Vytvoření vytvářecího dotazu

Vytvářecí dotaz se používá v případě, že je třeba kopírovat data v tabulce nebo archivovat data. Vytvářecí dotaz je výběrový dotaz, který po spuštění na základě výsledků vytvoří novou tabulku. Pokud už máte výběrový dotaz, který chcete použít jako základ pro vytvářecí dotaz, použijte uvedený postup. Pokud před tím, než začnete, potřebujete nějaké další informace, přejděte níže do části Další informace o vytvářecích dotazech.

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

 1. Otevřete výběrový dotaz v návrhovém zobrazení nebo přejděte do návrhového zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 3. Do pole Název tabulky zadejte název nové tabulky.

  – nebo –

  Klikněte na šipku dolů a vyberte název existující tabulky, kterou se má tato tabulka nahradit.

 4. Zvolte, jestli chcete umístit novou tabulku do aktuální databáze nebo do jiné databáze.

 5. Klikněte na OK.

 6. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka a potom kliknutím na Ano potvrďte operaci.

Pokud chcete změnit nebo aktualizovat část dat ve stávající sadě záznamů (například v jednom nebo více polích), můžete použít aktualizační dotaz. Další informace o aktualizačních dotazech najdete v článku Aktualizace dat pomocí dotazu.

Pokud chcete přidat záznamy (řádky) do stávající tabulky, můžete použít přidávací dotaz. Další informace o přidávacích dotazech najdete v článku Přidání záznamů do tabulky pomocí přidávacího dotazu.

Další informace o vytvářecích dotazech

Poznámky : 

 • Vytvářecího dotazy není možné vytvářet ve webových aplikacích pro Access. Můžete ale zdrojové tabulky vyexportovat do databáze .accdb v desktopové aplikaci Access, vytvořit a spustit vytvářecí dotaz tam a potom naimportovat novou tabulku do webové aplikace pro Access.

 • Nejde spustit vytvářecí dotaz ve webové databázi Accessu pomocí webového prohlížeče. Je ale možné spustit vytvářecí dotaz ve webové databázi Accessu, kterou otevřete v desktopové aplikaci Access 2010.

Vytvářecí dotaz načte data z jedné nebo více tabulek a pak načte sadu výsledků do nové tabulky. Tato nová tabulka může být uložená v databázi, kterou máte otevřenou, nebo ji můžete vytvořit v jiné databázi.

Vytvářecí dotazy se obvykle používají v případech, kdy je potřeba kopírovat nebo archivovat data. Předpokládejme například, že máte tabulku (nebo tabulky) s daty o prodeji v minulosti, a tato data použijete v sestavách. Údaje o prodeji se nemohou změnit, protože transakce jsou minimálně jeden den staré, a neustálé spouštění dotazu za účelem načtení dat může určitou dobu trvat, a to zejména v případě, že spustíte složitý dotaz v rozsáhlém úložišti dat. Zavedení dat do samostatné tabulky a použití této tabulky jako zdroje dat může omezit zatížení a poskytnout vhodný archiv dat. Při dalším postupu nezapomeňte, že data v nové tabulce představují pouze snímek; nejsou v žádné relaci se zdrojovými tabulkami ani s nimi nemají žádné spojení.

Proces vytvoření vytvářecího dotazu spočívá v následujících obecných krocích:

 • Povolte databázi, pokud není podepsaná nebo není uložena v důvěryhodném umístění. V opačném případě nebudete moci spouštět akční dotazy (přidávací, aktualizační a vytvářecí dotazy).

 • V návrhovém zobrazení dotazu vytvořte výběrový dotaz a potom ho upravte tak, aby vrátil požadované záznamy. Data mohou být vybírána z více než jedné tabulky a je možné je ve skutečném smyslu denormalizovat. Můžete například do jediné tabulky umístit údaje o zákaznících, dopravcích a dodavatelích. V produkční databázi se správně normalizovanými tabulkami byste takový krok neprovedli. Sadu výsledků můžete dále upravit nebo omezit pomocí kritérií dotazu.

  Další informace o normalizaci dat naleznete v článku Základy návrhu databáze.

 • Převeďte výběrový dotaz na vytvářecí dotaz, zvolte umístění nové tabulky a spuštěním dotazu tabulku vytvořte.

Vytvoření výběrového dotazu a jeho převedení na vytvářecí dotaz

Při vytváření vytvářecího dotazu je třeba nejprve vytvořit výběrový dotaz a potom jej převést na vytvářecí dotaz. Ve výběrovém dotazu lze použít počítaná pole a výrazy, které usnadní vrácení požadovaných dat. Postup vytvoření a převodu dotazu je vysvětlen v následujících krocích. Pokud již máte výběrový dotaz, který odpovídá vašim potřebám, můžete přejít dále ke krokům týkajícím se převodu výběrového dotazu a spuštění vytvářecího dotazu.

