Zadávání dat v aplikaci Access pomocí vstupních masek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomáhá uživatelům správně zadávání dat do Accessové databáze plochy zadáním vstupních masek u polí, které obsahují data, která je vždy formátovaného určitým způsobem. Můžete třeba vstupní masky zajistit, aby uživatelé zadali správně formátované telefonních čísel do pole telefonního čísla.

Vstupní masky ovlivní pouze zda přístup přijmutí data – vstupní maska nemění způsob uložení dat, které je řízené pomocí na pole datový typ a jiných vlastností. Další informace o ukládání dat v Accessu naleznete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem polí.

Důležité : Tento článek platí jenom pro desktopové databáze Accessu. Webových aplikacích pro Access a webové databáze nepodporují vstupních masek. Ve webové aplikaci pro Access můžete vstupní tipy pro zadávání dat. Další informace o vytváření přístup webových aplikací najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Vstupní masky v aplikaci Access

Znaky, které definují vstupní masky v desktopových databázích Accessu

Nevhodné používání vstupních masek pomocí v aplikaci Access

Vytváření vstupních masek v aplikaci Access

Příklady vstupních masek v desktopových databázích Accessu

Použití vstupních masek u e-mailových adres

Vstupní masky v aplikaci Access

Vstupní maska je řetězec znaků, který označuje formát platných vstupních hodnot. Vstupní masky je možné použít pro pole tabulky, dotazu a v případě ovládacích prvků na formulářích a sestavách. Vstupní maska je uložena jako vlastnost objektu.

Vstupní masku lze použít v případě, kdy je nutné zachovat jednotnost vstupních hodnot. Vstupní masku můžete použít například u pole, ve kterém jsou uložena telefonní čísla a aplikace Access pak bude vyžadovat vstupní hodnotu obsahující deset číslic. Je-li zadáno telefonní číslo bez směrového čísla oblasti, nebudou data v aplikaci Access zapsána, dokud nebude přidán údaj o směrovém číslu oblasti.

Tři části vstupní masky

Vstupní masky jsou tvořeny jednou povinnou částí a dvěma nepovinnými částmi. Každá část je oddělena středníkem. Jednotlivé části slouží k těmto účelům:

 • První část je povinná. Zahrnuje znaky masky či jejich řetězec (posloupnost), zástupné znaky a doslovná data jako taková, závorky, tečky a pomlčky.

 • Druhá část je nepovinný krok a odkazuje na znaků vložený masky a jak jsou uložena v poli. Pokud druhá část je nastavený na hodnotu 0, uloží se znaky s daty, a pokud je nastavena na hodnotu 1, znaky jsou zobrazeny pouze a nebyly uloženy. Nastavení druhé části 1 můžete uložit databázi úložného prostoru.

 • Třetí část vstupní masky je také nepovinná a definuje jeden znak, který bude použit jako zástupný symbol označující místo pro zadání jednoho znaku dat. Aplikace Access používá standardně podtržítko (_). Pokud chcete použít jiný znak, zadejte ho do třetí části masky.

Toto je například vstupní maska pro telefonní čísla ve formátu pro USA: (999) 000-000;0;-

 • V masce jsou použity dva zástupné znaky – 9 a 0. Znak 9 označuje nepovinnou číslici (zadání směrového čísla oblasti proto není povinné) a každý znak 0 označuje povinnou číslici.

 • Znak 0 v druhé části vstupní masky znamená, že znaky masky budou uloženy spolu s daty.

 • Třetí část vstupní masky určuje, že jako zástupný symbol má být místo podtržítka (_) použita pomlčka (-).

Začátek stránky

Znaky, které definují vstupní masky v desktopových databázích Accessu

V následující tabulce jsou uvedeny zástupné znaky a literály (doslovné znaky) pro vstupní masky a je vysvětleno, jak řídí zadávání dat:

Znak

Vysvětlení

0

Uživatel musí zadat číslici (0 až 9).

9

Uživatel může zadat číslici (0 až 9).

#

Uživatel může zadat číslici, mezeru nebo symbol plus či minus. Pokud uživatel pozici přeskočí, aplikace Access zadá mezeru.

L

Uživatel musí zadat písmeno.

?

Uživatel může zadat písmeno.

A:

Uživatel musí zadat písmeno nebo číslici.

Pruhový graf

Uživatel může zadat písmeno nebo číslici.

&

Uživatel musí zadat znak nebo mezeru.

C

Uživatel může zadat znaky nebo mezery.

