Získání externích dat pomocí aplikace Microsoft Query

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Excel 2010 externí datová připojení se lépe pracovat s bezpečnější.
Vyzkoušejte Office 365!

Aplikace Microsoft Query slouží k načtení dat z externích zdrojů. Pomocí aplikace Microsoft Query k načtení dat z vaší podnikové databáze a soubory, nemusíte znovu zadávat data, která chcete analyzovat v aplikaci Excel. Můžete taky aktualizovat kontingenční tabulky a souhrny automaticky na základě původní zdrojové databáze pokaždé, když je databáze aktualizována novými informacemi.

V tomto článku

Další informace o aplikaci Microsoft Query

Připojení ke zdroji dat

Použití Průvodce aplikace Query k vytvoření dotazu

Pracovat s daty v aplikaci Excel

Další informace o aplikaci Microsoft Query

Pomocí aplikace Microsoft Query se lze připojit k externím zdrojům dat, data z těchto externích zdrojů vybrat, importovat je do listu v aplikaci Excel a podle potřeby je obnovovat, aby data v listu zůstala synchronizována s daty v externích zdrojích.

Typy databází, které lze použít     Data lze načítat z několika typů databází včetně aplikace Microsoft Office Access, Microsoft SQL Server a služby Microsoft SQL Server OLAP Services. Data lze také načítat ze sešitů aplikace Excel a textových souborů.

Součástí aplikace Microsoft Office jsou ovladače, které můžete použít k načítání dat z následujících zdrojů dat:

 • služba Microsoft SQL Server OLAP Services (Zprostředkovatel OLAP),

 • Microsoft Office Access

 • aplikace dBASE,

 • aplikace Microsoft FoxPro,

 • Aplikace Microsoft Office Excel

 • Oracle

 • aplikace Paradox,

 • databáze ve formátu textového souboru,

Můžete taky ovladačů ODBC nebo ovladače zdrojů dat od jiných výrobců načítat informace ze zdroje dat, které zde nejsou uvedeny, včetně dalších typů databáze OLAP. Informace o instalaci ovladač ODBC nebo ovladač zdroje dat, který není uvedený tady najdete v dokumentaci k databázi nebo dodavatele databáze.

Výběr dat z databáze     Data lze z databáze načítat vytvořením dotazu, což je otázka, která se týká dat uložených v externí databázi. Pokud jsou například data uložena v databázi aplikace Access, můžete chtít zjistit hodnoty prodeje určitého výrobku podle oblastí. Můžete vybrat a načíst data pouze pro určitý výrobek a oblasti, které chcete analyzovat.

Pomocí aplikace Microsoft Query lze vybrat požadované sloupce dat a importovat do aplikace Excel pouze tato data.

Aktualizace listu jednou operací     Změní-li se databáze, lze externí data v sešitu aplikace Excel Aktualizovat, a tak aktualizovat provedené analýzy, aniž by bylo potřeba znovu vytvořit souhrnné sestavy a grafy. Například je možné vytvořit měsíční souhrn prodeje a každý měsíc ho aktualizovat novými údaji o prodeji.

Použití zdrojů dat v aplikaci Microsoft Query     Po nastavení zdroje dat pro určitou databázi jej můžete použít pokaždé, když chcete vytvořit dotaz k výběru a načtení dat z této databáze, a nemusíte proto opakovaně zadávat všechny informace o připojení. Aplikace Microsoft Query se pomocí zdroje dat připojí k externí databázi a zobrazí dostupná data. Po vytvoření dotazu a vrácení dat do aplikace Excel načte aplikace Microsoft Query požadovaná data a poskytne sešitu aplikace Excel informace o dotazu i zdroji dat, takže se k databázi můžete připojit znovu a data aktualizovat.

Použití zdrojů dat v aplikaci Microsoft Query

Importování dat pomocí aplikace Microsoft Query     Pomocí následujících kroků lze prostřednictvím aplikace Microsoft Query importovat externí data do aplikace Excel. Každý krok je podrobněji popsán v následujících oddílech.

