Změna nastavení webové části Výsledky hledání

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Webová část Výsledky hledání zobrazí výsledky hledání dotazu napsaného do webové části Vyhledávací pole.

Ve výchozím nastavení používá webové části výsledky hledání na všech stránkách svislé výchozí vyhledávání. Přizpůsobené vertikál vyhledávání pro hledání specifický obsah, například (všechno, co, lidé, konverzace a Video ), a zobrazit výsledky hledání, které jsou filtrované a naformátovaný pro specifický typ obsahu nebo předmětu. Webové části výsledky hledání zobrazí výsledky hledání a také posílá výsledků hledání do webové části Upřesnění a webové části navigace vyhledávání.

Poznámka: Přečtěte si téma Konfigurace webové části vyhledávání obsahu v Sharepointu a přidejte obsahu vyhledávací webové části (webovou část vyhledávání obsahu) na stránku nastavení pro jednoduchý a rozšířený výsledky.

Webová část Výsledky hledání používá pro zobrazení výsledků vyhledávání dotaz, který se zadá ve webové části. Jako správce SharePointu Online můžete dotaz nebo jiné nastavení pro zobrazování výsledků vyhledávání změnit.

Přidání a konfigurace webové části výsledky hledání na stránce, najdete v části informace o konfiguraci webové části výsledky hledání. Můžete taky najdete další informace najdete v tématu Konfigurace vlastností webové části výsledky hledání na serveru SharePoint Server.

Co chcete udělat?

Změna dotazu ve webové části Výsledky hledání

Definování dotazu pomocí jazyka KQL (Keyword Query Language) v rozšířeném režimu

Přidání zpřesnění

Definování řazení

Přidání dalších nastavení

Otestování dotazu

Definování dotazu pomocí předdefinovaných hodnot v rychlém režimu

Změna nastavení šablony zobrazení

Změna nastavení výsledků a nastavení řízení výsledků

Změna dotazu ve webové části Výsledky hledání

Webové části výsledky hledání používá dotaz, který není zadán ve webové části zobrazující výsledky hledání. Ve výchozím nastavení používá tento dotaz proměnné dotazu {searchboxquery}. Proměnné dotazu je zástupný symbol pro určité hodnotě, což znamená, že při spuštění dotazu hodnotu slouží k nahrazení zástupného symbolu. Třeba když uživatel zadá žlutá hledaný výraz do vyhledávacího pole, proměnnou {searchboxquery} ve webové části výsledky hledání vyhledá všechny položky, které obsahují frázi žlutá.

Když změníte dotaz ve webové části Výsledky hledání, můžete tím:

 • Změnit zdroj výsledku a tím určit, jaký obsah se má hledat. Ve výchozím nastavení jsou pro jednotlivé svislé stránky vyhledávání nastavené tyto zdroje výsledků:

 • Všechno (results.aspx): Místní výsledky SharePointu (systém)

 • Lidé (peopleresults.aspx): Místní výsledky osob (systém)

 • Konverzace (conversationresults.aspx): Konverzace (systém)

 • Videa (videoresults.aspx): Výsledky místních videí (systém)

 • Přidáním proměnných dotazu nebo filtrů vlastností si můžete přizpůsobit výsledky vyhledávání pro různé uživatele nebo skupiny uživatelů.

 • Položkám nebo stránkám ve výsledcích vyhledávání můžete zvýšit nebo snížit úroveň.

 • Můžete změnit řazení výsledků vyhledávání.

Dotaz se dá změnit jedním ze dvou hlavních způsobů:

Definování dotazu pomocí jazyka KQL (Keyword Query Language) v rozšířeném režimu

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část klikněte v části Kritéria hledání na Změnit dotaz. Otevře se dialogové okno Vytvořte si vlastní dotaz v rozšířeném režimu.

