Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje přidání ověřovacích pravidel do databáze. Ověřovací pravidla omezují obsah, který uživatelé mohou do daného pole zadat, a rovněž ověřují, zda uživatelé do databáze zadávají správný typ nebo množství dat.

Co chcete udělat?

Seznámit se s principem ověřovacích pravidel

Ověření dat při zadání do polí tabulky

Ověření dat při zadání do formulářů

Ověření dat během operací importu

Získat referenční informace o ověřovacích pravidlech

Princip ověřovacích pravidel

Ověřovací pravidlo omezuje nebo ovládá obsah, který uživatelé mohou zadat do pole tabulky nebo do ovládacího prvku ve formuláři (například do textového pole). Aplikace Microsoft Office Access 2007 umožňuje několik způsobů ověření dat a některé z těchto postupů jsou často používány k definici ověřovacího pravidla. Ověřovací pravidla si lze představit jako sadu vrstev – pokud potřebujete zajistit správnost dat zadaných uživateli, můžete podle potřeby použít několik těchto vrstev nebo všechny vrstvy.

 • Datové typy:    Datové typy obvykle poskytují první vrstvu ověřování. Při návrhu databázové tabulky definujete pro každé pole tabulky datový typ, jenž omezuje obsah, který uživatelé mohou zadat. Například do pole typu Datum a čas lze zadat pouze data a časy, do pole typu Měna lze zadat pouze peněžní hodnoty atd.

 • Velikosti polí:    Velikosti polí poskytují další vrstvu ověřování. Vytvoříte-li například pole pro ukládání jmen, lze je nastavit tak, aby do něj bylo možné zadat maximálně 20 znaků. Můžete tak uživateli se zlými úmysly znemožnit vkládání velkého množství nežádoucího textu do pole, nebo nezkušenému uživateli neumožnit zadání jména a příjmení do pole, které je určeno pouze pro jméno.

 • Vlastnosti tabulky:    Vlastnosti tabulky poskytují zcela specifické typy ověřování. Můžete například nastavit vlastnost Je nutno zadat na hodnotu Ano a vynutit tak, aby uživatelé do pole zadali hodnotu.

  Můžete taky použít vlastnosti Ověřovací pravidlo vyžadovat určité hodnoty a vlastnosti Ověřovací Text upozornit uživatelům chyby. Například zadáním pravidla > 100 a < 1000 v Ověřovací pravidlo vlastnost vynutí zadání hodnoty mezi 100 a 1 000. Pravidla třeba [EndDate] > = [StartDate] vynutí zadání koncové datum, který bude proveden počáteční den nebo později. Uživatelé zadávat text, například "Zadejte hodnoty mezi 100 a 1 000" nebo "Zadejte koncové datum nebo po počátečním datu" do vlastnosti Ověřovací Text říká, když jste udělali chybu a jak opravit chybu.

  Postup přidání ověřovacího pravidla do pole tabulky naleznete v části Ověření dat při zadání do polí tabulky dále v tomto článku

 • Vstupní masky:    Vstupní maska umožňuje ověření dat tím, že vynutí, aby uživatelé zadali hodnoty určitým způsobem. Vstupní maska může například vynutit, aby uživatelé zadávali data v evropském formátu, tedy například 2007.04.14.

K ověření dat můžete podle potřeby použít některé nebo všechny uvedené postupy. Některé z těchto funkcí, například datové typy, se ve výchozím nastavení stávají součástí databáze, avšak podle svého uvážení můžete použít jiné možnosti, jako jsou vlastností polí, ověřovací pravidla a vstupní masky.

Tento článek popisuje použití vlastností Ověřovací text a Ověřovací pravidlo v polích tabulky, dotazech a ovládacích prvcích formulářů. Úplný popis dalších ověřovacích nástrojů, jako jsou datové typy, velikosti polí a vstupní masky, by překročil rámec tohoto článku.

Další informace o datových typech a velikostech polí naleznete v článku Úpravy nebo změna datového typu pole. Další informace o vstupních maskách naleznete v článku Vytvoření vstupní masky pro zadání hodnot pole nebo ovládacího prvku v určitém formátu.

Typy ověřovacích pravidel

Je možné vytvářet dva základní typy ověřovacích pravidel:

 • Ověřovací pravidla pro pole:    Pomocí ověřovacího pravidla pro pole lze hodnotu zadanou do pole zkontrolovat v okamžiku opuštění tohoto pole. Předpokládejme například, že máte pole typu Datum a do jeho vlastnosti Ověřovací pravidlo zadáte hodnotu >=#01/01/2007#. Pravidlo nyní vyžaduje, aby uživatelé zadávali data od 1. ledna 2007. Pokud zadáte datum dřívější než z roku 2007 a potom se pokusíte přejít do jiného pole, aplikace Access vám neumožní opustit aktuální pole, dokud problém nevyřešíte.

