Vytvoření sloupce webu

Sloupec webu je opakovaně použitelná definice či šablona sloupce, kterou můžete přiřadit několika seznamům v několika webech služby SharePoint. Sloupce webu jsou užitečné v případě, kdy je v organizaci třeba vytvořit konzistentní nastavení seznamů a knihoven. Nastavení je možné sdílet v několika seznamech a knihovnách a není tedy třeba vždy je vytvořit znovu. Pokud například definujete sloupec nazvaný Zákazník, mohou jej uživatelé přidat do svých typů obsahu nebo seznamů. Tím je zajištěno, že sloupec má stejné atributy, alespoň zpočátku, všude, kde je použit.

Přidáte-li položku do seznamu nebo knihovny, budete vyplňovat formulář, v němž je každý sloupec reprezentován polem. Každé pole je označeno názvem sloupce. Pokud zadáte popis sloupce, je popis zobrazen pod polem. Pomocí popisu můžete členům týmu poskytnout nápovědu při vyplňování formuláře a popsat, jaký typ informací je třeba do pole vyplnit.

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na příkaz Akce webu, přejděte na možnost Nastavení webu, a potom klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Sloupce webu.

 3. Na stránce Galerie sloupců webu klepněte na možnost Vytvořit.

 4. V oblasti Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název.

 5. Vyberte typ informací, které chcete ve sloupci uložit.

  V následující tabulce jsou popsány typy sloupců, které jsou k dispozici podle výchozího nastavení.

Vyberte...

Chcete-li zobrazit...

Jeden řádek textu

Sloupce, v nichž je shromažďováno a zobrazováno malé množství textu na jednom řádku. Informacemi může být text, kombinace textu a čísel a čísla, která nejsou použita ve výpočtech (například telefonní čísla).

Několik řádků textu

Sloupce, v nichž je shromažďováno a zobrazováno několik vět nebo formátovaný text.

Volba (nabídka)

Sloupce, v nichž je zobrazen seznam možností.

Číslo (1; 1,0; 100)

Sloupce s polem, do něhož lze zadat číselnou hodnotu.

Měna ($,¥, €)

Sloupce s polem, do něhož lze zadat hodnotu vyjadřující částku v určité měně.

Datum a čas

Sloupce, do nichž lze uložit informace o datu nebo čase.

Vyhledání (informace z tohoto webu)

Sloupce, pomocí nichž lze usnadnit výběr informací, které jsou již na webu uloženy.

Ano/ne (zaškrtávací políčko)

Sloupce, v nichž jsou uloženy informace typu pravda/nepravda.

Osoba nebo skupina

Sloupce, v nichž jsou zobrazena jména uživatelů nebo názvy skupin služby SharePoint.

Hypertextový odkaz nebo obrázek

Sloupce, v nichž je zobrazen hypertextový odkaz na webovou stránku nebo obrázek z webu.

Vypočítáno (výsledek výpočtu s hodnotami v jiných sloupcích)

Sloupce zobrazující informace založené na výsledku vzorce. Ve vzorci mohou být použity informace z jiných seznamů a sloupců, data nebo čísla. Ve vzorcích je dále možné použít běžné matematické operátory.

Úplný obsah HTML s formátováním a omezeními pro publikování

Sloupce, v nichž je zobrazen obsah webové části Editor HTML. Pro sloupec mohou být použita omezení týkající se obsahu a formátování.

Obraz s formátováním a omezeními pro publikování

Sloupce, v nichž jsou uložené odkazy na obrázky definované ve vlastnostech položky. V každém sloupci je zobrazen obrázek a lze pro něj použít nepovinná omezení a formátování.

Hypertextový odkaz s formátováním a omezeními pro publikování

Sloupce, v nichž jsou uloženy hypertextové odkazy a zobrazeny názvy odkazů definované ve vlastnostech položky. Pro odkaz lze použít formátování a omezení.

Data souhrnných odkazů

Sloupce představující souhrnné odkazy pro stránku. Souhrnné odkazy obsahují název, popis, obrázek a adresu URL a na stránkách publikování jsou použity k zobrazení skupin odkazů pomocí sady sdílených stylů.

Směrování na cílové skupiny

Sloupce zobrazující, zda je či není položka směrována. Pro tento typ sloupce je vyžadováno použití webové části Dotaz na obsah.

 1. V oblasti Skupina vyberte existující skupinu, do níž chcete uložit nový sloupec webu, nebo vytvořte novou skupinu.

  V následující tabulce jsou popsány skupiny, které jsou k dispozici podle výchozího nastavení.

Vyberte...

Chcete-li zobrazit...

Základní sloupce

Sloupce, které lze použít v mnoha typech seznamů nebo knihoven.

Základní sloupce kalendáře a kontaktů

Sloupce, které lze použít v seznamech kontaktů a kalendáře. Tyto sloupce se často používají k synchronizaci metadat z klientských programů pro správu kontaktů a kalendáře, například aplikace Microsoft Outlook .

Základní sloupce dokumentu

Standardní sloupce dokumentu ze základní sady vlastností sady Microsoft Office a sady Dublin Core Metadata Set.

Základní sloupce problémů a úkolů

Sloupce, které lze použít v seznamech úloh a problémů. Tyto sloupce se často používají k synchronizaci metadat z klientských programů pro správu úkolů a problémů, například aplikace Office Outlook.

Vlastní sloupce

Sloupce přidané uživateli do seznamu nebo knihovny z určitého specifického důvodu.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců určených pro specifické účely.

Klíčové ukazatele výkonu

Sloupce, které lze použít k zobrazení údajů klíčových ukazatelů výkonu.

Sloupce rozložení stránky

Sloupce, do nichž lze uložit informace o rozložení stránky.

Sloupce publikování

Sloupce, do nichž lze uložit informace o publikování.

Sestavy

Sloupce, které lze použít při vytváření sestav.

 1. V oblasti Další nastavení sloupců vyberte další požadované nastavení sloupců. Možnosti, které jsou v této oblasti k dispozici, závisí na typu sloupce vybraném v oblasti Název a typ.

 2. Klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×