Vytvoření vizuální sestavy z dat aplikace Project v aplikaci Excel nebo Visio

Vizuální sestavy umožňují díky vylepšeným kontingenčním tabulkám v aplikaci Excel 2010 graficky znázornit informace aplikace Project. Po exportu informací aplikace Project do aplikace Excel můžete pomocí vylepšených funkcí kontingenční tabulky aplikace Excel 2010, jako jsou například filtrování pomocí průřezů, vyhledávání v kontingenčních tabulkách, minigrafy v kontingenčních tabulkách pro okamžité znázornění trendů a vylepšení zpětného zápisu technologie OLAP, sestavy dále upravit.

Můžete si přečíst další informace o změnách v kontingenčních tabulkách pro aplikaci Excel 2010.

V tomto článku

Dostupné vizuální sestavy

Kategorie Používání úkolů

Kategorie Používání zdrojů

Kategorie Použití přiřazení

Kategorie Souhrn úkolů, zdrojů a přiřazení

Vytvoření vizuální sestavy pomocí šablony

Úpravy existující šablony vizuální sestavy

Vytvoření nové šablony vizuální sestavy

Export dat sestavy

Export dat jako datové krychle OLAP

Export dat jako databáze sestav

Dostupné vizuální sestavy

Šablony sestav jsou v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu, ke kterému lze získat přístup kliknutím na tlačítko Vizuální sestavy ve skupině Sestavy na kartě Projekt, rozděleny do šesti kategorií. V následujících částech jsou uvedeny popisy vizuálních sestav v jednotlivých kategoriích.

Tip : Uživatelé mohou vytvářet také vlastní sestavy. Vlastní sestavy se zobrazí v kategorii odpovídající typu použitých dat.

Kategorie Používání úkolů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání úkolů. Tyto sestavy jsou založeny na Časově uspořádané datech úkolů.

Poznámka : Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Použití přiřazení.

Název

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh nákladů a souhrnných nákladů.

Sestava vytvořené hodnoty v čase

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení grafu znázorňujícího časový průběh skutečných nákladů na provedenou práci, plánované hodnoty (rozpočtové náklady na plánovanou práci) a vytvořené hodnoty (rozpočtové náklady na provedenou práci).

Kategorie Používání zdrojů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání zdrojů. Tyto sestavy jsou založeny na časově uspořádaných datech zdrojů.

Poznámka : Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Použití přiřazení.

Název

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu znázorňujícího časový průběh plánovaných a skutečných nákladů na projekt. Náklady jsou rozděleny podle typu zdroje (práce, materiál a náklady). Indikátor ukazuje, zda plánované náklady překračují náklady podle směrného plánu.

Sestava dostupnosti zdrojů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu, ve kterém je znázorněna práce a zbývající dostupnost projektových zdrojů rozdělená podle typu zdroje (práce, materiál a náklady). U každého přetíženého zdroje se zobrazí červený příznak.

Souhrnná sestava nákladů zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení výsečového grafu, který znázorňuje rozdělení nákladů na zdroje mezi tři typy zdrojů: náklady, materiál a práci.

Sestava dostupnosti práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh celkové kapacity, práce a zbývající dostupnosti pracovních zdrojů.

Souhrnná sestava práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího celkovou kapacitu zdrojů, práci, zbývající dostupnost a skutečnou práci (v jednotkách práce).

Kategorie Použití přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Použití přiřazení. Tyto sestavy jsou založeny na časově uspořádaných datech, podobně jako data v zobrazení Používání úkolů a Používání zdrojů.

Název

Typ

Popis

Sestava nákladů podle směrného plánu

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího náklady podle směrného plánu, plánované náklady a skutečné náklady na projekt podle úkolů.

Sestava směrného plánu

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu projektu rozděleného podle čtvrtletí a poté podle úkolů. V této sestavě se porovnává plánovaná práce a náklady s prací a náklady podle směrného plánu. Indikátory znázorňují, kdy plánovaná práce překračuje práci podle směrného plánu a kdy plánované náklady překračují náklady podle směrného plánu.

Sestava práce směrného plánu

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího práci podle směrného plánu, plánovanou práci a skutečnou práci pro projekt podle úkolů.

Sestava rozpočtových nákladů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh rozpočtových nákladů, nákladů podle směrného plánu, plánovaných nákladů a skutečných nákladů.

Sestava rozpočtové práce

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího časový průběh rozpočtové práce, práce podle směrného plánu, plánované práce a skutečné práce.

Sestava vytvořené hodnoty v čase

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení grafu znázorňujícího časový průběh skutečných nákladů na provedenou práci, plánované hodnoty (rozpočtové náklady na plánovanou práci) a vytvořené hodnoty (rozpočtové náklady na provedenou práci).

