Změna nebo úprava sestavy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto téma popisuje postupy, které můžete použít k úpravám existující sestavy. Microsoft Office Access 2007 nabízí dvě zobrazení, které můžete použít ke změnám sestavy: zobrazení rozložení a návrhové zobrazení. Výběr ze zobrazení, které chcete použít, závisí na konkrétním úkolu se pokoušíte provádět. Je pro vás nakonec pomocí obou zobrazeních proveďte požadované změny.

Co chcete udělat?

Seznámit se s principy zobrazení rozložení

Principy návrhového zobrazení

Přepínání zobrazení

Změna sestavy v zobrazení rozložení

Upravit sestavu v návrhovém zobrazení

Principy zobrazení rozložení

Zobrazení rozložení představuje nejvíce intuitivní zobrazení, které lze použít ke změnám sestavy, a je možné je použít k provedení téměř všech zamýšlených změn sestavy aplikace Office Access 2007. V zobrazení rozložení je sestava skutečně spuštěna, takže data vidíte ve stejné podobě jako po vytisknutí. V tomto zobrazení je však možné provádět změny také v návrhu sestavy. Vzhledem k tomu, že jsou během změn sestavy zobrazena data, je toto zobrazení vhodné pro nastavení šířky sloupců, přidání úrovní seskupování nebo pro téměř všechny další úkoly ovlivňující vizuální podobu a čitelnost sestavy. Následující obrázek zobrazuje sestavu Telefonní seznam zákazníků v zobrazení rozložení.

Sestava v zobrazení rozložení

Sestava zobrazená v zobrazení rozložení není úplně stejná jako vytištěná sestava. Například v tomto zobrazení chybí konce stránek. Pokud jste k formátování sestavy se sloupci použili dialogové okno Vzhled stránky, nebudou tyto sloupce v zobrazení rozložení zobrazeny. Zobrazení rozložení vám ale poskytuje podobu sestavy, která se velmi blíží tištěné verzi. Jestliže chcete zobrazit, jak bude vypadat vytištěná sestava, použijte příkaz Náhled.

Některé úkoly nelze v zobrazení rozložení provést, a v takovém případě je nutné přepnout do návrhového zobrazení. V určitých situacích zobrazí aplikace Access zprávu oznamující, že pro konkrétní změnu musíte přepnout do návrhového zobrazení.

Začátek stránky

Principy návrhového zobrazení

Návrhové zobrazení poskytuje podrobnější zobrazení struktury sestavy. Vidíte pruhy záhlaví a zápatí sestavy, stránky a skupin. V tomto zobrazení se sestava ve skutečnosti nespustí, takže při práci nevidíte podkladová data. Některé úkoly však lze provést snadněji v návrhovém zobrazení než v zobrazení rozložení:

 • Můžete do sestavy přidat více druhů ovládacích prvků, například popisky, obrázky, čáry a obdélníky.

 • Můžete upravovat zdroje ovládacích prvků textové pole v samotných textových polích bez použití seznamu vlastností.

 • Můžete změnit určité vlastnosti, které nejsou k dispozici v zobrazení rozložení.

Následující obrázek zobrazuje sestavu Telefonní seznam zákazníků v návrhovém zobrazení.

Sestava v návrhovém zobrazení

Začátek stránky

Přepínání zobrazení

Aplikace Access množství metod pro přepínání mezi zobrazeními. Pokud je sestava již otevřená, můžete přepnout do jiného zobrazení provedením jedné z následujících akcí:

 • V navigačním podokně klepněte na sestavu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce potom klepněte na požadované zobrazení.

 • Pravým tlačítkem myši klepněte na kartu dokumentu sestavy nebo na její záhlaví a potom v místní nabídce klepněte na požadované zobrazení.

 • Na kartě Domů ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Zobrazit k přepínání mezi dostupnými zobrazeními. Můžete taky můžete klikněte šipku pod tlačítkem Zobrazit a vyberte jednu z dostupných zobrazení v nabídce. Není k dispozici v této nabídce náhledu před tiskem.

  Obrázek pásu karet

 • Pravým tlačítkem myši klepněte do prázdné oblasti vlastní sestavy a potom klepněte na požadované zobrazení. Pokud je sestava otevřená v návrhovém zobrazení, musíte pravým tlačítkem myši klepnout do oblasti mimo návrhovou mřížku.