. , : ; - /

Zástupné znaky desetinných oddělovačů a oddělovačů tisíců, oddělovače data a času. Znak, který vyberete, závisí na místním nastavení Microsoft Windows.

>

Všechny následující znaky budou převedeny na velká písmena.

<

Všechny následující znaky budou převedeny na malá písmena.

!

Zajistí vyplnění vstupní masky zleva doprava, a nikoli zprava doleva.

\

Bezprostředně následující znaky se zobrazí doslova.

""

Znaky uzavřené v uvozovkách se zobrazí doslova.

Začátek stránky

Nevhodné používání vstupních masek pomocí v aplikaci Access

Vstupní masky jsou velmi užitečné, nejsou však vhodné pro každou situaci. Vstupní masky neupoužívejte v těchto případech:

 • Občas je nutné zadat data, která neodpovídají masce. Vstupní maska nepovoluje výjimky.

 • Pro pole Datum a čas chcete použít ovládací prvek Výběr data. Vstupní masky nejsou s ovládacím prvkem Výběr data kompatibilní.

Začátek stránky

Vytváření vstupních masek v aplikaci Access

Vstupní masky lze přidávat pomocí Průvodce vstupní maskou nebo je lze definovat ručně – zadáním vlastních masek do vlastnosti pole Vstupní maska.

Přidávání vstupních masek pomocí Průvodce vstupní maskou

Tato část popisuje, jak lze pomocí Průvodce vstupní maskou přidat předdefinovanou vstupní masku k poli tabulky, k dotazu nebo k ovládacímu prvku formuláře či sestavy.

Přidání vstupní masky k poli tabulky

Přidání vstupní masky k dotazu

Přidání vstupní masky k ovládacímu prvku formuláře nebo sestavy

Vytváření vlastních vstupních masek

Přizpůsobení vstupních masek v Průvodci vstupní maskou

Přizpůsobení vstupní masky nastavením vlastnosti pole

Přidání vstupní masky k poli tabulky

Vstupní masky je možné používat u polí, u nichž je nastaven datový typ Text, Číslo (s výjimkou typu Replikační identifikátor), Měna nebo Datum a čas.

Poznámka : Pokud použijete vstupní masku u pole typu Datum a čas, nebude u tohoto pole dostupný ovládací prvek Výběr data.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole, ke kterému chcete přidat vstupní masku.

 3. Na kartě Obecný klikněte v oblasti Vlastnosti pole na pole vlastnosti Vstupní maska.

 4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit Tlačítko nástroje pro sestavení spusťte Průvodce vstupní maskou.

 5. V seznamu Vstupní masky vyberte typ masky, kterou chcete přidat.

  Vstupní maska v desktopové databázi Accessu

 6. Klikněte do pole Vyzkoušet a zadejte data, abyste vyzkoušeli, jak vstupní maska funguje.

 7. Chcete-li ponechat vstupní masku beze změn, klikněte na tlačítko Další.

 8. Vyberte možnost určující způsob, jak mají být data uložena.

 9. Klikněte na tlačítko Dokončit a uložte provedené změny.

Na začátek oddílu

Přidání vstupní masky k dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhové mřížce dotazu umístěte ukazatel do sloupce obsahujícího pole, které chcete změnit.

  Kurzor můžete umístit do libovolného řádku daného pole.

 3. Stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností pole.

 4. Na kartě Obecné klikněte v oblasti Vlastnosti pole na pole vlastnosti Vstupní maska.

 5. Kliknutím na Vytvořit Tlačítko nástroje pro sestavení spusťte Průvodce vstupní maskou a postupujte podle pokynů v průvodci.

Na začátek oddílu

Přidání vstupní masky k ovládacímu prvku formuláře nebo sestavy

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Vše klikněte na pole vlastnosti Vstupní maska.

 4. Kliknutím na Vytvořit Tlačítko nástroje pro sestavení spusťte Průvodce vstupní maskou a postupujte podle pokynů v průvodci.

Na začátek oddílu

Vytváření vlastních vstupních masek

Přestože Průvodce vstupní maskou nabízí vstupní masky pro většinu formátovacích požadavků, někdy můžete chtít vstupní masky přizpůsobit, aby lépe odpovídaly vašim potřebám. Vstupní masky můžete přizpůsobit tak, že změníte předdefinované masky v Průvodci vstupní maskou, nebo tak, že ručně změníte vlastnost Vstupní maska pro pole, u kterého chcete masku použít.

Přizpůsobení vstupních masek v Průvodci vstupní maskou

 1. Otevřete objekt v návrhovém zobrazení a klikněte na pole, ke kterému chcete přidat vlastní vstupní masku.

 2. Kliknutím na Vytvořit Tlačítko nástroje pro sestavení spusťte Průvodce vstupní maskou.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit seznam.