 1. Připojení ke zdroji dat.

 2. Použití Průvodce dotazem k definování dotazu.

 3. Práce s daty v Excelu.

Začátek stránky

Připojení ke zdroji dat

Definice zdroje dat     Zdroj dat je uložená sada informací, která umožňuje připojení aplikace Microsoft Excel a Microsoft Query k externí databázi. Pokud použijete k nastavení zdroje dat aplikaci Query, nejprve zdroj dat pojmenujete a potom zadáte název a umístění databáze na serveru, typ databáze a informace o přihlášení a heslu. Informace obsahují také název ovladače ODBC nebo ovladače zdroje dat, což je program, který slouží k propojení s určitým typem databáze.

Nastavení zdroje dat pomocí aplikace Microsoft Query:

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Načíst externí data na položku Z jiných zdrojů, a pak klepněte na položku Z aplikace Microsoft Query.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat zdroj dat pro databázi, textový soubor nebo sešit, klepněte na kartu Databáze..

  • Chcete-li datové krychle OLAP, klikněte na kartu Datové krychle OLAP. Tato karta je dostupná jenom v případě, že spuštění aplikace Microsoft Query z aplikace Excel.

 3. Poklikejte na < nový zdroj dat >.

  – nebo –

  Klepněte na položku <Nový zdroj dat> a poté klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat.

 4. V kroku 1 napište název, kterým určíte zdroj dat.

 5. V kroku 2 klepněte na ovladač pro typ databáze, kterou používáte jako zdroj dat.

  Pokud není externí databáze, k níž chcete získat přístup, podporována ovladači ODBC instalovanými spolu s aplikací Microsoft Query, bude zapotřebí získat a nainstalovat ovladač ODBC kompatibilní se sadou Microsoft Office od jiného dodavatele, například od výrobce dané databáze. Pokyny o instalaci obdržíte od dodavatele databáze.

  Poznámka : Databáze OLAP nevyžadují ovladače ODBC. Při instalaci aplikace Microsoft Query jsou nainstalovány ovladače pro databáze vytvořené pomocí služby Microsoft SQL Server OLAP Services. Chcete-li se připojit k jiným databázím OLAP, musíte nainstalovat ovladač zdroje dat a klientský software.

 6. Klepněte na tlačítko Připojit a potom zadejte informace nutné k připojení ke zdroji dat. U databází, sešitů aplikace Microsoft Excel a textových souborů závisí zadávané informace na typu vybraného zdroje dat. Můžete být vyzváni k zadání přihlašovacího jména, hesla, verze používané databáze, umístění databáze nebo dalších informací spojených s typem databáze.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků. Další informace najdete v tématu Pomozte ochránit své osobní údaje silnými hesly.

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

 7. Po zadání požadovaných informací klepněte na tlačítko OK nebo Dokončit a vrate se do dialogového okna Vytvořit nový zdroj dat.

 8. Pokud databáze obsahuje tabulky a chcete určitou tabulku automaticky zobrazily v Průvodci dotazu, klikněte na rozevírací seznam kroku 4 a potom klikněte na tabulku, která chcete.

 9. Jestliže při používání zdroje dat nechcete zadávat přihlašovací jméno a heslo, zaškrtněte políčko Uložit ID uživatele a heslo do definice zdroje dat. Uložené heslo bude zašifrováno. Není-li políčko dostupné, informujte se u správce databáze, zda lze tuto možnost zapnout.

  Poznámka zabezpečení : Při připojování k datovému zdroji nikdy neukládejte přihlašovací informace. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text a uživatel s nepřátelskými úmysly by k nim mohl získat přístup a ohrozit zabezpečení daného datového zdroje.

Po dokončení těchto kroků se v dialogovém okně Zvolit zdroj dat zobrazí název zdroje dat.