 4. Na kartě ZÁKLADY vyberte v části Vyberte dotaz zdroj výsledků. Tím si nastavíte, jaký obsah se má prohledávat.

 5. Teď můžete změnit text dotazu. Ve výchozím nastavení je nadefinovaná proměnná dotazu {searchboxquery}. Změňte text dotazu pomocí jazyka KQL (Keyword Query Language), nebo použijte seznamy Filtr klíčových slov a Filtr vlastností a vytvořte si vlastní dotaz:

  • Klíčové slovo dotazu může být tvořen klíčová slova prostého textu filtry vlastností a operátorů. Umožňuje uzavřete proměnné dotazu závorky. Proměnné dotazu nahradí s hodnotou při spuštění dotazu. Klíčové slovo dotazy mají maximální délka 2048 znaků. Další informace o kql Keyword Language najdete v tématu syntaktické reference jazyka kql (Keyword klíčové slovo Query Language).

  • Pomocí filtrů klíčových slov do dotazu přidat proměnné dotazu. Vyberte ze seznamu předdefinované proměnné dotazu a přidejte je do dotazu kliknutím na Přidat filtr klíčových slov. Seznam proměnné dotazu k dispozici najdete v článku proměnné dotazu na SharePoint serveru 2013.

  • Pomocí filtrů vlastností můžete zadat dotaz na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené na Dotazovatelné. Vyberte spravované vlastnosti ze seznamů Filtr vlastností. Kliknutím na Přidat filtr vlastností přidáte filtr do dotazu.

   Poznámka: Vlastní spravované vlastnosti se nezobrazují v seznamu Filtr vlastností. Pokud chcete přidat vlastní spravované vlastnosti do dotazu, do pole text dotazu zadejte název vaší vlastní spravované vlastnosti a za ním uveďte podmínka dotazu, například MyCustomColorProperty:Green

 6. Kliknutím na Testovat dotaz zobrazíte náhled výsledků vyhledávání.

 7. Do dotazu můžete přidat taky další podrobnosti:

 8. Kliknutím na OK uložíte dotaz a vrátíte se do podokna nástrojů Webová část.

Přidání zpřesnění

Na kartě ZPŘESNĚNÍ HLEDÁNÍ můžete omezit počet vrácených výsledků přidáním předem vybraných zpřesnění dotazu.

Můžete určit, že mají být výsledky vyhledávání vracené do webové části Výsledky vyhledávání omezené na jednu nebo i víc hodnot ze seznamu zpřesnění hledání. V seznamu jsou všechny spravované vlastnosti, které je povolené používat pro zpřesnění hledání ve schématu vyhledávání.

 • Zpřesnění hledání přidáte do dotazu tak, že ho zvolíte ze seznamu a kliknete na Přidat.

Můžete určit, že výsledky vyhledávání mají být seskupené podle jedné nebo několika spravovaných vlastností. To je užitečné, když pro položku existuje několik variant a chcete je seskupit pod jeden výsledek.

 • Pokud si chcete nadefinovat seskupování výsledků, klikněte na Zobrazit další a zobrazte si část Seskupit výsledky.

Definování řazení

Na kartě ŘAZENÍ si můžete nastavit, jak se mají výsledky vyhledávání seřazovat. Můžete si nadefinovat několik úrovní řazení, vybrat, jaký model řazení se má použít, a přidat pravidla pro dynamické řazení.

V seznamu Seřadit podle jsou všechny spravované vlastnosti, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako seřaditelné.

 • Pokud chcete řadit výsledky podle spravovaných vlastností, udělejte toto:

  1. V seznamu Seřadit podle vyberte spravovanou vlastnost a potom vyberte možnost Sestupně nebo Vzestupně.

  2. Pokud chcete přidat další úrovně řazení, klikněte na Přidat úroveň řazení.

 • Pokud chcete výsledky řadit podle relevance, udělejte toto:

  1. V seznamu Seřadit podle vyberte Pořadí.

  2. (Volitelné) V seznamu Model řazení zvolte model řazení, který se má používat.

  3. (Volitelné) V části Dynamické řazení můžete zadat další možnosti řazení přidáním pravidel, na základě kterých se bude měnit pořadí výsledků, pokud budou platit konkrétní podmínky. Klikněte na Přidat pravidlo dynamického řazení a pak zadejte podmíněná pravidla.

Přidání dalších nastavení

Na kartě Nastavení vyberte další nastavení pro dotaz. Můžete použít pravidla dotazu, použijte přepisování adres URL a určete, zda chcete odebrat duplicitní výsledky nebo ne.

