Vytvořit nebo upravit typ obsahu webu

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit nové typy obsahu nebo změnit existující typy obsahu webu

V tomto článku:

Typy obsahu webu a dědičnost

Vytvoření typu obsahu webu

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Proveďte změny na sloupce typu obsahu

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Odebrání sloupce

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

Vytvořit sloupec povinné, volitelné nebo skryté

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Ujistěte se, typu obsahu jen pro čtení

Odstranit typ obsahu webu

S příslušnými oprávněními můžete vytvořit nový web Typ obsahu . Tyto typy obsahu můžete přidat do seznamů a knihoven na úrovni serveru, na kterém jste je vytvořili, spolu s weby nižší úrovně. Například typ obsahu webu, který vytvoříte na webu nejvyšší úrovně je k dispozici seznamy a knihovny na všech webech v kolekci webů. Typy obsahu vytvořené na serveru nižší úrovně nejsou k dispozici na webech vyšší úrovně.

Důležité :  S cílem vytvořit a upravit typy obsahu webu, musíte mít Úplné řízení úroveň oprávnění, jako jsou například výchozí název_webu vlastníci skupiny a mají následující přístupová práva uživatelů:

 • Nadřazený web     Správa seznamů, přidat a upravit stránky

 • Podřízený web     Správa seznamů, přidat a upravit stránky

 • Seznam nebo knihovnu dokumentů     Spravovat seznamy

Začátek stránky

Typy obsahu webu a dědičnost

Z průběhu jediného projektu může ve firmě vzniknout několik různých druhů obsahu, například návrhů, právních smluv, pracovních a specifikace návrhu produktu. Firma může být vhodné shromažďovat a udržovat různé druhy metadat o každý druh obsahu. Metadata mohou obsahovat číslo účtu, číslo projektu nebo vedoucí projektu například. Přestože dokumenty mohou být uloženy společně, protože vztahující se k jedinému projektu, mohou být vytvořena, používá, sdílené a uchovány různě. Organizace mohou definovat různé sady dokumentů jako typy obsahu.

Typ obsahu umožňují organizacím uspořádat, spravovat a manipulovat obsah konzistentně v rámci Kolekce webů . Definováním typů obsahu pro specifické druhy dokumentů nebo informačních produktů, může organizace zajistit, je tento obsah spravovány konzistentně. Typy obsahu lze vnímat jako šablony, které použijete pro seznam nebo knihovnu a který lze použít více šablon do seznamu nebo knihovny tak, že mohou obsahovat více typů položek nebo dokumentů.

Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie     Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie, která umožňuje jeden typ obsahu dědil vlastnosti z jiného. Tato struktura umožňuje konzistentní zpracování celé kategorie dokumentů v organizaci.

Nové typy obsahu webu jsou založeny na nadřazeném typu obsahu     Při definování nového vlastního typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu, pro web, můžete spustit výběrem existujícím nadřazený typ obsahu webu v galerii typů obsahu webu, jako počáteční bod. Nový typ obsahu webu, které vytvoříte, zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou například šablony dokumentu, nastavení jen pro čtení, sledy prací a sloupce. Po vytvoření tohoto nového typu obsahu webu, chcete-li jej, jako je například přidání nebo odebrání sloupců provádět změny.

Typy obsahu webu, podřízené dědit z nadřazeného objektu     Typy obsahu, které vytvoříte, jsou založeny na nadřazeném typu obsahu a dědí proto atributy tohoto nadřazeného obsahu typu. Příkladem podřízený typ obsahu, bude typ obsahu seznamu, založeny na nadřazeném typu obsahu, které použijete pro seznam nebo knihovnu. Změny provedené přímo pro tento podřízený typ obsahu seznamu nemají vliv na nadřazený typ obsahu na kterém je založen. Atributy, které lze dědit z nadřazeného typu obsahu jsou:

 • Šablony dokumentu

 • Nastavení jen pro čtení

 • sledy prací,

 • Sloupce

 • Rozšiřitelné atributy přidané jinými aplikacemi

Při aktualizaci nadřazeného typu obsahu, můžete zvolit, zda chcete, aby všechny podřízené typy obsahu se tyto změny zdědit. Pokud se rozhodnete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí vlastnosti z nadřazených typů obsahu, všechna nastavení na této stránce jsou aktualizovány také pro typy obsahu, které jsou podřízené typu obsahu, který chcete změnit. Tato aktualizace přepíše jakékoli předchozí úpravy seznamu a webu typy obsahu, které dědí z tohoto nadřazeného.

