Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

Přehled výkonnostních metrik zobrazí kolekci klíčových ukazatelů výkonu (KPI), , které měří průběh směrem k dosažení určitých cílů. Ukazatelé KPI v přehledu výkonnostních metrik představují konkrétní, měřitelné prvky výkonu, například „prodej za pobočkou v Brně“ nebo „Počet stížností zákazníků za den“. Přehled výkonnostních metrik poskytuje vizuální znázornění výkonu, které na první pohled poskytuje souhrnný přehled výkonu.

Pomocí průvodce Vytvořte přehled výkonnostních metrik vytvoříte přehled výkonnostních metrik v nástroji PerformancePoint Dashboard Designer. Dashboard Designer obsahuje užitečné nástroje, které vám pomohou při vytváření výkonnostních metrik, například šablony přednastavené na použití dat z různých druhů zdrojů dat. Můžete například použít dimenzionální data ze služby Server 2005 Analysis Services (SSAS) nebo tabulková data z databází SQL, aplikace Microsoft Office Excel, služby Excel Services a seznamů služby Windows SharePoint Services. Můžete dokonce určit pevné hodnoty. Chcete-li navíc přehled výkonnostních metrik uspořádat, můžete vytvořit cílové ukazatele KPI představující celkové cíle výkonu a seskupit související ukazatele KPI pod nimi.

Další informace o přehledech výkonnostních metrik naleznete v tématu Přehled výkonnostních metrik.

Co chcete udělat?

Výběr šablony a názvu přehledu výkonnostních metrik

Výběr zdroje dat

Přidání ukazatelů KPI do přehledu výkonnostních metrik pomocí šablony služby Analysis Services

Přidání ukazatelů KPI do přehledu výkonnostních metrik pomocí tabulkové šablony

Přidání filtrů měření do přehledu výkonnostních metrik

Přidání sloupce členů do přehledu výkonnostních metrik

Další kroky

Výběr šablony a názvu přehledu výkonnostních metrik

 1. Na kartě Vytvořit v nástroji Dashboard Designerklepněte na položku Přehled výkonnostních metrik.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu přehledů výkonnostních metrik vyberte kategorii a vyberte šablonu z této kategorie.

  Šablony přehledů výkonnostních metrik

  V následující tabulce jsou uvedeny šablony, které jsou k dispozici pro jednotlivé kategorie:

  Kategorie

  Možnost šablony

  Popis

  Microsoft

  Analysis Services

  Šablona pro ukazatele KPI založená na vícedimenzionálních datech ve službě SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS).

  Standardní

  Pevné hodnoty nebo prázdná

  Šablona bez přednastavených hodnot. Při vytváření přehledu výkonnostních metrik pomocí standardní šablony jej můžete nakonfigurovat tak, aby mohl použít jakýkoli ukazatel KPI publikovaný na serveru PerformancePoint Monitoring Server.

  Tabulkové

  Aplikace Excel 2007, služba Excel Services, tabulka na serveru SQL Server nebo seznam služby SharePoint

  Šablony pro ukazatele KPI založené na datech z databázové tabulky nebo listu.

 3. Po provedení výběru klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vyberte šablonu přehledů výkonnostních metrik a pokračujte na stránce Pojmenovat přehled výkonnostních metrik v průvodci.

 4. Zadejte název přehledu výkonnostních metrik a vlastní umístění pro složku zobrazení. V případě potřeby zaškrtněte políčko Udělit oprávnění ke čtení všem ověřeným uživatelům. Pokud toto políčko nezaškrtnete, bude nutné konfigurovat oprávnění uživatele v podokně vlastností ukazatele KPI při Konfiguraci vlastností a oprávnění ukazatele KPI.

 5. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte další stránce průvodce.

Začátek stránky

Výběr zdroje dat

Poznámka : Pokud jste vybrali šablonu v kategorii Standardní není nutné vybírat zdroj dat. V takovém případě můžete přejít k další části a přidat ukazatele KPI do přehledu výkonnostních metrik.

Chcete-li vybrat zdroj dat pro libovolnou jinou kategorii šablony, proveďte následující kroky:

 1. Na stránce Vyberte zdroj dat vyberte kartu Pracovní prostor nebo Server podle umístění zdroje dat, který chcete použít. Pokud je zdroj dat na serveru Monitoring Server, klepněte na tlačítko Obnovit abyste zajistili, že se v seznamu možností zobrazily nejnovější aktualizace.

