Zlepšení vykreslování stránky pomocí konfigurace ukládání výstupu do mezipaměti

Pokud je váš web často navštěvovaný, můžete zlepšit jeho výkon nastavením ukládání výstupu stránky do mezipaměti pro nejčastěji navštěvované stránky.

Poznámka :  Pokud chcete používat ukládání výstupu stránky do mezipaměti, musí být pro váš web povolena funkce publikování.

V tomto článku

Co je ukládání výstupu stránky do mezipaměti

Vytvoření nového profilu mezipaměti

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky pro kolekci webů

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky na úrovni webu

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky pro rozložení stránek

Co je ukládání výstupu stránky do mezipaměti

Ukládání výstupu stránky do mezipaměti uchovává zobrazený výstup všech ovládacích prvků na dané stránce a zároveň uchovává několik různých verzí této stránky před finálním zobrazením. Nastavení výstupní mezipaměti stránky lze nakonfigurovat na úrovni kolekce webů, na úrovni webu a nebo pro jednotlivá rozložení stránek. Výstupní mezipaměť stránky je ve výchozím nastavení vypnuta.

Po prvním zobrazení stránky uživateli v dané třídě uživatelů je každé další zobrazení této stránky uživatelem ve stejné třídě rychlejší, protože není nutné znovu spouštět ovládací prvky na stránce ASPX za účelem generování kódu HTML. Doba nutná ke zobrazení stránky je tak snížena. Výstupní mezipaměť stránky může zvýšit výkonnost serveru, protože snižuje řídicí činnosti serveru a volání databáze.

Dříve, než se rozhodnete zlepšit výkon zobrazování stránek nebo položek stránky použitím ukládání výstupu do mezipaměti, je vhodné zvážit následující seznam potenciálních výhod a nevýhod ukládání výstupu do mezipaměti. Následující seznam není vyčerpávající a zároveň mohou existovat další okolnosti k zvážení.

Výhody ukládání výstupu do mezipaměti

Nevýhody ukládání výstupu do mezipaměti

 • Každá ekvivalentní třída obsahu (například stránka nebo položka na stránce) bude mít po prvním zobrazení rychlejší odezvu (kratší zpoždění před zobrazením).

 • Každý server bude po prvním zobrazení potřebovat k zobrazení stejné stránky méně času procesoru a méně energie.

 • Každý zdroj dat pro vykreslenou stránku bude po snížení síťového provozu, které zajistí ukládání výstupu do mezipaměti, umožňovat připojení více webových klientů.

 • Při každém požadavku na stránku, kdy se použije verze výstupu stránky uložená do mezipaměti, nemusí server provádět následující činnosti:

  • Komunikovat s databází a načítat zdrojový kód stránky (soubor ASPX) a všechny ovládací prvky na stránce (soubor ASCX).

  • Znovu načítat a vykreslovat ovládací prvky.

  • Opakovat dotazy na zdroje dat, na kterých jsou ovládací prvky závislé.

 • Ukládání výstupu do mezipaměti spotřebovává paměť navíc. Každá verze stránky spotřebovává paměť webového klienta.

 • Ukládání výstupu do mezipaměti u dvou nebo více front-end webových serverů může mít vliv na konzistenci. Je možné nakonfigurovat profil mezipaměti výstupu stránky tak, aby se nekontrolovaly aktualizace při každém požadavku na stránku a nastavit například, aby se po dobu 60 sekund po aktualizaci vlastní webové stránky ignorovaly změny verze stránky v mezipaměti výstupu. Pokud vaše topologie obsahuje dva front-end webové servery, může se v závislosti na službě vyrovnávání zatížení sítě použité pro směrování požadavku uživatele vyskytnout při prohlížení obsahu webu nekonzistence v případě, že jeden server vykreslí aktuální verzi stránky a následující požadavek na stránku bude v průběhu těchto 60 sekund směrován na druhý server.

Začátek stránky

Vytvoření nového profilu mezipaměti

Profily mezipaměti popisují specifická nastavení mezipaměti pro jednotlivé typy výstupní mezipaměti stránky. Profil mezipaměti definuje následující typy chování mezipaměti:

 • Dobu, po kterou mají být položky uchovány v mezipaměti

 • Zásady upravování zabezpečení

 • Vypršení platnosti nastavení, například nastavení doby trvání a změn

 • Rozdělení mezipaměti na oddíly na základě oprávnění uživatele, uživatelských práv a jiných vlastních proměnných

Díky tomu, že profil mezipaměti lze pro kolekci webů definovat centrálně, je možné jej aktualizovat na jednom místě a změna se ihned projeví v celé kolekci webů. Chcete-li definovat nové profily mezipaměti, musíte být správcem kolekce webů.