Kategorie Souhrn úkolů, zdrojů a přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategoriích Souhrn úkolů, Souhrn zdrojů a Souhrn přiřazení. Souhrnné sestavy neobsahují časově uspořádaná data.

Kategorie

Název

Typ

Popis

Souhrn úkolů

Sestava stavu kritických úkolů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu znázorňujícího práci a zbývající práci pro kritické i nekritické úkoly. Datový pruh znázorňuje procentuální podíl dokončené práce.

Souhrn úkolů

Sestava stavu úkolů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu práce a procentuálního podílu dokončené práce pro úkoly v projektu. Symboly označují, kdy práce podle směrného plánu překračuje práci, kdy je práce podle směrného plánu rovna práci a kdy práce překračuje práci podle směrného plánu. Datový pruh znázorňuje procentuální podíl dokončené práce.

Souhrn zdrojů

Sestava zbývající práce zdrojů

Excel

Tato sestava slouží k zobrazení pruhového grafu znázorňujícího zbývající práci a skutečnou práci (v jednotkách práce) pro každý pracovní zdroj.

Souhrn přiřazení

Sestava stavu zdrojů

Visio

Tato sestava slouží k zobrazení diagramu hodnot práce a nákladů pro každý zdroj projektu. Procentuální podíl dokončené práce je vyznačen stínováním v polích diagramu. Stínování je tím tmavší, čím více se zdroj přibližuje k dokončení přiřazené práce.

Začátek stránky

Vytvoření vizuální sestavy pomocí šablony

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Sestavy na tlačítko Vizuální sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na kartě Vše na sestavu, kterou chcete vytvořit.

  Jestliže sestava, kterou chcete vytvořit, není v seznamu uvedena, zaškrtněte políčko Zahrnout šablony sestav od, potom klikněte na tlačítko Upravit a vyhledejte umístění obsahující vaši sestavu.

  Tip : Jestliže víte, která kategorie sestavu obsahuje, můžete kliknout na kartu kategorie a zobrazit kratší seznam sestav. Chcete-li zobrazit pouze seznam sestav, které se otevírají v aplikaci Excel nebo v aplikaci Visio, zaškrtněte políčko Microsoft Excel nebo Microsoft Visio, případně jeho zaškrtnutí zrušte.

 3. Chcete-li změnit úroveň údajů o použití obsažených v sestavě, vyberte v seznamu Vyberte úroveň dat použití, kterou chcete zahrnout do zprávy položku Roky, Čtvrtletí, Měsíce, Týdny nebo Dny.

  Poznámka : Aplikace Project nastaví jako výchozí takovou úroveň údajů o použití dat, jaká je doporučena pro velikost příslušného projektu. U většiny projektů to budou týdny. Rozhodnete-li se zahrnout do sestavy údaje na podrobnější úrovni, může dojít ke snížení výkonu sestavy. Prohlížíte-li současně více sestav téhož projektu, dosáhnete nejlepšího výkonu v případě, že nebudete provádět změny úrovně údajů. Změníte-li úroveň údajů, musí být znovu vytvořena místně uložená dočasná databáze sestav. Pokud nepotřebujete do sestav zahrnovat údaje o použití, dosáhnete nejlepšího výkonu nastavením úrovně údajů na možnost Roky.

 4. Kliknutím na tlačítko Zobrazení vygenerujte sestavu a otevřete ji v aplikaci Excel nebo Visio.

Začátek stránky

Úpravy existující šablony vizuální sestavy

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Sestavy na tlačítko Vizuální sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na kartě Vše na sestavu, kterou chcete upravit.

  Tip : Jestliže víte, která kategorie sestavu obsahuje, můžete kliknout na kartu kategorie a zobrazit kratší seznam sestav. Chcete-li zobrazit pouze seznam sestav, které se otevírají v aplikaci Excel nebo v aplikaci Visio, zaškrtněte políčko Microsoft Excel nebo Microsoft Visio, případně jeho zaškrtnutí zrušte.

 3. Klikněte na tlačítko Upravit šablonu.

 4. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klikněte na pole, která chcete do sestavy přidat nebo je z ní odebrat, a potom kliknutím na tlačítko Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesuňte pole mezi seznamy Pole k dispozici a Vybraná pole nebo mezi seznamy Vlastní pole k dispozici a Vybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná pole a Vybraná vlastní pole budou zahrnuta do sestavy.

 5. Kliknutím na tlačítko Upravit šablonu vytvořte sestavu s upraveným seznamem polí.

Poznámka : 

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označena jako Dimenze. Je důležité, aby pro sestavu bylo vybráno méně než šest dimenzí. Vyberete-li více než šest dimenzí, výkon sestavy značně klesne.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou k dispozici pouze v sestavách aplikace Visio, nikoli však v sestavách aplikace Excel.