  Zobrazí se dialogové okno Úprava vstupní masky.

 4. Zadejte nový popis do textového pole Popis a do dalších polí zadejte znaky a zástupné symboly z této tabulky.

 5. Klikněte na šipku dolů u rozevíracího seznamu Typ masky a vyberte vhodný typ masky.

 6. Klikněte na tlačítko Zavřít. Nová vstupní maska se zobrazí v seznamu.

Přizpůsobení vstupní masky nastavením vlastnosti pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole, u kterého chcete vytvořit vlastní vstupní masku.

 3. V oblasti Vlastnosti pole klikněte na textové pole Vstupní maska a zadejte vlastní masku.

 4. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Další informace o tom, jak definovat vstupní masku, získáte tak, že kliknete na pole vlastnosti Vstupní maska a stisknete klávesu F1. Definici vstupní masky u polí typu Číslo a Měna je nutné zadat ručně.

Začátek stránky

Příklady vstupních masek v desktopových databázích Accessu

Příklady v následující tabulce ukazují některé způsoby použití vstupních masek.

Vstupní maska

Výsledný typ hodnoty

Poznámky

(000) 000-0000

(206) 555-0199

V tomto případě musí uživatel zadat směrové číslo oblasti, protože v této části masky (000, uzavřeno do závorek) je použit zástupný znak 0.

(999) 000 000!

(206) 555 019
( ) 555 019

V tomto případě je v části pro směrové číslo použit zástupný znak 9, takže směrová čísla jsou nepovinná. Vykřičník (!) způsobuje, že se maska vyplňuje zleva doprava.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Tato maska umožňuje nahradit poslední čtyři číslice amerického formátu telefonního čísla písmeny. Všimněte si, že v části pro směrové číslo je použit zástupný znak 0, takže směrové číslo je nepovinné.

#999

-20
2000

Libovolné kladné nebo záporné číslo, nejvýše čtyři znaky, bez oddělovače tisíců a desetinných míst.

>L????L?000L0

PISEKJC339M3
KVE R 452B7

Kombinace povinných (L) a nepovinných (?) písmen a povinných číslic (0). Znak „větší než“ nutí uživatele zadat všechna písmena jako velká. Pro použití vstupní masky tohoto typu je nutné nastavit datový typ tabulky na hodnotu Text nebo Memo.

00000-9999

98115-
98115-3007

Povinné PSČ a nepovinná čtyřmístná doplňková část.

>L<??????????????

Marie
Dominik

Rodné jméno nebo příjmení s automatickým nastavením velkého prvního písmena.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Číslo knihy s doslovným textem, povinná první a poslední číslice a libovolná kombinace písmen a znaků mezi číslicemi.

>LL00000-0000

DB51392-0493

Kombinace povinných písmen a znaků, všechny jako velká písmena. Tuto masku můžete například použít, abyste uživatelům usnadnili správné zadávání čísel dílů nebo jiných inventárních položek.

Začátek stránky

Použití vstupních masek u e-mailových adres

Protože e-mailové adresy mohou obsahovat různý počet znaků, nejsou vstupní masky vhodným nástrojem k zajištění správného zadávání e-mailových adres. Místo toho doporučujeme použít vlastnosti Ověřovací pravidlo a Ověřovací text.

Ověřovací pravidlo uvedené v následující tabulce zajišťuje, aby e-mailovou adresu se zadává s jeden nebo víc znaků, pak "@" znak, a pak jeden nebo víc znaků, a pak za období a pak jeden nebo víc znaků. Například bude mít možnost tom@example.com , ale tom@example,com nebo tom@example nebude. Pokud zadáte e-mailovou adresu, která nemá nevyhovují ověřovacímu pravidlu, aplikace Access nevezme vstupní a zobrazí se zpráva ve vlastnosti Ověřovací Text. Pokud není zadán žádný text do pole vlastnosti Ověřovací Text, aplikace Access zobrazí zprávu s obecný.

Vlastnost

Nastavení

Ověřovací pravidlo

Is Null Or ((Like "*?@?*.?*") And (Not Like "*[ ,;]*"))

Ověřovací text (nepovinný)

Zadejte e-mailovou adresu obsahující symbol @ a úplný název domény (například frank@contoso.com).

Další informace o používání ověřovacích pravidel a podrobné postupy naleznete v článku Omezení zadávání dat pomocí ověřovacího pravidla.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×