 • Klepněte na jednu z malých ikon zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

Pokud sestava není otevřená, poklepejte na ni v navigačním podokně pro otevření v zobrazení sestavy. Chcete-li sestavu otevřít v jiném zobrazení, klepněte na ni pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom v místní nabídce klepněte na požadované zobrazení.

Poznámka : Pokud upravujete sestavu, v níž jste k vytvoření více sloupců použili dialogové okno Vzhled stránky (například sestavu adresních štítků), můžete sloupce zobrazit pouze v náhledu. Při zobrazení sestavy v návrhovém zobrazení nebo zobrazení sestavy zobrazí aplikace Access data pouze v jediném sloupci.

Začátek stránky

Změna sestavy v zobrazení rozložení

V této části jsou popsány některé obvyklé změny sestavy, které můžete provést v zobrazení rozložení.

Změna šířky sloupce nebo pole

Změna výšky řádku nebo pole

Přidání pole

Rozložení ovládacích prvků

Odstranění pole nebo sloupce

Změna vzhledu stránky

Změna formátování pole

Svázání textového pole s jiným polem (změna zdroje ovládacího prvku)

Změna zdroje záznamů sestavy

Zalomení textu v poli

Přidání mřížky

Přidání nebo změna loga nebo jiného obrázku

Přidání nebo změna názvu sestavy

Přidání čísel stránek, aktuálního data nebo aktuálního času

Změna šířky sloupce nebo pole

 1. Klepněte na položku ve sloupci, který chcete upravit.

  Kolem položky se vykreslí ohraničení, které označuje, že pole je vybrané.

 2. Přetažením levého nebo pravého okraj ohraničení nastavte požadovanou šířku sloupce.

Začátek stránky

Změna výšky řádku nebo pole

 1. Klepněte na položku v řádku, který chcete upravit.

  Kolem položky se vykreslí ohraničení, které označuje, že pole je vybrané.

 2. Přetažením horního nebo dolního okraje ohraničení nastavte požadovanou výšku.

Začátek stránky

Přidání pole

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se seznam dostupných polí. Jestliže existují pole dostupná v jiných tabulkách, zobrazí se v seznamu Pole dostupná v jiných tabulkách.

 • Přetáhněte pole z podokna Seznam polí do sestavy. Při přesunování pole bude zvýrazněná oblast ukazovat, kam bude pole umístěno po uvolnění tlačítka myši.

  Poznámka : Chcete-li přidat více polí současně, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte v podokně Seznam polí na všechna požadovaná pole. Potom klávesu CTRL uvolněte a přetáhněte pole do sestavy. Pole budou umístěna společně.

Začátek stránky

Rozložení ovládacích prvků

Rozložení ovládacích prvků jsou vodítka sloužící k vodorovnému a svislému zarovnání ovládacích prvků, které zajistí jednotný vzhled sestavy. Rozložení ovládacích prvků si můžete představit jako tabulku, ve které každá buňka obsahuje ovládací prvek. Následující postupy popisují, jak přidávat, odebírat nebo měnit uspořádání ovládacích prvků v rozloženích ovládacích prvků.

Rozložení ovládacích prvků existují ve dvou variantách: tabulková a skládaná.

 • V tabulkových rozloženích ovládacích prvků jsou ovládací prvky uspořádány v řádcích a sloupcích, s popisky v horní části. Tabulková rozložení ovládacích prvků vždy zahrnují dva oddíly sestavy, popisky jsou umístěny v oddílu nad oddílem s ovládacími prvky. Následující obrázek zobrazuje základní tabulkové rozložení ovládacích prvků.

  Základní tabulkové rozložení ovládacích prvků

 • Ve skládaných rozloženích jsou ovládací prvky uspořádány svisle, podobně jako na tištěném formuláři, a popisky jsou uvedeny vlevo od ovládacích prvků. Skládaná rozložení se vždy nacházejí pouze v jednom oddílu sestavy. Následující obrázek zobrazuje základní skládané rozložení ovládacích prvků.

  Základní skládané rozložení ovládacích prvků

Sestava může obsahovat více rozložení ovládacích prvků obou typů. Pomocí tabulkového rozložení můžete například vytvořit řádky dat pro jednotlivé záznamy a níže potom umístit jedno či více skládaných rozložení obsahujících více dat ze stejného záznamu.