Otestování dotazu

Na kartě Testování se zobrazí konečný text dotazu na základě možností vybraných na ostatních kartách. Pomocí přímé opravy textu dotazu můžete otestovat alternativní dotazy. Můžete taky otestovat různé možnosti dotazu kliknutím na Zobrazit další.

Poznámka:  Žádné změny, které u dotazu uděláte na kartě Testování, se neuloží.

Oddíl

Popis

Text dotazu

Zobrazí konečný dotaz, který spustí webová část Výsledky hledání. Text konečného dotazu je založený na původní šabloně dotazu, ve které jsou dynamické proměnné nahrazené aktuálními hodnotami. Další změny můžete nastavit jako součást pravidla dotazu.

Kliknutím na Zobrazit další si zobrazte další informace.

Šablona dotazu

Obsah šablony dotazu, která se bude používat pro dotaz

Upřesněno podle

Zpřesnění hledání, která se použijou pro dotaz (tak jak jsou definovaná na kartě ZPŘESNĚNÍ HLEDÁNÍ)

Seskupeno podle

Spravovaná vlastnost, podle které se mají výsledky vyhledávání seskupovat, nadefinovaná na kartě ZPŘESNĚNÍ HLEDÁNÍ

Použitá pravidla dotazu

Ukazuje, která pravidla dotazu se budou pro dotaz používat.

Proměnné šablony dotazu

Proměnné dotazu, které budou použité v dotazu, a hodnoty proměnných, které se vztahují na aktuální stránku. Zadáním jiných hodnot si můžete vyzkoušet, jaký vliv budou mít na dotaz.

Termíny uživatelského segmentu

Můžete si vyzkoušet, jak bude dotaz fungovat pro různé termíny uživatelského segmentu. Kliknutím na Přidat termín uživatelského segmentu přidáte termíny do dotazu.

Testovat dotaz

Kliknutím na Testovat dotaz si můžete zobrazit náhled výsledků vyhledávání.

Začátek stránky

Definování dotazu pomocí předdefinovaných hodnot v rychlém režimu

 1. Na kartě ZÁKLADY zkontrolujte, že jste v rozšířeném režimu. Pokud jste v rozšířeném režimu, klikněte v pravém horním rohu na Přepnout do rychlého režimu.

 2. V části Vyberte dotaz vyberte zdroj výsledků. Tím si nastavíte, jaký obsah se má prohledávat.

 3. V části Omezit podle aplikace vyberte možnost ze seznamu. Tím si omezíte výsledky na konkrétní web, knihovnu, seznam nebo adresu URL.

 4. Zvolením možností v části Omezit podle značky omezte výsledky na obsah, který je označený termínem ze sady termínů:

 5. Neomezovat na žádnou značku: Výsledky se nebudou omezovat podle žádných značek (výchozí).

 6. Omezit termínem navigace aktuální stránky: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem aktuální stránky. Aktuální značka se zobrazí jako poslední část popisné adresy URL. Tato volba má smysl jedině tehdy, když se na vašem webu používá spravovaná navigace.

 7. Omezit podle současných a podřízených termínů navigace: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah, který je označený termínem aktuální stránky (zobrazuje se jako poslední část popisné adresy URL), a na obsah, který je označený podřízenými termíny aktuální stránky. Má smysl používat jedině tehdy, když se na vašem webu používá spravovaná navigace.

 8. Omezit na tuto značku: Výsledky vyhledávání se omezí na obsah označený značkou, kterou zadáte do pole.

 9. Do dotazu můžete přidat taky další podrobnosti:

 10. Kliknutím na OK uložíte dotaz a vrátíte se do podokna nástrojů Webová část.

Začátek stránky

Změna nastavení šablony zobrazení

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část můžete v části Šablony zobrazení v seznamu Šablona zobrazení ovládacího prvku výsledků zvolit šablonu zobrazení. Tou si podrobně nastavíte, jak bude celá webová část vypadat.

 4. V ostatních seznamech v této části můžete zvolit šablonu zobrazení pro jednotlivé výsledky:

  • Ve výchozím nastavení je vybraná možnost Použít typy výsledků k zobrazení položek. Pokud je vybraná tato možnost, použijou se různé šablony zobrazení podle typu výsledků vyhledávání. Pokud je například výsledek vyhledávání typu PDF soubor, použije se šablona zobrazení Položka PDF. U výsledků vyhledávání typu Obrázek se použije šablona zobrazení Položka Obrázek.

