Vytvoření průzkumu

Pomocí průzkumů se můžete uživatelů zeptat, co si myslí o problémech, jak lze zdokonalit procesy a na mnoho dalších témat. Výsledky můžete shromáždit pomocí několika různých typů otázek, jako jsou například otázky s více volbami, s poli pro zadání hodnot či dokonce s hodnocením.

Co chcete udělat?

Plánování průzkumu

Vytvoření průzkumu

Plánování průzkumu

Průzkum je speciální druh seznamu, který umožňuje, aby vlastník vytvořil otázky, aby na tyto otázky odpovědělo více uživatelů a aby byl z výsledků vytvořen souhrn.

Před vytvořením průzkumu je dobré sestavit přehled otázek, které chcete položit, a požadovaných typů odpovědí. Chcete například, aby uživatelé odpověděli vlastními slovy, zadali částku v korunách, nebo zvolili položku ze seznamu? Měli byste se také rozhodnout, zda budou otázky povinné či volitelné.

Uživatelé mohou na průzkum odpovídat pouze v případě, že mají oprávnění k přispívání do průzkumu nebo na web obsahující průzkum. Pokud nemají potřebná oprávnění, můžete o ně požádat vlastníka nebo správce webu.

Při vymýšlení otázek vezměte v úvahu způsob, jakým budete data analyzovat. Otázky s poli pro vyplnění například umožňují uživatelům zadávat vlastní informace. Tím je zajištěna vyšší flexibilita v případě, že se odpověď uživatele přesně neshoduje s uvedenými volbami, ale pestrou sadu odpovědí může být zase náročnější posoudit a zpracovat.

K určitým otázkám můžete přidat logiku větvení, aby byly zbývající otázky v průzkumu pro respondenta relevantní. Můžete například zadat, aby se otázky týkající se Internetu zobrazily pouze osobám, které uvádějí, že Internet pravidelně používají. Chcete-li zadat logiku větvení, vytvořte nejdříve průzkum a potom zadejte logiku pro otázky v nastavení průzkumu.

Po vytvoření průzkumu můžete ihned přidat otázky. Při přidávání jednotlivých otázek se zobrazí výzva k zadání textu otázky, typu očekávané odpovědi a všech dalších nastavení požadovaných pro otázku a typ odpovědi. Pokud potřebujete průzkum pozměnit, můžete přidat další otázky nebo změnit existující otázky později.

Typy otázek a odpovědí v průzkumu

 • Jeden řádek textu:    Tento typ použijte, pokud chcete, aby lidé jako odpověď zadali slovo nebo několik slov. Můžete zadat omezení počtu znaků a výchozí odpověď.

 • Více řádků textu:    Můžete zadat počet řádků pro odpověď a určit, zda má být odpověď ve formátu prostého textu, formátovaného textu nebo formátovaného textu, který obsahuje také obrázky, tabulky a hypertextové odkazy.

 • Volba:    Tento typ otázky umožňuje uživatelům vybrat ze seznamu předdefinovaných možností. Můžete také povolit uživatelům zadat vlastní text jako doplněk k nabízeným volbám. Možnosti lze zobrazit jako rozevírací nabídku, přepínače nebo zaškrtávací políčka. Pokud chcete uživatelům umožnit vybrat více možností, použijte zaškrtávací políčka.

 • Stupnice hodnocení:    Tento typ otázky obsahuje souhrnný dotaz s podrobnými otázkami a odpověďmi, které jsou hodnoceny na stupnici. Můžete definovat rozsah stupnice, například 1 až 5 nebo 1 až 10, a zadat text vysvětlující význam stupnice.

 • Číslo:    Je možné zadat celá čísla, desetinná čísla či procenta i maximální a minimální povolenou hodnotu.

 • Měna:    Je možné určit maximální a minimální hodnotu, formát měny a další nastavení.

 • Datum a čas:    Můžete určit, že odpovědí je datum nebo datum i čas. Odpověď zobrazí okno s kalendářem, který pomáhá uživatelům zvolit datum.

 • Vyhledání:    Tento typ otázek nabízí odpovědi, které jsou uloženy jako sloupec v jiném seznamu. U otázky typu Vyhledání jsou nabízené volby stejné jako obsah odpovídajícího seznamu.

 • Ano/Ne:    Tato otázka se zobrazí jako text, za nímž následuje jedno zaškrtávací políčko. Zaškrtnuté políčko je považováno za hodnotu Ano. Slova Ano a Ne nejsou ve skutečnosti zobrazena. Pokud chcete s otázkou zobrazit slovo Ano nebo Ne, vytvořte otázku typu Volba a jako volby zadejte hodnoty Ano a Ne.