Začátek stránky

Použití Průvodce aplikace Query k vytvoření dotazu

Používejte Průvodce dotazem pro většinu dotazů     Průvodce usnadní výběr a shromažďování dat z různých tabulek a polí v databázi. Pomocí Průvodce dotazem můžete vybrat tabulky a pole, která chcete zahrnout. Jakmile Průvodce rozezná pole primárního klíče v jedné tabulce a pole se stejným názvem v druhé tabulce, automaticky se vytvoří vnitřní spojení (operace dotazu určující spojení řádků ze dvou tabulek na základě shodných hodnot pole).

Pomocí Průvodce můžete také řadit sadu výsledků a provádět jednoduché filtrování. V posledním kroku Průvodce dotazem můžete data načíst do aplikace Excel nebo dotaz dále upřesnit v aplikaci Microsoft Query. Vytvořený dotaz můžete spustit v aplikaci Excel nebo Microsoft Query.

Průvodce dotazem lze spustit pomocí následujících kroků.

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Načíst externí data na položku Z jiných zdrojů a potom klepněte na položku Z aplikace Microsoft Query.

 2. V dialogovém okně Zvolit zdroj dat nezapomeňte zaškrtnout políčko Použít Průvodce dotazem k vytvoření nebo úpravě dotazu.

 3. Poklepejte na zdroj dat, který chcete použít.

  – nebo –

  Klepněte na zdroj dat, který chcete použít a klepněte na tlačítko OK.

Práce přímo v aplikaci Query u jiných typů dotazů     Jestliže chcete vytvořit složitější dotaz, než umožňuje Průvodce dotazem, můžete pracovat přímo v aplikaci Microsoft Query. Zde je možné prohlížet a měnit dotazy, které jste začali vytvářet v Průvodci dotazem, nebo vytvořit nové dotazy bez použití průvodce. Chcete-li vytvořit dotazy provádějící následující akce, pracujte přímo v aplikaci Microsoft Query:

 • Výběr určitých dat z pole:     Ve velké databázi můžete chtít z pole vybrat pouze určitá data a vynechat ta, která nepotřebujete. Pokud například potřebujete data u dvou výrobků v poli, které obsahuje informace o celé řadě výrobků, můžete pomocí Kritéria vybrat pouze data pro požadované dva výrobky.

 • Načtení dat podle různých kritérií při každém spuštění dotazu     Potřebujete-li vytvořit stejnou sestavu nebo souhrn aplikace Excel u několika oblastí ve stejných externích datech, například samostatnou prodejní sestavu pro každou oblast, můžete vytvořit Parametrický dotaz. Spustíte-li parametrický dotaz, budete vyzváni k zadání hodnoty, která bude sloužit jako kritérium při výběru záznamů. Můžete být například vyzváni k zadání určité oblasti a dotaz můžete znovu použít k vytvoření prodejní sestavy u každé oblasti.

 • Různé způsoby spojení dat     Vnitřní spojení vytvořená aplikací Microsoft Query jsou nejběžnějším typem spojení používaným při vytváření dotazů. Někdy je však potřeba použít jiný typ spojení. Máte-li například tabulku s informacemi o prodejích produktů a tabulku s informacemi o zákaznících, neumožní vnitřní spojení (typ spojení vytvořený Průvodcem dotazem) načíst záznamy o těch zákaznících, kteří neuskutečnili nákup. Pomocí aplikace Microsoft Query můžete tyto tabulky spojit, takže se načtou záznamy o všech zákaznících spolu s prodejními daty u těch zákazníků, kteří uskutečnili nákupy.

Aplikaci Microsoft Query lze spustit pomocí následujících kroků.

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Načíst externí data na položku Z jiných zdrojů a potom klepněte na položku Z aplikace Microsoft Query.

 2. Ujistěte se, že v dialogovém okně Zvolit zdroj dat není zaškrtnuté políčko Použít Průvodce dotazem k vytvoření nebo úpravě dotazu.