Pokud například změníte pouze šablonu dokumentu na stránce Upřesnit nastavení a zvolíte, aby byly aktualizovány typy obsahu seznamu a podřízené typy obsahu webu, bude u všech podřízených typů obsahu aktualizována šablona dokumentu a nastavení určené jen pro čtení, protože obě nastavení se nacházejí na stejné stránce. Podobně platí, že všechny změny provedené na stránce Nastavení pracovního postupu budou u podřízených typů obsahu aktualizovány společně. Každý sloupec má svou vlastní stránku Změnit sloupec typu obsahu webu, takže nastavení pro každý sloupec musí být aktualizováno zvlášť.

Že všechny atributy typu obsahu na obsah nadřazeného typu   \endash než název, popis a skupina  \endash lze aktualizovat v podřízených typů. Nelze aktualizovat sloupce nebo nastavení, které se nezobrazují u nadřazeného typu. 

Chcete-li zajistit, aby změny provedené v nadřazeném typu obsahu nepřepsaly nastavení u podřízených typů obsahu, můžete označit podřízený typ obsahu jako jen pro čtení. I když je to vhodné v situacích, sníží také možnost centrálně spravovat hierarchii typů obsahu.

Nastavíte-li o obsahu zadejte pouze pro čtení, nastavení nadřazeného stále mohou přepsat nastavení podřízené tabulky, v případě, že explicitně nastavíte nadřazený nesmí být jen pro čtení a pak aktualizovat změny u podřízených typů obsahu.

Typy obsahu webu jsou uloženy ve skupinách     Při vytváření nového typu obsahu webu, musíte zvolit, zda budou ukládat do existující skupiny nebo jej uložit do nové skupiny, které vytvoříte. Pokud nechcete, aby nový typ obsahu webu pro použití jinými uživateli, můžete vytvořit skupinu s názvem _Skryté a uložit ji do typu obsahu webu.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu

Chcete-li vytvořit web pro typy obsahu webu, musíte mít Úplné řízení oprávnění pro tento web. Chcete-li vytvořit web typů obsahu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, musíte být správcem kolekce webů.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit nový typ obsahu webu.

 2. Na Akce webu Nabídka Site Actions , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

  Zobrazí se stránka Galerie typů obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na možnost Vytvořit.

  Zobrazí se stránka Nový typ obsahu webu.

 5. V Název a popis oddílu, zadejte název a popis nového webu obsahu typu.

 6. Vyberte nadřazený typ obsahu Seznamu, vyberte skupinu, ze které chcete vybrat nadřazený typ obsahu pro váš nový obsah typu. Tento seznam obsahuje všechny skupiny typ obsahu webu použité na aktuálním webu.

 7. Typ obsahu nadřazené Vyberte nadřazený typ obsahu, které chcete typ obsahu založit. Seznam nadřazených typů obsahu se liší v závislosti na typ obsahu skupiny, které jste vybrali ze Vyberte nadřazený typ obsahu seznamu.

 8. V části Skupina zvolte, zda chcete tento nový typ obsahu webu uložit do existující nebo nové skupiny.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

  Typ obsahu webu: Zobrazí se stránka název nového typu obsahu. Zvolením možností na této stránce můžete nový typ obsahu webu dále definovat.

Začátek stránky

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Poznámka :  Šablony dokumentů lze přiřadit pouze k dokumentu typů obsahu, nejsou složky, seznamy nebo diskusní vývěsky.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

  Zobrazí se stránka Rozšířené nastavení typu obsahu webu.

 6. Chcete-li zadat adresu URL existující šablony dokumentu v Šablona dokumentu oddílu, zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, který chcete použít. Následující tabulka obsahuje příklady typů adres URL, které můžete použít. Příklady jsou založeny na složce prostředků typu obsahu webu je http:// NameSite Server /_cts/ Název typu obsahu / a šablonu dokumentu, přičemž docname. doc .

Název adresy URL

Příklad

Relativní cesta k serveru

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absolutní cesta k serveru

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Pokud chcete odeslat šablonu dokumentu, která má být použita, klepněte v části Šablony dokumentů na možnost Odeslat novou šablonu dokumentu a klepněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka :  Při odesílání nové šablony dokumentu, šablony se automaticky ukládají do složky výchozí dokumentu šablony prostředků na http:// Server s názvem / Server /_cts/ Obsahu zadejte jméno /

 2. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda budou typy obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu, aktualizovány provedenými změnami.

