Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit

V tomto článku je vysvětlené použití dialogového okna Najít a nahradit k vyhledání a případnému nahrazení dat v databázi aplikace Access.

Informace o dalších způsobech aktualizace dat, jako například použití aktualizačních a přidávacích dotazů, naleznete v  článku Aktualizace dat vdatabázi.

V tomto článku

Informace o dialogovém okně Najít a nahradit

Ovládací prvky dialogového okna Najít a nahradit

Nalezení a nahrazení dat v tabulce

Nalezení a nahrazení dat ve formuláři

Nalezení dat ve výsledné sadě dotazu

Nalezení zástupných znaků

Příklady použití zástupných znaků

Nalezení uvozovek a hodnot Null neboli prázdných hodnot

Informace o dialogovém okně Najít a nahradit

Dialogové okno Najít a nahradit využijte, chcete-li najít a případně nahradit malé množství dat a nejste seznámeni s postupem použití dotazu k nalezení nebo nahrazení dat. Dialogové okno se podobá nástroji Najít, který znáte z jiných programů, ale obsahuje další funkce, díky kterým jej lze použít i k vyhledávání v relačních databázích. Je možné například vyhledávat na základě formátu použitého u dat a vyhledat určitou část dat v poli nebo všechna data v poli.

Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Dialogové okno považuje hledaný řetězec za vzorek a vrací všechny záznamy, které tomuto vzorku odpovídají. Předpokládejme například, že máte datový list (buď tabulku nebo výsledky dotazu), která obsahuje informace o zákaznících, dodavatelích, výrobcích a datech objednávek. Pokud budete hledat řetězec „pro“, operace Najít vrátí všechny řetězce, v nichž se tento podřetězec vyskytuje, například „produkt“, „prosinec“.

 • Dialogové okno prohledává současně pouze jednu tabulku; neprohledává celou databázi. Otevíráte-li dialogové okno z formuláře, bude prohledávána tabulka, na níž je formulář založen.

  Potřebujete-li použít dialogové okno k prohledávání více tabulek, můžete ke shromáždění požadovaných dat vytvořit výběrový dotaz a potom vyhledávat ve výsledcích dotazu. Základy tvorby výběrových dotazů a vyhledávání v rámci výsledků jsou vysvětleny dále v tomto tématu.

 • Tabulky a výsledky dotazu je nutné otevřít v zobrazení datového listu a formuláře ve formulářovém (normálním) zobrazení stejným způsobem jako při zadávání dat.

 • Dialogové okno Najít a nahradit je možné použít k hledání dat na základě formátu použitého u těchto dat. Například prázdná pole nebo pole obsahující hodnotu null se dají formátovat tak, aby se v nich zobrazilo určité slovo, například „neuvedeno“. Tato prázdná pole se pak dají vyhledat tak, že zadáte hledaný řetězec „neuvedeno“.

Vysvětlení zaškrtávacího políčka Prohledávat podle formátu

Dialogové okno Najít a nahradit obsahuje zaškrtávací políčko nazvané Prohledávat podle formátu. Při procházení postupů v tomto tématu se může stát, že aplikace Access někdy zaškrtne toto políčko automaticky; občas jej musíte zaškrtnout nebo zrušit jeho zaškrtnutí sami. Vhodným použitím tohoto zaškrtávacího políčka můžete zajistit, že vaše vyhledávací operace proběhne úspěšně.

Doporučujeme řídit se následujícím pravidlem: Zaškrtne-li aplikace Access políčko Prohledávat podle formátu, nechte jej zaškrtnuté. Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, vyhledávací operace pravděpodobně nevrátí žádné výsledky.

Toto chování se může zdát zpočátku zmatené, protože aplikace Access neposkytuje žádnou názornou nápovědu nebo jiné ukazatele k určení, kdy byste měli políčko zaškrtnout nebo kdy zaškrtnutí zrušit. Možná vás zajímá, jakou logiku aplikace Access používá k rozhodnutí, zda je nutné políčko Prohledávat podle formátu zaškrtnout nebo jeho zaškrtnutí zrušit. Odpovědí jsou vstupní masky. Vstupní maska je typ formátování a pokud jej aplikace Access zjistí, políčko bude zaškrtnuto.