 • Záznam (nebo tabulky) ověřovacích pravidel    Pomocí ověřovacího pravidla záznamu můžete určit, kdy uložit záznam (řádek v tabulce). Na rozdíl od ověřovací pravidla pro pole, ověřovacích pravidel záznam odkazovat na další pole ve stejné tabulce. Pokud potřebujete zkontrolovat hodnoty v jednom poli proti hodnoty v jiném vytvoříte pravidla ověření záznamu. Předpokládejme například, vizitky, musíte dodat produkty do 30 dní a pokud doplníte není v té době, které musí část nákupní cena zákazníkovi. Zadání ověřovacího pravidla záznamu například [novéquiredDate] < = [DatumObjednávky] + 30 zajistit, že někdo není zadejte příjemce data (hodnota v poli DodatDne) příliš úplně do budoucna.

Pokud vám syntaxe ověřovacích pravidel připadá nejasná, její vysvětlení naleznete v tabulkách v části Co lze zadávat do ověřovacího pravidla, kde je uvedeno i několik ukázek ověřovacích pravidel.

Kde lze použít ověřovací pravidla

Ověřovací pravidla je možné definovat pro tabulky a pro ovládací prvky ve formulářích. Pravidla pro tabulky jsou používána při importu dat. Chcete-li přidat ověřovací pravidla do tabulky, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a nastavte příslušné vlastnosti tabulky. Jestliže chcete přidat ověřovací pravidla do formuláře, otevřete formulář v návrhovém zobrazení a přidejte pravidla do vlastností jednotlivých ovládacích prvků.

Přidání ověřovacích pravidel do vlastností v polích tabulky vysvětluje postup v části Ověření dat při zadání do polí tabulky. Přidání pravidel do vlastností jednotlivých ovládacích prvků vysvětluje postup v části Ověření dat při zadání do formulářů dále v tomto článku.

Co lze zadávat do ověřovacího pravidla

Ověřovací pravidla může obsahovat výrazů – funkce, které vrací jedinou hodnotu. Výrazů slouží k provádění výpočtů, pracovat se znaky nebo testovat data. Při vytváření pravidel pro ověření, můžete pomocí výrazů primárně testovat data. Příklad výrazu můžete zkontrolovat jedné řadě, například "Brno" nebo "Moskva" nebo "Paříž" nebo "Helsinkách". Výrazy lze provést také matematických operací. Příklad výrazu < 100 síly uživatelé zadávat hodnoty menší než 100. Výraz ([DatumObjednávky]-[ShipDate]) vypočítá počet dní, po které uběhly mezi objednávky a časem ho vyřízeny.

Popis výrazů a funkcí by překročil rámec tohoto článku. Další informace o výrazech naleznete v článku Tvorba výrazu. Další informace o funkcích naleznete v článcích na webu služby Microsoft Office Online.

Příklady možných způsobů ověření dat pomocí výrazů naleznete v části Ověření dat v záznamu.

Ověření dat pro tabulky, formuláře, dotazy a operace importu popisují postupy v následujících částech.

Začátek stránky

Ověření dat při zadání do polí tabulky

Postup v této části vysvětluje, jak vytvářet ověřovací pravidla na úrovni pole a na úrovni záznamu a jak nové ověřovací pravidlo testovat se stávajícími daty.

Ověřovací pravidla lze zadávat pro všechny datové typy s výjimkou datových typů Automatické číslo, Objekt OLE a Příloha a polí typu Číslo s replikačními identifikačními čísly.

Ověření dat v poli

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte pole, které chcete změnit.

 3. V dolní části návrháře tabulky vyberte na kartě Obecné pole vlastnosti Ověřovací pravidlo a zadejte ověřovací pravidlo.

  – nebo –

  Klepnutím na tlačítko Builder button na kartě Datové seznamu vlastností spusťte Tvůrce výrazů a vytvořte výraz.

  Další informace o Tvůrci výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

  Zadejte pravidlo, které platí pouze pro dané pole. Například zadáním pravidla >0 vynutíte, aby uživatelé zadávali kladné hodnoty. Mějte na paměti, že ověřovací pravidlo pro pole neodkazuje na další pole v tabulce. Pokud pravidlo odkazuje na další pole, jedná se o ověření na úrovni záznamu.