 • Nemůžete-li najít pole, které chcete zahrnout do sestavy, v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí, je možné, že se nachází v jiné kategorii dat. Například řada polí, o kterých byste se mohli domnívat, že náleží do kategorie Souhrn úkolů, patří ve skutečnosti do kategorie Souhrn přiřazení.

Začátek stránky

Vytvoření nové šablony vizuální sestavy

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Sestavy na tlačítko Vizuální sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na tlačítko Nová šablona.

 3. V části Vyberte aplikaci klikněte na přepínač Excel (chcete-li vytvořit šablonu pro aplikaci Excel) nebo na přepínač Visio (metrické jednotky) (chcete-li vytvořit šablonu aplikace Visio).

 4. V části Vyberte datový typ vyberte typ dat, který chcete v sestavě použít.

  Tip : Chcete-li do sestavy zahrnout časově uspořádaná data, vyberte v seznamu v části Vyberte datový typ položku Používání úkolů, Používání zdrojů nebo Použití přiřazení.

 5. Klikněte na tlačítko Vybrat pole.

 6. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí podržte klávesu CTRL a klikněte v seznamu Pole k dispozici na výchozí pole aplikace Project, která chcete přidat do sestavy.

 7. Kliknutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná pole.

 8. Podržte klávesu CTRL a v seznamu Vlastní pole k dispozici klikněte na vlastní pole, která chcete přidat do sestavy.

 9. Kliknutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná vlastní pole.

Poznámka : 

 • Máte-li nainstalovánu anglickou verzi aplikace Office Project 2007, máte možnost vytvořit šablonu aplikace Visio s jednotkami používanými v USA.

 • Chcete-li odebrat pole ze sestavy, klikněte v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí na pole v seznamu Vybraná pole nebo Vybraná vlastní pole a potom klikněte na tlačítko Odebrat. Pokud chcete ze sestavy odebrat všechna výchozí nebo vlastní pole, klikněte v části Vybrat pole nebo Vybrat vlastní pole na tlačítko Odebrat vše.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou k dispozici pouze v sestavách aplikace Visio, nikoli však v sestavách aplikace Excel.

 • Nemůžete-li najít pole, které chcete zahrnout do sestavy, v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí, je možné, že se nachází v jiné kategorii dat. Například řada polí, o kterých byste se mohli domnívat, že náleží do kategorie Souhrn úkolů, patří ve skutečnosti do kategorie Souhrn přiřazení.

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označena jako dimenze. Je důležité, aby pro sestavu bylo vybráno méně než šest dimenzí. Vyberete-li více než šest dimenzí, výkon sestavy značně klesne.

 • Po vytvoření vizuální sestavy ji můžete uložit do výchozího umístění šablon (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) nebo do jiného umístění v počítači nebo síti. Šablony uložené ve výchozím umístění šablon se automaticky zobrazují v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu.

 • Pokud po uložení vlastní šablony vizuální sestavy začnete používat jinou jazykovou sadu, bude šablona i nadále k dispozici, ale nebudou do ní importována data. Původní názvy polí nebudou v novém jazyce rozpoznány a nebudou do sestavy zahrnuty.

Začátek stránky

Export dat sestavy

Můžete vybrat určitá data pro export v rámci kategorie (datovou krychli OLAP), nebo exportovat všechna data projektu jako databázi sestav.

Export dat jako datové krychle OLAP

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Sestavy na tlačítko Vizuální sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na tlačítko Uložit data.

 3. V části Uložit datovou krychli sestav vyberte kategorii obsahující typ dat, který chcete uložit.

 4. Klikněte na tlačítko Vybrat pole a upravte pole zahrnutá do seznamu dat pro export.

 5. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klikněte na pole, která chcete přidat do seznamu dat pro export nebo je z něj odebrat, a potom kliknutím na tlačítko Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesuňte pole mezi seznamy Pole k dispozici a Vybraná pole nebo mezi seznamy Vlastní pole k dispozici a Vybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná pole a Vybraná vlastní pole budou zahrnuta do exportovaných dat.

 6. Klikněte v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit datovou krychli.

 7. Přejděte do umístění, kam chcete data datové krychle uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka : 

 • Data datové krychle budou uložena jako soubor CUB.

 • Při přístupu k datové krychli pomocí aplikace Visio nelze soubor CUB uložit ve sdílené síťové složce.

Export dat jako databáze sestav

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Sestavy na tlačítko Vizuální sestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na tlačítko Uložit data.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit databázi.

 4. Přejděte do umístění, kam chcete databázi uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Data budou uložena jako soubor databáze aplikace Microsoft Office Access (MDB).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×