Také je nutné si uvědomit, že pokud prohledáváte vyhledávací pole, což je pole využívající dotazů k získání dat z jiné tabulky, a pro zdrojové pole v této tabulce je použita vstupní maska, aplikace Access zruší zaškrtnutí políčka Prohledávat podle formátu.

Rozdíly mezi hledáním, řazením a filtrováním

Vyhledávání není stejný proces jako řazení nebo filtrování.Hledání je proces, při kterém se hledá jeden nebo více záznamů v databázových tabulkách, dotazech a formulářích. Můžete například hledat všechny zákazníky, kteří provozují restaurace. Řazení je proces, jehož cílem je uspořádat sadu záznamů v určitém pořadí. Sadu záznamů můžete například seřadit v abecedním pořadí, podle kalendářních dat, množství (která restaurace objednala nejvíce chleba nebo dosáhla nejvyšších hodnot prodeje) a tak dále. Filtrování je proces sloužící k zobrazení záznamů, které splňují danou podmínku. Jestliže například vyhledáte všechny zákazníky, kteří vlastní restauraci, můžete tento seznam vyfiltrovat, aby obsahoval pouze zákazníky v Londýně a v Madridu.

Pokud vám to pomůže, můžete tyto procesy posuzovat takto: Nejprve najdete požadovaná data, dále je případně uspořádáte v určitém pořadí a nakonec můžete použít filtr a izolovat podmnožinu dat.

Následující postup vysvětluje způsob použití dialogového okna Najít a nahradit.

Začátek stránky

Ovládací prvky dialogového okna Najít a nahradit

Při hledání a nahrazování dat je často třeba nastavit a změnit ovládací prvky v dialogovém okně Najít a nahradit. Uvědomte si však, že tyto změny mohou způsobit, že operace nalezení a nahrazení dat vrátí nepožadovaná data nebo se nezdaří. V následující tabulce jsou uvedeny ovládací prvky a důsledky jejich změny.

Ovládací prvek

Znak

Chování

Oblast hledání (seznam)

Přepíná mezi prohledáváním sloupce a celé tabulky.

Rozevírací seznam Oblast hledání vždy obsahuje název prohledávané tabulky. Prohledáváte-li pouze tabulku, aplikace Access zobrazí název této tabulky, ale seznam Oblast hledání již nebude přístupný. Při prohledávání sloupce aplikace Access seznam Oblast hledání zpřístupní a zobrazí názvy tabulek a sloupců. Chcete-li přepínat mezi prohledávanými tabulkami a sloupci, vyberte v seznamu Oblast hledání požadovanou položku. Pokud chcete prohledávat sloupec, který není v tomto seznamu obsažen, přejděte na otevřený datový list nebo formulář a vyberte požadovaný sloupec a potom se vraťte do dialogového okna Najít a nahradit a spusťte vyhledávání.

Porovnat (seznam)

Určuje, s kterou částí pole se při operaci hledání porovnává hledaný řetězec.

Chcete-li hledat shodu se všemi možnými hodnotami, vyberte možnost Jakákoli část pole. Pokud chcete najít informace, které se přesně shodují s hledanou položkou, vyberte možnost Celé pole. Domníváte-li se, že hledané hodnoty jsou na začátku pole, vyberte možnost Začátek pole.

Hledat (seznam)

Mění směr hledání.

Chcete-li prohledávat záznamy nad kurzorem, vyberte možnost nahoru. Chcete-li prohledávat záznamy pod kurzorem, vyberte možnost dolů. Chcete-li prohledat všechny záznamy od začátku sady záznamů, vyberte možnost vše.

