Záznam informací v deníku

Deník automaticky zaznamenává zvolené činnosti, které se vztahují k určitým vybraným Kontakt a umísťuje tyto činnosti do Časová osa. Kromě sledování položek aplikace Microsoft Outlook Položka, například elektronické pošty nebo jiných dokumentů sady Microsoft Office, jako jsou soubory aplikací Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel, můžete uchovat záznam libovolné komunikace—dokonce něčeho, co není umístěno přímo ve vašem počítači, jako je telefonní hovor nebo ručně psaný dopis, který jste odeslali nebo obdrželi.

Tip : Pro rychlý přístup ke složce Deník můžete zobrazit Deník jako položku Navigační podokno. Na okraji navigačního podokna klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na příkaz Přidat či odebrat tlačítka a potom na příkaz Deník.

V tomto článku

Použití deníku

Záznam položek a souborů v deníku

Záznam položek deníku u kontaktu

Záznam data a doby práce s kontaktem

Zobrazení položek deníku u kontaktu

Změna počátečního a koncového času při záznamu položky deníku

Změna vzhledu časové osy

Přesunutí položky deníku

Vypnutí a vymazání deníku

Použití deníku

Deník slouží k zaznamenávání dat a časů komunikace s kontakty, například ke sledování počtu hodin strávených na jednotlivých schůzkách. Chcete-li však vytvořit seznam všech položek vztahujících se ke kontaktu, použijte při otevření kontaktu příkaz Činnosti umístěný na kartě Kontakt ke sledování činností a propojení položek s kontaktem.

Dokážete si vzpomenout na den, kdy jste uložili nějaký soubor, ale neznáte místo jeho uložení v počítači? Deník lze použít k vyhledání informací podle toho, kdy jste danou akci prováděli. Pokud například nastavíte, že všechna vaše práce s dokumenty aplikace Excel má být v deníku zaznamenána, můžete potom rychle vyhledat dokument aplikace Excel, se kterým jste pracovali určitý den.

Položky deníku mohou být také zaznamenány podle toho, kdy k akci došlo. Dokument aplikace Word může být zaznamenán na časové ose, jejíž začátek je buď ve chvíli, kdy byl nějaký dokument vytvořen nebo kdy byl naposledy změněn. Položky deníku můžete na časové ose uspořádat do logických skupin—jako například zprávy elektronické pošty, schůzky, telefonní hovory—k rychlému vyhledání informací, jako například všechny schůzky, kterých jste se zúčastnili v minulém týdnu nebo měsíci.

Položka deníku můžete otevřít a prohlédnout si podrobnosti některé činnosti nebo ji můžete využít jako Zástupce pro přechod přímo na položku aplikace Outlook nebo soubor, na který odkazuje.

Začátek stránky

Záznam položek a souborů v deníku

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Automatický záznam položek a souborů

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Klepněte na tlačítko Možnosti deníku.

  3. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

  4. V seznamu Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, u kterých chcete vybrané položky automaticky zaznamenávat do deníku.

  5. V seznamu Zaznamenávat soubory z zaškrtněte políčka aplikací, jejichž soubory chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 • Ruční záznam položky aplikace Microsoft Outlook

  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Položka deníku.

  2. Do pole Předmět zadejte popis.

  3. V rozevíracím poli Typ položky klepněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

  4. Vyberte další požadované možnosti.

 • Ruční záznam souboru mimo aplikaci Outlook

  1. Vyhledejte soubor, u kterého chcete provést záznam. Můžete použít aplikaci Microsoft Outlook, Průzkumníka Windows nebo plochu.

  2. Přetáhněte příslušnou položku na zástupce Deník Vzhled tlačítka .

  3. V okně Položka deníku vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Záznam položek deníku u kontaktu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti deníku.

 3. V seznamu Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, u kterých chcete vybrané položky automaticky zaznamenávat do deníku.

 4. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete zaznamenávat automaticky.

Začátek stránky

Záznam data a doby práce s kontaktem

 1. Otevřete kontakt.

 2. V nabídce Akce klepněte na příkaz Vytvořit a potom na Nová položka deníku pro kontakt.

 3. V záhlaví položky deníku se zobrazí aktuální datum. Chcete-li použít jiné datum, klepněte na šipku a potom na požadované datum.

 4. Na kartě Položka deníku klepněte ve skupině Časovač na tlačítko Spustit časovač.

  V položce Deníku budou zaznamenány datum a doba, po kterou jste s kontaktem pracovali.

Začátek stránky

Zobrazení položek deníku u kontaktu

 1. Otevřete kontakt, u kterého chcete zobrazit Položka deníku.

 2. Na kartě Kontakt klepněte na položku Činnosti.

 3. V rozevíracím seznamu Zobrazit klepněte na položku Deník.

Začátek stránky

Změna počátečního a koncového času při záznamu položky deníku

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Deník.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Aktuální zobrazenía  klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 3. Klepněte na tlačítko Pole.

 4. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klepněte na požadovanou sadu polí.

 5. V seznamu Dostupná pole data a času klepněte na Pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako počáteční datum položky, a klepněte na tlačítko Začátek.

 6. V seznamu Dostupná pole data a času klepněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klepněte na tlačítko Konec.

  V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

Začátek stránky

Změna vzhledu časové osy

 1. V zobrazení časové osy přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Aktuální zobrazení a potom klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přesunutí položky deníku

 1. Otevřete Položka deníku.

 2. Zadejte nové počáteční datum a čas.

Poznámka : Přesunutí položky deníku nezmění počáteční čas dané položky, dokumentu nebo kontaktu, na které tento záznam odkazuje.

Začátek stránky

Vypnutí a vymazání deníku

Chcete-li vypnout deník, musíte zrušit zaškrtnutí políček v dialogovém okně Možnosti deníku. Deník nelze vypnout pouze pomocí jedné položky.

Vypnutí deníku

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Možnosti deníku.

 3. V seznamu Automaticky zaznamenávat položky zrušte zaškrtnutí všech políček.

 4. V seznamu Zaznamenávat soubory z zrušte zaškrtnutí všech políček.

  V seznamu Pro tyto kontakty není nutné zaškrtnutí políček rušit.

Vymazání deníku

Vymazání deníku způsobí odstranění položek deníku.

 • Odstranění jedné položky

  • V deníku klepněte na požadovanou položku a stiskněte klávesu DELETE.

 • Odstranění více položek

  1. V navigačním podokně deníku klepněte v části Aktuální zobrazení na přepínač Seznam položek. Zobrazí se tabulka se všemi položkami deníku.

  2. V tabulce klepněte na libovolnou položku a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A, nebi v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.

  3. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×