Poznámka :  Profily mezipaměti určují chování výstupní mezipaměti stránky pro kolekci webů, jednotlivé weby nebo stránku předlohy, na které jsou tyto profily mezipaměti použity.

 1. Přejděte na domovskou stránku webu nejvyšší úrovně v kolekci webů.

 2. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V části Správa kolekce webů klikněte na položku Profily mezipaměti kolekce webů.

 4. Na stránce profilů mezipaměti klikněte na možnost Přidat novou položku.

 5. V části Nadpis zadejte nadpis nového profilu mezipaměti.

 6. V části Zobrazovaný název zadejte název profilu mezipaměti.

  Zobrazovaný název se objeví v seznamu profilů mezipaměti dostupných pro vlastníky webu a vlastníky rozložení stránek.

 7. V části Zobrazovaný popis zadejte popis účelu profilu mezipaměti.

 8. V části Provést kontrolu seznamu ACL zaškrtněte poličko zajišťující, aby všechny položky v mezipaměti byly upraveny s oříznutím zabezpečení.

  Zaškrtnutí tohoto políčka je možné zrušit a zvýšit tím rychlost. Je však vhodné to provádět jen pro weby nebo rozložení stránek, které neobsahují informace vyžadující oříznutí zabezpečení.

 9. V části Povoleno zaškrtněte políčko povolující použití mezipaměti.

 10. V části Doba trvání zadejte dobu v sekundách, po kterou má být verze v mezipaměti k dispozici.

 11. V části Zkontrolovat změny zaškrtněte políčko, které zajišťuje, že se při každém požadavku na stránku ověří, zda web nebyl změněn, a v případě změny webu se mezipaměť vyprázdní.

  Zaškrtnutí tohoto políčka je možné zrušit a zvýšit tím výkonnost, avšak pokud to provedete, systém nebude po dobu stanovenou v části Doba trvání kontrolovat, zda byla provedena aktualizace webu. V důsledku toho se může stát, že uživatelé nedostanou nejaktuálnější informace.

 12. V části Měnit podle vlastního parametru zadejte vlastní parametr určený v položce HttpCachePolicy.SetVaryByCustomv aplikaci ASP.NET 2.0.

  Poznámka :  Další informace o parametrech v tomto a následujících krocích naleznete v tématu Knihovna tříd .NET Framework na webu MSDN.

 13. V části Měnit podle záhlaví HTTP zadejte vlastní parametr určený v položce HttpCachePolicy.VaryByHeaders v aplikaci ASP.NET 2.0.

 14. V části Měnit podle parametrů řetězce dotazu zadejte parametr dotazu určený v položce HttpCachePolicy.VaryByParams v aplikaci ASP.NET 2.0.

 15. V části Měnit podle práv uživatele zaškrtnutím políčka zajistíte, že uživatelé musí mít identická platná oprávnění pro všechny objekty podléhající zabezpečení, pokud se jim má zobrazit stejná stránka používající mezipaměť jako libovolnému jinému uživateli.

 16. V části Možnost ukládání do mezipaměti zvolte typ mezipaměti určený položkou HttpCacheability v aplikaci ASP.NET 2.0.

 17. V části Bezpečné pro ověřené použití zaškrtněte políčko u zásad, které chcete správcům a návrhářům stránek povolit pro používání v ověřených scénářích.

 18. V části Povolit autorům zobrazovat obsah uložený do mezipaměti zaškrtněte políčko, chcete-li obcházet normální chování, při kterém je pro stránky uživatelů s oprávněními k úpravám používána mezipaměť.

  Toto chování povolte v situacích, kdy víte, že stránka bude publikována, avšak nebude mít obsah, který by mohl být rezervován nebo by mohl existovat ve formě konceptu. Příkladem je webová část Dotaz na obsah.

 19. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky pro kolekci webů

Chcete-li konfigurovat výstupní mezipaměť stránky pro kolekci webů, musíte být správcem kolekce webů.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Správa kolekce webů klikněte na položku Výstupní mezipaměť kolekce webů.

 3. Jestliže chcete povolit uložení výstupu do mezipaměti pro kolekci webů, zaškrtněte políčko Povolit výstupní mezipaměť.

  Na stránce se zobrazí seznam nastavení mezipaměti.