Rozlišovat velká a malá písmena (zaškrtávací políčko)

Určuje, zda se při hledání budou respektovat velká a malá písmena hledaného řetězce.

Políčko Rozlišovat velká a malá písmena zaškrtněte, chcete-li hledat záznamy i s ohledem na velikost písmen v hledaném řetězci.

Prohledávat podle formátu (zaškrtávací políčko)

Určuje, zda bude hledání probíhat na základě vstupní masky nebo formátu.

Při operacích hledání se mohou hledat data nebo formát použitý u těchto dat. V polích formátovaných se vstupní maskou datového typu Datum a čas můžete například hledat řetězec únor. Toto zaškrtávací políčko je nedostupné, dokud nehledáte v poli s použitým formátem nebo vstupní maskou. Další informace o tomto zaškrtávacím políčku naleznete v části Vysvětlení zaškrtávacího políčka Prohledávat podle formátu.


Začátek stránky

Nalezení a nahrazení dat v tabulce

Chcete-li provést následující postup, otevřete tabulky v zobrazení datového listu.

Poznámka : Operaci hledání a nahrazování nelze provádět ve vyhledávacím poli. Chcete-li ve formuláři nahradit data v ovládacím prvku (například zaškrtávacím políčku), musí být tento ovládací prvek vázán na zdrojovou tabulku.

Více informací o vyhledávacích seznamech naleznete v části Přidání a změna vyhledávacího sloupce umožňujícího uložení více hodnot. První kapitoly tohoto článku vysvětlují, jak vyhledávací pole pracují a jak je lze vytvořit.

Vyhledání a nahrazení dat

 1. Vyberte v tabulce pole (sloupec), které chcete prohledávat.

  Poznámka : Pokud chcete prohledat celou tabulku, řiďte se alternativním postupem popsaném v kroku 5.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  Klávesová zkratka: Stiskněte kombinaci kláves CTRL + F.

  Na tomto obrázku je zobrazený příkaz:

  Obrázek pásu karet v Accessu

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Pokud chcete vyhledat data, klepněte v dialogovém okně Najít a nahradit na kartu Najít. Chcete-li spustit operaci vyhledání a nahrazení, klepněte na kartu Nahradit.

 4. Do pole Najít zadejte hledaný řetězec. Chcete-li řetězec nahrazovat, zadejte do pole Nahradit řetězec, který chcete k nahrazení použít.

  Poznámka : Do pole Nahradit nezadávejte zástupné znaky, nechcete-li, aby je záznamy obsahovaly.

 5. V rozevíracím seznamu Oblast hledání můžete změnit pole, které bude prohledáno, nebo prohledat místo toho celou tabulku.

  Výchozí hodnotou seznamu Oblast hledání je název pole, které jste vybrali v kroku 1. Pokud chcete prohledat celou tabulku, zvolte v seznamu její název.

  – nebo –

  Rozhodnete-li se pro výběr jiného sloupce, klepněte na požadovaný sloupec v datovém listu tabulky. Dialogové okno nemusíte zavírat.

 6. V rozevíracím seznamu Porovnat můžete vybrat možnost Jakákoli část pole. Tak zadáte nejširší možné vyhledávání.

 7. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Prohledávat podle formátu, a klepněte na tlačítko Najít další.

Začátek stránky

Nalezení a nahrazení dat ve formuláři

Nemáte-li potřebná práva k zobrazení a prohledávání tabulky nebo nechcete-li umožnit uživatelům zobrazení některých dat z tabulky, spusťte operace hledání a nahrazování pro formuláře otevřené ve formulářovém zobrazení i v zobrazení rozložení. Obě tyto operace prohledávají tabulku, na které je formulář založen.

Poznámka : Operaci hledání a nahrazování nelze provádět ve vyhledávacím poli. Chcete-li ve formuláři nahradit data vyhledávacího prvku (například zaškrtávacího políčka), musí být tento ovládací prvek vázán na zdrojovou tabulku.