 4. Vyberte pole vlastnosti Ověřovací text a zadejte zprávu ověření.

  Zprávu, kterou zadáte závisí na ověřovací pravidlo. Zachovat krátkou zprávu a zkuste s vysvětlením, kdy uživatel je špatně. Pokud chcete pokračovat v příkladu v předchozím kroku, můžete použít Enter pouze kladná čísla jako ověřovací text.

 5. Práci uložte.

Poznámka : Další příklady ověření na úrovni pole naleznete v části Referenční informace o ověřování, kterou najdete dále v tomto článku.

Ověření dat v záznamu

 1. Opakováním kroků 1–2 z předchozí části otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné zadejte pravidlo na úrovni záznamu do pole vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  – nebo –

  Klepnutím na tlačítko Builder button spusťte Tvůrce výrazů a vytvořte výraz.

  Další informace o použití Tvůrce výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

  Na úrovni záznamů ověřovacího pravidla odkazuje víc než jedno pole tabulky. Například pravidla třeba [DodatDne] < = [DatumObjednávky] + 30 odkazy na dvě tabulky pole DodatDne a DatumObjednávky a zajišťuje, aby uživatelé kalendářních příjemce probíhajících později než 30 dní po zadání smysluplném pořadí. Další příklady ověření na úrovni záznamu najdete v části referenční informace o ověřovacích.

 3. Uložte provedené změny.

Testování ověřovacích pravidel

 1. Otevřete tabulku obsahující ověřovací pravidlo v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Testovat ověřovací pravidla.

 3. Klepnutím na tlačítko Ano zavřete oznámení a spusťte testování.

 4. Pokud budete vyzváni k uložení tabulky, klepněte na tlačítko Ano.

 5. Při provádění postupu se mohou zobrazovat různá oznámení. Přečtěte si pokyny v každé zprávě a podle potřeby klepnutím na tlačítko Ano nebo Ne testování dokončete nebo ukončete.

Testování ověřovacích pravidel pomocí dotazu

Poznámka : Ověřovací pravidlo lze rovněž testovat zadáním dotazu, který vyhledá záznamy nevyhovující příslušnému pravidlu. Výsledky takového dotazu jasně ukazují, které záznamy nesplňují ověřovací požadavky. Pokud je například vlastnost Je nutno zadat nastavena na hodnotu Ano nebo Is Not Null, vyhledáte testem pole s hodnotou Null.

 1. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klikněte na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Aplikace Access otevře nový dotaz v návrhovém zobrazení a zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulku nebo tabulky, které chcete v dotazu použít, klepnutím na tlačítko Přidat je přidejte do dotazu a klepněte na tlačítko Zavřít.

  Vybrané tabulky se zobrazí jako okna v horní části návrháře dotazu.

 3. V jednotlivých tabulkách poklepejte na pole, která chcete zahrnout do dotazu.

  – nebo –

  Přetáhněte pole z tabulky do prázdné buňky na řádku Pole v dolní části návrhové mřížky.

  Ujistěte se, že jste přidali pole obsahující ověřovací pravidlo.

 4. Do buňky Kritéria v poli obsahujícím ověřovací pravidlo zadejte opak daného pravidla.

  Pokud je například použito pravidlo BETWEEN 100 AND 1000, zadejte <100 OR >1000.

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Ověření dat při zadání do formulářů

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem použití ověřovacího pravidla ve formuláři je přidání pravidla nejprve do pole podkladové tabulky a následné použití nástrojů pro automatické vytvoření formuláře, které jsou součástí aplikace Access. Ve skupině Formuláře na kartě Vytvořit lze například zvolit vytvoření jednoduchého formuláře, rozděleného formuláře, formuláře s více položkami a další možnosti. Použijete-li jeden z těchto nástrojů, zdědí ovládací prvky formuláře vlastnosti podkladové tabulky, včetně všech ověřovacích pravidel a ověřovacího textu.

Ověřovací pravidlo můžete k ovládacímu prvku formuláře přiřadit rovněž tak, že otevřete formulář v návrhovém zobrazení a v ovládacím prvku přidáte pravidlo do vlastnosti Ověřovací pravidlo a text zprávy do vlastnosti Ověřovací text. Ověřovací pravidla lze přidat k některým, nikoli však ke všem ovládacím prvkům formuláře. Nejsnadnějším způsobem, jak určit, zda lze k ovládacímu prvku přidat pravidlo, je otevření formuláře v návrhovém zobrazení a provedení postupu uvedeného v této části.