Vytvoření výběrového dotazu

Poznámka : Pokud již máte výběrový dotaz, jehož výsledkem jsou požadovaná data, přejděte k dalším krokům.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulky, z nichž chcete načíst data. Jednotlivé tabulky se zobrazí v podobě okna v horní části návrháře dotazů. Po dokončení přidávání tabulek klikněte na tlačítko Zavřít.

 3. V jednotlivých tabulkách poklikejte na pole, která chcete v dotazu použít. Jednotlivá pole se zobrazí jako prázdné buňky v řádku Pole v návrhové mřížce. Na tomto obrázku je znázorněna návrhová mřížka s několika přidanými poli tabulky.

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

 4. Volitelně můžete do řádku Pole přidat libovolné výrazy.

 5. Volitelně můžete do řádku Kritéria návrhové mřížky přidat libovolná kritéria.

 6. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v datovém listu.

 7. Volitelně změňte pole, výrazy nebo kritéria a znovu spusťte dotaz, dokud nejsou vrácena data, která chcete umístit do nové tabulky.

Převod výběrového dotazu

 1. Otevřete výběrový dotaz v návrhovém zobrazení nebo přejděte do návrhového zobrazení. Aplikace Access umožňuje provést tuto akci několika způsoby:

  • Pokud je dotaz otevřen v zobrazení datového listu, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  • Pokud je dotaz zavřený, klikněte na něj v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 3. Do pole Název tabulky zadejte název nové tabulky.

  – nebo –

  Klikněte na šipku dolů a vyberte název existující tabulky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Umístění nové tabulky do aktuální databáze   

   1. Klikněte na přepínač Aktuální databáze (není-li již vybrán) a potom klikněte na tlačítko OK.

   2. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka a potom kliknutím na Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahrazujete existující tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access vás požádá o potvrzení operace odstranění. Klikněte na tlačítko Ano a opětovným kliknutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

  • Umístění nové tabulky do jiné databáze   

   1. Klikněte na přepínač Jiná databáze.

   2. Do pole Název souboru zadejte umístění a název souboru jiné databáze.

    – nebo –

    Klikněte na tlačítko Procházet, pomocí nového dialogového okna Vytvořit tabulku vyhledejte jinou databázi a klikněte na tlačítko OK.

   3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete první dialogové okno Vytvořit tabulku.

   4. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka a potom kliknutím na Ano potvrďte operaci.

    Poznámka : Pokud nahrazujete existující tabulku, je daná tabulka nejprve odstraněna a aplikace Access vás požádá o potvrzení operace odstranění. Klikněte na tlačítko Ano a opětovným kliknutím na tlačítko Ano vytvořte novou tabulku.

Další informace o kritériích a výrazech dotazu

V postupech uvedených v tomto článku se vyskytovaly zmínky o kritériích a výrazech dotazu. Kritérium dotazu je pravidlo určující záznamy, které chcete vrátit dotazem. Kritéria můžete použít, pokud nechcete zobrazit všechny záznamy v dané sadě dat. Kritérium >25 AND <50 například vrátí hodnoty větší než 25 a menší než 50. Kritérium "Chicago" OR "Paříž" OR "Moskva" vrátí pouze záznamy týkající se těchto měst.

Další informace o používání kritérií naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Výraz je kombinace matematických nebo logických operátorů, konstant, funkcí a názvů polí, ovládacích prvků a vlastností, jejímž výsledkem je jediná hodnota. Výraz můžete použít v případě, že potřebujete data, která nejsou uložena přímo v tabulce. Výraz [JednotkováCena]*[Množství] například vynásobí hodnotu v poli JednotkováCena hodnotou v poli Množství. Výrazy je možné používat mnoha způsoby a proces jejich vytváření a používání může být značně složitý.

Další informace o vytváření a používání výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Pokud otevřete databázi, která není uložena v důvěryhodném umístění nebo není označena jako důvěryhodná, zabrání Access ve výchozím nastavení spuštění všech akčních dotazů (přidávacích, aktualizačních, odstraňovacích nebo vytvářecích).

Není-li při pokusu o spuštění akčního dotazu provedena žádná akce, ověřte, zda není na stavovém řádku Accessu zobrazena následující zpráva:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

Při zobrazení této zprávy postupujte takto:

 • Na panelu zpráv (těsně pod pásem karet) klikněte na Povolit obsah. Panel zpráv

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×