Více informací o vyhledávacích seznamech naleznete v článku Přidání a změna vyhledávacího sloupce umožňujícího uložení více hodnot. První kapitoly tohoto článku vysvětlují, jak vyhledávací pole pracují a jak je lze vytvořit.

Nalezení dat ve formuláři

 1. Otevřete formulář, který chcete prohledat ve formulářovém zobrazení nebo zobrazení rozložení.

 2. Vyberte ovládací prvek obsahující informace, které chcete vyhledat.

  Poznámka : Pokud chcete prohledat celou tabulku, řiďte se alternativním postupem popsaném v kroku 5.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  – nebo –

  Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 4. Chcete-li hledat data, klepněte na kartu Najít. Chcete-li provést operaci hledání a nahrazování, klepněte na kartu Nahradit.

 5. Do pole Najít zadejte hledanou hodnotu. Do pole Nahradit zadejte řetězec, který chcete použít k nahrazení.

  Poznámka : Do pole Nahradit nezadávejte zástupné znaky, nechcete-li, aby je záznamy obsahovaly.

 6. V rozevíracím seznamu Oblast hledání můžete změnit pole, které bude prohledáno nebo prohledat místo toho celou související tabulku.

  Výchozí hodnotou seznamu Oblast hledání je název ovládacího prvku, vybraného v kroku 1. Pokud chcete prohledat tabulku, na níž je formulář založen, zvolte v seznamu její název.

  – nebo –

  Rozhodnete-li se pro výběr jiného ovládacího prvku (odpovídajícího výběru jiného pole tabulky), klepněte kdykoli na prvek ve formuláři. Dialogové okno nemusíte zavírat.

 7. V rozevíracím seznamu Porovnat můžete klepnout na položku Jakákoli část pole. Tak zadáte nejširší možné vyhledávání.

 8. V seznamu Hledat klepněte na položku vše a poté klepněte na tlačítko Najít další. Chcete-li nahradit řetězec, klepněte na tlačítko Nahradit. Pokud jste si jisti, že jste zadali správný řetězec pro nahrazení, klepněte na tlačítko Nahradit vše, pamatujte však, že operaci nahrazení nelze vrátit zpět. Uděláte-li chybu, budete muset operaci hledání a nahrazování zopakovat – vyhledat nesprávné hodnoty a nahradit je správnými.

Začátek stránky

Nalezení dat ve výsledné sadě dotazu

Následující kroky vysvětlují použití dialogového okna Najít a nahradit k prohledávání záznamů ve výsledné sadě vrácené vyhledávacím dotazem. Uvědomte si, že můžete provádět pouze vyhledávací operace ve výsledcích dotazu.

Postup změny nebo odebrání dat pomocí dotazu naleznete v článcích Vytvoření aktualizačního dotazu a Odstranění záznamů z databáze pomocí dotazů.

Vytvoření výběrového dotazu

 • Otevřete databázi obsahující záznamy, které chcete najít.

 • Ve skupině Jiné na kartě Vytvoření klikněte na Návrh dotazu.

  Otevře se návrh dotazu, dále se zobrazí karta Návrh a otevře se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 • Vyberte tabulku nebo tabulky obsahující požadované záznamy a klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka nebo tabulky se zobrazí jako jedno nebo více oken v horní části mřížky návrhu dotazu a tato okna obsahují všechna pole každé tabulky. Na následujícím obrázku je zobrazen Návrhář dotazu obsahující ukázkovou tabulku.

  Tabulka v Návrháři dotazu

 • Poklepejte na pole, které chcete prohledávat. Vybrané pole se zobrazí v řádku Pole ve spodní části návrháře dotazu.

  Ve spodní části návrháře dotazu lze přidat jedno pole tabulky v každém sloupci.

  Rychlé přidání všech polí tabulky provedete poklepáním na hvězdičku (*) v horní části seznamu polí. Na následujícím obrázku je zobrazen Návrhář dotazu se všemi přidanými poli tabulky.

