Vytvoření vlastního filtru MDX pomocí dialogového okna Editor vzorců

V nástroji PerformancePoint Dashboard Designermůžete vytvořit filtry, které usnadňují uživatelům řídicích panelů zobrazení určitých informací, které je zajímají. Například můžete vytvořit filtr Zeměpis , který mohou uživatelé řídicího panelu použít k zobrazení informací specifických pro určitou oblast. Nebo můžete vytvořit filtr Kategorie produktu, který mohou uživatelé řídicího panelu použít k zobrazení informací specifických pro určitou skupinu produktů.

Kromě standardních filtrů, jako jsou tyto, můžete vytvořit složitější filtry pomocí Editoru vzorců. Například můžete nakonfigurovat vlastní filtr, který zobrazuje vyšší nebo nižší úroveň podrobností než standardní filtr. Nebo můžete nakonfigurovat filtr zobrazující nejlepší nebo nejhorší členy skupiny.

Jestliže vytváříte filtr pomocí Editoru vzorců, bude se proces skládat ze tří fází. Nejprve vytvoříte filtr pro řídicí panel. Pak přidáte filtr na stránku řídicího panelu a propojíte jej s jednou nebo více výkonnostními metrikami nebo sestavami. Potom pomocí Editoru vzorců konfigurujete filtr. V závislosti na to, ve které fázi procesu se nacházíte, můžete začít s kterýmkoli z následujících postupů.

Co chcete udělat?

Část I: Vytvořit filtr řídicího panelu

Část II: Propojit filtr s výkonnostní metrikou nebo sestavou

Část III: Pomocí Editoru filtrů určit, jak bude filtr fungovat

Poznámka : Následující postup ukazuje, jak vytvoříte filtr používající pojmenované sady. Můžete však vytvořit mnoho jiných typů filtry změnou výrazů, které použijete v Editoru vzorců. Další informace naleznete v tématech Syntaxe pro výrazy časových řad a Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů.

Část I: Vytvoření filtru řídicího panelu

Poznámka : Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili řídicí panel s alespoň jedním prvkem, jako například výkonnostní metrikou, analytickým grafem nebo analytickou mřížkou, používajícím data služby SQL Server 2005 Analysis Services.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte Prohlížeč pracovního prostoru a poklepejte na řídicí panel, který chcete upravit. Otevře se jeho pracovní prostor.

 2. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Filtry a klepněte na tlačítko Nový filtr.

 3. V dialogovém okně Vybrat šablonu filtru řídicího panelu vyberte možnost Pojmenované sady a potom klepnutím na tlačítko OK spusťte průvodce Vytvořit filtr.

  Poznámka : Pro tento postup jsme vybrali šablonu Pojmenované sady, pro váš filtr však můžete vybrat kteroukoli z následujících šablon:

  Dotaz v jazyce MDX

  Šablona Dotaz v jazyce MDX slouží k vytvoření vlastního filtru. Tato šablona je vhodná pro pokročilé uživatele, kteří jsou dobře obeznámeni s dotazy jazyka MDX.

  Pojmenované sady

  Šablona Pojmenované sady slouží k vytvoření filtru, který používá jednu z pojmenovaných sad definovanou v datové krychli služby Analysis Services.

  Výběr členů

  Šablona Výběr členů slouží k vytvoření filtru, který používá sadu členů definovanou v datové krychli služby Analysis Services. Určíte, kterou dimenzi chcete použít, a potom vyberete jednotlivé členy.

 4. Na stránce Název filtru zadejte název filtru. Můžete také zadat základní popis filtru. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vybrat zdroj dat zdroj dat vyberte zdroj dat ze seznamu. Je nutné vybrat zdroj dat, který používá sestava nebo výkonnostní metrika, kterou chcete propojit s filtrem. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vybrat pojmenovanou sadu vyberte ze seznamu Vybrat pojmenovanou sadu pojmenovanou sadu definovanou v datové krychli. Potom klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Zvolit způsob zobrazen zvolte jeden z následujících způsobů zobrazení filtru a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

  Seznam

  Možnost Seznam zobrazí jako jednoduchý seznam v rozevírací nabídce. Uživatelé řídicího seznamu určí klepnutím na položku v seznamu, které informace chtějí zobrazit.

  Strom

  Možnost Strom zobrazí filtr jako seznam obsahující ovládací prvek rozbalitelného stromu v rozevírací nabídce. Uživatelé řídicího panelu klepnutím zobrazí ovládací prvek stromu a vyberou jednotlivou položku nebo skupinu položek, které chtějí použít jako filtr.

  Strom s vícenásobným výběrem

  Možnost Strom s vícenásobným výběrem zobrazí filtr jako seznam obsahující ovládací prvek rozbalitelného stromu v rozevírací nabídce. Uživatelé řídicího panelu klepnutím rozbalí položku ovládacího prvku stromu a zaškrtnou políčka u položek, které chtějí použít jako filtr.