Vytvoření nového rozložení ovládacích prvků

Aplikace Access automaticky vytvoří sloupcové rozložení ovládacích prvků za následujících okolností:

 • Vytvoříte novou sestavu klepnutím na tlačítko Sestava Obrázek tlačítka ve skupině Sestavy na kartě Vytvořit.

 • Vytvoříte novou sestavu klepnutím na tlačítko Prázdná sestava Obrázek tlačítka ve skupině Sestavy na kartě Vytvořit a následným přetažením pole z podokna Seznam polí do sestavy.

Ve stávající sestavě lze vytvořit nové rozložení ovládacích prvků pomocí následujícího postupu:

 1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přidat do rozložení.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na tlačítko Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka .

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný ovládací prvek, přejděte na příkaz Rozložení a klepněte na příkaz Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka .

Aplikace Access vytvoří rozložení ovládacích prvků a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Přepnutí z tabulkového rozložení ovládacích prvků na skládané nebo naopak

Chcete-li přepnout celé rozložení z jednoho typu na druhý, postupujte následujícím způsobem:

 • Klepnutím na oranžový volič rozložení v levém horním rohu rozložení vyberte rozložení ovládacích prvků.

  Budou vybrány všechny buňky v daném rozložení.

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na požadovaný typ rozložení (Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka ).

  • Klepněte na rozložení ovládacích prvků pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Rozložení a klepněte na požadovaný typ rozložení.

Aplikace Access změní uspořádání ovládacích prvků podle vybraného typu rozložení.

Rozdělení jednoho rozložení ovládacích prvků na dvě

Rozložení ovládacích prvků lze rozdělit na dvě rozložení pomocí následujícího postupu:

 1. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na ovládací prvky, které chcete přesunout do nového rozložení ovládacích prvků.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na požadovaný typ nového rozložení (Tabulkové Obrázek tlačítka nebo Skládané Obrázek tlačítka ).

  • Klikněte na vybrané ovládací prvky pravým tlačítkem, přejděte na příkaz Rozložení a klikněte na požadovaný typ nového rozložení.

Aplikace Access vytvoří nové rozložení ovládacích prvků a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

Změna uspořádání ovládacích prvků v rozložení ovládacích prvků

 • Ovládací prvek lze v rozložení ovládacích prvků přesunout přetažením do požadovaného umístění. Při přetažení pole se zobrazí vodorovný nebo svislý pruh označující, kde bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši.

 • Ovládací prvek lze přesouvat mezi dvěma rozloženími ovládacích prvků stejného typu. Ovládací prvek lze například přesunout z jednoho skládaného rozložení do jiného skládaného rozložení, nikoli však do tabulkového rozložení.

Přidání ovládacích prvků do rozložení ovládacích prvků

Chcete-li přidat nové pole z podokna Seznam polí do existujícího rozložení ovládacího prvku   

 • Jednoduše přetáhněte pole z podokna Seznam polí do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kde bude ovládací prvek umístěn po uvolnění tlačítka myši.

Přidání existujících ovládacích prvků do stávajícího rozložení ovládacích prvků:   

 1. Vyberte první ovládací prvek, který chcete přidat do rozložení.

 2. Chcete-li do stejného rozložení přidat další ovládací prvky, podržte klávesu SHIFT a vyberte požadované prvky. Ovládací prvky lze vybrat v jiných rozloženích ovládacích prvků.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je sestava otevřená v návrhovém zobrazení, přetáhněte vybraná pole do rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kam budou pole umístěna po uvolnění tlačítka myši.

  • Je-li sestava otevřená v zobrazení rozložení:

   1. Na kartě Uspořádat klepněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na typ rozložení, do kterého přidáváte prvky. Pokud prvky přidáváte do tabulkového rozložení, klepněte na tlačítko Tabulkové. Pokud přidáváte prvky do skládaného rozložení, klepněte na tlačítko Skládané.

    Aplikace Access vytvoří nové rozložení a přidá do něj vybrané ovládací prvky.

   2. Přetáhněte nové rozložení do stávajícího rozložení. Zobrazí se vodorovný nebo svislý pruh označující, kam budou pole umístěna po uvolnění tlačítka myši..