  Dotaz, kde jsou přidaná všechna pole tabulky

 • Do řádku Kritéria návrhové mřížky můžete zadat jedno nebo více kritérií.

  Ta mohou snížit počet záznamů vrácených dotazem a usnadní nalezení požadovaných dat. Následující tabulka uvádí příklad kritérií a vysvětluje jejich vliv na výsledek dotazu.

Kritéria

Výsledek

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Čápová"

Vrátí všechny záznamy počínaje jménem Čápová až do konce abecedy.

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Vrací data od 2. 2. 2006 do 1. 12. 2006 (ANSI-89). Pokud databáze používá zástupné znaky ANSI-92, používejte místo znaku mřížky jednoduché uvozovky ('). Například: Between '2/2/2006' And '12/1/2006'

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není „Německo“. Toto kritérium vrátí záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahuje ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Vyhledá všechny záznamy, kromě těch, které začínají písmenem T. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

V textovém poli vyhledá všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procent (%).

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto hvězdičky znak procenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem "Maison" a obsahující pětipísmenný druhý řetězec, jehož první čtyři písmena jsou "Dewe" a poslední písmeno je libovolné. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto otazníku znak podtržítka (_).

#2/2/2006#

Vyhledá všechny záznamy ze dne 2. 2. 2006. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, použijte místo křížků jednoduché uvozovky ('2/2/2006').

< Date( )- 30

Vrátí všechna data starší než 30 dní.

Date()

Vrátí všechny záznamy obsahující aktuální datum.

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Vrátí všechny záznamy obsahující datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy, které obsahují nějakou hodnotu.

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijete, chcete-li přidat hodnotu do požadovaného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků možná nevlastní fax. V takovém případě zadejte namísto faxového čísla dvojici uvozovek bez mezery ("").

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte si, že dotaz vrací požadovaný záznam. Podle potřeby můžete vybrat nepotřebné pole a odstranit je stisknutím klávesy DELETE, můžete přetáhnout další pole do návrhové mřížky a změnit kritéria tak, abyste byli s výsledky vyhledávání spokojeni.

 • Přejděte na další kroky.

Nalezení dat ve výsledné sadě

 1. Ve výsledcích klepněte na pole (sloupec), které chcete prohledávat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  – nebo –

  Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Do pole Najít zadejte hledaný řetězec.

 4. V rozevíracím seznamu Oblast hledání můžete změnit pole, které bude prohledáno, nebo prohledat místo toho celou tabulku.

  Výchozí hodnotou seznamu Oblast hledání je název pole, které jste vybrali v kroku 1. Pokud chcete prohledat celou tabulku, zvolte v seznamu její název.

  – nebo –

  Rozhodnete-li se pro výběr jiného sloupce, klepněte na požadovaný sloupec v datovém listu tabulky. Dialogové okno nemusíte zavírat.

 5. V rozevíracím seznamu Porovnat můžete klepnout na položku Jakákoli část pole. Tak zadáte nejširší možné vyhledávání.

 6. V seznamu Hledat klepněte na položku vše a potom klepněte na tlačítko Najít další.

  Při operaci hledání se budou zvýrazňovat všechny záznamy obsahující hledaný řetězec. Protože jste v seznamu Hledat vybrali možnost vše, bude hledání probíhat cyklicky ve všech záznamech.

Začátek stránky

Nalezení zástupných znaků

V operacích typu hledání nebo hledání a nahrazování je možné používat zástupné znaky, vyžaduje to však určitou opatrnost. Zapamatujte si následující pravidla:

 • Používáte-li dialogové okno Najít a nahradit k vyhledávání zástupných znaků, musíte požadovaný znak uzavřít do hranatých závorek: [*]. Toto pravidlo použijte při vyhledávání všech zástupných znaků kromě vykřičníku (!) a pravé závorky (]).