 • Osoba nebo skupina:    Tato možnost respondentům umožňuje procházet nebo vyhledávat v adresářové službě hodnoty, které chtějí použít jako odpovědi. Pokud by například odpovědí na otázku mělo být jméno nějaké osoby v organizaci, může respondent vybrat jméno této osoby z adresářové služby.

 • Oddělovač stránek:    Přidáním konce stránky mezi dotazy můžete přidat do průzkumu oddělovač stránek.

 • Spravovaná metadata:    Tato možnost umožňuje uživatelům procházet spravované sady termínů definované pro web. Pokud například správce webu spravuje názvy oddělení společnosti, aby je uživatelé mohli na webu konzistentně používat, můžete vybrat sadu termínů Oddělení, aby se zobrazil seznam dostupných oddělení.

 • Externí data:    Tento typ otázky umožňuje respondentům odpovědět na otázku průzkumu tak, že vyhledají obchodní data z jiného zdroje, například typ produktu nebo identifikační číslo zákazníka z databáze. Před použitím externích dat musí správce nejprve nastavit, aby externí obchodní data fungovala s webem služby SharePoint.

.

Poznámka :  Před použitím otázky využívající obchodní data musí správce nejprve zaregistrovat externí obchodní aplikaci (zdroj dat) na serveru Office SharePoint Server 2007. Typ informací obchodní aplikace, ze kterých si lze vybrat, závisí na datových polích zaregistrovaných správcem na serveru Office SharePoint Server 2007. Další informace o registraci aplikace naleznete v části Viz také.

Po vytvoření průzkumu se uživatelům zobrazí tlačítko Odpovědět na tento průzkum, pomocí něhož mohou průzkum spustit. Uživatelům můžete dát o průzkumu vědět tak, že jim odešlete odkaz na průzkum, přidáte oznámení o tomto průzkumu, publikujete informace o průzkumu na blogu nebo uvedete odkaz na tento průzkum na jiných webech. Jakmile uživatelé začnou průzkum vyplňovat, můžete jejich odpovědi zobrazit v pruhovém grafu nebo jako položky seznamu.

V případě velkého množství otázek nebo složitých odpovědí může být vhodné použít k analýze odpovědí databázový program, například aplikaci Microsoft Access.

Uživatelé mohou na průzkum odpovídat pouze v případě, že mají oprávnění k přispívání do průzkumu nebo na web obsahující průzkum. Pokud nemají potřebná oprávnění, můžete o ně požádat vlastníka nebo správce webu.

Začátek stránky

Vytvoření průzkumu

Poznámka : Chcete-li vytvořit průzkum, je nutné, abyste měli oprávnění k vytváření seznamů na webu, na kterém průzkum vytváříte.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu.

 2. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na odkaz Vytvořit.

 3. V části Data klikněte na odkaz Průzkum.

 4. Do pole Název zadejte název průzkumu. Název je povinný. Název se zobrazí v horní části stránky průzkumu. Stává se součástí webové adresy stránky průzkumu a zobrazí se v navigačních prvcích, pomocí kterých mohou uživatelé průzkum najít a otevřít.

 5. Klikněte na položku Další možnosti a zadejte popis a možnosti navigace a průzkumu.

 6. Do pole Popis zadejte popis průzkumu. Popis je volitelný.

 7. Chcete-li přidat odkaz na tento seznam na panel Snadné spuštění, klikněte v části Navigace na přepínač Ano.

 8. V části Možnosti průzkumu zadejte, zda mají být u odpovědí zobrazována jména příslušných uživatelů a zda mohou uživatelé odpovědět na průzkum vícekrát.

 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 10. Na stránce Nová otázka zadejte text otázky a poté vyberte v části Otázka a typ první otázky požadovaný typ odpovědi.

 11. V části Další nastavení otázek zadejte další nastavení pro otázku, například zda je odpověď na otázku povinná. V závislosti na typu otázky můžete také zadat odpovědi, z nichž je možné volit, a volitelnou výchozí hodnotu.

 12. Pokud chcete kontrolovat platnost odpovědi, zadejte do pole Vzorec v části Ověření sloupce vzorec, který má být při ověření použit. V poli Uživatelská zpráva popište, co má uživatel udělat, aby byla odpověď platná. Jestliže například požadujete, aby zaměstnanec zadal dobu, po kterou pracoval v určitém oddělení, můžete zadat, že by tato doba neměla být delší než celková doba jeho práce u dané společnosti.

 13. Proveďte některou z následujících akcí:

 • Pokud chcete vytvořit další otázky, klikněte na tlačítko Další otázka a potom zadejte informace pro další otázku. Pokračujte, dokud nepřidáte všechny požadované otázky.

 • Pokud jste přidávání otázek dokončili, klikněte na tlačítko Dokončit.

 • Chcete-li průzkum zobrazit, klikněte na jeho název v navigaci s popisem cesty v horní části stránky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×