  • Pokud budete chtít pro všechny typy výsledků vyhledávání použít jenom jednu šablonu zobrazení, vyberte K zobrazení položek použít jedinou šablonu a potom vyberte šablonu zobrazení, kterou chcete použít.

Další informace najdete v tématu Změna vzhled výsledky hledání pomocí typů výsledků a šablon zobrazení .

Začátek stránky

Změna nastavení výsledků a nastavení řízení výsledků

 1. Na stránce s výsledky hledání klikněte na Nastavení a potom klikněte na Upravit stránku. Stránka s výsledky hledání se otevře v režimu úprav.

 2. Ve webové části Výsledky hledání přejděte myší napravo od názvu webové části, klikněte na šipku a potom v nabídce klikněte na Upravit webovou část. V pravé horní části stránky se pod pásem karet otevře podokno nástrojů Webová část Výsledky hledání.

 3. V podokně nástrojů Webová část si v části Nastavení v Nastavení výsledků nastavte, jak se mají výsledky zobrazovat:

Pokud vyberete

Webová část zobrazí

Vybrané ve výchozím nastavení

Počet výsledků na stránku

Maximální počet výsledků vyhledávání zobrazených na stránce

Zobrazit seřazené výsledky

Řazené výsledky

Zrušením zaškrtnutí zobrazíte jenom upřednostňované bloky (například upřednostňované výsledky nebo osobní oblíbené položky) nebo ovládací prvky výsledků (například počty výsledků).

Ano

Zobrazit upřednostněné výsledky

Výsledky vyhledávání, které jsou upřednostněné na základě pravidel dotazu

Ano

Zobrazit dotaz „Měli jste na mysli?“

Kontrola pravopisu dotazu ve formě návrhů Měli jste na mysli

Ano

Zobrazit osobní oblíbené položky

Osobní oblíbené položky uživatelů (to jsou výsledky, na které už uživatel předtím klikl)

Ano

Ukázat odkaz Zobrazit duplikáty

Odkaz Zobrazit duplikáty, na který uživatelů můžou kliknout, aby se jim zobrazily výsledky, které jsou klasifikované jako duplicitní

Ne

Zobrazit odkaz na centrum vyhledávání

Odkaz na centrum vyhledávání

Ne

4. v podokně nástrojů webové části v části Nastavení změňte Nastavení řízení výsledků můžete zadat další možnosti pro to, co zobrazíte ve webové části výsledky hledání:

Pokud vyberete

Webová část zobrazí

Vybrané ve výchozím nastavení:

Zobrazit upřesňující odkaz

Odkaz na stránku Rozšířené vyhledávání

Ano

Zobrazit počet výsledků

Počet výsledků, které se našly

Ano

Zobrazit rozevírací nabídku jazyků

Rozevírací seznam jazyků. V něm si můžou uživatelé přepnout na jiný jazyk dotazu. Rozevírací seznam se zobrazí jedině v případě, že uživatel vybral na stránce uživatelských předvoleb pro vyhledávání minimálně dva jazyky.

Ano

Zobrazit rozevírací nabídku řazení

Rozevírací seznam řazení. V něm si můžou uživatelé změnit pořadí řazení výsledků.

Ne

Zobrazit stránkování

Ovládací prvek stránkování pod výsledky vyhledávání

Ano

Zobrazit odkaz na předvolby

Odkaz na stránku uživatelských předvoleb pro vyhledávání

Ano

Zobrazit odkaz Upozornit mě

Odkaz na stránku Upozornit

Ano

Také zobrazit výsledky

Další blok s výsledky z soukromé Onedrivu pro firmy obsah. Soukromé Onedrivu pro firmy obsah je obsah, který má přístup k jenom vlastník.

Pokud tuto možnost nevyberete, na stránku s výsledky pouze zobrazuje výsledky sdílené Onedrivu pro firmy a Sharepointového obsah, nikoli z soukromé Onedrivu pro firmy obsah.

Ne

Začátek stránky

Viz taky:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×