 • Při použití zástupných znaků v řetězci pro nahrazení považuje aplikace Access tento znak za písmeno a zadá jej do databáze. Vyhledáváte-li například řetězec old * a chcete jej nahradit řetězcem new *, zadá aplikace Access řetězec new * do všech záznamů, které odpovídají hledanému řetězci.

Nalezení zástupných znaků

 1. Otevřete tabulku, výslednou sadu dotazu nebo formulář. Tabulky a sady výsledků je nutné otevřít v zobrazení datového listu a formuláře ve formulářovém zobrazení.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  – nebo –

  Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Chcete-li pouze hledat záznamy obsahující zástupné znaky, klepněte na kartu Najít. Chcete-li zástupné znaky hledat a nahrazovat je jinými daty, klepněte na kartu Nahradit.

 4. Do pole Najít zadejte levou hranatou závorku ([), dále hledaný zástupný znak a pravou hranatou závorku (]). Pokud například chcete hledat všechny výskyty znaku hvězdička, zadejte řetězec [*]. Pokud chcete provádět operaci nahrazení, zadejte do pole Nahradit požadovaný řetězec nahrazení.

 5. V rozevíracím seznamu Oblast hledání můžete změnit pole, které bude prohledáno, nebo prohledat místo toho celou tabulku.

  Výchozí hodnotou seznamu Oblast hledání je název pole, které jste vybrali v kroku 1. Pokud chcete prohledat celou tabulku, zvolte v seznamu její název.

  – nebo –

  Rozhodnete-li se pro výběr jiného sloupce, klepněte na požadovaný sloupec v datovém listu tabulky. Dialogové okno nemusíte zavírat.

 6. V seznamu Porovnat vyberte možnost, která podle vašeho názoru nejlépe vyhovuje vašim datům. Pokud jsou například zástupné znaky uloženy na začátku polí, klepněte na položku Začátek pole. Jinak klepněte na položku Jakákoli část pole – tak získáte největší možný počet výsledků.

 7. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Prohledávat podle formátu, a klepněte na tlačítko Najít další. Tímto způsobem můžete hledat jednotlivé záznamy obsahující zástupný znak. Chcete-li zástupný znak nahradit, klepněte na tlačítko Nahradit. Pokud jste si jisti, že jste zadali správně hledaný řetězec i řetězec pro nahrazení, klepněte na tlačítko Nahradit vše. Pamatujte však, že výsledky operace hledání a nahrazení nelze vrátit zpět.

Začátek stránky

Příklady použití zástupných znaků

Budete-li vědět, jaké vzorky znaků mohou jednotlivé zástupné znaky zastupovat, můžete kombinovat zástupné znaky nebo zástupné znaky a literály. Získáte tak nejrůznější výsledky. Uvědomte si, že nastavení, které zvolíte v seznamu Porovnat, ovlivní výsledky hledání. Použijete-li nesprávné nastavení, může operace hledání vrátit nežádoucí data nebo nemusí vrátit vůbec žádné výsledky. V následující tabulce jsou ukázány některé způsoby použití zástupných znaků a literálů včetně vysvětlení, jak možnosti v seznamu Porovnat mohou ovlivnit výsledky.

Hledaný řetězec

Nastavení seznamu Porovnat

Výsledky

[*]

Jakákoli část pole

Všechny záznamy obsahující v poli znak hvězdička (*). Tato syntaxe platí také pro znak otazník (?), znak #, levou hranatou závorku ([) a pomlčku (-).

Celé pole

Záznamy obsahující pole tvořené pouze hvězdičkou.

Začátek pole

Záznamy obsahující pole začínající hvězdičkou.

*[*]*

Jakákoli část pole

Všechny záznamy obsahující v poli znak hvězdička (*) a jakýkoli text, který hvězdičku obklopuje. Tato syntaxe platí také pro znak otazník (?), znak #, levou hranatou závorku ([) a pomlčku (-).

Celé pole

Stejný výsledek.