Mějte na paměti, že ovládací prvek může obsahovat jiné ověřovací pravidlo než pole tabulky, ke kterému je ovládací prvek vázán. Pokud dojde ke konfliktu mezi ověřovacími pravidly, bude mít přednost pravidlo definované pro pole tabulky. Uvědomte si také, že pravidla v ovládacích prvcích a polích tabulky se mohou vzájemně rušit a neumožňovat tak zadání žádných dat. Předpokládejme například, že v tabulce použijete v poli typu Datum následující pravidlo:

<#01/01/2007#

Potom však k ovládacímu prvku formuláře vázaného k danému poli tabulky přiřadíte toto pravidlo:

>=#01/01/2007#

Nyní pole tabulky vyžaduje hodnoty před rokem 2007, ovládací prvek formuláře však umožňuje pouze zadání dat od roku 2007, takže není možné zadat žádná data. Pokud se pokusíte zadat data za těchto podmínek, bude vám oznámeno, abyste zadali data před a po datu uvedeném v konfliktních ověřovacích pravidlech a ocitnete se v nekonečné smyčce.

V následujících krocích je vysvětleno, jak k ovládacím prvkům přidat ověřovací pravidla a jak uzamknout ovládací prvky, aby uživatelé nemohli provádět změny dat.

Vytvoření ověřovacího pravidla

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete seznam vlastností daného ovládacího prvku.

 3. Klepněte na kartu Vše a zadejte ověřovací pravidlo do pole vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  – nebo –

  Klepnutím na tlačítko Builder button spusťte Tvůrce výrazů a vytvořte výraz.

  Další informace o Tvůrci výrazů naleznete v článku Tvorba výrazu.

 4. Zadejte zprávu do pole vlastnosti Ověřovací text.

 5. Uložte provedené změny.

Uzamčení ovládacího prvku

 1. Provedením kroků 1–2 z předchozí části otevřete seznam vlastností ovládacího prvku, který chcete uzamknout.

 2. Klepněte na kartu Vše, vyhledejte pole vlastností Zpřístupnit a Uzamknout a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li ovládací prvek zakázat (zobrazit jej jako neaktivní a bez možnosti aktivace), nastavte pro vlastnost Zpřístupnit hodnotu Ne.

  • Chcete-li uživatelům umožnit čtení dat obsažených v ovládacím prvku, nikoli však provádění změn těchto dat, nastavte vlastnost Uzamknout na hodnotu Ano. Nastavíte-li vlastnost Zpřístupnit na hodnotu Ne a vlastnost Uzamknout na hodnotu Ano, ovládací prvek se nezobrazí jako neaktivní, ale nebude jej možné aktivovat.

Začátek stránky

Ověření dat během operací importu

Jestliže do tabulky přidáte ověřovací pravidla a potom do této tabulky importujete data, budou tato ověřovací pravidla použita na importovaná data. Totéž platí v případě propojení dat.

Další informace o importu a propojení dat naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Referenční informace o ověřovacích pravidlech

V následujících tabulkách jsou uvedeny referenční informace o ověřovacích pravidlech, včetně syntaxe nejběžněji používaných pravidel, odkazů na informace o použití zástupných znaků v pravidlech a příkladů, jež lze přizpůsobit pro použití s vlastními daty.

Příklady ověřovacích pravidel

V následující tabulce jsou uvedeny příklady ověřovacích pravidel na úrovni pole a na úrovni záznamu a také vysvětlující ověřovací text. Tyto příklady lze přizpůsobit pro vlastní obsah.

Ověřovací pravidlo

Ověřovací text

<>0

Zadejte nenulovou hodnotu.

>=0

Hodnota musí být rovna nebo větší než 0.

– nebo –

Je nutné zadat kladné číslo.

0 or >100

Hodnota musí být rovna 0 nebo větší než 100.

BETWEEN 0 AND 1

Zadejte hodnotu se znakem procenta. (Pro použití u pole, ve kterém jsou číselné hodnoty uloženy jako procenta.)

<#01/01/2007#

Zadejte datum před rokem 2007.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Zadané datum musí spadat do roku 2007.

<Date()

Datum narození nemůže být v budoucnosti.

StrComp(UCase([Příjmení]),
[Příjmení],0) = 0

Data v poli Příjmení musí být psána velkými písmeny.

>=Int(Now())

Zadejte aktuální datum.