  Pokud vyberete Ano , jiné typy obsahu (podřízené typy obsahu), které dědí z tohoto typu obsahu (nadřazený typ obsahu) použije šablonu dokumentu, který jste vybrali.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Proveďte změny na sloupce typu obsahu

Můžete určit vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku určitého typu obsahu přidáním sloupců k typu obsahu webu. Vaše organizace může například chcete sledovat určitou sadu metadat ve všech jeho nákupních objednávek, například číslo účtu, číslo projektu a vedoucí projektu. Sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a vedoucí projektu přidáte do typu obsahu nákupní objednávky, jsou uživatelé vyzváni k zadání tato metadata pro položky tohoto typu obsahu.

Sloupce typu obsahu můžete změnit několika způsoby. Můžete:

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Chcete-li přidat sloupec, který je již definován na vašem webu nebo typu obsahu webu nadřazeného webu, postupujte podle následujících pokynů. Přidání sloupce k typu obsahu zajišťuje, že sloupce nebo pole se zobrazí v seznamu nebo knihovně přiřadíte k typu obsahu.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

  Poznámka :  Pokud názvů typu obsahu webu nejsou s hypertextovými odkazy nebo má být vybrán k dispozici, pak znamená, že tento web dědí jeho typy obsahu webu z jiné sítě a typ obsahu webu bude muset být aktualizovány na daném webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Zobrazí se stránka Přidat sloupce k typu obsahu webu.

 6. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu, podle které chcete filtrovat seznam Vybrat sloupce.

  Následující tabulka popisuje skupiny, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení a typy sloupců, které obsahují.

Výběr

Výsledné zobrazení

Všechny skupiny

Všechny sloupce, které jsou k dispozici v jakékoli skupině.

Základní sloupce

Sloupce, které jsou užitečné v řadě typů seznamů nebo knihoven.

Základní sloupce kalendáře a kontaktů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech kontaktů a kalendáře. Tyto sloupce obvykle slouží k synchronizaci metadat z programů klienta pro kontakty a kalendář kompatibilních s technologií služby SharePoint, jako je například aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Základní sloupce dokumentu

Standardní sloupce dokumentu ze sady Dublin Core Metadata Set.

Základní sloupce problémů a úkolů

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech úkolů a problémů. Tyto sloupce obvykle slouží k synchronizaci metadat z programů klienta pro úkol a vydání kompatibilní s technologií služby SharePoint, jako je například aplikace Microsoft Office Outlook 2007.

Sloupce pracovní skupiny

Sloupce, které jsou užitečné v seznamech pracovní skupiny, které se používají v pracovním prostoru správní skupiny.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců pro zvláštní účely.

 1. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte sloupec, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Tip : Chcete-li rychle přidat více typů sloupců, můžete stisknout klávesu CTRL a klepnout na každý dostupný sloupec, který chcete přidat.

 2. V Aktualizovat seznamy a typy obsahu webu oddílu, určete, zda bude aktualizován podřízené typy obsahu webu, dědí z tohoto typu obsahu webu změny.

 3. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Tímto postupem můžete definovat nový sloupec a přidat ho k typu obsahu webu. Tento nově vytvořený sloupec bude k dispozici na webu, kde byl vytvořen, a na jeho podřízených webech. Po vytvoření nového sloupce je možné jej přidávat k dalším typům obsahu a také k seznamům a knihovnám. Nechcete-li, aby mohli nový sloupec používat jiní uživatelé, můžete jej skrýt tím, že jej přidáte do nové skupiny nazvané _Skryté.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat z nového sloupce webu.

  Zobrazí se stránka Nový sloupec webu.

 6. V části Název a typ zadejte název nového typu sloupce a potom vyberte typ informací, které lze do tohoto sloupce uložit.

  Poznámka :  Názvy sloupců nejsou malá a velká písmena.Jestliže sloupec s názvem "Popis"je již definována v kolekci webů nelze vytvořit nový sloupec s názvem "popis . \rdblquote

 7. V části Skupina vyberte existující skupinu nebo zadejte název nové skupiny, do které se má nový sloupec uložit.

 8. V části Další nastavení sloupců zadejte jakékoli další požadované nastavení sloupců. Můžete například zadat popis sloupce, určit, zda jsou informace pro daný sloupec povinné, maximální počet znaků, které lze do daného sloupce uložit, nebo výchozí hodnotu pro sloupec.

 9. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 10. V Ověření sloupce oddílu, zadejte vzorec, který chcete použít pro ověření dat v tomto sloupci, když jsou přidány nové položky do seznamu. Můžete například nastavit maximální počet uživatele zadejte do sloupce, nebo použít vzorec a zajistit, aby se ve sloupci zahrnuty směrové číslo oblasti telefonního čísla.

 11. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání sloupce

 1. Přejděte na web, pro který chcete změnit typ obsahu webu.

 2. V nabídce Akce webu klepněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Klepněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

Poznámka :  Pokud nejsou názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo k dispozici, bude vybrána, pak znamená, že tento web dědí jeho typy obsahu webu z jiného webu, a typ obsahu webu bude muset být aktualizovány na tento web .