Začátek pole

Stejný výsledek.

[!*]

Jakákoli část pole

Všechny znaky, které nejsou hvězdičkou. Při použití tohoto nastavení seznamu Porovnat může této masce hledání vyhovovat každý znak všech slov v záznamu (kromě hvězdičky). Tato syntaxe platí také pro znak otazník (?), znak #, levou hranatou závorku ([) a pomlčku (-).

Poznámka : Při hledání řetězce *[!*]* by byla nalezena pole obsahující jakékoli znaky včetně hvězdiček (kromě polí obsahujících pouze jednu hvězdičku).

Celé pole

Žádné výsledky.

Začátek pole

První znak pole, které nemá jako první znak hvězdičku.

ma*[ ch ]

Jakákoli část pole

Všechny záznamy obsahující v poli řetězec znaků "ma" a znak "c" nebo "h". Byly by tedy například nalezeny řetězce "march" a "match", ale také "math" a "manic".

Celé pole

Všechny záznamy mající v poli na začátku řetězec znaků "ma" a na konci znak "c" nebo "h". Byly by tedy například nalezeny řetězce "march" a "match", ale také "math" a "manic".

Začátek pole

Všechny záznamy mající v poli na začátku řetězec "ma" a obsahující znak "c" nebo "h".

ma*[! ch ]

Jakákoli část pole

Zvýrazní písmena "m" a "a" a veškerý text následující za těmito písmeny, dokud nenarazí na písmeno "c" nebo "h". Je to znázorněno na následujících obrázcích.

Částečná shoda s maskou

Jiná částečná shoda s maskou

Jinak řečeno, i když se snažíte vyloučit pole obsahující znaky „c“ a „h“, mohou být taková pole nalezena, protože podmínce Jakákoli část pole vyhovuje text, který předchází hranatým závorkám.

Celé pole

Budou nalezena všechna pole, která mají na začátku řetězec "ma" a na konci nemají znak "c" nebo "h". Například nebude nalezeno pole vyplněné řetězcem "manic", protože na konci pole je znak "c", pole vyplněné slovem "maniacal" však bude nalezeno, protože za znakem "c" následují další znaky.

Začátek pole

Budou nalezeny všechny záznamy, které mají v poli na začátku řetězec „ma“. Před znaky uzavřenými v hranatých závorkách je hvězdička, které vyhovuje jakýkoli text, takže je možné získat nežádoucí výsledky.

Začátek stránky

Nalezení uvozovek a hodnot Null neboli prázdných hodnot

Dialogové okno Najít a nahradit je možné také použít k nalezení uvozovek a několika typů prázdných hodnot.

 • Pole formátovaná tak, aby se v nich v případě, že jsou tato pole prázdná, zobrazila určitá hodnota. Formát pole může například určovat, že se v poli zobrazuje slovo Neznámý, dokud uživatel nezadá do tohoto pole nějakou hodnotu.

 • Prázdná neformátovaná pole, neboli hodnoty Null.

 • Jedná se o pole obsahující řetězce nulové délky. Řetězec nulové délky zadejte pomocí dvojice uvozovek bez mezery mezi nimi (""). Pokud po zadání tohoto řetězce změníte ukazatel na jiné pole, aplikace Access uvozovky skryje a pole se zobrazí jako prázdné. Pamatujte na to, že řetězec nulové délky můžete zadat pouze do polí typu Text, Memo a Hypertextový odkaz a že ve výchozím nastavení tyto datové typy umožňují výskyt řetězců nulové délky.

Nalezení uvozovek

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu nebo otevřete formulář vázaný na tuto tabulku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  – nebo –

  Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 3. Chcete-li uvozovky pouze hledat, klepněte na kartu Najít. Chcete-li uvozovky hledat a nahrazovat, klepněte na kartu Nahradit.