 4. V části Výchozí profil výstupní mezipaměti stránky vyberte v seznamu Profil mezipaměti pro anonymní uživatele profil mezipaměti, který chcete použít pro anonymní uživatele, a v seznamu Profil mezipaměti pro ověřené uživatele vyberte profil mezipaměti, který chcete použít pro ověřené uživatele.

  Tím bude optimalizováno použití mezipaměti na základě metod ověřování povolených na daném webu. Profily výstupní mezipaměti stránky ovlivňují zvláště portálové stránky pro publikování.

 5. V části Zásady výstupní mezipaměti stránky proveďte některé z následujících akcí:

  • Jestliže chcete nastavit jiný profil mezipaměti pro weby určené k publikování, zaškrtněte políčko Pro weby publikování lze použít jiný profil mezipaměti výstupu stránky.

  • Pokud chcete nastavit různé profily mezipaměti pro rozložení stránek, zaškrtněte políčko Pro rozložení stránek lze použít jiný profil mezipaměti výstupu stránky.

 6. Jestliže chcete zobrazit další informace o mezipaměti na stránkách kolekce webů, zaškrtněte v části Informace o mezipaměti ladění políčko Povolit informace mezipaměti ladění na stránce.

  Mezi tyto informace patří datum a čas, kdy byla stránka naposledy zobrazena.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky na úrovni webu

Ke konfiguraci nastavení výstupní mezipaměti stránky pro web určený k publikování použijte následující kroky. Chcete-li konfigurovat výstupní mezipaměť stránky pro web, musíte mít oprávnění pro daný web na úrovni Úplné řízení.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Správa webu klikněte na položku Výstupní mezipaměť webu.

 3. V části Profil mezipaměti pro anonymní uživatele proveďte některou z následujících akcí:

 4. Pokud chcete použít profil pro anonymní uživatele platný pro celý web, který jste nakonfigurovali na stránce Nastavení výstupní mezipaměti kolekce webů, vyberte možnost Zdědit profil <název profilu>.

 5. Jestliže chcete vybrat jiný profil mezipaměti pro anonymní uživatele stránky, klikněte na možnost Vybrat profil výstupní mezipaměti stránky.

 6. V části Profil mezipaměti pro ověřené uživatele postupujte následujícím způsobem:

 7. Pokud chcete použít profil pro ověřené uživatele platný pro celý web, který jste nakonfigurovali na stránce Nastavení výstupní mezipaměti kolekce webů, vyberte možnost Zdědit profil <název profilu>.

 8. Jestliže chcete vybrat jiný profil mezipaměti pro ověřené uživatele stránky, klikněte na možnost Vybrat profil výstupní mezipaměti stránky .

 9. Chcete-li nastavení použít pro podřízené weby v kolekci webů, zaškrtněte políčko Použít tato nastavení pro všechny podřízené weby .

 10. Klikněte na tlačítko OK .

Začátek stránky

Konfigurace nastavení výstupní mezipaměti stránky pro rozložení stránek

Pomocí následujícího postupu můžete nakonfigurovat profily mezipaměti pro anonymní i ověřené uživatele, které budou použity u jednotlivých typů rozložení stránek. Chcete-li konfigurovat výstupní mezipaměť pro rozložení stránek, musíte mít oprávnění pro daný web alespoň na úrovni Návrhář.

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

 2. V oddílu Galerie klikněte na položku Stránky předlohy a rozložení stránek.

 3. Na stránce Galerie stránek předlohy nastavte ukazatel myši na název rozložení stránky, ke kterému chcete přiřadit profil mezipaměti, klikněte na zobrazenou šipku a na možnost Rezervovat.

 4. Nastavte ukazatel myši znovu na rozložení stránky, klikněte na zobrazenou šipku a na možnost Upravit vlastnosti.

 5. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

 6. V poli Profil mezipaměti pro ověřené uživatele vyberte profil mezipaměti pro ověřené uživatele, který chcete pro rozložení stránky použít.

 7. V poli Profil mezipaměti pro anonymní uživatele vyberte profil mezipaměti pro anonymní uživatele, který chcete pro rozložení stránky použít.

  Poznámka : Na některých webech je třeba nejprve vybrat položku Rozložení stránky v části Typ obsahu a až potom se zobrazí možnosti profilů mezipaměti.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

 9. Nastavte ukazatel myši na název rozložení stránky, které chcete vrátit se změnami, a potom klikněte na zobrazenou šipku a na možnost Vrátit se změnami.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×