Sloupce Klepněte na název sloupce, který chcete odebrat z obsahu typu.

 1. Klepněte na tlačítko Odebrat a potom klepněte na tlačítko , OK až budete vyzváni, pokud chcete odebrat z obsahu typu.

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

Můžete změnit pořadí, ve které sloupce se zobrazí pro typ obsahu webu tak, aby se řídí logické seskupení například.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 6. Pořadí sloupců Oddílu, použijte rozevírací seznamy v Pozice shora sloupec, který chcete změnit pořadí sloupců tak, jak tento budete chtít.

 7. V Aktualizovat weby a seznamy oddílu, určete, zda bude aktualizován podřízené typy obsahu webu, dědí z tohoto typu obsahu webu změny.

Vytvořit sloupec povinné, volitelné nebo skryté

 1. Přejděte na web, pro který chcete změnit typ obsahu webu.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Klepněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

Poznámka :  Výstrahy vyberte a zadejte text sem. Můžete také nastavit jeho vlastnost AlertPosition.

 1. V části Sloupce klepněte na název sloupce, který chcete zadat jako požadovaný.

 2. Nastavení sloupců Bodu, proveďte jednu z následujících:

  • Chcete-li uživatele k zadání informací pro sloupec, klepněte na tlačítko Požadováno .

  • Tak, aby volitelné pro uživatele k zadání informací pro sloupec, klepněte na tlačítko Volitelné .

  • Chcete-li skrýt sloupec tak, aby se nezobrazí žádné formuláře nový, úpravy nebo zobrazení typu obsahu, klepněte na tlačítko Skrýt vzorce .

  • V Aktualizovat weby a seznamy v oddílu Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? klepněte na tlačítko , Ano Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto serveru obsahu typu.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Poznámka :  Pracovní postup musí být nasazeny v kolekci webů, dříve než můžete přidat k typu obsahu webu. Pokud pracovní postup, který chcete přidat, není k dispozici, obraťte se na správce serveru.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Galerie Oddílu, klepněte na tlačítko Typy obsahu webu .

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  Zobrazí se stránka Změnit nastavení pracovního postupu.

 6. Klepněte na možnost Přidat pracovní postup.

 7. Na stránce Přidat pracovní postup vyberte šablonu pracovního postupu, kterou chcete přidat, a požadované nastavení pro pracovní postup.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má přidávaný pracovní postup stránku Přizpůsobit pracovní postup, přejděte klepnutím na tlačítko Další na stránku Přizpůsobit pracovní postup, zvolte požadované nastavení a klepněte na tlačítko OK.

  • Pokud přidávaný pracovní postup nemá stránku Přizpůsobit pracovní postup, klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka :  Další informace o přidání pracovních postupů do seznamů, knihoven a typů obsahu naleznete v části odkazy v části Viz také .

Začátek stránky

Ujistěte se, typu obsahu jen pro čtení

 1. Přejděte na web, pro který chcete změnit typ obsahu webu.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Klepněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka :  Pokud nejsou názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo k dispozici, bude vybrána, pak znamená, že tento web dědí jeho typy obsahu webu z jiného webu, a typ obsahu webu bude muset být aktualizovány na tento web .

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 6. V části Jen pro čtení klepněte ve skupinovém rámečku Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na možnost Ano.

 7. V Aktualizovat weby a seznamy v oddílu Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? klepněte na tlačítko , Ano Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto serveru obsahu typu.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranit typ obsahu webu

Odstraníte-li typ webu ze seznamu nebo knihovny, nebude uživatelům přidávat nové instance typu obsahu webu do seznamů nebo knihoven. Odstranění obsahu typu neodstraní všechny instance serveru tohoto webu typu obsahu, které byly dříve přidružen seznam nebo knihoven a které nyní existují jako typy obsahu seznamu, ani odstraní položky vytvořené z typu obsahu.

 1. Přejděte na web, pro který chcete odstranit typ obsahu webu.

 2. Na Akce webu Nabídka , klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 4. Klepněte na název typu obsahu webu, který chcete odstranit.

  Poznámka :  Pokud nejsou názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo k dispozici, bude vybrána, pak znamená, že tento web dědí jeho typy obsahu webu z jiného webu, a typ obsahu webu bude muset být aktualizovány na tento web .

 5. Under Nastavení , click Odstranit tento typ obsahu webu .

 6. Až budete dotázáni, zda chcete odstranit typ obsahu webu, klepněte na tlačítko OK .

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×