Odebrání ovládacích prvků z rozložení ovládacích prvků

Odebrání ovládacího prvku z rozložení ovládacích prvků umožňuje umístit ovládací prvek na libovolné místo v sestavě, aniž by došlo ke změně umístění ostatních ovládacích prvků.

 • Vyberte ovládací prvek, který chcete odebrat z rozložení. Chcete-li vybrat více ovládacích prvků, podržte klávesu SHIFT a klepněte na ovládací prvky, které chcete odebrat. Chcete-li vybrat všechny ovládací prvky v rozložení, klepněte na volič rozložení v levém horním rohu rozložení.

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na tlačítko Odebrat Obrázek tlačítka .

  • Pravým tlačítkem myši klepněte na jeden z vybraných ovládacích prvků, přejděte na příkaz Rozložení a klepněte na příkaz Odebrat.

   Vybrané ovládací prvky jsou odebrány z rozložení.

Tip : Zabránit vkládaný do rozložení ovládacích prvků, jako je nepřesunete ovládacího prvku, podržte klávesu CTRL a potom přetáhněte ovládací prvek na požadované místo.

Začátek stránky

Odstranění pole nebo sloupce

 1. Klepněte na pole nebo sloupec, který chcete odebrat, nebo klepněte na jeho popisek nebo záhlaví sloupce.

  Aplikace Access vykreslí kolem položky ohraničení, které označuje, že je vybraná.

 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Změna vzhledu stránky

Chcete-li změnit velikost, orientaci, okraje atd., použijte skupinu Rozložení stránky na kartě Vzhled stránky.

 1. Klepněte na kartu Vzhled stránky.

 2. Chcete-li zvolit jinou velikost papíru, klepněte ve skupině Rozložení stránky na tlačítko Velikost Obrázek tlačítka .

 3. Chcete-li změnit orientaci papíru, klepněte na možnost Na výšku Obrázek tlačítka nebo Na šířku Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li upravit okraje sestavy, klepněte na tlačítko Okraje Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Změna formátování pole

 1. Vyberte pole, které chcete formátovat.

 2. Na kartě Formát použijte nástroje ve skupině písmo formátování, které chcete.

  Obrázek pásu karet

Začátek stránky

Svázání textového pole s jiným polem (změna zdroje ovládacího prvku)

 1. Klepněte dovnitř sloupce nebo pole, pro které chcete změnit zdroj ovládacího prvku.

  Kolem položky se vykreslí ohraničení, které označuje, že pole je vybrané.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Na kartě Data seznamu vlastností nastavte vlastnost Zdroj ovládacího prvku na nové pole. Pole můžete vybrat z rozevíracího seznamu nebo můžete do pole zadat výraz. Další informace o výrazech získáte pomocí odkazů v části tohoto článku Viz také.

Začátek stránky

Změna zdroje záznamů sestavy

 1. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 2. V rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností klepněte na možnost Sestava.

 3. V seznamu vlastností klepněte na kartu Data.

 4. V rozevíracím seznamu Zdroj záznamů vyberte tabulku nebo dotaz, které chcete použít jako zdroj záznamů, nebo chcete-li zobrazit okno Tvůrce dotazu, klepněte na tlačítko Tlačítko nástroje pro sestavení .

  Poznámka : Jestliže je sestava nyní založena na tabulce, zobrazí aplikace Access dotaz, zda chcete vytvořit dotaz založený na tabulce. Chcete-li zobrazit okno Tvůrce dotazu a vytvořit dotaz, klepněte na tlačítko Ano, nebo klepněte na tlačítko Ne a operaci zrušte. Jestliže se rozhodnete vytvořit dotaz, stane se nový dotaz zdrojem záznamů pro sestavu. Bude vytvořený jako „vnořený“ dotaz (uložený ve vlastnosti sestavy Zdroj záznamů, nikoli jako samostatný objekt typu dotaz). 

Začátek stránky

Zalomení textu v poli

 1. Jestliže není zobrazen seznam vlastností, klepněte pravým tlačítkem myši na pole, ve kterém chcete zalomit text, a klepněte na příkaz Vlastnosti. V opačném případě pouze klepnutím vyberte pole.