 2. Vyberte zdroj dat, který chcete použít, a potom klepnutím na příkaz Další pokračujte na další stránku průvodce.

Začátek stránky

Přidání ukazatelů KPI do přehledu výkonnostních metrik pomocí šablony služby Analysis Services

Při vytváření přehledu výkonnostních metrik pomocí šablony služby Analysis Services vás průvodce provede nezbytnými kroky pro přidání ukazatelů KPI, které používají data ze služby SSAS nebo z jiných zdrojů dat. Při práci v průvodci můžete vybrat ukazatele KPI publikované na PerformancePoint Monitoring Servernebo importovat ukazatele KPI zadané ve zdroji služby Analysis Services. Zvolte jednu z následujících možností:

  Vytvoření ukazatelů KPI z měření služby Analysis Services

Tuto možnost vyberte, chcete li přidat ukazatel KPI používající data ze služby SSAS nebo z jiných zdrojů dat. Proveďte jeden z následující dvou postupů:

 1. Klepnutím na tlačítko Přidat ukazatel KPI přidejte řádek do tabulky. Dashboard Designer automaticky naplní nový řádek ukazatelem KPI, který byl publikován na Monitoring Server a konfigurován na používání služby SSAS jako zdroje dat.

 2. (Volitelné) Potřebujete-li ukazatel KPI přejmenovat, zadejte pro něj nový název.

 3. (Volitelné) Chcete-li změnit přednastavené hodnoty konfigurace pro tento ukazatel KPI, vyberte nové hodnoty v rozevíracích seznamech Skutečné, Metoda vytvoření pásma a Cíle. Další informace o úpravách těchto hodnot naleznete v tématu Přehled konfigurace ukazatele KPI.

 4. Chcete-li přidat více ukazatelů KPI, tento krok opakujte.

 5. Po dokončení přidávání ukazatelů KPI klepněte na tlačítko Další pokračujte na další stránce průvodce.

    – NEBO –

 1. Klepnutím na možnost Vyberte ukazatel KPI vyberte ukazatel KPI v pracovním prostoru nebo ze seznamu ukazatelů KPI, které byly publikovány na serveru Monitoring Server. Chcete-li zobrazit tabulku obsahující všechny ukazatele KPI, které jsou k dispozici v pracovním prostoru, vyberte kartu Pracovní prostor . Chcete-li zobrazit tabulku znázorňující všechny ukazatele KPI publikované na serveru Monitoring Serverklepněte na kartu Server.

 2. Vyberte jeden nebo více ukazatelů KPI, které chcete použít.

 3. Po dokončení přidávání ukazatelů KPI klepněte na tlačítko OK pokračujte na další stránce průvodce.

 Import ukazatelů KPI služby Analysis Services

 1. Klepnutím na položku Vyberte ukazatel KPI otevřete dialogové okno Vyberte ukazatel KPI.

 2. Klepněte na tlačítko Obnovit a zaškrtněte políčka u ukazatele KPI, který chcete importovat.

 3. Opakováním tohoto postupu importujete další ukazatele KPI.

 4. Klepnutím na tlačítko OK pokračujte další stránku průvodce.

Začátek stránky

Přidání ukazatelů KPI do přehledu výkonnostních metrik pomocí tabulkové šablony

Pokud použijete šablonu z kategorie Tabelární, vyberete šablonu používající data z aplikace Excel 2007, služby Excel Services, seznamů služby Microsoft Office SharePoint, seznamů služby Windows SharePoint nebo z tabulky serveru SQL Server. Vyberte jednu z těchto možností:

  Přidání ukazatele KPI

 1. Klepnutím na tlačítko Přidat ukazatel KPI přidejte řádek do tabulky. Po přidání řádku do tabulky Přidat ukazatel KPI nástroj Dashboard Designer automaticky načte nový řádek s ukazatelem KPI. Ukazatel KPI byl publikován na Monitoring Server a konfigurován na používání tabelárního zdroje dat.

 2. (Volitelné) Potřebujete-li ukazatel KPI přejmenovat, zadejte pro něj nový název.

 3. (Volitelné) Chcete-li změnit přednastavené hodnoty konfigurace pro tento ukazatel KPI, vyberte nové hodnoty v rozevíracích seznamech Skutečné, Metoda vytvoření pásma a Cíle. Další informace o úpravách těchto hodnot naleznete v tématu Přehled konfigurace ukazatele KPI.