M Or F

Zadejte pro muže písmeno M a pro ženu písmeno F.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Zadejte platnou e-mailovou adresu domény .com, .net nebo .org.

[DodatDne]<=[DatumObjednávky]+30

Zadejte datum dodání, které není od data objednávky vzdáleno více než 30 dnů.

[DatumUkončení]>=[DatumZahájení]

Zadejte datum ukončení, které nepředchází datum zahájení.

Syntaxe běžných ověřovacích pravidel

Výrazy v ověřovacích pravidlech nepoužívají žádnou speciální syntaxi. Informace v této části vysvětlují syntaxi některých běžných typů ověřovacích pravidel. Mějte na paměti, že výrazy a funkce mohou být velmi složité a jejich podrobný popis by překročil rámec tohoto článku.

Další informace o výrazech naleznete v článku Tvorba výrazu. Další informace o funkcích naleznete v článku Funkce (seřazeny podle kategorií).

Při vytváření výrazů mějte na paměti tato pravidla:

 • Zadejte názvy polí tabulky v hranatých závorkách, třeba takto: [DodatDne] < = [DatumObjednávky] + 30.

 • Kalendářní data je nutné ohraničit křížky (#), například: <#01/01/2007#

 • Prostorový textové hodnoty uvozovek, třeba takto: IN ("Brno","Paříž","Moskva"). Nezapomeňte, že položky oddělte čárkami a umístěte seznamů v závorkách.

V následující tabulce jsou uvedeny běžné aritmetické operátory a příklady jejich použití.

Operátor

Funkce

Příklad

NOT

Vyhledá opačné hodnoty. Lze použít před každým porovnávacím operátorem kromě IS NOT NULL.

NOT > 10 (totéž jako <=10).

IN

Vyhledá hodnoty rovnající se položkám seznamu. Hodnoty pro porovnání musí být uvedeny v seznamu odděleném čárkami, jenž je umístěn v závorkách.

IN (" Brno","Paříž","Moskva ")

BETWEEN

Zjistí příslušnost do rozsahu hodnot. Je nutné použít dvě hodnoty pro porovnání – dolní a horní – a oddělit je pomocí oddělovače AND.

BETWEEN 100 AND 1000 (totéž jako >=100 AND <=1000)

LIKE

Porovná řetězce vzorků v polích typu Text a Memo.

L IKE "Geo *"

IS NOT NULL

Vynutí, aby uživatel do pole zadal hodnotu. Jedná se o stejnou operaci jako nastavení vlastnosti pole Je nutno zadat na hodnotu Ano. Pokud však povolíte vlastnost Je nutno zadat a uživatel nezadá hodnotu, zobrazí se poněkud nevlídná chybová zpráva. Obvykle je použití databáze příjemnější, pokud použijete operátor IS NOT NULL a do vlastnosti Ověřovací text zadáte vlastní zprávu.

IS NOT NULL

AND

Určuje, že všechna zadaná data musí mít hodnotu Pravda nebo spadat do určených mezí.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Poznámka : Pomocí operátoru AND lze rovněž slučovat ověřovací pravidla. Například: NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Určuje, že jedna nebo více částí dat může mít hodnotu Pravda.

Leden OR Únor

<

je menší než

<=

menší nebo rovno

>

je větší než

>=

větší nebo rovno

=

rovná se

<>

nerovná se

Použití zástupných znaků v ověřovacích pravidlech

V ověřovacích pravidlech lze používat všechny zástupné znaky, které jsou v aplikaci Access dostupné. Mějte na paměti, že v aplikaci Access jsou podporovány dvě sady zástupných znaků, protože jsou podporovány dva standardy jazyka SQL (Structured Query Language), tedy jazyka sloužícího k tvorbě a správě databází: ANSI-89 a ANSI-92. Každý z těchto standardů používá jinou sadu zástupných znaků.

Ve výchozím nastavení všechny soubory ACCDB a MDB používají standard ANSI-89. Naopak projekty aplikace Access používají standard ANSI-92. Pro uživatele, kteří s aplikací Access začínají: V projektu aplikace Access jsou tabulky databáze umístěny v počítači se serverem Microsoft SQL Server a formuláře, sestavy a další objekty jsou umístěny v jiných počítačích. V případě potřeby je možné standard ANSI pro soubory ACCDB a MDB změnit na ANSI-92.

Další informace o použití zástupných znaků a o standardech ANSI pro jazyk SQL naleznete v článku Zástupné znaky v aplikaci Access.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×