 8. Zkontrolujte informace na stránce Potvrzení a klepněte na tlačítko Zavřít. Klepněte na kartu Domů a poté na tlačítko Publikovat vše. Filtr řídicího panelu byl vytvořen.

  Poznámka : Při vytváření a publikování filtru řídicího panelu jej uložíte na PerformancePoint Monitoring Server. Musíte jej však přidat na stránku řídicího panelu a propojit s jedním nebo více prvky, aby se filtr v řídicích panelech projevil.

Začátek stránky

Část II: Propojení filtru se sestavou nebo výkonnostní metrikou

V této části přidáte filtr na stránku řídicího panelu a propojíte jej s výkonnostní metrikou nebo sestavou, například s analytickým diagramem nebo mřížkou.

Poznámka : Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili řídicí panel, který má alespoň jeden filtr, a analytický graf, analytického mřížky nebo výkonnostní metriku používající službu Analysis Services.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte Prohlížeč pracovního prostoru a poklepejte na řídicí panel, který chcete upravit. Otevře se jeho pracovní prostor. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 2. V podokně Podrobnosti klepnutím rozbalte seznam Filtry. Přetáhněte filtr, který chcete použít, do zóny řídicího panelu.

 3. Klepněte na šipku dolů vedle názvu filtru v zóně řídicího panelu a pak klepněte na příkaz Vytvořit odkaz. Zobrazí se dialogové okno Editor odkazů filtru.

 4. V dialogovém okně Editor odkazů filtru klepněte na kartu Propojit položky. Název filtru, který jste právě přidali do řídicího panelu, by měl být uveden v poli Filtr. Pokud tomu tak není, vyberte jej pomocí seznamu Filtr. Potom pomocí seznamu Propojená položka řídicího panelu vyberte sestavu nebo výkonnostní metriku, kterou chcete propojit s filtrem. Klepněte na kartu Možnosti připojení.

 5. Na kartě Možnosti propojení pomocí seznamu Koncový bod položky řídicího panelu vyberte dimenzi, kterou chcete použít. To znamená určete, kde se mají výsledky dotazu v sestavě zobrazit. Předpokládejme například, že máte sestavu obsahující kategorie produktů a hodnot, například hrubý zisk a hrubé ziskové rozpětí. Předpokládejme dále, že chcete propojit sestavu s filtrem, který obsahuje seznam různých geografických oblastí. Vyberete-li možnost Kategorie produktu v seznamu Koncový bod položky řídicího panelu, budou informace o kategoriích produktů v sestavě nahrazeny informacemi o geografických oblastech vybraných v tomto filtru. Po zadání Koncového bodu položky řídicího panelu klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno Editor odkazů filtru se zavře.

 6. Klepněte na kartu Domů a poté na tlačítko Publikovat vše. Filtr je nyní v řídicím panelu a je propojen se sestavou nebo výkonnostní metrikou. Řídicí panel byl uložen na Monitoring Server.

Začátek stránky

Část III: Určení,jak bude filtr fungovat, pomocí Editoru vzorců

V tomto oddílu zadáte, jak bude filtr řídicího panelu fungovat, zadáním nebo úpravou vzorce v dialogovém okně Editor vzorců.

Poznámka : Tento postup předpokládá, že jste vytvořili řídicí panel zahrnující sestavu nebo výkonnostní metriku a filtr, který je propojen s touto sestavou nebo výkonnostní metrikou.

 1. V nástroji Dashboard Designervyhledejte Prohlížeč pracovních prostorů a poklepejte na řídicí panel, který chcete upravit. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 2. V prostřením podokně pracovního prostoru vyhledejte filtr, který chcete upravit. Klepněte na šipku dolů vedle filtru a potom klepněte na položku Upravit odkaz . Otevře se dialogové okno Editor propojení filtru.

 3. Klepnutím na tlačítko Vzorec propojení filtru otevřete dialogové okno Editor vzorců.

 4. V dialogovém okně Editor vzorců zadejte příkaz jazyka MDX určující, co má filtr v řídicím panelu provést. Použitý příkaz se může skládat z jednoho nebo více zástupných názvů, například Názvu člena, který je napsán jako <<jedinečnýnázev>>. Můžete použít další syntaxi jazyka MDX, jak je znázorněno v následujících příkladech:

 5. Po zadání příkazu MDX klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Editor vzorců. Všimněte si, že ikona stavu se nyní zobrazila vedle tlačítka Vzorec odkazu filtru a označuje, že byl zadán vzorec propojení.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Editor odkazů filtru. Na kartě Domů uložte klepnutím na tlačítko Publikovat vše změny na Monitoring Server.

 7. Znovu nasaďte řídicí panel.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×