 2. V seznamu vlastností nastavte na kartě Formát vlastnost Možnost zvětšení na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Přidání mřížky

Pokud jsou ovládací prvky obsaženy v rozložení ovládacích prvků, můžete přidat mřížku, abyste zvýraznili vizuální oddělení ovládacích prvků. Další informace o rozložení ovládacích prvků naleznete v oddílu Práce s rozloženími ovládacích prvků.

 1. Klepněte na libovolného pole v rozložení ovládacích prvků.

  Kolem pole se vykreslí ohraničení, které označuje, že je pole vybrané.

 2. Na kartě Formát ve skupině mřížky na možnost Mřížka.

  Obrázek pásu karet

 3. Vyberte požadovaný typ mřížky.

Poznámka : Mřížky můžete přidat také klepnutím pravým tlačítkem myši na libovolné pole v rozložení ovládacích prvků, přesunutím ukazatele myši na příkaz Rozložení, na možnost Mřížky a výběrem požadovaného typu mřížky.

Začátek stránky

Přidání nebo změna loga nebo jiného obrázku

Následující postupy popisují způsob přidání loga do sestavy pomocí nástroje Logo a způsob změny velikosti ovládacího prvku obrázek nebo obrázku uvnitř ovládacího prvku obrázek.

Přidání loga

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky klikněte na Logo. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se dialogové okno Vložit obrázek.

 • Vyhledejte složku, kde je uložen soubor s logem, a poklepejte na soubor.

  Aplikace Access přidá logo do levého horního rohu sestavy.

Změna velikosti ovládacího prvku obsahujícího logo nebo jiný obrázek

 1. Klepněte na ovládací prvek s požadovaným obrázkem.

  Kolem ovládacího prvku se vykreslí ohraničení, které označuje, že je vybraný.

 2. Přemístěte ukazatel myši na ohraničení. Když se ukazatel změní na dvojitou šipku, můžete ovládací prvek obrázek zvětšit nebo zmenšit tažením ve směru šipek.

Výchozí hodnota vlastnosti obrázku Režim velikosti je Oříznout, což znamená, že obrázek zůstane stále stejně velký bez ohledu na velikost ovládacího prvku obrázek. Pokud chcete obrázek zvětšit nebo zmenšit podle změny velikosti ovládacího prvku, použijte následující postup:

Změna velikosti loga nebo obrázku uvnitř ovládacího prvku

 1. Vyberte obrázek.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V seznamu vlastností nastavte na kartě Formát vlastnost Režim velikosti na požadovanou možnost:

Nastavení

Popis

Oříznout

Velikost obrázku zůstane stejná bez ohledu na to, jak velký nebo jak malý ovládací prvek obrázek vytvoříte. Jestliže vytvoříte ovládací prvek obrázek menší než je samotný obrázek, bude obrázek oříznut.

Rozprostřít

Obrázek bude svisle i vodorovně roztáhnut, aby přesně odpovídal velikosti ovládacího prvku obrázek. Původní poměr stran nebude zachovaný, takže pokud nenastavíte přesnou výšku a šířku ovládacího prvku obrázek, může být při tomto nastavení obrázek zdeformovaný.

Zachovat proporce

Při změně velikosti ovládacího prvku obrázek se obrázek nastaví na co největší velikost beze změny původního poměru stran.

Začátek stránky

Přidání nebo změna názvu sestavy

Následující postupy popisují způsob přidání nebo úpravy popisku obsahujícího titulek sestavy.

Přidání titulku do sestavy

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky klikněte na název. Obrázek tlačítka

  Do záhlaví sestavy bude přidán nový popisek a jako titulek sestavy bude uveden její název.

 • Při vytvoření popisku je text popisku vybraný, takže v případě, že chcete text změnit, můžete rovnou zadat požadovaný titulek.

 • Po dokončení stiskněte klávesu ENTER.

Úprava titulku sestavy

 1. Poklepáním na popisek s titulkem sestavy do něj umístěte kurzor.

 2. Zadejte text, který chcete použít jako nadpis sestavy, a potom stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Přidání čísel stránek, aktuálního data nebo aktuálního času

Následující postupy popisují způsob přidání čísel stránek do sestavy a způsob přidání aktuálního data nebo aktuálního času.

Přidání čísel stránek

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky klikněte na Čísla stránek. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se dialogové okno Čísla stránek.

