úkoly plánují ručně a nemají výchozí dobu trvání. Chcete-li, aby byly nové úkoly naplánovány automaticky, klikněte ve skupině Plán na kartě Úkol na možnost Naplánovat automaticky.

Co chcete udělat?

Změna doby trvání úkolu

Změna výchozích jednotek

Povolení odhadnutých dob trvání

Zpřesnění odhadovaných hodnot

Analýza minulých zkušeností

Analýza současného stavu: kdo a co

Provedení analýzy PERT

Změna doby trvání úkolu

 1. V případě potřeby přidejte úkol do plánu projektu. Úplné pokyny naleznete v části Vytváření jednoduchých a opakovaných úkolů.

 2. Ve sloupci Doba trvání pro úkol zadejte dobu trvání v minutách (m), hodinách (h), dnech (d), týdnech (t) nebo měsících ().

  Poznámka : Aplikace Project nepřevádí jednotky, pokud je změníte. Pokud je například doba trvání 1 den a vy tento údaj chcete uvést v hodinách, je třeba nejprve vypočítat počet pracovních hodin za den a poté zadat tuto novou hodnotu v hodinách.

 3. Pokud je nová doba trvání pouze odhad, zadejte na konec otazník (?).

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka : V aplikaci Project 2010 můžete změnit dobu trvání souhrnný úkol, aniž byste změnili jeho dílčí úkoly. Pokud se doba trvání souhrnného úkolu začne lišit od celkové doby trvání jeho dílčích úkolů, rozdíl se objeví jako červená čára v té části zobrazení, kde se nachází graf.

Změna výchozích jednotek

 1. Klikněte na položku karta Soubor a potom klikněte na položku Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na položku Plán v levém podokně.

 3. V poli Dobu trvání zadávat v vyberte jednotku doby trvání.

Povolení odhadnutých dob trvání

Některé projekty nemusejí používat odhadnuté doby trvání pro automaticky naplánované úkoly. Pokud váš projekt nepoužívá odhadnuté doby trvání a přesto do sloupce Doba trvání zadáte otazník, hodnota nebude považována za odhad. Chcete-li v projektu povolit odhadnuté doby trvání, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na položku karta Soubor a potom klikněte na položku Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na položku Plán v levém podokně.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazovat, pokud mají úkol předpokládanou dobu trvání.

Začátek stránky

Zpřesnění odhadovaných hodnot

Analýza minulých zkušeností

Chcete-li zvýšit přesnost svých odhadů doby trvání úkolů, využijte jak vlastní zkušenosti, tak zkušenosti jiných lidí, kteří pracovali na podobných projektech a úkolech. Položte si otázky, jako jsou následující:

 • Kolik času bylo zapotřebí k dokončení úkolu?

 • S jakými problémy jste se potýkali?

 • Co byste dnes dělali jinak?

Povšimněte si případných rozdílů mezi novým úkolem a předchozími úkoly a při odhadování doby trvání úkolu je zohledněte.

Tip : S jinými projektovými manažery můžete komunikovat prostřednictvím skupin zaměřených na správu projektů na webech sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter.

Analýza současného stavu: kdo a co

Při odhadování doby trvání úkolů vezměte v úvahu následující:

 • Doba trvání závisí na zkušenostech osoby, která má úkol na starosti. Zkušený pracovník může určité úkoly dokončit mnohem rychleji než pracovník bez zkušeností.

 • Zkontrolujte odhady při vlastním zahájení práce, protože v té době bude k dispozici více informací.

Provedení analýzy PERT

Odhady můžete rovněž odvozovat z porovnání Optimistická doba trvání, Pesimistická doba trvání a Očekávaná doba trvání. Tento postup se někdy nazývá Analýza PERT.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×