 4. Do pole Najít zadejte uvozovky. Chcete-li nahrazovat uvozovky jinou hodnotou, zadejte tuto hodnotu do pole Nahradit.

  Poznámka : Pokud chcete uvozovky úplně odebrat, ponechte pole Nahradit prázdné.

 5. V rozevíracím seznamu Oblast hledání můžete změnit pole, které bude prohledáno, nebo prohledat místo toho celou tabulku.

  Výchozí hodnotou seznamu Oblast hledání je název pole, které jste vybrali v kroku 1. Pokud chcete prohledat celou tabulku, zvolte v seznamu její název.

  – nebo –

  Rozhodnete-li se pro výběr jiného sloupce, klepněte na požadovaný sloupec v datovém listu tabulky. Dialogové okno nemusíte zavírat.

 6. V seznamu Porovnat můžete vybrat položku Jakákoli část pole. Tím zadáte nejširší možnosti hledání.

 7. Ze seznamu Hledat vyberte položku vše, budou se tak prohledávat všechny záznamy.

 8. Zaškrtněte políčko Prohledávat podle formátu.

  Poznámka : Pokud je toto zaškrtávací políčko automaticky zaškrtnuto, neměňte jeho stav, ledaže by operace hledání selhala.

 9. Hledejte záznamy klepnutím na tlačítko Najít další. Pokud se hledání nezdaří, zrušte zaškrtnutí políčka Prohledávat podle formátu a opakujte akci. Jste-li si jisti, že chcete nahradit uvozovku jinou hodnotou (nebo žádnou hodnotou), klepněte na tlačítko Nahradit. Jste-li přesvědčeni, že v celé tabulce hledáte a nahrazujete správné hodnoty, klepněte na tlačítko Nahradit vše, pamatujte však, že tuto operaci nahrazení nelze vrátit zpět. Pokud se dopustíte chyby, budete muset spustit další operace hledání a nahrazování, abyste vrátili data do původního stavu.

Nalezení prázdných hodnot

 1. Podle potřeby otevřete v zobrazení datového listu tabulku obsahující hodnoty, které chcete vyhledat.

 2. V tabulce vyberte pole obsahující požadované prázdné hodnoty.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Najít na položku Najít. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + F.

  – nebo –

  Stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  Nalezení prázdných polí formátovaných k zobrazování hodnot

  1. Chcete-li hledat formátované hodnoty, klepněte na kartu Najít.

   Chcete-li tyto hodnoty hledat a nahrazovat je jinými daty, klepněte na kartu Nahradit.

  2. Do pole Najít zadejte hodnotu určenou formátem.

   Chcete-li do prázdných polí přidávat data, zadejte nová data do pole Nahradit.

  3. V seznamu Porovnat klepněte na položku Celé pole.

  4. Zaškrtněte políčko Prohledávat podle formátu.

  5. Klepněte na tlačítko Najít další.

  Hledání prázdných neformátovaných polí

  1. Pokud chcete hledat pole, klepněte na kartu Najít. Jestliže chcete hledat pole a přidávat do nich určitou hodnotu, klikněte na kartu Nahradit.

  2. Do pole Najít zadejte Null nebo Is Null.

   Chcete-li nahrazovat hodnoty Null jinými daty, zadejte nová data do pole Nahradit.

  3. V seznamu Porovnat klepněte na položku Celé pole.

  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Prohledávat podle formátu.

  5. Klepněte na tlačítko Najít další.

  Hledání polí obsahujících řetězce nulové délky

  1. Chcete-li hledat řetězce nulové délky, klepněte na kartu Najít.

   Chcete-li tyto řetězce nahradit jinými daty, klepněte na kartu Nahradit.

  2. Do pole Najít zadejte dvojici uvozovek bez mezery mezi nimi ("").

   Chcete-li nahrazovat řetězce nulové délky jinými daty, zadejte nová data do pole Nahradit.

  3. V seznamu Porovnat klepněte na položku Celé pole.

  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Prohledávat podle formátu.

  5. Klepněte na tlačítko Najít další.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×