 • Vyberte požadovaný formát, umístění a zarovnání čísel stránek.

 • Jestliže nechcete číslovat první stránku, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit číslo na první stránce.

 • Klepněte na tlačítko OK.

  Do sestavy budou přidaná čísla stránek. Přepněte do náhledu, chcete-li zobrazit, jak budou čísla vypadat po vytištění sestavy.

Přidání data nebo času

 • Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky klikněte na datum a čas. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se dialogové okno Datum a čas.

 • Jestliže nechcete vložit datum, zrušte zaškrtnutí políčka Vložit datum.

 • Chcete-li vložit datum, klepněte na požadovaný formát data.

 • Pokud nechcete vložit čas, zrušte zaškrtnutí políčka Vložit čas.

 • Chcete-li vložit čas, klepněte na požadovaný formát času.

  V dialogovém okně se v části Ukázka zobrazí ukázka data nebo času ve zvoleném formátu.

 • Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava sestavy v návrhovém zobrazení

V některých případech nelze určité úpravy provést v zobrazení rozložení a je třeba použít návrhové zobrazení.

Přidání čísel řádků

 1. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Textové pole Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na otevřít oblasti oddílu místo, kam chcete zobrazovat čísla řádků. Ve většině případů půjde oddíl podrobností. Textové pole na poslední pozici přesunete později.

  Když kliknete na sestavu, Access vytvoří nové, nevázaného textové pole.

 3. Klepněte na popisek (vlevo od nového textového pole) a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Jedním klepnutím vyberte nové textové pole a dalším klepnutím do něj vložte kurzor.

 5. Zadejte = 1 a potom stiskněte klávesu ENTER.

 6. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 7. V seznamu vlastností nastavte na kartě Data vlastnost Průběžný součet na hodnotu Přes všechno.

  Poznámka : Je-li sestava seskupená a chcete, aby v každé skupině začínalo číslování od 1, nastavte hodnotu vlastnosti Přes skupinu.

 8. Zmenšete šířku textového pole - umístěte ukazatel myši nad úchyt pro změnu velikosti na pravém okraji textového pole a táhněte jej doleva. Ponechte dostatek místa pro nejvyšší očekávané číslo řádku v sestavě.

 9. V případě potřeby vytvořte pro textové pole místo u vnějšího levého okraje části Podrobnosti přetažením stávajících ovládacích prvků v této části doprava nebo změnou velikosti ovládacího prvku, který je v této části nejvíce vlevo.

 10. Přetáhněte na nové textové pole do umístění, že chcete v sestavě.

 11. Čísla řádků zobrazíte přepnutím do zobrazení sestavy, do náhledu nebo do zobrazení rozložení.

Zobrazení záhlaví skupiny v horní části jednotlivých stránek

U skupin, které zabírají několik stránek, je užitečné zobrazit v horní části jednotlivých stránek záhlaví skupiny, takže můžete jednoduše zjistit, ve které skupině se data nachází. Záhlaví skupiny můžete vybrat v zobrazení rozložení, jednodušší je však provést tuto akci v návrhovém zobrazení.

 1. Poklepejte na volič sekce záhlaví skupiny (vodorovný pruh nad sekcí záhlaví skupiny).

 2. V seznamu vlastností nastavte na kartě Formát vlastnost Opakovat sekci na hodnotu Ano.

Otevření podsestavy ve vlastním okně návrhového zobrazení

Pokud otevřete sestavu v návrhovém zobrazení, budou v návrhovém zobrazení otevřeny také všechny v ní obsažené podsestavy. Každá podsestava je však zobrazena uvnitř svého ovládacího prvku podsestavy a nikoli jako samostatné okno. Vzhledem k tomu, že ovládací prvek podsestava je často příliš malý, je obvykle vhodnější otevřít podsestavu ve vlastním okně a potom ji upravit. Chcete-li podsestavu otevřít v novém okně, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte podsestavu a na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na tlačítko Podsestava v novém okně Obrázek tlačítka .

 • Klepněte mimo ovládací prvek podsestava a ujistěte se, že není vybrán. Potom klepněte pravým tlačítkem myši dovnitř ovládacího prvku podsestava a klepněte na příkaz Podsestava v novém okně.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×