 4. Chcete-li přidat více ukazatelů KPI, tento krok opakujte.

 5. Po dokončení přidávání ukazatelů KPI klepněte na tlačítko Další a pokračujte na další stránce průvodce.

  Výběr klíčového ukazatele výkonu (KPI)

 1. Klepnutím na možnost Vyberte ukazatel KPI vyberte ukazatel KPI v pracovním prostoru nebo ze seznamu ukazatelů KPI, které byly publikovány na serveru Monitoring Server. Chcete-li zobrazit tabulku obsahující všechny ukazatele KPI, které jsou k dispozici v pracovním prostoru, vyberte kartu Pracovní prostor . Chcete-li zobrazit tabulku znázorňující všechny ukazatele KPI publikované na serveru Monitoring Serverklepněte na kartu Server.

 2. Vyberte jeden nebo více ukazatelů KPI, které chcete použít.

 3. Po dokončení výběru ukazatelů KPI klepněte na tlačítko OK a pokračujte na další stránce průvodce.

Začátek stránky

Přidání filtrů měření do přehledu výkonnostních metrik

Po přidání filtru měření do přehledu výkonnostních metrik Monitoring Server omezí zpracovávaná data na členy dimenze, které vyhovují kritériím filtru. Například můžete použít filtr měření, která obsahuje celkový prodej za poslední měsíc a vynechá všechny předchozí částky prodeje.

Pokud nechcete přidat filtry měření, klepněte na tlačítko Další na stráncePřidat filtry míry a dokončete průvodce. Pokud chcete přidat filtry měření, zaškrtněte políčko Přidat filtry míry a potom proveďte tyto kroky:

 1. Klepněte na tlačítko Vybrat dimenzi. Vyberte dimenzi obsahující měření členů, která chcete použít, a potom klepněte na tlačítko OK.

 2. Klepnutím na tlačítko Vybrat člena vyberte členy dimenze pro filtr měření Skutečné. Klepněte na tlačítko OK.

 3. Klepnutím na tlačítko Vybrat člena vyberte členy dimenze pro filtr měření Cílové. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Do textového pole Zadejte vzorec pro filtr míry skutečných hodnot textové pole zadejte vzorec pro filtr, který vybere skutečné hodnoty ukazatele KPI.

  Důležité : Vzorec, který zadáte, musí používat speciální syntaxe pro výrazy časových řad. Kromě toho je třeba Konfigurovat nastavení času a agregace pro zdroj dat.

 5. Zadejte vzorec, který definuje časový filtr, který chcete použít k výběru cílových hodnot, do textového pole Zadejte vzorec pro filtr míry cíle.

 6. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte další stránce průvodce.

Začátek stránky

Přidání sloupce členů do přehledu výkonnostních metrik

Tato možnost je k dispozici pouze pro přehledy výkonnostních metrik, které obsahují jeden nebo více filtrů měření. Pokud přehled výkonnostních metrik nepoužívá filtry měření, nebo pokud nechcete přidat sloupce pro členy dimenze, klepněte na tlačítko Dokončit na stránce Přidat sloupce členů, čímž ukončíte průvodce.

Tato možnost slouží k přidání sloupců pro různé filtry měření. Můžete například přidat sloupec obsahující data z předchozího roku nebo samostatné sloupce pro jednotlivá čtvrtletí roku. Informace, jak přidat filtry měření do přehledu výkonnostních metrik, naleznete v předchozím postupu v tomto tématu, Přidání filtrů měření do přehledu výkonnostních metrik.

Pokud chcete přidat sloupce pro členy dimenze, zaškrtněte políčko Přidat členy sloupců políčko a potom proveďte tyto kroky.

 1. Klepněte na tlačítko Vybrat dimenzi.

 2. Vyberte dimenzi obsahující členy, pro které chcete přidat sloupce (obvykle času).

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepněte na možnost Vybrat člena.

 5. Vyberte konkrétní členy, které chcete zobrazit ve sloupcích.

 6. Po dokončení výběru členů, které chcete použít, klepněte na tlačítko OK.

 7. Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce.

 8. Na potvrzovací stránce klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Další kroky

Klepněte na odkaz, který nejlépe odpovídá vašemu dalšímu úkolu nebo celkovému úkolu.

Přehled konfigurace ukazatele KPI

Postup pro vytvoření zdroje dat

Postup pro vytvoření ukazatele KPI

Všechny kroky potřebné k sestavení přehledu výkonnostních metrik

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×