 3. Poklepejte na zdroj dat, který chcete použít.

  – nebo –

  Klepněte na zdroj dat, který chcete použít a klepněte na tlačítko OK.

Opakované použití a sdílení dotazů:     V Průvodci dotazem i v aplikaci Microsoft Query můžete své dotazy uložit jako soubory s příponou DQY, který lze upravovat, znovu použít a sdílet. V aplikaci Excel je možné soubory s příponou DQY otevírat přímo, což uživatelům umožňuje vytvářet další externí datové oblasti ze stejného dotazu.

Otevření uloženého dotazu z aplikace Excel:

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Načíst externí data na položku Z jiných zdrojů a potom klepněte na položku Z aplikace Microsoft Query. Zobrazí se dialogové okno Zvolit zdroj dat.

 2. V dialogovém okně Zvolit zdroj dat klepněte na kartu Dotazy.

 3. Poklepejte na uložený dotaz, který chcete otevřít. Dotaz se zobrazí v aplikaci Microsoft Query.

Chcete-li otevřít uložený dotaz a aplikace Microsoft Query je již otevřena, klepněte v této aplikaci na nabídku Soubor a potom klepněte na příkaz Otevřít.

Jestliže poklepete na soubor s příponou DQY, otevře se aplikace Excel, spustí se dotaz a výsledky se vloží do nového listu.

Pokud chcete sdílet souhrn nebo sestavu aplikace Excel založenou na externích datech, můžete ostatním uživatelům předat sešit, který obsahuje externí datovou oblast, nebo můžete vytvořit Šablona. Šablona umožňuje uložit souhrn nebo sestavu bez uložení externích dat tak, aby byl soubor menší. Externí data jsou načtena, když uživatel otevře šablonu sestavy.

Začátek stránky

Práce s daty v aplikaci Excel

Po vytvoření dotazu pomocí Průvodce dotazem nebo v aplikaci Microsoft Query můžete vrátit data do listu aplikace Microsoft Excel. Data pak vytvoří Oblast externích dat nebo Kontingenční tabulka, kterou můžete formátovat a aktualizovat.

Formátování získaných dat     V aplikaci Excel můžete k prezentaci a sumarizaci dat získaných pomocí aplikace Microsoft Query používat běžné nástroje, jako jsou grafy nebo automatické součty. Data můžete formátovat a toto formátování zůstane při aktualizaci externích dat zachováno. Místo názvů polí můžete použít vlastní popisky sloupců a automaticky přidat čísla řádků.

Aplikace Microsoft Excel umožňuje automatické formátování nových dat zadávaných na konci oblasti tak, aby odpovídala předchozím řádkům. Aplikace Microsoft Excel také umožňuje automatické kopírování vzorců, které se opakovaly v předchozích řádcích, a jejich rozšíření na další řádky.

Poznámka : Aby mohly být formáty a vzorce rozšířeny na další řádky v oblasti, musí se nacházet alespoň ve třech z pěti řádků nad novým řádkem.

Tuto možnost můžete kdykoliv zapnout (či znovu vypnout):

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Upřesnit.

 2. Tuto volbu lze zapnout zaškrtnutím políčka Rozšířit vzorce a formáty dat v sekci Úpravy. Automatické formátování datové oblasti lze opět vypnout zrušením zaškrtnutí tohoto políčka.

Aktualizace externích dat     Aktualizace externích dat spustíte dotaz načíst novými a upravenými dat, které odpovídají zadaným kritériím. Budete moct aktualizovat dotazu v aplikaci Microsoft Query i v aplikaci Excel. Aplikace Excel nabízí několik možností pro aktualizaci dotazech, včetně aktualizace dat při každém otevření sešitu a automatické aktualizace v nastavených časových intervalech. Můžete pokračovat v práci v aplikaci Excel a během aktualizace dat, můžete taky zkontrolovat stav aktualizaci data. Další informace najdete v tématu aktualizace připojených (importovaných) dat..

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×